Program Rodzina 5+

UCHWAŁA NR XXXVIII/194/13
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 26 czerwca 2013 r.
 
w sprawie uchwalenia Programu „RODZINA 5+”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 509) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program „Rodzina 5+” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/194/13
Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 czerwca 2013 r.


1. Program „Rodzina 5+” skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Siemiatycze. Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych i ułatwianie ich członkom dostępu do oferty kulturalnej i sportowej miasta, w tym do korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.
2. Cele Programu „Rodzina 5+” realizowane będą poprzez:
- wprowadzenie ulg na zakup biletów wstępu na płatne imprezy organizowane przez SOK i MOSiR,
- wprowadzenie ulg w opłatach za udział w wybranych zajęciach organizowanych przez SOK i MOSiR,
- wprowadzenie zniżek na korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta (np. z wypożyczalni sprzętu wodnego, sauny, hali widowiskowo-sportowej, basenu),
- wprowadzenie zniżek w opłatach za żłobek, przedszkole,
- wprowadzenie bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.

3. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się: rodzinę wspólnie zamieszkałą na terenie miasta Siemiatycze, składającą się z rodziców, innych opiekunów, również rodziny zastępcze wychowujące troje i więcej dzieci oraz rodziców samotnie wychowujących dwoje i więcej dzieci do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli dziecko kształci się dalej do ukończenia 26 lat.
4. Potwierdzeniem uprawnień osób, o których mowa w ust. 1 do korzystania z systemu ulg i zwolnień zawartych w Programie „Rodzina 5+” jest Karta Rodzina + wydawana na wniosek, zwana w dalszej części kartą.
5. Karta przysługuje:
- rodzinom wychowującym 3 i więcej dzieci do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26 lat,
- rodzinom zastępczym, wychowującym 3 i więcej dzieci do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26 lat,
- samotnym rodzicom wychowującym 2 i więcej dzieci do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26 lat.
6. Karta Rodzina 5+ upoważnia do:
- 50% zniżki na zakup biletów wstępu na płatne imprezy organizowane przez SOK i MOSiR,
- 50% zniżki za udziału w wybranych zajęciach organizowanych przez dom kultury,
- 50% zniżki za korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta (np. z wypożyczalni sprzętu wodnego, sauny, hali widowiskowo-sportowej, basenu),
- 20% zniżki w opłacie za żłobek, przedszkole,
- bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siemiatycze.
7. W sprawie objęcia pomocą rodzin wielodzietnych w postaci zapewnienia ulg, rabatów i zniżek dopuszcza się możliwość zawierania porozumień z innymi podmiotami, w tym z lokalnymi przedsiębiorcami.
8. Karta wydawana będzie bezpłatnie, na okres 1 roku lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z programu.
9. Karta zawierać będzie następujące informacje: imię i nazwisko osoby na którą została wystawiona, datę ważności, nr karty.
10. Karta ważna będzie z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna, łącznie z jego kartą „Rodzina 5+” i w jego obecności.
11. Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku. Kartę będzie mógł odebrać pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku. Kartę będzie można przedłużyć na kolejny rok, składając wniosek o przedłużenie karty, nie wcześniej niż miesiąc przed upływem okresu ważności karty.
12. Członkowie rodzin wielodzietnych korzystający z programu „Rodzina 5+” są zobowiązani niezwłocznie poinformować Referat Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Siemiatycze o każdej zmianie sytuacji rodzinnej, która wiąże się utratą uprawnień do korzystania z Programu.
13. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty „Rodzina 5+” rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie (w formie pisemnej) wraz z prośbą o wydanie bezpłatnego duplikatu karty „Rodzina 5+”.
14. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, które zostały przewidziane dla członków rodzin wielodzietnych jest symbol/naklejka informująca o honorowaniu Karty „Rodzina 5+” umieszczona w witrynach lub innych widocznych miejscach obiektów uczestniczących w Programie.


Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-02-18

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2015-02-18

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-02-18