Protokół Nr XIX/08

Numer XIX/08
Data wydania 2008-05-29

Protokół Nr XIX/08


z obrad XIX sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

w dniu 29 maja 2008 roku


Obrady XIX sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00 zakończyły zaś o godzinie 17:20.W obradach XIX sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 13, według załączonej do protokołu listy obecności.


Radni obecni na XIX sesji:1. Witold Berski

2. Rafał Burakowski

3. Franciszek Drewulski

4. Jerzy Górski

5. Aleksander Jakowiuk

6. Antoni Kosieradzki

7. Mirosław Kobus

8. Andrzej Miazio

9. Eugeniusz Mudel

10. Krzysztof Osmólski

11. Agnieszka Sitarska

12. Krzysztof Szyszko

13. Andrzej MiazioRadnym nieobecnymi na XIX sesji byli radni:

1. Mariusz Gocał

2. Bogdan RaczyńskiW obradach XIX sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także goście zaproszeni w osobach:1. Zbigniew Radomski –Burmistrz Miasta Siemiatycze

2. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta

3. Danuta Jaszczołt - Skarbnik Miasta

4. Anna Nazarewicz – Radca Prawny Urzędu Miasta

5. Jerzy Wawrentowicz – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej

6. Janusz Majer – Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

7. Andrzej Ryński – Komendant Powiatowy Policji

8. Romuald Wilgat – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1

9. Teresa Nazarewicz – Prezes Zarządu Mienia Komunalnego

10 Zdzisław Warpechowski - Redaktor Naczelny Kuriera Siemiatyckiego

11. Ewa Romaniuk – Kierownik MOPS

12. Marek Malinowski– korespondent Głosu Siemiatycz

13. Agnieszka Bolewska – Iwaniuk – korespondentka katolickiego Radia Podlasia

14. Teresa Fronc – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

15. Gabriela Krzanowska – Dyrektor Szkoły Muzycznej

16. Zdzisław Bujanowski – przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej

17. Mariusz Malewski – Prezes MKS CresoviaOraz przedstawiciele rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Muzycznej, także licznie przybyli mieszkańcy miasta.Do punktu 1 – otwarcie obradObrad XIX sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 maja 2008 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XIX sesję Rady Miasta.Do punktu 2 – przyjęcie porządku obradPrzewodnicząca Rady stwierdziła w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XIX sesji radni otrzymali wcześniej, dodała, że w chwili obecnej chciałaby zaproponować uzupełnienie tego porządku obrad o punkt: sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami u ujęcie go jako punkt 4.Przewodnicząca zawróciła się do radnych z pytaniem, czy chcieliby zgłosić inne zmiany do zaproponowanego porządku. Radni nie zgłosili innych poprawek do proponowanego porządku obrad XIX sesji. W zarządzonym glosowaniu nad zgłoszoną poprawka radni 13 głosami za, zdecydowali o uzupełnieniu porządku obrad XIX sesji.Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XIX sesji Rady w dniu 29 maja 2008 r. z przyjętą poprawką - na 13 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.Przyjęty porządek obrad XIX sesji przedstawia się następująco:1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siemiatyczach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Siemiatycze.

8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z kąpieliska miejskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z odkrytego basenu miejskiego przy ul. Grodzieńskiej w Siemiatyczach.

