Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2016

UCHWAŁA NR XXXIII/159/13
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2013 - 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678 oraz z 2012 r. poz. 124) uchwala się, co następuje: 
§ 1. Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Miejski Program Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii finansowany będzie z budżetu miasta.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Eugeniusz Mudel

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-02-18

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2015-02-18

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-02-18