Protokół Nr XIV/08

Numer XIV/08
Data wydania 2008-02-06

Protokół Nr XIV/08

Z obrad XIV sesji Rady Miasta Siemiatycze która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta
w dniu 6 lutego 2008 roku

Obrady XIV sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 12:00 zakończyły zaś o godzinie 14:25.

W obradach XIV sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 15, według załączonej do protokołu listy obecności.

Radni obecni na XIV sesji:

1. Witold Berski
2. Rafał Burakowski
3. Franciszek Drewulski
4. Mariusz Gocał
5. Jerzy Górski
6. Aleksander Jakowiuk
7. Mirosław Kobus
8. Antoni Kosieradzki
9. Eugeniusz Mudel
10. Krzysztof Osmólski
11. Bogdan Raczyński
12. Agnieszka Sitarska
13. Krzysztof Szyszko
14.Andrzej Miazio
15. Krzysztof Wieczorek

W obradach XIV sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także goście zaproszeni w osobach:

1. Zbigniew Jan Radomski -Burmistrz Miasta Siemiatycze
2. Stanisław Waldemar Fleks - Z-ca Burmistrza Miasta
3. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
4. Danuta Jaszczołt - Skarbnik Miasta
5. Anna Nazarewicz - Radca Prawny Urzędu Miasta
7. Jerzy Wawrentowicz - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
8. Janusz Majer - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
9. Maciej Wołkowicz - redaktor Kuriera Siemiatyckiego
10.Teresa Nazarewicz - Prezes Zarządu Mienia Komunalnego
11. Piotr Prokopczuk - KPP Siemiatycze
12. Jerzy Sitarski - KPPSP Siemiatycze
13. Mieczysław Swajda - Wiceprezes SKiG
14. Zbigniew Chrołowski - członek SKiG
15. Ewa Romaniuk - Kierownik MOPS
16. Marian Jankowski - Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej "Małe Podlasie"
17. Krzysztof Szeweluk - Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej "Małe Podlasie"
18. Romuald Wilgat - Dyrektor SOK
19. Roman Umiastowski - Dyrektor MOSiR
20. Zdzisław Warpechowski - Redaktor Naczelny Kuriera Siemiatyckiego
21. Maciej Wołkowicz - redaktor Kuriera Siemiatyckiego.
22. Marek Malinowski - redaktor Głosu Siemiatycz
23. Agnieszka Bolewska - Iwaniuk - korespondent katolickiego Radia Podlasia
24. Tadeusz Soroczyński - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 8 oraz mieszkańcy Siemiatycz.

Do punktu 1 - otwarcie obrad

Obrad XIV sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 6 lutego 2008 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta - Agnieszka Sitarska , która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XIV sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 - przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady stwierdziła w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XIV sesji radni otrzymali przed sesją, zwróciła się do radnych z pytaniem, czy chcieliby zgłosić zmiany do zaproponowanego porządku.

Radni uwag i poprawek do proponowanego porządku obrad XIV sesji nie wnieśli.

W dalszej części realizacji tego punktu obrad Przewodnicząca Sitarska poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XIV sesji - w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.

Przyjęty porządek obrad XIV sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze na lata 2008-2012.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia kategorii dróg gminnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 - przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta

Wiceprzewodniczący Rady poinformował radnych, że protokół z XIII sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do nich uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 - sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami

Sprawozdanie z pracy za okres od 20 grudnia 2007 r. złożył Burmistrz Miasta - Zbigniew Radomski. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do punktu 5 - interpelacje i zapytania radnych

W punkcie interpelacje i zapytania radnych radni głos zabrali:

-Radny Eugeniusz Mudel stwierdził, że temat ten był już poruszany na sesji , ale po publikacjach w "Głosie Siemiatycz" chciałby zdać pytanie, co dzieje się z terenami przekazanymi aportem w 2006 r. dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o., czy te tereny zostały wykupione, czy może jakiś kredyt został pod nie zaciągnięty. Radny Mudel zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwość, aby te tereny odzyskać. Radny Mudel pozostając przy głosie stwierdził, że 19 listopada 2007 r. na sesji radny Raczyński zadał pytanie, co dzieje się z kotłownią na biomasę, Pan Burmistrz odpowiedział wtedy, że tego właśnie dnia jest rozpatrywany nasz wniosek przez EkoFundusz. Radny Raczyński powiedział, że część radnych wiedziała wtedy, że to nieprawda. Radny Mudel zwrócił się z pytaniem, czy wiedział już, że wniosek został odrzucony i umyślnie wprowadził radnych w błąd. Radny Mudel stwierdził również w swojej wypowiedzi, że nachodzą go i informują wędkarze o częstym zanieczyszczaniu zalewów fekaliami ze strony Czartajewa. Radny Muel zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta, czy prowadzone są jakieś działania, aby rozwiązać definitywnie ten problem. Radny Mudel zgłaszając kolejna interpelacje stwierdził, że poprzedni Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. co 2,5 roku modernizował jedną z ciepłowni na terenie miasta, przerabiając ją z węglowej na gazową. Radny Mudel zapytał, czy obecny zarząd PK aktualnie robi coś w tym kierunku, radny Mudel dodał, że jak mu wiadomo od 4,5 lat w Siemiatyczach nie zmodernizowano żadnej kotł.owni. Radny Mudel stwierdził, ze takie pytanie zadał Panu Burmistrzowi w dniu wczorajszym podczas spotkania z częścią radnych i Pan Burmistrz wprowadził go w błąd mówiąc, że za obecnego Zarządu została zmodernizowana kotłownia przy SP Nr 3, co jest nieprawdą. Radny Mudel stwierdził, ze ma jeszcze kilka pytań od swoich wyborców i mieszkańców miasta, ale przekaże je na piśmie.

-Radny Bogdan Raczyński stwierdził, że interpelacja ma związek z otrzymaniem w kwietniu 2007 r. pisma z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie budowy hali sportowej. Radny Raczyński zapytał, czy w dniu dzisiejszym Burmistrz mógłby zapoznać radnych z treścią tego pisma. Radny Raczyński zwrócił się także z prośbą do Przewodniczącej Rady o zarządzenie 10 min przerwy w obradach XIV sesji przed przystąpieniem do realizacji pkt. dot. podjęcia uchwały w sprawie budżetu miasta na 2008 r. ponieważ pojawił się problem, który trzeba wcześniej wyjaśnić. W przeprowadzonym głosowaniu w tej kwestii 10 radnych glosowało za przerwą w obradach XIV sesji, 3 przeciwko, a 2 wstrzymało się od głosu.