10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z miejskiej wypożyczalni sprzętu wodnego w Siemiatyczach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego w Siemiatyczach.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.Do punktu 3 – przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady MiastaPrzewodniczący Rady poinformowała radnych, że protokóły z XVII i XVIII sesji Rady Miasta wyłożone jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do nich uwagi i poprawki to uzna się je za przyjęte.Do punktu 4 - sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjamiSprawozdanie z pracy za okres od 30 kwietnia br. złożył Burmistrz Miasta – Zbigniew Radomski. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do punktu 5 – interpelacje i zapytania radnychRadni zgłosili podczas XIX sesji następujące interpelacje:- Radny Rafał Burakowski zabierając głos poruszył kwestię chodników w ul. Ogrodowej, na odcinku od posesji SP Nr 1 w kierunku przedszkola. Radny Burakowski powiedział, że przejście dla pieszych tym chodnikiem jest bardzo utrudnione, bo po pierwsze po opadach są kałuże na jezdni i przejeżdżające samochody ochlapują pieszych, a po drugie chodnik po drugiej stronie jezdni jest zarośnięty krzewami , co uniemożliwia przejście. Radny Burakowski zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza czy jest możliwa modernizacja ul. Ogrodowej, kiedy i na jakich warunkach ona będzie realizowana. Radny Burakowski zapytał także, kto ma się zająć tym, aby właściciel uprzątnął posesję, która w tej chwili jest zarośnięta krzakami. Radny Burakowski stwierdził, że mieszkańcy osiedla Sady zwrócili też uwagę na problem dot. izolacji rur, które rozprowadzają ciepło na tym osiedlu, bo mieszkańcy ponoszą koszty ciepła, które ucieka poprzez złą izolację rur. Radny Burakowski zapytał, czy jest możliwość naprawy tych rur.- Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos zwrócił się z pytaniem, co z oczyszczalnią ścieków w naszym mieście, jakie działania zostały podjęte , aby wyeliminować odór z tej oczyszczalni. Radny Mudel stwierdził, że w budżecie miasta na 2008 r. w zadaniach inwestycyjnych wpisano: opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w strefie gospodarki osadowej, radny Mudel zapytał na jakim etapie jest to zadanie. Radny Mudel zwrócił się także z pytaniem, jak wygląda zadanie rzeczowe wpisane do budżetu miasta na 2008 r., a dot. remontu dachu przy na budynku szkoły –Gimnazjum Nr 1. Pan Mudel w swojej wypowiedzi zapytał także, co z drogą żwirową na Walendziuki. Pan Mudel w swojej wypowiedzi zwracając się do Burmistrza Miasta powiedział, że na różnych forach chwali się on dyplomami, które miasto otrzymało za pozyskiwanie środków unijnych. Pan Mudel zapytał na co te środki zostały pozyskane, ile tych środków było. Pan Mudel powiedział, że wyborcy pytają, ile tych środków pozyskano i na co wydatkowano.- Radny Andrzej Miazio stwierdził, że młodzież pyta, dlaczego Lato z Radiem Białystok opuściło Siemiatycze.- Radny Franciszek Drewulski stwierdził, że jeśli chodzi o ul. Gilewskiego, to to co jest dobre, to Panu Burmistrzowi trzeba podziękować, tym bardziej, że z tej ulicy korzysta dużo ludzi. Radny Drewulski dodał, że mieszkańcy proszą jeszcze o chodnik na tej ulicy, choćby nawet niepełnowymiarowy.- Radny Krzysztof Osmólski – stwierdził, że są w naszym mieście takie ulice, które mają 220 m i na tym odcinku jest 6 dziur, a przecież zbliżają się wakacje, więc dobrze byłoby maksymalnie przyspieszyć akcję łatania dziur w ulicach na terenie miasta.. Pan Osmólski stwierdził, że główni chodzi mu o rejon ulic Słowackiego. Radny Osmólski w swojej interpelacji skierował także prośbę o przeprowadzenie wnikliwych rozmów z mieszkańcami ul. Plażowej oraz aby Pan Burmistrz wyznaczył osoby kompetentne, które raz jeszcze zajęły by się sprawą ul. Plażowej i aby raz jeszcze sprawa ta została rozpatrzona.Innych interpelacji nie wniesiono.Do punktu 6 – podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w SiemiatyczachPrzewodnicząca Rady zwróciła się do Burmistrza Miasta o przybliżenie radnym tego tematu.- Burmistrz Radomski zabierając głos stwierdził, że przybyły na sesję przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przywiózł pismo od Sekretarza Stanu – Pana Piotra Żuchowskiego, z którym chciałby radnych w chwili obecnej zapoznać. Burmistrz odczytał następnie w/w pismo, w którym stwierdza się m.in., że likwidacja tej placówki byłaby ogromną stratą i szkodą dla całej lokalnej społeczności. Z pisma radni dowiedzieli się, ze wyrazem troski Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dalsze losy szkoły jest aktywne włączenie się w poszukiwanie najkorzystniejszej formuły organizacyjno – prawnej, umożliwiającej placówce kontynuację działalności, a w tym celu przedstawiciele Ministerstwa oraz Centrum Edukacji Artystycznej uczestniczyli w dniu 23 kwietnia br. w spotkaniu w Urzędzie Miasta Siemiatycze i dokładnie przedstawicieli zalety propozycji przejęcia tej szkoły przez miasto. Z pisma wynika, że proponowane rozwiązanie jest najkorzystniejsze finansowo, co potwierdzają przedstawione szacunkowe obliczenia subwencji oświatowej. W piśmie padły także stwierdzenia, że dyrektor CEA pozyskał w Ministerstwie Edukacji Narodowej informacje, z których wynika, że istnieje możliwość uzyskania przez miasto Siemiatycze subwencji na prowadzenie samorządowej szkoły muzycznej od dnia 1 września 2008 r, nawet dla pełnego – 6 letniego cyklu nauczania, miastu wskazane zostały także jednostki samorządowe posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkół artystycznych.Następnie rozpoczęła się dyskusja w tej sprawie, w której głos zabrali:- Radny Aleksander Jakowiuk zabierając głos stwierdził, że proponuje zmienić zapis § 1tejże uchwały i w miejsce słów: zamierza utworzyć się proponuje wpisać : tworzy się. Zdaniem radnego Jakowiuk w projekcie uchwały, który radni w tej chwili omawiają powinien być taki zapis, niezależnie od tego, czy Rada podejmie taką uchwałę, czy też nie.- Pani Anna Nazarewicz – Radca Prawny Urzędu Miasta odnosząc się do propozycji radnego Jakowiuka stwierdziła, że z intencji projektu tej uchwały wynika zamiar utworzenia szkoły. Pani Nazarewicz podkreśliła, że przed podjęciem uchwały o utworzeniu szkoły ma być podpisane porozumienie, na podstawie którego pozyskane zostaną środki na utrzymanie tej szkoły. Pani Nazarewicz zwróciła uwagę na fakt, iż ta uchwała, którą radni mają podjąć w dniu dzisiejszym jest pierwszym krokiem zmierzającym do utworzenia tej szkoły w Siemiatyczach i jest to uchwała intencyjna, która podejmowana jest przed zawarciem porozumienia na jej finansowanie. Pani Nazarewicz dodała, że potem to także Rada zdecyduje o utworzeniu, ale przed ta kolejną uchwałą musi zostać podpisane porozumienie.- Pani Ewa Boguszewska – przedstawicielka rodziców dzieci uczęszczających obecnie do Szkoły Muzycznej zabierając głos podczas obrad sesji stwierdziła, że dzieci w naszym mieście nie zawsze mają możliwość rozwijania swoich talentów, dodała, że jest też grupa rodziców, których dzieci interesują się muzyką, których jednak nie stać wyłożenie kwoty 220 zł. co miesiąc, aby opłacić naukę dziecka w tej szkole. Pani Boguszewska zwróciła uwagę, że coraz więcej w naszym środowisku może być tzw. Janków muzykantów i dlatego też dobrze było, aby mogli oni za darmo rozwiać swoje talenty. Pani Boguszewska podkreśliła w swojej wypowiedzi, że przede wszystkim w imieniu tych rodziców, których nie stać na wnoszenie opłat za edukację dzieci, dodała, że skoro w sporcie dzieci mogą w naszym mieście rozwijać się i to nie kosztuje, to dlaczego nie może być tak z edukacja muzyczną. Pani Boguszewska zaapelowała, aby radni pomyśleli o tych, którzy w naszym mieście mają talenty, a nie stać ich na rozwijanie ich.- Radny Krzysztof Wieczorek zwrócił się z pytaniem , kto może przybliżyć radnym zasady finansowania tej szkoły, tego w jakim zakresie to finansowanie będzie i czego ono będzie dotyczyć, czy tylko pensji nauczycieli, czy też mediów, utrzymania budynków, itp.O zabranie głosu poproszony został następnie dr. Zdzisław Bujanowski – przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przybył na sesję, aby przybliżyć radnym kwestie związane z zamiarem utworzenia w naszym mieście Szkoły Muzycznej I Stopnia. Pan Bujakowski na początku swojego wystąpienia przedstawił radnym strukturę organizacyjną szkół artystycznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stwierdził, że Burmistrz Miasta także zabiegał o to, aby szkoła w Siemiatyczach także była prowadzona przez to Ministerstwo, jednak minister podjął decyzję odmowną. W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Bujakowski wyjaśnił radnym kwestie związane z finansowaniem szkół artystycznych w naszym kraju, w tym też takich, których organem prowadzącym jest samorząd. Podkreślił, że szkoły artystyczne, przekazane dla samorządów nie są dla nich obciążeniem i sytuacja jest tu o tyle dobra, że ustawodawca stworzył taką możliwość i w chwili obecnej szkoły te otrzymują więcej pieniędzy niż te prowadzone przez MKiDN. Pan Bujakowski w swojej wypowiedzi stwierdził także, że skontaktował Skarbnika Miasta Siemiatycze ze Skarbnikiem Miasta Krakowa, w którym od wielu już lat funkcjonują takie szkoły i prowadzi je właśnie samorząd, dodał, że Skarbnik Miasta uzyskał informacje, że w przypadku tego typu szkoły subwencja oświatowa jest dużo większa i wyniesie ok. 640 zł na dziecko. Pan Bujakowski stwierdził, że w sprawie szkoły muzycznej w Siemiatyczach intencją Pana Burmistrza było, żeby to Minister założył tę szkołę, była tę istniejącą szkołę przekształcić, jednak takiej możliwości prawnej Ministerstwo nie ma, gdyż Ministerstwo od 1996 r. nie powołuje nowych szkół. W swojej wypowiedzi Pan Bujakowski podkreślił, że to władze miast zabiegają o utworzenie tego typu szkół i jeśli Ministerstwo tego prowadzić nie może, to szkoły powołuje samorząd, gdyż jest to korzystne. Pan Bujakowski dodał, że szkoły muzyczne I stopnia mogą być z przedmiotami ogólnokształcącymi, lub bez, raz jeszcze podkreślił, że szkoły tego typu są potrzebne, a kiedy są one samorządowe, to jest jeszcze lepiej, bo będzie więcej pieniędzy na ich utrzymanie. Pan Bujakowski kończąc swoją wypowiedź zwrócił się z prośbą do radnych, aby nasze miasto w kwestii szkoły muzycznej nie straciło tego co już jest, a jest już pewien dorobek i nie można tego stracić.


