Protokół Nr IV/10

Numer IV/10
Data wydania 2010-12-28
Protokół Nr IV/10

 

z obrad IV sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury w dniu 28 grudnia 2010 r.

 

Obrady IV sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00, a zakończyły o godzinie 13:40.

 

W obradach IV sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 14 radnych, według załączonej do protokołu listy obecności.

 

Radni obecni na IV sesji:
 1.  Witold Berski
 2.  Jan Boguszewski
 3.  Rafał Burakowski
 4.  Jan Hyndza
 5.  Jerzy Korowicki
 6.  Antoni Kosieradzki
 7.  Walentyna Kożuchowska
 8.  Teresa Milewska
 9.  Eugeniusz Mudel
 10.  Paweł Oniszczuk
 11.  Agnieszka Anna Sitarska
 12.  Krzysztof Andrzej Szyszko
 13.  Agnieszka Monika Zalewska
 14.  Roman Zdrojewski

 

W obradach IV sesji Rady Miasta nie uczestniczyła radna Katarzyna Jarocka.

 

W obradach IV sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także goście zaproszeni w osobach:
 1.  Danuta Jaszczołt – Skarbnik Miasta
 2.  Elżbieta Rakszawa – Sekretarz Miasta
 3.  Aleksander Rękawek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
 4.  Gabriela Krzanowska – Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia
 5.  Ewa Romaniuk – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 6.  Grażyna Komuda – Dyrektor Przedszkola Nr 1
 7.  Barbara Terpiłowska – Dyrektor Przedszkola Nr 3
 8.  Barbara Dłuska – Dyrektor Przedszkola Nr 5
 9.  Jan Snycerski– Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz
 10.  Teresa Fronc- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 11.  Teresa Nazarewicz – Prezes Zarządu Mienia Komunalnego
 12.  Jerzy Wawrentowicz – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
 13.  Katarzyna Prochowicz – Kierownik Referatu PR Urzędu Miasta Siemiatycze
 14.  Grażyna Berska Kierownik Referatu IG Urzędu Miasta Siemiatycze
 15.  Anna Nazarewicz – radca prawny
 16.  Roman Umiastowski – Dyrektor MOSiR
 17.  Dominik Burzyński – Biuro Poselskie

 

Do punktu 1 – otwarcie obrad

 

Obrady IV sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28 grudnia 2010 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na sesję Rady Miasta.

 

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady w tym punkcie stwierdziła, że proponowany porządek obrad IV sesji radni otrzymali wcześniej. Do porządku obrad zaproponowała wprowadzenie zmian poprzez dodanie po pkt 5 kolejnego - 6 punktu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości”.

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie powyższej uchwały do porządku obrad IV sesji Rady w dniu 28 grudnia 2010 r. – na 14 radnych biorących udział w obradach, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za wprowadzeniem do porządku obrad powyższej uchwały głosowało 14 radnych.

 

W dalszej części Przewodnicząca Rady zaproponowała wprowadzenie kolejnej zmiany do porządku obrad poprzez dodanie po pkt 6 kolejnego - 7 punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli”. Wyjaśniła, że do Rady wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Miasta Siemiatycze dotycząca rozgraniczenia nieruchomości położonych przy ul. Plażowej w Siemiatyczach. W związku z powyższym Rada zobowiązana jest zlecić komisji Rewizyjnej kontrolę w tej sprawie.

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie uchwały w sprawie zlecenia kontroli do porządku obrad IV sesji Rady w dniu 28 grudnia 2010 r. – na 14 radnych biorących udział w obradach, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za wprowadzeniem powyższej uchwały do porządku obrad głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

 

W związku z brakiem dalszych wniosków dotyczących porządku obrad Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad IV sesji Rady Miasta – na 14 radnych biorących udział w obradach IV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. Porządek obrad po wprowadzeniu zmian został przyjęty jednogłośnie.

 

Przyjęty porządek obrad IV sesji przedstawia się następująco:
 1.  Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta w 2010 r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

Do punktu 3 - przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miasta

 

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z III sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

 

Do punktu 4 – interpelacje i zapytania radnych

 

Radni zgłosili podczas IV sesji następujące interpelacje i zapytania:

 

-         Radny Paweł Onieszczuk skierował zapytanie do Burmistrza Miasta dotyczące hali widowiskowo-sportowej w Siemiatyczach. Pytał czy są plany wykorzystania hali na 2011 rok i czy będzie ona w pełni wykorzystana.

 

-         Radna Walentyna Kożuchowska pytała, czy istnieje możliwość uruchomienia kursu autobusu nr 3 po godz. 18.00. Wielu bowiem ludzi pracuje do późnych godzin wieczornych i mają problemy z dotarciem do swych domów.

