Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/17/14
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594, 1318 z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z 2013 r. poz. 1563 oraz z 2014 r. poz. 822 i 1188) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowany będzie z budżetu miasta.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-02-18

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2015-02-18

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-02-18