- Radna Agnieszka Sitarska zabierając głos w dyskusji stwierdziła, że wynika z tego, że Ministerstwu nie opłaca się prowadzić tego typu szkół, a miastu ma się opłacać, podkreśliła, że radni stoją na straży budżetu miasta, dodała, że większość radnych jest nauczycielami i wie jak ważne jest wykształcenie w różnych kierunkach. Pani Sitarska stwierdziła, że były prowadzone rozmowy na temat tej szkoły, zasad jej funkcjonowania i finansowania, jednak radni w tych rozmowach nie uczestniczyli, a teraz to właśnie radni mają zdecydować czy szkoła ma powstać w naszym mieście, czy też nie. Pani Sitarska zwróciła się z pytaniem, czy ta dotacja na jednego ucznia wyniesie na pewno 640 zł oraz ilu w tej chwili nauczycieli pracuje w Szkole Muzycznej.- Pan Bujanowski potwierdził, że ta kwota subwencji oświatowej na 1 ucznia w tej szkole wyniesie 640 zł.- Pani Gabriela Krzanowska – Dyrektor obecnej Szkoły Muzycznej odnosząc się do ilości zatrudnionych w tej szkole nauczycieli stwierdziła, że jest ich 8.- Pani Agnieszka Sitarska zapytała, czy wszyscy pracują na pełnych etatach.- Pani Krzanowska odpowiedziała, że na pełnym etacie pracuje 1 nauczyciel.- Pan Bujanowski odnosząc się do kwestii zatrudnienia nauczycieli w Szkole Muzycznej w tej chwili stwierdził, że są oni zatrudnieni w różny sposób, a kiedy powstanie Szkoła Muzyczna I Stopnia, to będzie to profesjonalna szkoła muzyczna, w której nauczyciele będą zatrudnieni zgodnie z kartą nauczyciela , nad szkołą będzie nadzór pedagogiczny.- Pani Agnieszka Sitarska zwróciła się z pytaniem do Pana Bujakowskiego z pytaniem, na jakich zasadach będzie naliczana dotacja na tę szkołę.- Pan Bujanowski odpowiadając na to pytanie stwierdził, że dyrektor szkoły wystąpi do Ministra Edukacji Narodowej o dotację i tu sprawa jest identyczna jak w przypadku szkół powszechnych, a różnica jest jedynie w naliczonej kwocie na 1 ucznia.- Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, jaka jest pewność, że tę dotację dyrektor tej szkoły uzyska.- Pan Bujanowski odnosząc się do tego pytania stwierdził, że jaka jest pewność, że na szkoły kuratoryjne miasto otrzyma dotację.- Radny Krzysztof Wieczorek odnosząc się do wypowiedzi Pana Bujakowskiego stwierdził, że na szkoły podstawowe i gimnazja miasto dostaje mniej pieniędzy i musi do ich utrzymania dokładać.- Radny Eugeniusz Mudel stwierdził, że jest dla niego niezrozumiały fakt, że w sesji uczestniczy przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pieniądze na szkołę będą pochodzić z Ministerstwa Edukacji.- Pan Bujanowski wyjaśnił, że Centrum Edukacji Artystycznej jest jednostką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.- Radny Mudel zapytał także, jaki jest na dziś koszt utrzymania Szkoły Muzycznej w naszym mieście.- Radny Krzysztof Osmólski w swojej wypowiedzi stwierdził, że radni są strażnikami miejskiego budżetu i jeśli miasto do tego interesu nie będzie dokładać to dobrze, ale narodziły się różne teorie na ten temat i jeśli tych pieniędzy nie będzie tyle ile trzeba na tę szkołę, czy będzie można ja zlikwidować.- Przewodnicząca Rady odnosząc się do tego zapytania radnego Osmólskiego stwierdziła, że sytuacja wygląda tak, że aby można było zlikwidować taką szkołę, to Minister Kultury będzie musiał wydać pozytywną opinię w tej sprawie.- Pan Bujanowski odnosząc się do tej kwestii stwierdził, że sytuacja wygląd tak, że to Minister Kultury decyduje o sieci szkół jeśli chodzi o szkoły artystyczne, dodał, że też nie jest tak, że Minister zawsze daje zgodę na powstanie tego typu szkól, dodał, że jeśli chodzi o Szkoły Muzyczne I Stopnia, to musi być baza, a w Siemiatyczach ta baza już jest.- Radny Mudel zabierając głos stwierdził, że radni po prostu boją się, że jeśli tych pieniędzy na utrzymanie tej szkoły zabraknie, to samorząd będzie dokładał, tak jak jest to w tej chwili ze szkołami podstawowymi i gimnazjami.- Pani Gabriela Krzanowska odnosząc się do pytania radnego Mudla w kwestii kosztów utrzymania Szkoły Muzycznej w dniu dzisiejszym odpowiedziała, że jest to kwota 220.000 zł, a składają się na te kwotę m.in. wynagrodzenie dla nauczycieli i pracownika administracji, czynsz i media – od 1 stycznia 2008 jest to kwota 900 zł miesięcznie, statutowe dla Białostockiego Towarzystwa Muzycznego, utrzymanie pomieszczeń.- Radny Aleksander Jakowiuk, zabierając głos stwierdził, iż rozumie, że jeżeli Pan Burmistrz zawrze porozumienie z Ministerstwem Kultury, to w tym porozumieniu zawarte zostaną szczegóły odnośnie przekazywania subwencji dla tej placówki.- Pan Bujanowski odnosząc się do tego pytania stwierdził, że taką subwencję określa ustawa budżetowa i na tej podstawie Min. Kultury występuje o środki do Min. Edukacji.- Radny Franciszek Drewulski stwierdził, że Pan Bujanowski mówił o kwocie 640 zł subwencji na ucznia tej szkoły, zwrócił się z pytaniem do Pana Bujanowskiego, czy w I, II i III klasach kwota tej subwencji będzie ta sama.- Pan Bujanowski odpowiedział, że tak, bo kwota ta jest w przeliczeniu na jednego ucznia.- Radny Drewulski zapytał także, czy nauczyciele pracujący obecnie w tej szkole spełniają wymagania kwalifikacyjne.- Pan Bujanowski odpowiedział, że tak.- Radny Wieczorek zwrócił się z pytaniem, jaka jest w tej chwili dotacja na jednego ucznia w Szkole Muzycznej.- Pan Bujanowski odpowiedział, że z Min. Kultury na jednego ucznia jest 201 zł od stycznia br. i rodzice dopłacają jeszcze 220 zł.- Radny Wieczorek stwierdził, że jego zdaniem wszystko to można było zrobić inaczej i wcześniej.- Burmistrz Radomski zabierając głos w tej dyskusji stwierdził, że chciałby na początku powiedzieć, skąd się wzięło nagle, że akurat teraz tę szkołę trzeba przekształcić. Burmistrz stwierdził, że stąd, że po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także Komisji Rewizyjnej Rady Miasta stwierdzono, że niestety Siemiatycki Ośrodek Kultury opłaca koszty stałe, media także Szkoły Muzycznej i w ten sposób budżet SOK się zmniejsza i SOIK musiał obciążyć tę szkołę kosztami i Pani Dyrektor Szkoły Muzycznej została obciążona kwotą 4600 zł za media i skąd miał te pieniądze wziąć, przyszła więc do Burmistrza. Burmistrz Radomski stwierdził także, że okazało się też, że dotację dla Szkoły Muzycznej otrzymywało Białostockie Towarzystwo Muzyczne gdyby nie te pieniądze to BTM nie istnieje. Burmistrz stwierdził, że wystąpił więc do BTM, że miasto nie będzie ponosić kosztów utrzymania Szkoły oraz do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o przejęcie tej szkoły, jako państwowej. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi podkreślił także, że wystąpił też do Posła na Sejm Pana Jana Kamińskiego z prośbą o wsparcie naszych starań o utworzenie w Siemiatyczach Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi podkreślił także, ze jeśli były zalecenia RIO, to należało z nimi coś zrobić i jakieś działania w tym zakresie podjąć. Burmistrz dodał, że rozmawiał także z Dyr. BTM i powiedział, że te pieniądze, które otrzymuje BTM za na nadzór na tą szkołą będzie opłacany SOK. Burmistrz w swojej wypowiedzi stwierdził także, że miał nadzieje, iż powstanie tu państwowa szkoła muzyczna, a nie samorządowa, myślał o przekazaniu budynku na te n cel, odremontowaniu go ze środków ministerialnych. Burmistrz Radomski zwracając się do radnych stwierdził, że nie chodziło mu o to, żeby radnych nie informować o tych faktach, chodziło mu wyłącznie o to, aby sprawę tę doprowadzić do finału i dopiero wtedy poinformować radnych. Burmistrz podkreślił także, że do załatwienia tej sprawy pozostało niewiele czasu, gdyż jeżeli do końca maja br. nie zostanie podjęta ta uchwała, to dopiero od września kolejnego roku będzie można zorganizować nową szkołę, a teraz upadnie, przy czym SOK nie daruje trzeba płacić. Burmistrz w swojej wypowiedzi pokreślił, że w naszym mieście jest wiele rodzin niezamożnych, których dzieci są bardzo zdolne, których jednak nie jest stać by płacić 220 zł miesięcznie za takie zajęcia. Burmistrz zwracając się do radnych stwierdził., że jeśli chcemy, aby w naszym mieście tego typu szkoła, a z muzyki korzystało jak najwięcej maluchów, to bardzo prosi radnych o podjęcie tej uchwały, tym bardziej, że jeśli na każdego ucznia będzie 640 zł dotacji i istnieje możliwość pozyskania środków na remont tego budynku. Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz Radomski stwierdził, że tu nikt niczego w tej sprawie nie ukrywał, ale chciał doprowadzić tę sprawę do finału.- Pan Bujanowski zabierając głos w dyskusji ponownie zwrócił uwagę, ze dopiero w miesiącu kwietniu okazało się, że nie możliwe jest powołanie tej szkoły prowadzonej przez Ministra Kultury.- Burmistrz Radomski podkreślił, że do tego czasu miał zapewnienia i łudził się, ze ta szkoła państwowa powstanie w naszym mieście.- Przewodnicząca Rady Miasta zabierając głos w dyskusji na ten temat ponownie stwierdziła, że było już wiele zapewnień ministrów, którzy dawali pieniądze samorządom na jakiś czas na finansowanie np. zajęć pozalekcyjnych, a potem przerywano to finansowanie i trzeba było przerwać zajęcia, albo samorząd musiał za nie płacić. Pani Sitarska zwróciła uwagę, że jej zdaniem w tej sprawie jest pewnego rodzaju paradoks, bo minister będzie musiał wydać opinie o ewentualnej likwidacji tej szkoły, jednak samorząd będzie musiał zapewnić uczniom realizację obowiązku szkolnego przez 6 lat.- Pan Bujanowski odnosząc się do wypowiedzi radnej Sitarskiej stwierdził, że jeśli chce ona gwarancji finansowania tej szkoły, to na dziś takim gwarantem jest ustawa budżetowa.- Radny Krzysztof Szyszko stwierdził, że Pan Burmistrz w swoich wypowiedziach mówił o tym, że poprzez kolejne kadencje Rady w taki, czy inny sposób tę szkołę dofinansowywano. Pan Szyszko dodał, że od kiedy został radnym cały czas, przy każdym budżecie miasta podkreśla się to, że ogromna część budżetu to jest koszt oświaty. Radny Szyszko dodał, że bardzo go bolą tego typu stwierdzenia, bo wykształcenie dzieci to jest inwestycja w nie, jednak rozumie, że zakażmy m razem budżet trzeba pozapinać. Radny szyszko stwierdził także w swojej wypowiedzi że Pan Bujanowski w tej chwili niczym nie zaręczy, że tę subwencje będziemy otrzymywać, dodał, że na rok, czy też pól roku można to zrobić, ale nie na 6 lat i kto wtedy zostanie z tym problemem.- Radny Franciszek Drewulski zabierając głos jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że Komisja Rewizyjna nigdy nie wspominała w swoim protokole o szkole muzycznej, o tej szkole ani jednego słowa w treści protokołu nie było.- Burmistrz Radomski stwierdził, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej źle go zrozumiał, bo chodziło mu o to, że na podstawie tego protokołu z kontroli zaczęto liczyć pieniądze SOK, zaczęto pytać dlaczego jest opłacana szkoła muzyczna.- Pani Ewa Boguszewska zabierając głos ponownie w tej dyskusji stwierdziła, że chciałaby uzupełnić swoją poprzednią wypowiedź, bo dopiero teraz dowiedziała się wielu rzeczy. Pani Boguszewska stwierdziła, że jeśli tych pieniędzy będzie dwa razy więcej na ucznia niż teraz, a w tej chwili z tych dotacji utrzymywany jest jeszcze Białostockie Towarzystwo Muzyczne i szkoła muzyczna także, to wydaje się, że kiedy cała subwencja będzie pływać dla miasta to na utrzymanie Szkoły Muzycznej powinno wystarczyć.- Pani Gabriela Krzanowska odnosząc się do liczby uczniów w chwili obecnej w szkole muzycznej stwierdziła, że jest teraz 43 uczniów, szkołę ukończy 8 i będzie nowy nabór.- Pani Boguszewska zabierając głos w dyskusji ponownie stwierdziła, że jeśli w tej chwili ogłoszona zostanie informacja, że Szkoła Muzyczna będzie bezpłatna, to na pewno dużo dzieci się zapisze. Pani Boguszewska raz jeszcze zwróciła się z prośbą, aby nad ta sprawą się radni zastanowili, dodała, że ta szkoła w naszym mieście powinna być. W swojej wypowiedzi podkreśliła także, że na co dzień pracuje z młodzieżą ze szkół średnich i wie też, że duża grupa z nich w wolnym czasie zajmuje się muzyką i jest to także zasługą szkoły muzycznej, która od lat w takiej, czy innej formie w naszym mieście istnieje.- Sekretarz Miasta zabierając głos w dyskusji stwierdziła, że chciałaby powrócić do historii tej szkoły. Stwierdziła, że w roku 1991 szkoła ta powstała w naszym mieście, jednak miasto nie mogło jej prowadzić i wtedy zostało zawarte porozumienie pomiędzy miastem Siemiatycze, a z Białostockim Towarzystwem Muzycznym, w wyniku którego powstała Szkoła Muzyczna I Stopnia. Pani Sekretarz dodała, że BTM postawiło jednak warunki i miasto zdecydowało, że będzie ponosiło bieżące koszty utrzymania budynku szkoły, zakupiony zostanie niezbędny sprzęt, w tych sprawach zostały spisane właściwe umowy. W dalszej części swojej wypowiedzi Sekretarz Miasta stwierdziła, że w tej chwili Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała taki sposób współpracy, gdyż BTM jest podmiotem niezależnym, który powinien być obciążany pełnymi kosztami utrzymania bieżącego szkoły. Sekretarz Miasta w swojej podkreśliła, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości prawnej, aby miasto w sposób zgody z prawem finansowało tę szkołę i BTM się wycofało i w tej chwili radni musza zdecydować, czy ta szkoła będzie czy też nie. Pani Sekretarz dodała, że na dzień dzisiejszy już wiadomo, że Minister Kultury nie może utworzyć tej szkoły, ale jeśli nawet by ją tworzył to od podstaw, a przecież dzieci dzisiaj także się w niej uczą i jest 5 klas. Pani Sekretarz stwierdziła, że w tej chwili są zapewnienia, ze jeśli to miasto zdecyduje się na prowadzenie te szkoły, to może liczyć na subwencje na okres 6 lat co jest ewenementem. Sekretarz dodała, że od początku roku budżetowego normalnie przekazywana jest subwencja, i w naszym przypadku naliczona będzie korzystnym dla nas kluczem. Pani Rakszawa dodała, że jak to będzie wyglądało za 10 lat, to w tej chwili nikt nie wie i nikt nie może dać żadnych
Gwarancji. Pani Rakszawa podkreśliła, że w tej chwili jest to dla nas korzystne, dodała, że rozmawiała z innymi samorządami, które prowadzą tego typu szkoły np. Gostynin, Kraków i z tego co mówią wynika, ze nie narzekają i radzą sobie z tymi szkołami.- Radny Szyszko zabierając głos ponownie w dyskusji w tej sprawie zwrócił się z pytaniem co zrobimy, jeśli za 2,3 lata skończy się dotacja, a w szkole rozpocznie naukę np. 100 uczniów, co wtedy będzie, czy zamkniemy tę szkołę.- Radny Aleksander Jakowiuk powiedział, że przecież za uczniem tej szkoły idzie subwencja.- Radny Krzysztof Osmólski zwrócił się z pytaniem do radcy Prawnej Urzędu Miasta – Pani Anny Nazarewicz żeby odniosła się do strony prawnej, a mianowicie do stwierdzenia że zamierza się utworzyć tę szkołę, jakie to sformułowanie będzie rodzić skutki prawne.- Pani Anna Nazarewicz odpowiadając na pytanie stwierdziła, że podejmowana przez radnych uchwała w dniu dzisiejszym, jest uchwałą intencyjną w sprawie zamiaru utworzenia szkoły, która będzie podstawą do podpisania porozumienia w sprawie jej finansowania. Pani Nazarewicz dodała, że aby ta szkoła powstała musi być akt władny o utworzeniu jej, bo organem prowadzącym będzie miasto Pani Nazarewicz w swojej wypowiedzi podkreśliła, że podejmowana uchwała nie rodzi na dziś skutków i jeśli radni z czasem dojdą do innego wniosku, to tę uchwałę będzie można uchylić, podkreśliła raz jeszcze, że jest to uchwała intencyjna, a dopiero uchwała o utworzeniu szkoły będzie aktem władnym.Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła 10 min. przerwę w obradach XIX sesji.Po wznowieniu obrad radni uwag i pytań w tej sprawie już nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siemiatyczach, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.