Przewodnicząca Rady ogłosiła następnie 10 min. przerwę w obradach XIV sesji. Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Danuty Jaszczołt o wyjaśnienie radnym tego, w jakim celu została zarządzona przerwa w obradach. Pani Jaszczołt zabierając głos stwierdziła, że w jednym z załączników do budżetu wkradł się błąd rachunkowy i przy wydatkach na domy i ośrodki kultury oraz świetlice i kluby jest 790.000 zł a powinno być 770.000 zł.

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2008 r.

Burmistrz Miasta - Zbigniew Radomski, zabierając głos w tym punkcie stwierdził, że głównym tematem dzisiejszej sesji jest uchwalenie budżetu Miasta na 2008 r. Projekt budżetu został przyjęty zarządzeniem Nr 127/07 w dniu 14 listopada 2007 r. Pierwsze posiedzenie komisji w sprawie budżetu odbyło się dopiero 17 grudnia r a więc po upływie miesiąca od przekazania budżetu Radzie. Budżet miał być tematem sesji 19 grudnia jednak Rada nie czuła się przygotowana do debaty w tej sprawie i podjęła decyzję o odroczeniu uchwalenia budżetu na termin późniejszy. Kolejne posiedzenia komisji odbyły się 14 i 16 stycznia. Komisje zaproponowały wprowadzenie do budżetu poprawek polegających na przesunięciu środków budżetowych z administracji w wysokości 70 tys. zł oraz z Siemiatyckiego Ośrodka Kultury 210 tys zł i skierowaniu ich : 110 tys. zł na remont dachu budynku Gimnazjum Nr 1, - 90 tys. remont zaplecza socjalnego MOSiR, 70 tys. zajęcia sportowe MOSiR oraz 10 tys. na rezerwę celową. Burmistrz stwierdził w swojej wypowiedzi, że po zaakceptowaniu tych propozycji i dokonaniu autopoprawek związanych z dodatkowymi środkami wynikającymi ze wzrostu podatków lokalnych w dniu 31 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie komisji Rady. Dokonano na nim korekty polegającej na zmniejszeniu o 30 tys. zł kwoty przeznaczonej na zajęcia sportowe i przekazaniu jej dla SOK z przeznaczeniem na Małe Podlasie. Burmistrz Radomski powiedział, że ostateczny projekt budżetu po zaakceptowaniu przeze niego powyższych zmian zostaje przedstawiony Radzie w dniu dzisiejszym. Stwierdził, że według projektu dochody i wydatki budżetowe na 2008 r. wynoszą 27 842 232 zł, co oznacza, że budżet jest zrównoważony. Raty pożyczek, które wynoszą 876 000 zł. będą spłacane w 2008 r. z wolnych środków. Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, poszczególnych referatów urzędu i obowiązujących stawek podatkowych na 2008 r. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi stwierdził również, że w dniu 29 listopada zostały przyjęte nowe stawki podatków lokalnych w/g których średni wzrost wyniósł 3%, a to spowodowało zwiększenie dochodów o 260 000 zł. Dodatkowe środki przeznaczono w całości na wydatki inwestycyjne. Odnosząc się w swoim wystąpieniu do dochodów budżetowych stwierdził, że dzielimy na główne źródła tj: dochody własne (podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia komunalnego, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, i pozostałe dochody) -16 819 400 zł, dotacje celowe na zadania zlecone- 3 938 567 zł. oraz subwencje 7 084 265 zł. Powiedział, że dotacje celowe na zadania zlecone oraz subwencje są niższe niż w roku 2007 ponieważ w ciągu roku następują zwiększenia środków wynikające z podziału rezerw oraz złożonego zapotrzebowania na dodatkowe środki przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Po stronie dochodów występują jedynie środki własne. Nie wprowadzono żadnych środków pochodzących z innych źródeł a szczególnie środków unijnych, ponieważ na obecną chwilę miasto nie podpisało żadnej umowy o współfinansowanie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszych wniosków i przyznania środków na ich realizację zostaną dokonane zmiany budżetowe polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków.

Burmistrz Radomski powiedział, że wzrost wydatków bieżących na 2008 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i przedłużonych planów finansowych przez podległe nam jednostki. Przyjmuje się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3% oraz wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej średnio o 3%. Wydatki dzielą się na wydatki bieżące i inwestycyjne. W 2008 r. wydatki bieżące wynoszą - 25 800 232 zł, a wydatki majątkowe - 2 042 000 zł. Są to środki własne przeznaczone na inwestycje ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania dokumentacji technicznych. W swojej wypowiedzi Burmistrz radomski podkreślił, że w 2008 r. najwięcej środków przeznaczamy na oświatę i wychowanie - 11 650 000 zł., co daje 42% budżetu ogółem, drugą pozycję zajmuje pomoc społeczna - 5 883 000 zł. tj. 21%. Na administrację publiczną przeznaczamy 3 430 000 zł. tj. 12% budżetu, a na gospodarkę komunalną i mieszkaniową - 3 458 000 zł., co daje 12% budżetu ogółem. Na kulturę i sport przeznacza się w budżecie 2 145 000 zł. W swojej wypowiedzi Burmistrz powiedział także, że chciałby zaznaczyć, że co roku miasto dokłada coraz więcej środków własnych do jednostek oświatowych. W 2008 r. planuje się przeznaczenie dodatkowych środków z budżetu Miasta w wysokości 2 545 000 zł. nie licząc kosztów funkcjonowania przedszkoli samorządowych. Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz Radomski powiedział, że przedstawiony w dniu dzisiejszym projekt budżetu jest wynikiem kompromisu zarówno ze strony Rady jak i jego i liczy, że zostanie uchwalony w przedstawionej wersji. Burmistrz dodał także, że z nieoficjalnych informacji wynika, że projekt Miasta w zakresie kompleksowej kanalizacji został wykreślony z indykatywnej listy projektów. Jeżeli informacja zostanie oficjalnie potwierdzona należy się liczyć z koniecznością zmiany planów inwestycyjnych. Kończąc Burmistrz Radomski poinformował również radnych, że Zarząd Województwa Podlaskiego zakwalifikowała miasto Siemiatycze jako miejsce budowy 2 boisk o sztucznej nawierzchni w ramach programu "Boisko blisko - Orlik 2012.". Burmistrz Radomski powiedział, ze 2/3 środków na ten cel daje Ministerstwo Sportu i Urząd Marszałkowski, a 1/3 środków inwestor, przy czym Burmistrz Radomski podkreślił, iż jest możliwość wniesienia wkładu własnego miasta w postaci robocizny.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały budżetowej na 2008 r był przedmiotem analizy radnych. Radni zajmowali się dokładnie tym tematem podczas kilku posiedzeń komisji przed sesją. Pani Sitarska stwierdziła, że zwykle budżet przyjmowany był do końca grudnia, jednak radni w tej kadencji są nowi, bardziej dociekliwi i stąd też dopiero teraz budżet jest przedmiotem obrad. Zwróciła się z pytaniem, czy zachodzi potrzeba omówienia tego projektu uchwały po raz kolejny. Radni uznali, że potrzeby takiej nie ma.

