Protokół Nr II/10

Numer II/10
Data wydania 2010-12-10
Protokół Nr II/10

z obrad II sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury w dniu 10 grudnia 2010 roku

 

Obrady II sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00, a zakończyły o godzinie 14:00.

 

W obradach II sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 15 radnych, według załączonej do protokołu listy obecności.

 

Radni obecni na I sesji:

 

1. Witold Berski

 

2. Jan Boguszewski

 

3. Rafał Burakowski

 

4. Jan Hyndza

 

5. Katarzyna Jarocka

 

6. Jerzy Korowicki

 

7. Antoni Kosieradzki

 

8. Walentyna Kożuchowska

 

9. Teresa Milewska

 

10. Eugeniusz Mudel

 

11. Paweł Onieszczuk

 

12. Agnieszka Anna Sitarska

 

13. Krzysztof Andrzej Szyszko

 

14. Agnieszka Monika Zalewska

 

15. Roman Zdrojewski

 

W obradach I sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także goście zaproszeni w osobach:

 

1. Robert Tyszkiewicz – poseł na Sejm RP

 

2. Mikołaj Mantur – Starosta Siemiatycki

 

3. Bogusław Zduniewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego

 

4. Zbigniew Radomski – Burmistrz Miasta Siemiatycze kończący kadencję

 

5. Piotr Siniakowicz – Burmistrz Miasta rozpoczynający kadencję

 

6. Stanisław Fleks – Zastępca Burmistrza Miasta Siemiatycze

 

7. Piotr Prokopczuk – Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach

 

8. Ks. Andrzej Jakimiuk – Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach

 

9. Ks. Bazyli Litwiniuk – Proboszcz Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

 

10. Danuta Jaszczołt - Skarbnik Miasta

 

11. Elżbieta Rakszawa – Sekretarz Miasta

 

12. Jolanta Sidorowicz - Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury

 

13. Janusz Majer – Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

 

14. Ewa Romaniuk – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

15. Teresa Nazarewicz – Prezes Zarządu Mienia Komunalnego

 

16. Roman Umiastowski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

17. Barbara Weremczuk – Kierownik USC UM Siemiatycze

 

18. Józefa Stankiewicz – Kierownik Referatu SO UM Siemiatycze

 

19. Grażyna Berska – Kierownik Referatu IG UM Siemiatycze

 

20. Anna Nazarewicz – radca prawny

 

Do punktu 1 – otwarcie obrad

 

Obrady II sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 10 grudnia 2010 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na sesję Rady Miasta. Następnie poprosiła wszystkich o powstanie i odsłuchanie hejnału miasta.

 

Po wysłuchaniu hejnału Przewodnicząca Rady w sposób szczególny powitała: Roberta Tyszkiewicza posła na Sejm RP, Mikołaja Mantura Starostę Powiatu Siemiatyckiego, Bogusława Zduniewicza Przewodniczącego Rady Powiatu Siemiatyckiego, Zbigniewa Radomskiego ustępującego Burmistrza Miasta Siemiatycze, Stanisława Fleksa Zastępcę Burmistrza Miasta Siemiatycze, Piotra Prokopczuka Komendanta Policji w Siemiatyczach, Księży Andrzeja Jakimczuka i Bazylego Litwiniuka, radnych, Piotra Siniakowicza nowo wybranego Burmistrza Miasta Siemiatycze, kierowników jednostek miejskich i urzędu miasta oraz wszystkich mieszkańców miasta.

 

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady w tym punkcie stwierdziła, że proponowany porządek obrad II sesji radni otrzymali wcześniej. Do porządku obrad zaproponowała wprowadzenie zmian poprzez dodanie po pkt 8 kolejnego – 9 punktu: “Podjecie uchwały w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Siemiatyczach”.

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie powyższej uchwały do porządku obrad II sesji Rady w dniu 10 grudnia 2010 r. - na 15 radnych biorących udział w obradach II sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 15 radnych.