/Uchwała Nr XIX/ 96/08 w załączeniu/

 

Po przeprowadzonym głosowaniu o zabranie głosu poprosił radny Krzysztof Osmólski, który stwierdził, że 13 głosów za podjęciem tej uchwały oznacza, że z radnym nie jest jeszcze tak źle. Radny Osmólski podkreślił, że w jego odczuciu dyskusja radnych w tej sprawie była tylko opóźniona i trzeba było wcześniej porozmawiać z fachowcami.- Pani Ewa Boguszwska podziękowała zaś radnym w imieniu dzieci uczących się szkole muzycznej za wyrażenie dobrej woli podczas tego głosowania.Do punktu 7 – podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Siemiatycze
Przewodnicząca Rady przystępując do realizacji tego punktu porządku dziennego udzieliła głosu Panu Mariuszowi Malewskiemu – Prezesowi MKS Cresovia. Pan Malewski zabierając głos powiedział, że bardzo się cieszy, że taka uchwała jest przez radnych podejmowana, zapytał dlaczego jest tak późno podejmowana. Pan Malewski zwrócił uwagę na fakt, że w tej chwili nie wszystkie środki klub może wykorzystywać i takich faktur, na których napisane jest MKS Cresowia, nie może opłacać MOSiR. Pan Malewski zwrócił następnie uwagę radnych, jakie zastrzeżenia wnosi do projektu tej uchwały. Powiedział, że zastrzeżenia ma do rozdziału drugiego tego projektu a mianowicie do pkt. 2 ust. 4 tego rozdziału dot. zapłat kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu. Pan Malewski stwierdził, że jego pytanie dot. tego, czy jeśliby pozyskali dofinansowanie z budżetu miasta, to z tego zapisu wynika, że ze środków uzyskanych z budżetu miasta żółtych kartek nie będzie klub mógł opłacać. Pan Malewski w dalszej części swojej wypowiedzi poinformował radnych, że Klub Cresovia ma szansę awansu do III ligi, jednak wcześniej trzeba otrzymać licencję i klub musi posiadać środki finansowe, aby przystąpić do tych rozgrywek. Pan Malewski zapytał, kiedy te pieniądze wpłynęłyby do klubu, bo III liga rusza z początkiem sierpnia. Pan Malewski zapytał, czy w ogóle klub Cresovia ma się zgłaszać do III ligi, dodał, że jeśli nie to klub czeka degradacja dwie klasy w dół. Pan Malewski określił koszt przystąpienia klubu do rozgrywek w III lidze na 60.000 z, stwierdził, że trzeba zadać sobie pytanie, czy budżet miasta stać na taki koszt, czy też nie.W dyskusji w tej sprawie głos zabrali:- Radny Andrzej Miazio stwierdził, że jeśli kierowca jedzie samochodem to za wykroczenie sam płaci mandat. Radny Miazio dodał, że zawodnicy tez powinni tak grać, aby kartek nie było.- Pan Malewski odnosząc się do tej wypowiedzi stwierdził, że nie pamięta meczu jaki oglądał, aby kartek nie było. Pan Malewski dodał, że w tym sporcie stosuje się takie kary, dodał, że bez tych kar piłkarze mogliby sobie zrobić krzywdę na boisku.- Radny Krzysztof Wieczorek zwrócił uwagę, że członkom Rady Sportu umknęła kwestia prawidłowości zapisu dot. wypłaty stypendiów dla członków klubu. Radny Wieczorek powiedział, że w jego odczuciu zapis ten, który to reguluje w naszym projekcie jest niezgodny z zapisami ustawy o sporcie kwalifikowanym t. z § 34 i 35 tejże ustawy. Pan Wieczorek zacytował następnie te zapisy ustawowe, dodał, że jego zdaniem, jeśli akt wyższego rzędu mówi inaczej, to nasz projekt powinniśmy zmienić.- Sekretarz Miasta odnosząc się do wypowiedzi radnego Wieczorka powiedziała, że stypendia, o których mowa w ustawie zacytowanej przez radnego to stypendia ustanawiane i wypłacane przez samorząd, a nie przez klub. Sekretarz Miasta podkreśliła, że są to dwie różne sprawy. Sekretarz Miasta stwierdziła, że to klub nie może z tych środków pochodzących z tego typu wsparcia finansowego wypłacać stypendiów, ale jeśli samorząd zechce wypłacać takie stypendia to potrzebne są tylko nowe regulacje w tym zakresie. Pani Rakszawa dodała, że jeśli Rada zechce to potrzeba jedynie tak jak w przypadku stypendiów Jana Pawła II przyjąć stosowną uchwałę.-Pani Anna Nazarewicz odnosząc się do wypowiedzi radnego Wieczorka także przyznała, że są to dwie różne formy, dodała, że Rada Miasta może oczywiście ustalić zasady przyznawania dofinansowywania sportu i przyznawania stypendium.- Skarbnik Miasta odnosząc się do wypowiedzi Pana Malewskiego dot. zapłaty kar, w tym też kar za żółte kartki stwierdziła, że z tego co mówi ustawa o finansach publicznych to wtedy kiedy sfinansuje się opłatę za żółte kartki z tych środków, to jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Pani Jaszczołt dodała, że to można opłacić z własnej kieszeni, można ze środków od sponsora, ze składek, ale nie ze środków publicznych.- Pan Mariusz Malewski odnosząc się do kwot jakie klub poniósł w związku z opłatami kar za żółte i czerwone kartki stwierdził, że w 2007 r. klub z te kary zapłacił 5 tys zł, dodał, że nie są to więc małe pieniądze.- Burmistrz Radomski stwierdził, że jest to więc niemała skala, bo 5 tys. zł to jeden sponsor.- Radny Witold Berski stwierdził, że klub dostaje pieniądze, a gra tylko pierwszy skład.- Pan Malewski odnosząc się do tej wypowiedzi stwierdził, że zawodnicy klubu ciężko pracują i reprezentują nasze miasto, dodał, że pieniądze, które zawodnicy otrzymują, nie są to duże pieniądze i przeważnie są to pieniądze np. na zwrot na zakup butów, za pranie ubrań treningowych. Pan Malewski stwierdził, że w 2007 r. klub zapłacił zawodnikom 17 tys . zł.- Radny Jerzy Górski zabierając głos stwierdził, że nie jest mocnym kibicem piłkarskim, ale III liga to poważna sprawa i czy klub ma czynić te starania, czy też nie. Radny Górski przyznał, że II liga to duża reklama naszego miasta.- Radny Wieczorek odnosząc się do wypowiedzi Radcy Prawnego Urzędu i Sekretarza Miasta w sprawie stypendiów stwierdził, że są to słuszne wypowiedzi. Radny Wieczorek zwrócił się też z prośba do szefa Rady Sportu , żeby członkowie tej Rady zajęli się uchwałą w sprawie stypendiów samorządu dla piłkarzy.- Przewodnicząca Rady zwróciła się do Burmistrza Miasta z pytaniem, czy będzie odpowiedź dot. III ligi w naszym mieście.- Burmistrz Radomski odpowiedział, że na dziś tej odpowiedzi nie będzie.Radni innych uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Siemiatycze, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radnych wstrzymał się od głosu


/Uchwała Nr XIX/ 97/08 w załączeniu/Do punktu 8 – podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z kąpieliska miejskiegoPrzewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni zapoznali się dokładnie podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy dzisiaj zachodzi potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że potrzeby takiej nie ma.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu korzystania z kąpieliska miejskiego, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.


/Uchwała Nr XVII/98/08 w załączeniu/Do punktu 9 – podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z odkrytego basenu miejskiego przy ul. Grodzieńskiej w Siemiatyczach
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni także zapoznali się dokładnie podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy dzisiaj zachodzi potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że potrzeby takiej nie ma.
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu korzystania z odkrytego basenu miejskiego przy ul. Grodzieńskiej w Siemiatyczach zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.


/Uchwała Nr XIX/ 99/08 w załączeniu/


Do punktu 10 - podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z miejskiej wypożyczalni sprzętu wodnego w Siemiatyczach

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni również zapoznali się dokładnie podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy dzisiaj zachodzi potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że potrzeby takiej nie ma.
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu korzystania z miejskiej wypożyczalni sprzętu wodnego w Siemiatyczach, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych./Uchwała Nr XIX/ 100/08 w załączeniu/


Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego w Siemiatyczach
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały również zapoznali się dokładnie podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy dzisiaj zachodzi potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że potrzeby takiej nie ma.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego w Siemiatyczach, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych./Uchwała Nr XIX/ 101/08 w załączeniu/


Do punktu 12 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały również zapoznali się dokładnie podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy dzisiaj zachodzi potrzeba omówienia tego projektu uchwały.W dyskusji w tej sprawie głos zabrali:-Radny Eugeniusz Mudel stwierdził, że ma kilka uwag odnośnie projekt uchwały w tej sprawie, a mianowicie: w dziale 600 zaplanowanych było 54.303 zł na budowę ul. Gilewskiego. Radny Mudel dodał, że ulica jest piękna i nie ma do niej zastrzeżeń. Stwierdził, że jeśli chodzi o tę ulicę to w planie budżetowym było najpierw 40.000 przeznaczonych teraz kolejne 54.000 więc razem daje to 94.000 zł, więc można powiedzieć, że ktoś w planowaniu tej inwestycji pomylił się o 100%. Radny Mudel stwierdził, że po raz kolejny radni zostają postawieni przed faktem dokonanym, dodał, że nie neguje tego, że ta droga jest zrobiona. Radny Mudel stwierdziła także, że nie rozumie także zamiany działek, która jest zawarta w tej uchwale, radny Mudel zapytał, czy ta zamian ma jakiś sens, dlaczego ta kombinacja jest taka niezrozumiała i gdzie jest właściwie w tym wszystkim działka z zasobów Urzędu Miasta.