 

-         Radny Jerzy Korowicki w swym wystąpieniu przedstawił sytuację, która miała miejsce przed jego domem związaną z zabawą młodzieży petardami. Młodzież wrzuciła petardę do kosza, który wybuchł. Pytał, czy istnieje możliwość sprawdzenia, czy sprzedawcy posiadają pozwolenie na sprzedaż petard.

 

Jako drugi problem poruszył brak chodnika na kawałku od ul. Prusa do Mickiewicza. Sytuacja ta stwarza zagrożenie dla życia mieszkańców i czy nie można by tego kawałka chodnika ułożyć?

 

Trzecie pytanie dotyczyło odśnieżania, kto jest odpowiedzialny na odśnieżanie osiedla, na którym mieszka radny, gdyż niestety mieszkańcy sami muszą odśnieżać.

 

-         Radny Jan Hyndza pytał, kiedy będzie zrobiona ul. Jabłonowskiej i Walendziuki, gdyż tamtejsi mieszkańcy mają problemy z dotarciem do domów ze względu na brak drogi. Sytuacja, jaka tam ma miejsce jest nie do opisania.

 

-         Radny Antoni Kosieradzki w swej wypowiedzi nawiązał do Świąt Bożego Narodzenia. Stwierdził, że w mieście zbyt mało jest dekoracji świątecznych przez co nastrój świąteczny można odczuć w nielicznych zakątkach miasta. Zaproponował, aby w przyszłym roku zastanowić się nad ogłoszeniem konkursu na najlepszy pomysł na dekorację związaną ze świętami, dzięki czemu uda się zachęcić mieszkańców do dekorowania własnych posesji.

 

Do punktu 5 – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta w 2010 r.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z prośbą o zadawanie pytań w tej sprawie. Pytań nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta w 2010 r. Podczas głosowania na 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Powyższą uchwałę przyjęto jednogłośnie.                                                                                 

 

/Uchwała Nr IV/16/10 w załączeniu/

 

Do punktu 6 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z prośbą o zadawanie pytań w tej sprawie. Pytań nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podczas głosowania na 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Powyższą uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

/Uchwała Nr IV/17/10 w załączeniu/

 

Do punktu 7 – podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z prośbą o zadawanie pytań w tej sprawie. Pytań nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli. Podczas głosowania na 14 radnych biorących udział w głosowaniu 14 radnych było za przyjęciem uchwały. Powyższą uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

/Uchwała Nr IV/18/10 w załączeniu/

 

Przewodnicząca ogłosiła 15 min. przerwę podczas której Burmistrz Miasta Siemiatycze przygotuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Do punktu 8 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

 

Burmistrz Piotr Siniakowicz udzielił odpowiedzi na pytania radnych:

 

- Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelacje radnego Pawła Onieszczuka poinformował, że grafik korzystania z hali w 2011 r. jest przygotowany i wypełniony prawie w 100%. Hala zatem będzie tętnić życiem przez cały rok.

 

- Pan Burmistrz odpowiadając na interpelację radnej Walentyny Kożuchowskiej powiedział, że ogłoszony przetarg na obsługę linii miejskich dotyczył okresu dwóch lat. Zapewnił, że będąc w urzędzie sprawdzi zapisy umowy dotyczące wprowadzania zmian w kursach autobusów.

 

-         Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelacje radnego Jerzego Korowickiego dotyczącą petard poinformował, że nie zawsze na sprzedaż petard wymagana jest koncesja. Dlatego też trudne byłoby ustalenie, którzy sprzedawcy mogą sprzedawać petardy, a którzy nie.

 

W dalszej części wypowiedzi udzielił odpowiedzi na interpretacje dotyczące inwestycji na ul. Jabłonowskiej, Walendziuki i Mickiewicza. Powiedział, że w momencie, gdy w budżecie miasta radni zapewnią środki na te inwestycje, wówczas zostaną one zrealizowane.

 

- Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelację radnego Antoniego Kosieradzkiego odpowiedział, że pomysł z konkursem jest ciekawy i w przyszłym roku trzeba będzie zastanowić się nad jego realizacją.

 

Do punktu 9 – wolne wnioski

 

Przewodnicząca zwróciła się do zebranych z prośbą o wolne wnioski. Wolnych wniosków nie było.

 

Do punktu 10 - zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady zaprosiła zebranych na koncert, który odbędzie się zaraz po zamknięciu obrad IV sesji przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siemiatyczach.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad IV sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28 grudnia 2010 r. Przewodnicząca zamknęła obrady o godz. 13:40.

 

Na tym protokół zakończono.

 

    Protokołowała:                                                                         Przewodnicząca Rady Miasta

 

 Agata Androsiuk                                                                          Agnieszka Anna Sitarska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Androsiuk

Data wytworzenia: 2011-04-11

Wprowadzający: Eryk Nowik

Modyfikujący: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06