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła się z prośbą do radnego Krzysztofa Wieczorka Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu o przedstawienie opinii tej komisji w kwestii budżetu miasta na 2008 r.

-Radny Krzysztof Wieczorek - Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu zabierając głos zapoznał radnych z treścią opinii w sprawie budżetu miasta na 2008 r. Radny Wieczorek powiedział, że po uwzględnieniu poprawek zaproponowanych przez Burmistrza Miasta i radnych, Komisja Finansów i Budżetu Rady Miasta Siemiatycze pozytywnie opiniuje przedłożony przez Burmistrza projekt budżetu na rok 2008. Przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-Przewodnicząca Rady zwróciła się następnie z pytaniem do radnych czy zgłaszają pytania do projektu budżetu miasta na 2008 r.

-Radny Franciszek Drewulski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zabierając głos stwierdził, że ma uwagę odnośnie projektu budżetu na 2008 r., radny Drewulski powiedział, że Komisja Rewizyjna długo zastanawiała się nad Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Radny Drewulski stwierdził następnie, że Komisja Rewizyjna uważa, iż budżet SOK na 2008 r. powinien wynosić 740.000 zł, tak jak to było planowane w I wersji, a nie 770.000 zł, a te 30.000 zł na Małe Podlasie powinno był wygospodarowane z tej kwoty 740.000 zł i Dyr. SOK powinien poczynił wszelkie starania, aby te pieniądze znaleźć. Radny Drewulski zwrócił się do obecnego na Sali obrad Dyr. SOK - Romana Wilgata, aby wygospodarował te 30.000 zł z budżetu SOK, dodając, że jest z czego to zrobić. Radny Drewulski podkreślił w swojej wypowiedzi, że w SOK są pieniądze, tylko przyjrzeć się trzeba dokładnie pracy SOK.

-Radny Krzysztof Osmólski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta zabierając głos odniósł się do poz. Nr 11 w załączniku 3a. Radny Osmólski zaproponował przeniesienie kwoty 30.000 zł przeznaczonej w projekcie budżetu miasta na 2008 r. jako wkład miasta na wykonanie nawierzchni żwirowej na ul. Walendziuki do wysypiska śmieci na rozpoczęcie budowy ciągu pieszego po wschodniej stronie zalewu małego. Radny Osmólski stwierdził, że jest opracowana dokumentacja na to zadanie i te 30.000 zł byłoby zaczątkiem do wybudowania tej ścieżki. Radny Osmólski podkreślił, że będzie to też realizacja obietnic przedwyborczych.

-Przewodnicząca rady stwierdziła, że wniosek radnego Osmólskiego jest drugim wnioskiem do budżetu Miasta na 2008 r. i dot. przeniesienia 30.000 zł z poz. 11 w załączniku nr 3a na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej po wschodniej stronie zalewu nr 1. Pani Sitarska zwróciła się do radnego Osmólskiego, czy tak brzmi jego wniosek.

-Radny Osmólski stwierdził, że tak.

-Burmistrz Radomski zabierając głos stwierdził, że miasto złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie tej drogi o współfinansowanie realizacji tego zadania w 2/3 nakładów jeszcze w 2007 r. i chciałby, aby ten wniosek radnego Osmólskiego został w inny sposób zapisany, gdyż jest to strategiczna inwestycja. Burmistrz Radomski podkreślił, że zabranie tych pieniędzy w tej chwili, przed rozpatrzeniem przez Urząd Marszałkowski wniosku spowoduje, że wniosek trzeba będzie wycofać i jeśli zrobimy to teraz to miasto po prostu się ośmieszy. Burmistrz Radomski zwrócił się z prośbą o zrozumienie sytuacji, podkreślił, że jeśli wniosek w sprawie tej drogi nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, to te pieniądze Rada przeznaczy na inny cel.

-Radny Osmólski zabierając głos ponownie w dyskusji w tej sprawie stwierdził, że faktycznie wyglądałoby to chorobliwie, aby z Urzędu Marszałkowskiego nie wziąć tych 80.000 zł. Pan Osmólski dodał jednak, ze jego zdaniem miasto nie ma żadnych szans, aby przy tej opcji, która dziś jest te pieniądze dostać, stwierdził, ze daje 2% szansy na to, że miasto te pieniądze może pozyskać. Pan Osmólski zwrócił się także z pytaniem do Burmistrza Radomskiego, na ile jest pewien, że te pieniądze miasto otrzyma? Radny Osmólski stwierdził także w swojej wypowiedzi, że to wszystko co mówi Burmistrz Radomski jest prawdą, dodał jednak, że nad zalewem aż się prosi, aby ciąg taki powstał i dobrze byłoby, aby w tym miejscu był porządek.

-Burmistrz Radomski zabierając głos ponownie w sprawie drogi stwierdził, że bardzo mu zależy na uporządkowaniu terenów nad zalewem, podkreślił jednak, że należy pamiętać, że te 150.000 zł na budowę boiska na sztucznej nawierzchni trzeba będzie być może dołożyć, bo nasz wkład będzie za mały, życie to pokaże, ale trzeba mieć to na uwadze. Burmistrz Radomski podkreślił także, że środki na wykonanie tej drogi na wysypisko idą z puli rekultywacji gruntów i wiele samorządów czeka na tego rodzaju pieniądze.

-Radny Antoni Kosieradzki zabierając glos w dyskusji w tym punkcie stwierdził, że chciałby powrócić do dyskusji w tej sprawie na posiedzeniu łączonych komisji, kiedy ustalono, że jeśli miasto nie otrzyma dotacji na wykonanie tej drogi na wysypisko , to wtedy radni przekażą te środki na inny cel i o tym była rozmowa na posiedzeniu komisji.