-Skarbnik Miasta odnosząc się do tej wypowiedzi stwierdziła, że jeśli chodzi o ul. Gilewskiego i Polną, to w planach budżetowych na 2008 r. było to zawarte i Pan Burmistrz mówił o przygotowaniach związanych z przygotowaniem tej ulicy pod asfalt. Pani Skarbnik podkreśliła, że ta inwestycja związana też jest z poniesieniem innych kosztów związanych z m..in. podłożem, zakupem krawężników, przygotowaniami projektowymi i to kosztowało 40.000 zł i do budżetu było przyjęte. Skarbnik Miasta stwierdziła także, że Pan Burmistrz na poprzedniej sesji informował radnych, że w związku z tym, że na tej ulicy był już specjalistyczny sprzęt i można dokończyć tę ulicę ( bo pewien jej odcinek nie został wyasfaltowany) i że w związku z tym trzeba będzie te brakujące pieniądze przeznaczyć z utrzymania dróg. Skarbnik Miasta odnosząc się do tej wypowiedzi podkreśliła, że jeśli chodzi o planowanie tej inwestycji, to nikt nie popełnił żadnej pomyłki, bo nikt ul. Polnej nie przyjmował i nie przewidywał jej. Skarbnik Miasta dodała, że na poprzedniej sesji Pan Burmistrz w swoim sprawozdaniu informował radnych o tym fakcie. W dalszej części swojej wypowiedzi Skarbnik Miasta udzieliła radnemu Mudlowi szczegółowych wyjaśnień jeśli chodzi o zamianę nieruchomości gruntowych między Miastem Siemiatycze, a Panią M. Zakrzewską. Pani Skarbnik Miasta powiedziała, że wcześniej podobne sprawy były załatwiane w inny sposób, a mianowicie dopłacana była różnica wynikająca z tej zamiany, w tej chwili ustawa – ordynacja podatkowa wymusiła na samorządach odprowadzanie podatku VAT, bo naliczony podatek VAT musi zostać odprowadzony. Pani Skarbnik dodała, że sprawa ta jest skomplikowana, jednak zarówno Urząd Skarbowy, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa wymagają takiej procedury.-Radny Mudel zwrócił się z pytaniem, czy działka podlegająca zamianie, jest w obrębie tych ulic, które tam będą powstawały. Radny Mudel dodał, że jeśli tak nie jest to ta zamiana nie ma sensu.-Skarbnik Miasta odnosząc się do wypowiedzi radnego Mudla stwierdziła, że o takiej procedurze mówią fachowcy, którym wierzy. Pani Jaszczołt dodała, że gmina musi zabezpieczyć teren pod drogi.

Radni innych uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych., 1 radny wstrzymał się od głosu./Uchwała Nr XIX/ 102/08 w załączeniu/Do punktu 13- odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnychBurmistrz Miasta odpowiadając na interpelacje zgłoszone na XIX sesji stwierdził m.in.:


