Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siemiatycze do 2022 roku

UCHWAŁA NR IV/16/14
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siemiatycze do 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182, poz. 509 i 1650, z 2014 r. poz. 567, 598, 1004, 1146 i 1188) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siemiatycze do 2022 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Kiczko

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2021-02-25

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-02-18

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-02-25

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-02-18