-Burmistrz Radomski stwierdził, że jego wniosek jest 3 wnioskiem do budżetu.

-Stanisław W. Fleks zabierając głos stwierdził, że zabiera głos jako pracownik Urzędu i apeluje do radnych o rozwagę, gdyż w tej chwili tworzona jest baza do dalszej pracy w roku 2008 - struktura budżetu miasta i będzie ona przedkładana Regionalnej Izbie Obrachunkowej i innym organom. Zastępca Burmistrza podkreślił, że potem w ciągu roku, w każdej chwili Rada Miasta będzie mogła skreślać jakieś zadania, inne wprowadzać i choćby na 99% wskazywało, że tej drogi nie będzie, nie będzie na nią dofinansowania i tak w tej chwili tej ścieżki pieszo-rowerowej nie będzie się robić i dlatego też proponuje poczekać np. do miesiąca kwietnia br, bo jeśli dziś radni przegłosują ten wniosek to przekreślą te 80.000 zł. Pan Fleks zaapelował, aby radni w tym przypadku nie wylewali dziecka w kąpielą.

-Radny Osmólski powiedział, że jest gotów odstąpić od swego wniosku, z zaznaczeniem, że jeśli tej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego nie będzie to od razu rada wróci do jego propozycji.

-Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos w dyskusji stwierdził, że na wysypisko śmieci są już w naszym mieście 3 drogi i budowanie kolejnej jest bezzasadne. Radny Mudel wyraził opinię, że kolejna droga na wysypisko jest zbędna i niepotrzebna, a te pieniądze są potrzebne na inne wydatki w mieście i wydanie ich na wybudowanie tej drogi to wyrzucanie pieniędzy w błoto.

-Radny Jakowiuk odnosząc się do poprzednich wypowiedzi radnych dot. drogi na wysypisko stwierdził, że od 57 lat mieszka w Siemiatyczach i z tego co wie ludzie w tamtym rejonie miasta po błocie jeżdżą na pola i nie tylko. Radny Jakowiuk stwierdził, że nie rozumie dlaczego miasto nie miałoby skorzystać z tych 80.000 zł dotacji. Podkreślił, ze ta droga nie będzie służyć tylko dojazdowi na wysypisko, ale tez na pola i do Słoch. Radny Jakowiuk zaapelował, by radni byli radnymi dla wszystkich mieszkańców miasta.

-Radny Mariusz Gocał zabierając głos w tym punkcie stwierdził, że dyskusje na temat budżetu trwają już długo i proponuje przejść do konkretów.

Przewodnicząca Rady przeszła więc do poddawania pod głosowanie kolejnych wniosków radnych zgłoszonych do projektu budżetu Miasta na 2008 r. W pierwszej kolejności radni przegłosowali wniosek radnego Franciszka Drewulskiego tj. pozostawienie dotacji dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury na 2008 r. w wysokości 740.000 zł - na 15 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem radnego Drewulskiego głosowało 10 radnych, 5 radnych było przeciwko.

-Radny Bogdan Raczyński po przyjęciu wniosku radnego Drewulskiego zgłosił wniosek o pozostawienie tych 30.000 zł zabranych z Siemiatyckiego Ośrodka Kultury w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Przewodnicząca Rady poddała następnie pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Raczyńskiego - na 15 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem radnego Raczyńskiego głosowało 10 radnych, 5 radnych było przeciwko.

W dalszej części obrad XIV sesji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2008 r, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych było przeciwko, 1 radny wstrzymał się od głosu.

/Uchwała Nr XIV/74/08 w załączeniu/

Do punktu 7 - podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze na lata 2008-2012.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni zapoznali się dokładnie podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy dzisiaj zachodzi potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że potrzeby takiej nie ma.
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze na lata 2008-2012., zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu

/Uchwała Nr XIV/75/08 w załączeniu/

Do punktu 8 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia kategorii dróg gminnych

Przewodnicząca rady powiedziała, że z tym projektem uchwały radni również zapoznali się podczas posiedzenia komisji przed sesją. Zwróciła się do radnych z pytaniem, czy w tej chwili radni widzą jeszcze potrzebę przedstawienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że nie ma takiej potrzeby.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia kategorii dróg gminnych, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

/Uchwała Nr XIV/76/08 w załączeniu/

Po podjęciu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia kategorii dróg gminnych Przewodnicząca Rady zarządziła 10 min. przerwę w obradach XIV sesji Rady Miasta.

Do punktu 9 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radych udzielił Burmistrz Miasta - Zbigniew Radomski.

Odpowiadając na interpelację radnego Eugeniusza Mudla Burmistrz stwierdził, że jeśli chodzi o działki, które zostały wniesione aportem do Przedsiębiorstawa Komunalnego Spółka z o.o związane jest z budową elektrociepłowni w naszym mieście i takie tereny ze względu na tę inwestycje miasto musiało przekazać pod budowę dla Przedsiebiorstwa. Burmistrz stwierdził, że Przedsiebiorstwo Komunalne musiało być właścicielem tych terenów, aby można było realizować tę inwestycję. Odnosząc się do kwestii tego, czy te tereny można odzyskać Burmistrz Radomski stwierdził, że nie można. Ustosunkowując się do kolejnej interpelacji radnego Mudla Burmistrz stwierdził, że 20 grudnia 2007 r. było posiedzenie EkoFunduszu, ale ze względu na fakt, iż Pan Maciej Nowicki awansował na Ministra Ochrony Środowiska zdjęto wszystkie sprawy z wokandy tego posiedzenia, a zajęto się sprawą zmian w Zarządzie EkoFunduszu. Ustosunkowujac się do interpelacji w sprawie modernizacji kotłowni na terenie miasta Burmistrz Radomski powiedzaił, że kotłownia przy SP Nr 3 została zmodernizowana w latach 2003-2005 i zamieniona z węgla na gaz. Odpowiadajac na interepalcję dot. czystości wody w naszych zalewach, Burmistrz Radomski powiedział, że cały czas woda w zalewach jest monitorowana, szczególnie zaś w okolicach Czrtajewa na mostku od drogi Ciechanowiec- Siemiatycze, woda monitorowana jest także w Bacikach, na Slowiczynie, w Klinie Połosy. Burmistrz powiedział, że pomiary takie robione były 3, 11 i 24 stycznia br. Burmistrz Radomski powiedzial, że nie chciałby dzisiaj podawac wyników tych pomiarów z tego względu, że musi dojśc do takiego spotkania z Panem Starostą, bo jest źle i zaniem odbędą się takie rozmowy trzeba będzie podjąć pewne ustalenia, co dalej zrobić z tymi ściekami z Czartajewa, aby one nie zanieczyszczały zalewów. Burmistrz stwierdził, że dalej woda w zalewie będzie monitorowana w miesiącu lutym, dodał, że w Czartajewie jest nowo wybudowana przed 2 laty oczyszczalnia, która nie zdaje egzaminu.

