Protokół Nr XIX/16

Numer XIX/16
Data wydania 2016-03-31

Protokół Nr XIX/16

z obrad XIX sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
w dniu 31 marca 2016 roku


Obrady XIX sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00, zakończyły zaś o godzinie 15:25.
W obradach XIX sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 15, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).
Radni obecni na XIX sesji:
1. Witold Berski
2. Marek Bogucki
3. Rafał Burakowski
4. Jan Hyndza
5. Katarzyna Jarocka
6. Jerzy Korowicki
7. Antoni Kosieradzki
8. Walentyna Kożuchowska
9. Paweł Onieszczuk
10. Jerzy Roszczenko
11. Łukasz Rybałtowski
12. Igor Śnieżko
13. Roman Zdrojewski
14. Agnieszka Monika Zalewska

Radni nieobecni na XIX sesji:

1. Melania Grygoruk

W obradach XIX sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:
1) Piotr Siniakowicz – Burmistrza Miasta
2) Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza
3) Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
4) Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XIX sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 31 marca 2016 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XIX sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2). Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.
Głos zabrał Burmistrz Miasta, zwracając się z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami, ponieważ trzeba doprecyzować jeszcze tą uchwałę.
Przewodnicząca Rady zapytała, o to kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad polegającej na wykreśleniu z porządku obrad pkt 6 „podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Siemiatycze na lata 2016-2019”, za wprowadzeniem zmiany głosowało 14 radnych. Zmiana do porządku został wprowadzona jednogłośnie. Przewodnicząca Rady dodała, że kolejne punkty ulegną przesunięciu w górę.
Radni nie zgłosili więcej wniosków.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XIX sesji wraz z wprowadzonymi zmianami, na 14 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XIX sesji przedstawia się następująco:
1) otwarcie obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miasta,
4) sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych przez radnych,
7) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Finansów i Budżetu Rady Miasta Siemiatycze,
8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Siemiatycze na lata 2016-2032”,
9) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemiatycze na 2016 r.,
11) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.,
12) podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2025,
13) przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach za 2015 r.,
14) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
15) wolne wnioski,
16) zakończenie obrad.

Do punktu 3 – Przyjęcie protokołów z obrad XVIII sesji Rady Miasta,

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z XVIII sesji Rady Miasta wyłożony są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 – sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu

Do punktu 5 – interpelacje i zapytania radnych.