- odnosząc się do interpelacji radnego Burakowskiego dot. chodnika w ul. Ogrodowej Burmistrz Radomski stwierdził, że w tej chwili ulica ta jest w spisie zadań inwestycyjnych i przeznaczona jest do gruntownej przebudowy. Burmistrz dodał, że w chwili obecnej brak jest w niej uzbrojenia tj. nie ma w tej ulic ani kanalizacji sanitarnej, ani deszczowej, jest tylko wodociąg. Burmistrz podkreślił, że tę ulicę należy najpierw uzbroić. Odnosząc się do kwestii utrudnionego przejścia chodnikiem w tej ulicy po opadach deszczu Burmistrz Radomski stwierdził, że na tym odcinku, o którym mówi radny Burakowski jest bardzo duże obniżenie terenu i chcąc to wyeliminować to pociągnie to za sobą duże koszty. Burmistrz Radomski odnosząc się do kwestii zarośniętego chodnika na posesji po drugiej stronie ul. Ogrodowej (naprzeciwko SP Nr 1) stwierdził, że być może uda się coś zrobić w czynie społecznym, dodał, że w tym przypadku powinna być pomoc sąsiedzka. Ustosunkowując się do zagadnienia izolacji rur ciepłowniczych na osiedlu Sady Burmistrz Radomski powiedział, że jeśli faktycznie jest duża strata ciepła, to trzeba będzie coś z tym zrobić.-odnosząc się do interpelacji radnego Mudla dot. problemu oczyszczalni ścieków , Burmistrz Radomski powiedział, że na koniec sierpnia br. opracowania zostanie dokumentacja techniczna na modernizacje oczyszczalni ścieków w strefie gospodarki osadowej. Burmistrz dodał, że projekt tego zadania jest zgłoszony do Unii Europejskiej, bo ze środków unijnych zechcą to zadanie realizować i jest to zadanie zgłoszone we wniosku o pomoc techniczną w NFOŚ. W swojej wypowiedzi Burmistrz Radomski stwierdził, że jeśli pełna dokumentacja zostanie w tej sprawie zamknięta, to miasto stanie do konkursu. Burmistrz przypomniał, że przyznane już wcześniej środki ponad 4 mil. EURO, w których realizacja tego zdania się mieściła zostały miastu zabrane. Odnosząc się do kwestii remontu dachu na Gimnazjum Nr 1 Burmistrz stwierdził, że skierowany został wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego o uzyskanie środków unijnych na remont tego dachu. W dalszej części swojej wypowiedzi Burmistrz Radomski odniósł się do stopnia zaawansowania realizacji przyjętych w budżecie miasta zadań inwestycyjnych na 2008 r. Stwierdził, że jeśli chodzi o budowę hali widowiskowo-sportowej, to jeszcze nie ogłoszono konkursu na budowę hali, jeśli chodzi o dokumentację techniczną na ul. Żeromskiego, Annopolska i 11-go Listopada to dokumentacja została opracowana, a na decyzję Starosty Siemiatyckiego mieszkańcy odwołali się i sprawa jest w tej chwili w Urzędzie Wojewódzkim. Jeśli chodzi o dokumentację techniczną na ul. Sportową, Plażową i Słowiczą Burmistrz Radomski stwierdził, że dokumentacja ta jest w opracowaniu, odnosząc się do kolejnego zdania inwestycyjnego, a mianowicie dokumentacji technicznej w ul. Wysokiej Burmistrz stwierdził, że dokumentacja ta jest w opracowaniu i do półrocza będzie gotowa. Ustosunkowując się do opracowania dokumentacji na ul. Ogrodowej, Sadowej, Jabłoniowej Burmistrz Radomski powiedział, że w tej sprawie jest odwołanie mieszkańców, którzy nie zgadzają się z niektórymi propozycjami, a chodzi o przeznaczenie szerokości pasa na chodnik, Burmistrz dodał, że jeśli tego pasa projekt nie będzie przewidywał, to Zespół Uzgodnień Dokumentacji tego nie zatwierdzi. Burmistrz dodał, że można potem tego chodnika nie realizować, ale w projekcie technicznym on musi być. Pan Radomski dodał, że jeśli mieszkańcy nie zechcą chodnika, to go nie będzie, jednak wymóg jest taki, że chodnik 2m szerokości musi mieć. Ustosunkowując się do kwestii wykonania oświetlenia w ul. Głowackiego Burmistrz stwierdził, że miasto jest w trakcie rozmów z Zakładem Energetycznym, gdyż miasto nie chce realizować linii komunalnej i stoi na stanowisku, że należy to do ZE. Burmistrz dodał, że w tej chwili prowadzone są rozmowy, aby ZE tę inwestycję włączył do swoich inwestycji. Odnosząc się do kolejnego zadania w wykazie zadań na 2008 r. Burmistrz stwierdził, że jeśli chodzi o dokumentację techniczną na kanał sanitarny i projekt drogowy w ul. Kosynierów, Fieldorfa, Traugutta ... to zadanie to jest w trakcie realizacji. Jeśli chodzi o opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków w strefie gospodarki osadowej to Burmistrz ponownie stwierdził, że jest ten projekt opracowywany i będzie dokończony do dnia 31 sierpnia br. Ustosunkowując się do kwestii wykonania dokumentacji technicznej- projekt drogowy na ul. Spacerową Burmistrz Radomski stwierdził, że Pan Józef Jodłowski od 2006 r,, także przez 2007 r. nie chce brać pieniędzy za część jego działki zajętej nasypem ul. Spacerowej, Burmistrz dodał, że chodzi tu o 1061 m gruntu, za użytkowanie którego pan Jodłowski żąda rocznie ponad 57 tys. zł, co daje 18 zł za m. Burmistrz dodał, że miasta nie stać, aby wypłacać Panu Jodłowskiemu taką kwotę. Burmistrz podkreślił w swojej wypowiedzi, że problem z ta ul. jest dużym problemem dla miasta.- odnosząc się do wypowiedzi radnego Miazio w kwestii organizacji w Siemiatyczach Lata z Radiem Białystok Burmistrz stwierdził, że te kwestie należą do Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, dodał, że Dyr. Wilgat zbilansował swoje środki finansowe, jakie zostały mu przyznane na 2008 r. i doszedł do wniosku, że nie ma za co zorganizować tej imprezy.-odpowiadając na pytanie skierowane przez radnego Drewulskiego odnośnie powstania chodników na ul. Gilewskiego Burmistrz Radomski stwierdził, że nie mowy o tym, aby te chodniki w 2008 r. powstały na tej ulicy, dodał, że może uda się to zrobić w roku 2009, kiedy Rada Miasta zaplanuje środki w budżecie. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi podkreślił, że na tej ulicy został już zrobiony duży krok, ale nie stać miasta aby w roku 2008 wybudować tam jeszcze chodniki, a jest to 550 m długości i 2 m szerokości- odnosząc się do interpelacji radnego Osmólskiego dot. dziur w ulicach na terenie miasta, Burmistrz stwierdził, że Maksbud wygrał przetarg na wykonanie tych prac na terenie Siemiatycz i od najbliższego poniedziałku wchodzi na teren miasta z tymi pracami. Odnosząc się do kwestii ul. Plażowej Burmistrz Radomski stwierdził, że w tym przypadku także chodzi o chodnik, dodał, że dochodzi tu jeszcze kwestia 3 lip, które rosną w pasie chodnika, Burmistrz dodał, że niech te lipy rosną, bo czy ten chodnik będzie w przyszłości, nie wiadomo, bo to zależy od tego, czy środki będą, czy też nie. Burmistrz podkreślił jednak, że projekt techniczny musi być wykonany ze wszystkimi kanonami sztuki technicznej, Burmistrz podkreślił, że tych lip nikt nie będzie wycinał, jednak trzeba dać możliwość realizacji tej inwestycji, dodał, że miastu bardzo zależy na budowie infrastruktury komunalnej, na która miasto stara się o środki unijne.- odpowiadając na pytanie radnego Mudla dot. pozyskiwania środków unijnych, Burmistrz powiedział, że nie wie, czy 4 mil 100 tys zł pozyskanych w roku ubiegłym, czy to dużo, czy mało, dodał, że według niego to dużo. Odnosząc się do pytania na co te pieniądze zostały wydane Burmistrz Radomski stwierdził, że 3 mil.4000 tys zł przeznaczono na kanalizację w ul. Głowackiego, a 750 tys. zł na wodociąg i kanalizację w ul. Armii Krajowej. Na zakończenie odpowiedzi dla radnego Mudla w tej kwestii Burmistrz Radomski powiedział, że w tym roku, żadne miasto nie otrzymało środków unijnych, podkreślił, że do tej pory wykorzystano 0% unijnych środków.Do punktu 14 – wolne wnioskiW wolnych wnioskach głos zabrali:
- Radny Aleksander Jakowiuk – stwierdził, że na ul. 11 Listopada został ułożony chodnik, jednak na mostku (naprzeciwko posesji Pana Jankowskiego) nie podniesiono barierki i w tej chwili jej wyoskość wynosi ok. 60 cm i może dojść do wypadku. Radny Jakowiuk zgłosił prośbę, aby Urząd w tej sprawie wystąpił do GDDKiA, aby wysokość barierki została podwyższona.-Radny Jerzy Górski zgłosił wniosek, aby na ul. Ciechanowieckiej odnowiony został znak „Siemiatycze żegnają”.-Radny Eugeniusz Mudel stwierdził, że członkowie Komisji Rewizyjnej byli na kontroli w Zarządzie Mienia Komunalnego w związku ze zleceniem przez Radę przeprowadzenia kontroli w sprawie skargi , jednak doszły do członków Komisji nieprzyjemne słuchy, że do Pani Teresy Nazarewicz członkowie komisji powiedzieli, że do niej nie mają nic, ale szukają haków na Burmistrza Radomskiego.-Pani Teresa Nazarewicz odnosząc się do tej wypowiedzi stwierdziła, że nie powiedziała, że radny Mudel zbiera haki, ale powiedział to radny Osmólski. Pani Nazarewicz wyjaśniając jak było faktycznie stwierdziła, że rozmawiał z komisją Rewizyjną o sprawach Zarządu Mienia, o problemie balkonów, itp. Pani Nazarewicz powiedziała, że podczas tej rozmowy radny Mudel powiedział, że radni doceniają jej pracę, jednak mają pretensją do Burmistrza o sprawy miasta. Pani Nazarewicz dodała, że nie pamięta już wszystkiego, powiedziała, że była mowa o basenie i innych tematach, podkreśliła, że radny Mudel nie użył takich słów o hakach, dodała, że jest jej bardzo przykro, że została w to wmanewrowana.- Damian Drewulski – zabierając głos na sesji powiedział, ze kilka miesięcy temu był gościem na sesji i przedstawiał radnym pomysł harcerzy dot. przeprowadzenia na terenie miasta szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Damian Drewulski stwierdził, że w tej chwili pomysł ten bardzo ewaluował i sprawa ta przyjęła bardzie poważny wygląd, harcerze dogadali się z Pogotowiem Ratunkowym, w którym pracują osoby posiadające odpowiednie certyfikaty i dzisiaj brakuje już tylko fantomu dlatego też raz jeszcze prosi o zakup fantomu dla harcerzy do przeprowadzania szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tym bardziej, że jest już w mieście grupa młodych ludzi, która chciałaby ten pomysł ciągnąć dalej.-Radny Krzysztof Osmólski zapytał ile taki fantom będzie kosztował.-Damian Drewulski odpowiedział, że 1200 zł.
-Przewodnicząca Rady zabierając głos w tej sprawie stwierdziła, ż obiecuje, że radni zastanowią się nad tym tematem na najbliższym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury.- Dyrektor Romuald Wilgat odnosząc się do kwestii organizacji Lata z Radiem Białystok stwierdził, że na ten tema rozmawiano już rok wcześniej, dodał, że słynna jest już nazwa – Lato z Radiem Białystok, a impreza była organizowana wspólnie z Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury i najpierw to była prawdziwa impreza Lata z Radiem organizowana wspólnie i SOK ją dofinansowywał. Pan Wilgat dodał, że od 2006 r. Lato z Radiem Białystok firmuje jedynie tę imprezę, a pieniądze na organizację daje miasto. I w tej chwili nie stać SOK przy tym budżecie jaki ma wydać 50.000 zł bo tyle to będzie kosztować, gdyż to jest impreza masowa, musi być na niej gwiazda, musi być ochrona.-Przewodnicząca Rady odnosząc się do wypowiedzi Dyr. Wilgata stwierdziła, że w roku ubiegłym uczestniczyła z Dyr. Wilgatem w spotkaniu z przedstawicielami Radia dot. organizacji tej imprezy i rzeczywiście, jak się okazało większość kosztów musiało pokryć miasto, Radio dało reklamę, ale też tylko sponsor Radia mógł np. sprzedawać piwo, tak więc to tylko miasto płaci, a Radio zarabia. Pani Sitarska podkreśliła, że w tym roku będzie ta impreza, tylko pod inną nazwą, i różnica będzie jedynie taka, że nie będzie się nazywać Lato z Radiem Białystok.-Dyr. Wilgat stwierdził, że imprezy w tym roku w mieście latem będą, może o trochę mniejszym zasięgu. Pan Wilgat podkreślił, że jedna duża impreza z dużą gwiazda musi być i będzie bo SOK dostał pieniądze na organizację Festiwalu Blusowego i na tej imprezie wystąpi zespół Dżem.Krystyna Dobrzańska – stwierdziła, że ponownie chciałaby skierować prośbę, aby zajęto się poprawą warunków panujących w schronisku dla zwierząt w naszym mieście. Dodała, że rozmawiała już z Prezesem Majerem na ten temat i ma nadzieję, że wszystko będzie w tej sprawie dobrze załatwione.- Pan Jan Hyndza – poruszył 2 tematya mianowicie kwestię tego, że natężenie smrodu z oczyszczalni ścieków się nasila. Pan Hyndza stwierdził, że miało być lepiej, a jest gorzej, Dedal, że najpierw trzeba było 8 milionów na wyeliminowanie smrodu, potem 6, a teraz okazuje się, ze za 4 tez to można zrobić. Pan Hyndza zwrócił się tez z pytaniem, czy segregacja śmieci w naszym mieście obowiązuje, opowiedział o problemach związanych z podpisaniem umowy na wywóz śmieci z PK, PK każe płacić mu za 120 l, a on ma 50.-Burmistrz Radomski odnosząc się do wypowiedzi Pana Hyndzy stwierdził, że Prezes Majer udzieli mu szczegółowych odpowiedzi na te pytania, jednak Pan Burmistrz podkreślił, że jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków, to nie jest tak, że fetor zostanie od razu wyeliminowany, dodał, że 31 sierpnia br. zostanie przekazana miastu dokumentacja techniczna na modernizację oczyszczalni i rada wyasygnuje środki na ten cel. W swojej wypowiedzi Burmistrz Radomski stwierdził, że wielu mieszkańców miasta pyta także, co zrobić z trawą koszoną w ogródkach przydomowych, bo nie każdy ma kompostownik. Burmistrz Radomski powiedział, że chce w mieście zrobić taki ogólno miejski kompostownik do którego mieszkańcy będą mogli przywozić koszoną trawę i liście. Stwierdził, że taki kompostownik zlokalizowany zostanie przy wysypisku śmieci. Burmistrz dodał, że za 2,3 lata miasto zechce z tego kompostu korzystać.


-Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o – Pan Janusz Majer odnosząc się do kwestii poruszonych przez Pana J.. Hyndzę stwierdził, że jeśli chodzi o nowe umowy zawierane z mieszkańcami miasta, to Przedsiębiorstwo chce te umowy uporządkować formalnie i prawnie. Pan Prezes podkreślił w swojej wypowiedzi, że kwestie te uregulowała uchwała Rady Miasta i Przedsiębiorstwo w tej chwili to realizuje.- Pan Hyndza stwierdził, że on nie będzie płaci za 120 l śmieci, bo wystawia 50 l.- Przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, że Rada Miasta uchwaliła regulamin, który reguluje te kwestie i proponuje, aby Pan Prezes spotkał się z Panem Hyndzą i tę umowę dostosowali do tego regulaminu i do potrzeb mieszkańca.-Pani Sitarska zwróciła się także z prośbą do Pana Burmistrza, że mieszkańcy ul. Ciechanowieckiej (osiedla POM) zgłaszają prośbę o wykonanie chodnika , który należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i dobrze byłoby zobowiązać GDDKIA żeby ten chodnik wykonała. Pani Sitarska poinformowała także, ze do Biura Rady wpłynęły 2 pisma dot. Przedsiębiorstwa Komunalnego, od pracowników i od Pana Prezesa, które są do wglądu w Biurze Rady.-Radny Krzysztof Osmólski powiedział, że ma nadzieję, że sprawa ul. Plażowej niedługo się skończy, jednak ma prośbę, aby do Urzędu Miasta zaprosić mieszkańców Plażowej, spotkać się z nimi, bo mówią, że są ignorowani. Radny Osmólski dodał, że być może trzeba będzie pójść na pewne odstępstwa, bo w negocjacjach jest tak, że i jedna i druga strona ustępuje.- Pan Józef Jodłowski zabierając głos zapoznał radnych z historią sprawy dot. ustalenia wysokości odszkodowania za użytkowanie jego działki położonej przy ul. Spacerowej oraz z kwestiami dot. wykupu tej działki przez miasto na poszerzenie tej drogi.-Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby sprawą Pana Jodłowskiego zajęła się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Miasta.
Do punktu 15 – zakończenie obradW związku z wyczerpaniem porządku obrad XIX sesji Rady Miasta w dniu 29 maja 2008 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 17:20.Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Przewodnicząca Rady Miasta
K.Andruszkiewicz Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik

do Protokołu Nr XIX/08

z XIX sesji z dnia 29 maja 2008 r.


Pani Przewodnicząca ! Wysoka Rado!
Zanim Rada Miasta przystąpi do głosowań, nad przygotowanymi na dzisiejszą sesję projektami uchwał, tradycyjnie przedstawię krótką informację na temat bieżących spraw realizowanych w mieście.


Z nastaniem wiosny przystąpiono do realizacji robót drogowych zaplanowanych na bieżący rok. Przeprowadzony został przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe ulic miejskich. Przetarg wygrała firma Maksbud Bielsk Podlaski za kwotę 167.750 zł brutto.

W związku z uruchomieniem przez firmę Maksbud zakładu produkcji masy bitumicznej w Siemiatyczach firma dokonała na rzecz miasta darowizny w postaci ok. 300 ton masy, o szacunkowej wartości (liczonej po kosztach własnych) ok. 62 250 zł z przeznaczeniem na ulicę Gilewskiego. Dodatkowo, podpisałem umowę z Maksbudem na wykonanie nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ulicy Polnej i Gilewskiego na powierzchni ok.1 500m2. za kwotę 54.900 zł brutto. Na tym skrzyżowaniu wcześniej została wykonana podbudowa wraz z ustawieniem krawężników . Wykonanie tego skrzyżowania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wzmożonego ruchu drogowego w tej części miasta, poprawi estetykę i uporządkuje tak często uczęszczaną drogę przez las. Ogólna wartość kosztorysowa budowy ul. Gilewskiego i odcinka Polnej wynosi – 400 050 zł. Koszty poniesione z budżetu Miasta wyniosły 161 375 zł. Do faktycznych kosztów inwestycji należy doliczyć także darowiznę Maksbudu 62.500zł i zakup przez mieszkańców 64 krawężników o wartości 1 685 zł.


Dobiegają końca prace przy budowie ul. Bohaterów Lenino, które wykonuje Firma Dimex za kwotę 36.600zł wykorzystując kostkę i krawężniki wcześniej zakupioną przez Urząd Miasta. Rozpoczęto prace przy budowie końcowego odcinka ul. Obrońców Warszawy, ok. 110 m. Pracownicy interwencyjni ustawiają krawężniki i wykonują podbudowę. Natomiast nawierzchnia bitumiczna zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Maksbud. Mieszkańcy tej ulicy zakupili ze swoich środków 126 szt. krawężników na kwotę 4000zł.


Tak jak w poprzednich latach, w mieście została utworzona grupa remontowa złożona z pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Grupa składa się z 4 osób. Już w miesiącu kwietniu przystąpiono do wykonywania chodników na ulicach miejskich. Prace te rozpoczęły się od układania chodnika przy ulicy Szpitalnej od strony budynku wspólnoty do ulicy 11 Listopada , a następnie po lewej stronie ulicy Szpitalnej w kierunku Domu Pomocy Społecznej i przy amfiteatrze. W dalszej kolejności będą wykonywane chodniki na osiedlu Zastawie.


Dobiegają końca prace przy wykonywaniu oznakowania poziomego, przejść dla pieszych i linii segregacyjnych ok.1100 m2 . Wykonanie tych prac zlecono Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Siemiatyczach.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2008-07-11

Wprowadzający: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06