Burmistrz Radomski odnosząc się do interpelacji radnego Raczyńskiego zwrócił się do radnego Raczyńskiego, czy otrzymal to pismo, o które pytał.

-Radny Bogdan Raczyński odpowiedział, że tak i odniesie się do niego na piśmie.

-Radny Eugeniusz Mudel zabiewrając głos stwierdził, że odpowiedź Pana Burmistrza nie jest dla niego wyczerpująca jeśli chodzi o modernizację kotłowni na terenie miasta. Radny Mudel zwrócił się z pytaniem, czy za obecnego zarządu Przedsiebiorstwa Komunalnego jakaś kotłownia na terenie miasta została zmodernizowana z węglowej na gazową. Radny Mudel stwierdził, że pytał, dlaczego w przeciągu 4, 5 lat nie zmodernizowano na terenie miasta żadnej kotłowni. Radny Mudel dodał, że ma taką informację, gdyż rozmawiał na ten temat z były Prezesem PK. Radny Mudel zwrócił się także z pytaniem do Pana Burmistrza, czy to prawda, że te tereny, które zostały przekazane aportem dla Przedsiębiorstwa Komunalnego, to też te tereny przylegajace do zalewów. Radny Mudel stwierdził, że jeżeli już dziś wyniki dot. jakości wody w zalewach sa niepokojące, to co będzie, gdy będzie tempereatura będzie wysoka, czy dopierow wtedy zaczniemy zajmowac się zalewami, żeby były one czynne.

-Burmistrz Radomski odnoszac się do tej wypowiedzi stwierdził, powiedział już, że w tej sprawie musi dojść do spotkania Urzędu Miasta i Powiatu.

-Radny Bogdan Raczyński zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Radomskiego, na kiedy takie spotkanie odnośnie zalewów jest planowane.

-Burmistrz Radomski odpowiadajac radnemu Raczyńskiemu powiedział, że mysli, iż w najbliższym czasie. Burmistrz Radomski podkreslił w swojej wypowiedzi, że żeby dyskutować trzeba mieć jakieś podstawy, dane, trzeba przedstawic konkretne wyniki, a nie wymienić podczas spotkania poglądy. Burmistrz Radomski powiedział, że dlatego też woda jest monitorowana, zbierane sa dane z dopływu 5 miejsc wody do zalewów i Urząd wtedy przedstawi jak to wygląda i co należałoby zrobić, żeby wyeliminowac te zanieczyszczenia.

-Radny Raczyński odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza Radomskiego stwierdził, ze rozumie, że do początku sezonu wakacyjnego jakieś poważne decyzje w tej materii zapadną.

-Burmistrz Radomski odpowiedział, że powinny zapaść.
-Radny Krzysztof Osmólski zabierajać głos stwierdził, że faktycznie problem zalewów jest duzym problemem i proponuje, żeby to spotkanie odbyło się do 15 lutego br. razem z radnymi zainteresowanymi tą sprawa, z Gminą i Powiatem, tym bardziej, że ten problem ciągnie się już od wielu lat i trzeba z tym ruszyc jak najszybcie, żeby do lata problem rozwiązać.

- Burmistrz Radomski zaproponował, że lepiej byłoby nie planować terminu tego spotkania do 15 lutego, gdyż przez cały luty będą jeszcze monitorowane próbki wody w zalewie.

-Przewodniczaca Rady odnoszać się do wypowiedzi Burmistrza Radomskiego stwierdziła, że radni maja nadzieję, że Pan Burmistrz będzie pilnowal terminów tych spotkań i poinformuje radnych o spotkaniu, bo niektórzy radni chcieliby być na tym spotkaniu ze Starostwem.

-Burmistrz Radomski powiedział, że będzie zaproszenie dla radnych na to spotkanie.

Do punktu 10 - wolne wnioski

W dalszej części obrad w punkcie wolne wnioski Przewodnicząca Rady udzieliła głosu nastepującym osobom:

-Pan Krzysztof Szeweluk - jako Przedstawieciel Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej "Małe Podlasie" stwierdził, że po raz pierwszy uczestniczy w obradach sesji rady Miasta, jednak jest zbulwersowany tym co ogląda i słyszy. Pan Szeweluk stwierdził, że z tego co wie, na posiedzeniach Komisji Rady były przyjęte pewne ustalenia gwarantujące Zespołowi "Małe Podlasie" pieniądze na jego funkcjonowanie, jednak na sesji zostaje to wszystko zmienione. Pan Szeweluk podziękował za to radnemu Franciszkowi Drewulskiemu. Pan Szeweluk w swojej wypowiedzi podkreślił, że doskonale wie, co znaczy kultura i dobro narodowe, jednak odnosi wrażenie, że niektórzy radni tego nie dostrzegają. W swojej wypowiedzi Pan Szeweluk odniósł się również do kwestii tego, jak ogromną promocję miasta prowadzi Zespół "Małe Podlasie" swoimi sukcesami, zdobywając najwyższe laury w krajowych i międzynarodowych konkursach. Pan Szeweluk targowiskiem określił, odrzucenie dofinansowania przez Radę tego Zespołu i powiedzenie, aby to Dyrektor SOK znalazł pieniądze na ten cel w budżecie ośrodka. Pan Szeweluk podkreślił także w swojej wypowiedzi, jak ogromny wkład w funkcjonowanie tego Zespołu wnoszą rodzice dzieci tańczących. Zdaniem Pana Szeweluka dla dalszego funkcjonowania zespołu potrzebna jest żywa kapela grająca. Pan Szeweluk powiedział, że przychodząc na sesję, był przygotowany, aby składać Radzie podziękowania, a teraz czuje gorycz. Pan Szeweluk zwrócił się z prośba do Burmistrza Miasta, aby z innych środków budżetowych, z rezerw budżetowych, z promocji miasta wesprzeć ten Zespół. Pan Krzysztof Szeweluk zaproponował, aby w ramach szukania oszczędności budżetowych połączyć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Siemiatycki Ośrodek Kultury w jedną jednostkę i zrobić jednego Dyrektora.