Radni zgłosili następujące interpelacje:
- Radny Witold Berski zapytał dlaczego na ulicy Nadrzecznej na odcinku 20-30 metrów nie jest nic robione?
Radny Witold Berski zapytał o ulicę Młodych Orłów, były tam chyba wykonywane jakieś prace teraz zrobiły się tam straszne doły, radny zapytał o to kiedy zostanie to naprawione?
Radny Witold Berski powiedział, że poruszał już temat wycięcia gałęzi nad nową drogą z osiedla Tarasy do ulicy Żwirki i Wigury, powiedział też na placu po spółkach wodnych jest straszny bałagan, poprzewracane są słupki, należałoby zrobić tam porządek.
- Radna Walentyna Kożuchowska zwróciła się z prośbą o oświetlenie drogi na targowicy.
Radna Walentyna Kożuchowska poruszyła temat ulicy Wysokiej na wysokości ostatnich bloków, powiedziała, że są tam straszne dziury.
Radna Walentyna Kożuchowska zwróciła się z prośbą do Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego z prośbą o zabezpieczenie komina ponieważ wydobywa się z niego dużo sadzy.
Radna Walentyna Kożuchowska powiedziała, że na ulicy Gilewskiego na zakręcie (przy firmie Mahoń) są straszne dziury, dodała, że zapewne zostaną one zaprawione w ramach napraw cząstkowych, ale zwraca się z prośbą żeby nie zostały ominięte.
Radna Walentyna Kożuchowska poruszyła temat zniszczonych ograniczników prędkości na ulicy Gilewskiego, powiedziała, że znajdują się tam słupki uniemożliwiające przejechanie bokiem, ale są one niszczone, zdarza się że kierowcy przejeżdżają chodnikiem.
- Radna Katarzyna Jarocka zapytała o to kiedy rozpocznie się budowa placu zabaw przy osiedlu POM?
Radna Katarzyna Jarocka powiedział, że nie ma na sesji Komendanta Policji, a chciałaby zwrócić się z prośbą do Komendanta za pośrednictwem Burmistrza żeby mieszkańcy ulicy Ciechanowieckiej nie byli karani mandatami za przejście na drugą stronę nie po pasach. Radna dodała, że oznakowanych przejść na tej ulicy jest mało. Radna poprosiła też o zwrócenie się do komendanta z prośbą o nie karanie kierowców za nieprawidłowe parkowanie na Placu Jana Pawła II, szczególnie w takie dni kiedy jest więcej samochodów na mieście.
- Radny Antoni Kosieradzki zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców Osiedla przy Horteksie o wymianę pilśni na blachę na odnowionych przystankach. Mieszkańcy osiedla zwracają się też z prośba o ustawienie „grubej Kaśki” bądź tablicy ogłoszeń na osiedlu.
Radny Antoni Kosieradzki poruszył również temat ulicy Kraszewskiego, zwrócił się po raz kolejny o pomoc mieszkańcom w sprawie zalewanych posesji, radny zaproponował, żeby podnieść krawężniki od ulicy Kościuszki do ulicy Konopnickiej.
- Wiceprzewodniczący Rady zapytał o to czy Biogazownia przynosi zyski, zapytał też o to kiedy zostaną rozpoczęte prace dotyczące kanalizacji na ulicy 11 Listopada. Radny zapytał też czy ulica Miłkowskiego zostanie włączona do tych prac?
- Radny Igor Śnieżko powiedział, że słyszą audycję Radio Białystok gdzie był poruszony temat problemu z miejscami w przedszkolach w Białymstoku i całym województwie, radny zapytał o to jak przedstawia się sytuacja w Siemiatyczach? Radny zwrócił się z prośba o wypowiedzenie się na ten temat dyrektorów przedszkoli, a także szkół w sprawie czy są chętni do I klasy, czy zostanie zapewniona praca nauczycielom.
Radny Igor Śnieżko przypomniał też Burmistrzowi o zobowiązaniu budowy oświetlenia na ulicy Obrońców Westerplatte, a także postawienia przystanków na tym Osiedlu.
- Radny Roman Zdrojewski poruszył temat łącznika pomiędzy ulicą Głowackiego a Powstania Styczniowego, powiedział, że kiedyś już ten temat poruszał i dostał zapewnienie że zostanie zrobiona tam ścieżka. Radny zapytał, czy nie można by było przewieźć ziemi z ulicy Nadrzecznej i przed sezonem jeszcze zadbać o to miejsce.