 

W związku z brakiem dalszych wniosków dotyczących porządku obrad Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad II sesji Rady Miasta - na 15 radnych biorących udział w obradach II sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. Porządek obrad po przyjęciu zmian został przyjęty jednogłośnie.

 

Przyjęty porządek obrad II sesji przedstawia się następująco:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta Siemiatycze.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Siemiatycze.

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Finansów i Budżetu Rady Miasta Siemiatycze.

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Miasta Siemiatycze.

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miasta Siemiatycze.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze.

 

9. Podjecie uchwały w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Siemiatyczach.

 

10. Wolne wnioski.

 

11. Zamknięcie obrad.

 

Do punktu 3 – Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta Siemiatycze

 

Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Andrzeja Maciejewskiego Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Siemiatyczach o wręczenie nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta Panu Piotrowi Siniakowiczowi zaświadczenia o wyborze. Pan Andrzej Maciejewski złożył serdeczne gratulacje i życzenia Burmistrzowi Miasta.

 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła wszystkich o powstanie, a nowo wybranego Burmistrza Miasta Siemiatycze o złożenie ślubowania.

 

Piotr Siniakowicz złożył ślubowanie następującej treści: “Obejmując urząd Burmistrza Miasta Siemiatycze, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.”

 

Radna Sitarska jako pierwsza złożyła gratulacje Burmistrzowi Miasta Siemiatycze: “w imieniu wszystkich radnych, życzę Panu Burmistrzowi na nowej drodze życia samych sukcesów, jak najmniej zmartwień, samych dobrych i mądrych decyzji dla dobra naszego wspólnego, które się nazywa Siemiatycze. Ze swojej strony i w imieniu wszystkich radnych chciałabym także dodać, że na pewno będziemy Pana Burmistrza wspierać i pomagać w wykonywaniu zadań publicznych. Serdecznie gratulujemy i liczymy na dobrą współpracę”.

 

Następnie Przewodnicząca Rady przekazała głos nowemu Burmistrzowi Piotrowi Siniakowiczowi.

 

Burmistrz zwracając się do zebranych powiedział: “podczas bitwy o Anglię Churchill powiedział do Brytyjczyków «mam wam do zaoferowania jedynie trud, krew i łzy». Na szczęście żyjemy w czasach pokojowych, nie mamy żadnej wojny, to jednak również będziemy toczyli batalię. Będzie to batalia o dobro nasze wspólne – o dobro miasta Siemiatycze. Myślę, że będzie to wymagała dużo trudu, czasu i poświęcenia, żeby nasze dzieci, nasi rodzice i my, żebyśmy mieli świetne miejsce do życia. Uważam, że Siemiatycze dysponują olbrzymim potencjałem i licznymi walorami. Posiadamy dobre położenie, w dobrym miejscu, blisko Białegostoku, Warszawy, Lublina. Są tu wspaniali ludzie, którzy nas otaczają. Myślę, że jeśli włączymy ich do aktywnego udziału w życiu miasta, razem utworzymy wspaniałe, dobrze funkcjonujące miasto. Proszę Państwa, dobra współpraca z samorządem powiatowym, wojewódzkim, przedsiębiorcami stworzy nam dogodny klimat do rozwoju przedsiębiorczości. Mam nadzieję te wszystkie rzeczy wpłyną na to, że Siemiatycze staną się ponad lokalnym ośrodkiem miejskim. Mam w planie nawiązać szeroką współpracę z sąsiednimi gminami takimi jak Mielnik, Drohiczyn, aby stworzyć, jak to roboczo nazywam: “Trójmiasto Południa - Trójmiasto Podlasia - Trójmiasto Wschodu”. Będę starał się kontynuować tę współpracę. Rozwój miasta ponadto wymaga rozwoju infrastruktury, która przyciągnie inwestorów. Tworzenie planu zagospodarowania przestrzennego i przygotowywanie miejsc pod budowę przyszłych inwestycji będzie nadrzędnym moim celem. Burmistrz, choć wiem, że nie należy to do jego kompetencji, powinien działać na rzecz budowy obwodnicy miejskiej i powstania w okolicy Siemiatycz przejścia granicznego. Proszę Państwa, musimy też zrobić wszystko aby zatrzymać tutaj przynajmniej część młodzieży. Do tego potrzebne są dwie rzeczy: gwarancja pracy i miejsca, gdzie ludzie, którzy tu będą wracać mogli gdzieś spędzać czas wolny. Kłania się tutaj zagospodarowanie terenów zalewów i terenów ich otaczających. Kolejne zadanie inwestycyjne, które w przyszłości chciałbym realizować to budowa basenu i modernizacja oczyszczalni. Głęboko wierzę, że dotychczasowe władze miejskie miały jak najlepsze intencje w tworzeniu jak najlepszych warunków rozwoju naszego miasta. Chciałbym, aby taki elementem budującym i scalającym te wszystkie rzeczy, o których tu wspomniałem, była wzorowa współpraca pomiędzy Burmistrzem a Radą Miasta. Myślę, że ta współpraca będzie funkcjonowała i przebiegała bardzo dobrze. Bowiem zgoda buduje a kompromis jest najlepszą drogą do osiągania sukcesów.