-Radny Franciszek Drewulski odnosząc się do wypowiedzi Pana Krzysztofa Szeweluka stwierdził, że to Komisja Rewizyjna ruszyła temat "Małego Podlasia" po raz pierwszy. Radny Drewulski stwierdził, że na posiedzeniu komisji przed sesją radni zapytali Pana Szyszkę, ile trzeba pieniędzy na Zespół, odpowiedział, że 30.000 zł i każdy z radnych był i jest za ta kwotą dla Zespołu. Radny Drewulski stwierdził, że on sam i inni radni są przekonani, że pieniądze na Zespól "Małe Podlasie" w Siemiatyckim Ośrodku Kultury są i zespól je dostanie. Radny Drewulski stwierdził, że Komisja Rewizyjna zgłosi wniosek, żeby Komisja Oświaty była przy podziale pieniędzy dla SOK i MOSiR.

-Przewodnicząca Rady Miasta zabierając głos w kwestii "Małego Podlasia" stwierdziła, że jest zawsze jak najbardziej za zespołem, bo jej dzieci również tańczą w "Małym Podlasiu" jednak nie ma takiej prawnej możliwości żeby Urząd Miasta przekazał dotację dla SOK naznaczając pieniądze dla "Małego Podlasia". Pani Sitarska podkreśliła, że radni wiele dyskutowali na temat dofinansowania tego zespołu i zapewnia, ze te pieniądze będą na pewno przekazane, dodała, że Komisja Rewizyjna tez wykazała skąd te środki na zespół wziąć i jeśli Kurier Siemiatycki nie będzie przynosił strat, a będzie samowystarczalny, to te pieniądze już właściwie są.

-Radny Bogdan Raczyński powiedział, odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi stwierdził, że padł podczas dzisiejszej sesji ciekawy pomysł, który w głowach radnych pojawił się także, bo po co utrzymywać i MOSiR i SOK, po co utrzymywać te 2 instytucje. Radny Raczyński stwierdził, że chciałby ten pomysł poddać pod dyskusje w prasie lokalnej, dodał, że instrumenty prawne się znajdą, a oszczędności na pewno dla miasta będzie dużo.

-Pan Marian Jankowski zabierający głos podczas sesji również jako Przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Kultury Narodowej "Małe Podlasie" stwierdził w swojej wypowiedzi, że widzi jednego radnego , który robi tak wiele dla naszego miasta i zespołu, który prowadzi. Pan Jankowski stwierdził, że to, iż radny Szyszko opuścił salę obrad wynika z decyzji radnych. Zdaniem pana Jankowskiego te 30.000 zł to i tak niewiele, podkreślił także, że koszty SOK wzrastają, bo i w górę poszły ceny gazu, energii, zapytał, czy radni wzięli to pod uwagę, obniżając dotację dla SOK. Kończąc swoją wypowiedź Pan Jankowski stwierdził, że z tej decyzji radnych wynika, że dla MOSiR jest worek pieniędzy z budżetu miasta, a dla "Małego Podlasia" zero.

-Pani Agnieszka Sitarska odnosząc się do wypowiedzi Pana Jankowskiego stwierdziła, że nie można porównywać Zespołu "Małe Podlasie" z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Pani Przewodnicząc stwierdziła, że dalszą dyskusje w tej sprawie przenosi na posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury i zainteresowane osoby w imieniu Przewodniczącego tej Komisji zaprasza na jej posiedzenie.

-Radny Franciszek Drewulski stwierdził, że podczas tego spotkania powiedzą i wyjaśnią, czy słusznie, czy też niesłusznie radni zagłosowali w sprawie "Małego Podlasia".

Następnie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Mieczysławowi Swajdzie - Wiceprezesowi Siemiatyckiego Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych. Pan Swajda początku swojej wypowiedzi pogratulował radnym przyjęcia uchwały budżetowej na 2008 r. stwierdzając, ze radni wykonali "kawał dobrej roboty" . W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Swajda odniósł się do jedno z artykułów zamieszczonych w "Glosie Siemiatycz" i zamieszczonej tam wypowiedzi Burmistrza Radomskiego, który stwierdza, że takie targi, zrobiłby sam w tydzień. Pan Swajda poinformował następnie radnych w wielkim skrócie, kiedy i w jakich okolicznościach zrodziła się inicjatywa organizacji Siemiatyckich Międzynarodowych Targów Pogranicza. W swojej wypowiedzi Pan Swajda podkreślił, że SKiG jako jeden z głównych celów postawił na organizację co roku targów mających na względzie promocje miejscowego potencjału gospodarczego , kulturalnego i społecznego. Przypomniał, że I targi odbyły się w sierpniu 2006 r, II w sierpniu 2007 r, a jeśli chodzi o III to jeszcze niewiadomo. I w tym miejscu Pan Swajda stwierdził, ze rodzi się pytanie do Burmistrza i Rady Miasta, czy widzą sens organizacji w Siemiatyczach III Międzynarodowych Targów Pogranicza, a jeśli tak, to czy akceptują termin ostatniej niedzieli sierpnia na organizację tej imprezy, czy udostępniony zostanie teren i czy w te organizację włączą się instytucje miejskie. Pan Swajda twierdził, że już dzisiaj Wójt Mielnika zadeklarował i miejsce i pieniądze znacznie większe niż wydatki Urzędu Miasta na ostatnich targach oraz osobiste zaangażowanie, pod warunkiem, że te targi odbędą się w Mielniku. Pan Swajda dodał, że swoją formułę organizacji tych targów mają też Starosta Siemiatycki i Burmistrz Drohiczyna i na tym tle rodzą się pytania do Rady Miasta, a mianowicie:
1/ czy Rada Miasta widzi sens kontynuowania tej społecznej inicjatywy , a więc organizacji corocznych Międzynarodowych Siemiatyckich Targów Pogranicza?
2/ czy instytucje podległe Burmistrzowi Miasta odpowiedzialne za promocję miasta powinny się aktywnie włączyć w to przedsięwzięcie, czy też przyglądać się z boku i ewentualnie krytykować?

Pan Swajda zwrócił się także z pytaniem do Burmistrza Radomskiego, czy w świetle przytoczonych w "Głosie Siemiatycz" wypowiedzi widzi on potrzebę organizacji targów uwzględniając pewne zmiany. Kończąc swoją wypowiedź Pan Swajda stwierdził, że chciałby powiedzieć, że inicjatywa SKIG dot. organizacji targów poszła w świat, o projekcie SKiG wiedzą w Białymstoku, Warszawie, Łodzi, a nawet we Włoszech jako o przykładzie konkretnej współpracy różnych środowisk dla dobra rozwoju lokalnego oraz promocji naszego miasta i powiatu, w skali kraju i nie tylko.

-Burmistrz Radomski odnosząc się do wypowiedzi pana Swajdy stwierdził, że pismo SKiG, które skierowane zostało do Rady Miasta, wiąże się z tym, że każde uchwała podejmowana przez Radę musi mieć zabezpieczone odpowiednie środki w budżecie miasta. Burmistrz Miasta stwierdził, że jeśli chodzi o te środki to dyskusje na komisjach się toczyły, komu dołożyć, komu zabrać. Burmistrz Radomski ustosunkowując się do kwestii tego, co w sprawie organizacji targów zostało powiedziane stwierdził, że nie jest osobiście zadowolony z dotychczasowej rangi tych targów, bo jeśli szumnie nazywa się je międzynarodowymi, to zróbmy wszystko, aby te targi faktycznie były międzynarodowe. Burmistrz odnosząc się w swojej wypowiedzi do ubiegłorocznych targów stwierdził, że gdyby nie goście z niemieckiego Zedenick, to nie byłoby żadnego wystawcy z zagranicy, dodał, że gdyby nie to, że było to "Lato z Radiem Białystok" to ranga tych ubiegłorocznych targów byłaby znacznie obniżona. Burmistrz Radomski powiedział, że należałoby zastanowić się w jakim kierunku ta organizacja targów ma pójść, czy w kierunku targów rękodzieła, czy rzemieślników, bo to co jest teraz jego jako mieszkańca tego miasta nie zadawala i tylko w tym sensie wyraża swoje obawy. Burmistrz Radomski zwrócił się również z pytaniem do pana Swajdy, czy podobną uchwałę podejmie Starostwo Powiatowe, jeśli chodzi o targi.

-Pan Mieczysław Swajda odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza Radomskiego podkreślił, że jeśli dla SKiG nie chodzi o pieniądze, SKiG nie chce pieniędzy od miasta, chce miejsca na organizacje targów.

-Burmistrz Radosmki odnosząc się do tej wypowiedzi Pana Swajdy powiedział, że miejce na targi będzie. Burmistrz raz jeszcze podkreślił, że z jego 2 letniej obserwacji wynika, że odpowiedniej rangi te targi nie mają. Burmistrz Radomski zwrócił się także z pytaniem do Pana Swajdy, czy SKiG miał do tej pory jakieś kłopoty jeśli chodzi o teren na organizację targów.

-Pan Swajda przyznał, że kłopoty takie SKiG miał.

-Burmistrz Radomski zapytał jakie.

-Pan Swajda odpowiedział, że nie chciałby o nich mówić w tej chwili.

-Przewodnicząca Rady odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi stwierdziła, że jej zdaniem dla mieszkańców miasta chodzi o to, by jakaś imprezy była w mieście zorganizowana. Podkreśliła, że dla zwykłego mieszkańca nie chodzi o to, by była to impreza międzynarodowa, ale o to, aby mieszkańcy mieli po prostu gdzie wyjść, posiedzieć, dodała, że może to być zwykły piknik. Pani Sitarska podkreśliła w swojej wypowiedzi, że myśli, iż bez dyskusji taką imprezę w naszym mieście trzeba nadal organizować.

-Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos jako członek SKiG stwierdził, że przez to, że SKiG razem organizował ubiegłoroczną imprezę, miasto poniosło mniejsze koszty. Pan Mudel dodał, że to SKiG ubezpieczył imprezę, bo miasto zapomniało. Radny Mudel zapytał także, ile miasto kosztował przyjazd i pobyt delegacji niemieckiej?

-Burmistrz Radomski odpowiedział, że przecież delegacja naszego Miasta także gościła w Niemczech.

-Radny Krzysztof Osmólski skierował następnie pytania do Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Pana Janusza Majera, a mianowicie: co się dzieje w sprawie projektu na kanalizację w ul. Moniuszki, bo miało to być wpięte w aglomerację, jak wygląda sprawa obciążenia za wodę mieszkańców ul. Plażowej, bo do dnia dzisiejszego mieszkańcy nie mają faktur i obawiają się, że będą płacić więcej. Radny Osmólski zwrócił również uwagę w swojej wypowiedzi na potrzebę znalezienia jakiegoś kompromisu jeśli chodzi o planowaną drogę na ul. Plażowej, szczególnie zaś o odcinek tej ulicy przy posesji Pani Puchalskiej.

-Burmistrz Radomski odnosząc się do tej wypowiedzi stwierdził, że na te wnioski radnemu Osmólskiemu odpowiedź udzielona zostanie na piśmie.

-Radny Eugeniusz Mudel w swojej wypowiedzi zgłosił następujące wnioski: w sprawie cmentarza komunalnego, stwierdził, że na alejki cmentarne wywozi się glinę, która uniemożliwia poruszanie się po cmentarzu. Radny Mudel powiedział, że z tego, co wie Prezes Majer był o tym informowany, jednak powiedział, że nie jest to jego sprawa. Radny Mudel poruszył również kwestię faktur karnych za odprowadzanie niestandardowych ścieków przez zakłady po byłym Horteksie. Radny Mudel w swojej wypowiedzi zaapelował także o uruchomienie oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej za byłym Horteksem do budynku socjalnego.

-Radny Jerzy Górski zwrócił uwagę na potrzebę "załatania" dziur w asfalcie w bramie wjazdowej na teren byłego POM. Przy ul. Ciechanowieckiej.

-Burmistrz Radomski powiedział, że na wszystkie wnioski odpowie na piśmie.

Do punktu 12 - zakończenie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XIV sesji Rady Miasta w dniu 6 lutego 2008 r. r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 14:25.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Miasta
K. Andruszkiewicz Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik do
Protokołu Nr XIV/08
z XVI sesji Rady Miasta
z dnia 6 lutego 2008 r.

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!


Dzisiejsze sprawozdanie jest nieco krótsze niż zazwyczaj ze względu na miniony okres świąteczny oraz zimę która sprawia, że nie są prowadzone żadne prace inwestycyjne. Chciałbym jednak krótko zapoznać Radę z bieżącymi pracami oraz przygotowaniami do planowanych inwestycji.

20 grudnia NFOŚiGW rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę z firmą CITEC Spółką Akcyjną z Katowic na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia pod nazwą "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno -ściekowej na terenie miasta Siemiatycze".