W ostatnim zdaniu chciałbym Państwu zagwarantować, że z całą odpowiedzialnością gwarantuję otwartość i wolę współpracy na każdej płaszczyźnie funkcjonowania naszego samorządu, ze wszystkimi jednostkami”.

 

Następnie Przewodnicząca Rady przekazała głos ustępującemu Burmistrzowi Miasta Siemiatycze Zbigniewowi Radomskiemu.

 

Zbigniew Radomski - zwracając się do Burmistrza Miasta pogratulował zwycięstwa w wyborach, życząc jednocześnie realizacji wszystkich planów przedstawionych na tej sesji, bo Siemiatycze posiadają perspektywy dalszego rozwoju. Ponadto na początek kadencji wręczył Burmistrzowi klucz “do bram miasta”.

 

Przewodnicząca Rady w dalszej części złożyła ustępującemu Burmistrzowi Zbigniewowi Radomskiemu podziękowania w imieniu wszystkich radnych za współpracę w ciągu ostatnich dwóch kadencji. Podziękowała zarówno za chwile dobre jak i za chwile złe spędzone razem w minionej kadencji.

 

Następnie Przewodnicząca Rady przekazała głos Stanisławowi Fleksowi Zastępcy Burmistrza Miasta Siemiatycze, który złożył gratulacje nowo wybranemu Burmistrzowi życząc realizacji planów, które posłużą dobru naszego miasta. Poinformował także, że przygotował pokój dla nowego zastępcy. Powiedział, że dobro miasta zawsze było celem nadrzędnym minionej kadencji

i życzył nowemu Burmistrzowi i nowej Radzie Miasta, aby tak też było w rozpoczynającej się kadencji.

 

Następnie Przewodnicząca Rady przekazała głos posłowi na Sejm RP Panu Robertowi Tyszkiewiczowi.

 

Robert Tyszkiewicz - zwracając się do zebranych i nowo wybranego Burmistrza Miasta Pan poseł powiedział wybór, którego Siemiatyczanie dokonali jest wyborem nadziei, wyborem dobrych zmian. Miasto dziś otwieramy nowy rozdział samorządu siemiatyckiego. W dalszej części mówił o wielkich zobowiązaniach, które niesie za sobą ten wybór. Stwierdził, że patrząc na przejętego Piotra Siniakowicza ujrzał człowieka, który poczuł ciężar obowiązku jaki niesie za sobą pełnieni funkcji Burmistrza. Jednocześnie dobra energia Burmistrza przyniesie Siemiatyczom wiele pozytywnych zmian. Zadeklarował swoje wsparcie dla Burmistrza Piotra Siniakowicza oraz złożył gratulacje i życzenia dobrej pracy w samorządzie.

 

Przewodnicząca Rady w swej wypowiedzi zwróciła uwagę Pana posła Roberta Tyszkiewicza na pięć kobiet w Radzie Miasta Siemiatycze, które zapamiętały dzisiejsze deklaracje Pana posła i będą oczekiwać ich wypełnienia w przyszłości. Następnie skierowała pytanie do zebranych, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos, po czym przekazała głos Mikołajowi Manturowi Staroście Siemiatyckiemu.