23 stycznia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami firmy CITEC S.A oraz biurami projektów które realizują dokumentację techniczną na kanalizację sanitarną, deszczową i projekty drogowe na terenie miasta. Celem spotkania było przekazanie zgromadzonych materiałów firmie przystępującej do opracowania wniosku. Jednocześnie firmy projektowe przedstawiły stan zaawansowania dokumentacji będącej w opracowaniu. Termin przygotowania przez firmę CITEC S.A. dokumentacji wraz z wnioskiem upływa z końcem czerwca.

W dniu 18.01.2008r. nastąpiło otwarcie ofert na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację węzła osadowego przy miejskiej oczyszczalnia ścieków w Siemiatyczach.". Do udziału w powyższym przetargu przystąpiło jedno biuro projektowe "BIPROWOD" Sp. z o.o. z Warszawy. Ze względu na wycenę przedmiotowej usługi tj. 561.200zł-, przetarg został unieważniony.

Podobna sytuacja miała miejsce po otwarciu ofert na "Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego, Kosynierów, Artura Grottgera, Romualda Traugutta, Emila Fildorfa, Władysława Liniarskiego, Ks. Stanisława Brzóski i Zielonej, na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozbiorczego w ulicy Ciechanowieckiej i ulicy Nowej od strony Drohiczyńskiej oraz na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę wodociągu w ulicy Drohiczyńskiej na terenie miasta Siemiatycze. Przetarg został unieważniony w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę która została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (w projekcie budżetu przyjęto 50 000 zł natomiast najkorzystniejsza oferta opiewała na 183 000 zł). W obu przypadkach podjąłem decyzję o wznowieniu procedur przetargowych. Możliwe to będzie po zakończeniu procedury unieważnienia przetargów.

W pierwszych dniach stycznia został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej z odbudową nawierzchni w ulicach Słowackiego, Andersa, Prusa, Sportowej oraz na budowę wodociągu rozbiorczego w ulicy Nadrzecznej.

Jak Państwo słyszą podjęte zostały konkretne działania zmierzające do rozbudowy sieci kanalizacyjnej w mieście. Niestety, z przykrością muszę poinformować, że decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego dokonano weryfikacji zadań inwestycyjnych z programu Infrastruktura i Środowisko wspomaganych unijnymi pieniędzmi. Podlascy samorządowcy są rozczarowani utratą unijnego wsparcia do 2013 r. w wysokości ponad 245 mln. złotych. Jak szeroko donosi sobotnio-poniedziałkowa prasa, z listy wypadły dwa, strategiczne dla naszego Miasta zadania, tj.
- zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze,
- i budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na terenie gmin Puszczy Białowieskiej i dorzecza Bugu.

Według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pozostaje nam jedynie zabiegać o pieniądze w konkursach. Lecz jak można wygrać konkurs z Mazowszem, Wielkopolską czy Śląskiem. Jakie są tam dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz km2 powierzchni, czy gęstość zaludnienia mająca bezpośredni wpływ na efektywność inwestycji.

Na razie proponuję Wysokiej Radzie by dać sobie czas na zastanowienie. Musimy poznać nowe realia i później opracować strategię działania, ewentualnie dokonać korekt budżetu Miasta.


Gospodarka nieruchomościami

Od ostatniej sesji Rady sfinalizowano sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Lokal przy ul. 11 Listopada 35 sprzedano za 2 715 zł przy zastosowaniu 90% bonifikaty, natomiast lokal przy ul. Wysokiej 64 A za 18 357 zł stosując bonifikatę w wysokości 70%.

W chwili obecnej przygotowuje się do sprzedaży na rzecz najemców 13 lokali, dla których zostały złożone wnioski w 2007 roku oraz rozpatrywanych jest 6 kolejnych wniosków z bieżącego miesiąca.

10 stycznia 2008 r. odbył się pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy 11 Listopada ( na Wesce) o pow. 1044 m2 . Cena wywoławcza została ustalona na 45 000 zł plus 22 % VAT. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ osoba dopuszczona do przetargu, nie dała postąpienia ceny wywoławczej.

Wynikiem negatywnym zakończył się również, przeprowadzony 15 stycznia pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, wpisanym do rejestru zabytków, położonej przy ulicy Pałacowej, o powierzchni 743 m2. Cena wywoławcza wynosiła 1.000.000,00 zł plus podatek VAT, Nieruchomość stanowi współwłasność z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie stanął do przetargu.

Na dzień jutrzejszy zaplanowano przeprowadzenie drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach, o pow. 7907 m2 . Cena wywoławcza pozostała na poprzednim poziomie i wynosi 250 000 zł plus podatek VAT.


Pozostałe sprawy

W związku ze Świętami Bożego Narodzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wigilię dla swoich podopiecznych. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób. Ponadto dla 62 rodzin zostały przygotowane paczki żywnościowe.

Z dniem 31 grudnia ubiegłego roku upływał termin składania wniosków o wymianę książeczkowych dowodów osobistych. Jak w całym kraju, również w naszym urzędzie w ostatnich dniach roku tworzyły się kolejki osób chcących wymienić dowód. Ich skala nie była tak duża jak w innych urzędach, niemniej jednak osoby, które zwlekały ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili, musiały oczekiwać niekiedy kilka godzin. Do końca roku nie złożyło wniosków ok. 600 osób. Należy mieć tu jednak na uwadze dużą grupę siemiatyczan przebywających za granicą.

Wraz z nowym rokiem wdrożony został w Urzędzie Miasta Elektroniczny system obiegu dokumentów Flower. Co prawda przysparza to dodatkowych zajęć pracownikom ale jest niezbędnym elementem na etapie obowiązkowego przygotowania administracji do funkcjonowania e-urzędu tj. przyjmowania i załatwiania drogą elektroniczną kierowanych do urzędu wniosków.

Za nami dwa tygodnie ferii zimowych. Ofertę dla wypoczywających dzieci i młodzieży przygotowały zarówno SOK jak i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z uczniowskimi klubami sportowymi i szkołami.

Jak zapewne wszyscy wiedzą od 2 stycznia w Urzędzie Miasta przeprowadzana jest kontrola CBA, która obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu procedur przetargowych sprzedaży nieruchomości gruntowych w latach 2003- 2007. Wyniki kontroli pozna Rada po przedstawieniu protokołu.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2008-04-15

Wprowadzający: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06