 

Mikołaj Mantur – złożył serdeczne gratulacje Panu Burmistrzowi. Życzył także, aby Pan Burmistrz zjednywał sobie ludzi z którymi można wiele osiągnąć, którzy będą jego prawdziwymi przyjaciółmi. W swej wypowiedzi zadeklarował wolę współpracy i wyraził nadzieję na to, że wspólnie uda się osiągnąć jak najwięcej dla miasta i powiatu.

 

Następnie Przewodnicząca Rady przekazała głos Panu Bogusławowi Zduniewiczowi Przewodniczącemu Rady Powiatu Siemiatyckiego.

 

Bogusław Zduniewicz – w imieniu Rady Powiatu złożył gratulacje nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta, który w dniu dzisiejszym formalnie objął tę poważną funkcję. Zadeklarował wolę współpracy z Burmistrzem i Radą Miasta. W swej wypowiedzi szczególną uwagę zwrócił na to, że samorząd to nie władza, a samorząd to służba dla społeczeństwa.

 

Następnie Przewodnicząca Rady przekazała głos Księdzu Andrzejowi Jakimiukowi Proboszczowi Parafii Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach. Ksiądz złożył gratulacje z powołania na to zaszczytne, choć bardzo odpowiedzialne stanowisko. Przypomniał, że uczestniczył w takich uroczystych sesjach podczas ślubowania wszystkich poprzednich burmistrzów i że z każdym nowym burmistrzem i radą wiązane były nowe nadzieje, oczekiwania, które później w większości się sprawdzały. W swej wypowiedzi nawiązał do hasła wyborczego Burmistrza Piotra Siniakowicza - “Czas na zmiany” - życząc przy tym, aby te zmiany były tylko na lepsze, ale i żeby to co było w naszym mieście dobre, a rozpoczęte przez poprzedników było w dalszym ciągu kontynuowane.

 

Po wystąpieniach Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minutową przerwę.

Do punktu 4 – Podjęcie uchwały w sprawie  miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Siemiatycze

 

Przewodnicząca poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Siemiatycze i poprosiła o zadawanie pytań i wnoszenie uwag w sprawie tego projektu. Radni nie wnieśli żadnych uwag i pytań. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Siemiatycze, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach II sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Siemiatycze została podjęta jednogłośnie.

 

/Uchwała Nr II/6/10 w załączeniu/

 

Do punktu 5 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Finansów i Budżetu Rady Miasta Siemiatycze

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni przed sesją zadeklarowali chęć pracy w poszczególnych komisjach Rady Miasta Siemiatycze, a zatem odczytam poszczególnych radnych, którzy zgłosili się do pracy w Komisji Finansów i Budżetu Rady Miasta Siemiatycze:

 

- Walentyna Kożuchowska,

 

- Katarzyna Jarocka,

 

- Jan Hyndza,

 

- Paweł Onieszczuk,

 

- Agnieszka Zalewska,

 

- Witold Berski.

 

Następnie Przewodnicząca skierowała do powyższych radnych pytanie, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Finansów i Budżetu Rady Miasta Siemiatycze. Żaden z kandydatów nie złożył sprzeciwu. W dalszej części radna Sitarska poinformowała, że radni wytypowali kandydaturę na przewodniczącego tej komisji radnej Walentyny Kożuchowskiej. Radna Kożuchowska wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Przewodnicząca Rady zapytała czy są jeszcze inne kandydatury. Innych kandydatur nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Finansów i Budżetu Rady Miasta Siemiatycze, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach II sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Finansów i Budżetu Rady Miasta Siemiatycze została podjęta jednogłośnie.

 

/Uchwała Nr II/7/10 w załączeniu/

 

Do punktu 6 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Miasta Siemiatycze

 

Przewodnicząca Rady odczytała poszczególnych radnych, którzy zgłosili się do pracy w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Miasta Siemiatycze:

 

- Agnieszka Zalewska,

 

- Jan Boguszewski,

 

- Katarzyna Jarocka,

 

- Jerzy Korowicki,

 

- Eugeniusz Mudel,

 

- Roman Zdrojewski,

 

- Witold Berski,

 

- Jan Hyndza.

 

Następnie Przewodnicząca skierowała do powyższych radnych pytanie, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Miasta Siemiatycze. Żaden z kandydatów nie złożył sprzeciwu. W dalszej części radna Sitarska poinformowała, że radni wytypowali kandydaturę na przewodniczącego tej komisji radnej Agnieszki Zalewskiej. Radna Zalewska wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Przewodnicząca Rady zapytała czy są jeszcze inne kandydatury. Innych kandydatur nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Miasta Siemiatycze, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach II sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Miasta Siemiatycze została podjęta jednogłośnie.

 

/Uchwała Nr II/8/10 w załączeniu/

 

Do punktu 7 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miasta Siemiatycze

 

Przewodnicząca Rady odczytała poszczególnych radnych, którzy zgłosili się do pracy w Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miasta Siemiatycze:

 

- Krzysztof Szyszko,

 

- Teresa Milewska,

 

- Antoni Kosieradzki,

 

- Agnieszka Sitarska,

 

- Rafał Burakowski,

 

- Roman Zdrojewski,

 

- Jerzy Korowicki.

 

Następnie Przewodnicząca skierowała do powyższych radnych pytanie, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miasta Siemiatycze. Żaden z kandydatów nie złożył sprzeciwu. W dalszej części radna Sitarska poinformowała, że radni wytypowali kandydaturę na przewodniczącego tej komisji radnego Krzysztofa Szyszko. Radny Szyszko wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Przewodnicząca Rady zapytała czy są jeszcze inne kandydatury. Innych kandydatur nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miasta Siemiatycze, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach II sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Miasta Siemiatycze została podjęta większością głosów.

 

/Uchwała Nr II/9/10 w załączeniu/

 

Do punktu 8 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze

 

Przewodnicząca Rady odczytała poszczególnych radnych, którzy zgłosili się do pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze:

 

- Paweł Onieszczuk,

 

- Walentyna Kożuchowska,

 

- Jan Boguszewski,

 

- Teresa Milewska.

 

Następnie Przewodnicząca skierowała do powyższych radnych pytanie, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze. Żaden z kandydatów nie złożył sprzeciwu. W dalszej części radna Sitarska poinformowała, że radni wytypowali kandydaturę na przewodniczącego tej komisji radnego Pawła Onieszczuka. Radny Onieszczuk wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Przewodnicząca Rady zapytała czy są jeszcze inne kandydatury. Innych kandydatur nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach II sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze została podjęta jednogłośnie.

 

/Uchwała Nr II/10/10 w załączeniu/

 

Do punktu 9 - Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Siemiatyczach

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że swoją kandydaturę na przedstawiciela do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Siemiatyczach zgłosiła radna Katarzyna Jarocka. Radna Sitarska zapytała radną Jarocką czy zgadza się nadal na pełnienie tej funkcji. Radna Jarocka nie zgłosiła sprzeciwu. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała radnych, czy są inne kandydatury. Innych kandydatur nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Siemiatyczach, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach II sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała

w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Siemiatyczach została podjęta jednogłośnie.

 

/Uchwała Nr II/11/10 w załączeniu/

 

Do punktu 10 – wolne wnioski

 

Przewodnicząca zwróciła się do zebranych z prośbą o wolne wnioski. Wolnych wniosków nie było.

 

Do punktu 11 – zakończenie obrad

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad II sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 10 grudnia 2010 r. Przewodnicząca zamknęła obrady o godz. 14.00.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta

 

Agata Androsiuk                                                                     Agnieszka Anna Sitarska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Androsiuk

Data wytworzenia: 2011-04-11

Wprowadzający: Eryk Nowik

Modyfikujący: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06