Radny Roman Zdrojewski poruszył temat przystanku na ulicy Grodzieńskiej, powiedział, że o godzinie 15:40 miejski autobus nie może wjechać na stanowisko, ponieważ stoją tam autobusy PKS Sokołów Podlaski. Radny dodał, że ma uchwałę podlaskiego sejmiku (bo jest to droga wojewódzka) z dnia 22 czerwca 2015 r. z której wynika, że po prawej stronie nie ma żadnego przystanku. Radny zapytał o to kto wydał pozwolenie na zatrzymywanie się tam autobusów (PKS Sokołów Podlaski), radny dodał, że powinien zniknąć stamtąd również przystanek MKS, ponieważ jest tam linia ciągła i zagraża to bezpieczeństwu jazdy pozostałym użytkownikom oraz blokuje cały przejazd.
Radny Roman Zdrojewski poruszył też temat braku przystanku przy kościele Andrzeja Boboli, powiedział, że jeśli ktoś jedzie od strony Kajanki to musi wysiąść na dworcu i na piechotę iść z powrotem. Radny zaproponował, żeby zwrócić się do Marszałka o zrobienie tam przystanku.
Radny Roman Zdrojewski poruszył temat przystanków na drodze krajowej, powiedział, że każdy dostaje pozwolenie zatrzymywania się na tych przystankach. Radny dodał, że jeżeli zagraża to bezpieczeństwu to na wniosek samorządu powinno to być zbadane. Radny zapytał, czy były stosowane jakieś pisma w tej sprawie. Radny powiedział, że wiemy że przyjedzie Pan dyrektor GDDKiA, ale czy będzie przygotowany do odpowiedzi na nasze wnioski?
Radny Roman Zdrojewski poruszył temat bocznego boiska, zapytał o to kto jest wykonawcą boiska i w jakim terminie zostanie ono zakończone?
Radny Roman Zdrojewski poruszył temat kotłowni na Tarasach, powiedział, że była mowa o nowej kotłowni, radny zapytał o to kiedy zostanie temat kotłowni rozwiązany.
Radny Roman Zdrojewski poruszył temat drogi powiatowej (Armii Krajowej), na którą miasto dołożyło środki, radny zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Rejony Dróg o naprawienie drogi od mostu, ponieważ są tam zapadnięte studzienki.
- Radny Łukasz Rybałtowski powiedział, że przy wyjeździe z Urzędu Miasta jest taki mały skwerek ze słupem, są tam kwietniki trochę uszkodzone, radny zaproponował, aby przy okazji prac związanych z zielenią zrobić z tym porządek.
Radny Łukasz Rybałtowski zwrócił się z prośbą o dożwirowanie i wyrównanie drogi pomiędzy ulicą Kasztanową a Obrońców Wizny.
Radny Łukasz Rybałtowski zapytał też o to czy jest już wyznaczona jakaś realna data kiedy powstaną witacze, czy jest jakiś wykonawca?
Radny Łukasz Rybałtowski powiedział, że pomiędzy wyjazdem z parkingu przy Przedszkolu Nr 3 a przystankiem autobusowym stoją stare drzewa, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, radny zapytał czy można je przyciąć lub wyciąć.
Radny Łukasz Rybałtowski poruszył temat zbiórki chleba, o którym wcześniej wspominał, zapytał czy jest możliwe zamontowanie pojemników na chleb.
Radny Łukasz Rybałtowski zaproponował, żeby zorganizować zbiórkę materiałów budowlanych, powiedział, że bardzo często po remoncie zostają jakieś materiał, to trochę kleju, glazury czy gipsu. Można by było przeznaczyć je dla rodzin których nie stać na zakup takich materiałów, a dzięki temu mogliby sobie odremontować mieszkania.
- Radny Jerzy Korowicki poruszył temat „śmierci” i pracy urzędu, powiedział, że USC musi wydać akt zgonu, żeby odbył się pogrzeb, radny zapytał czy nie można zorganizować w taki sposób pracy urzędników, żeby pod telefonem ktoś dyżurował w soboty i niedziele.
Radny Jerzy Korowicki w imieniu mieszkańców i własny, a także całej rady podziękował Pani Dyrektor MOPS za bardzo dobrą pracę.
- Pani Ewa Romaniuk podziękowała za uznanie.
- Radny Jerzy Roszczenko poruszył temat oświetlenia targowicy (przejścia pomiędzy osiedlem Wysokim, a ulica Kościuszki).
Radny Jerzy Roszczenko zapytał czy zostaną usunięte stare słupy oświetleniowe przy nowo wybudowanym przejściu z ulicy Kościuszki na osiedle Tarasy.
Radny Jerzy Roszczenko zapytał też o remont przejścia do kładki (zdemontowanie płyt z uskokami).
Radny Jerzy Roszczenko zapytał o możliwość wydłużenia parkingu przy blokach na ulicy Kościelnej w kierunku kościoła. Radny dodał, że jest tam bardzo dużo samochodów i jest problem z zaparkowaniem.
Radny Jerzy Roszczenko poruszył temat handlu na parkingu przy Biedronce (przy PKS). Powiedział, że jest tam tabliczka z zakazem handlu, ale nie jest ten zakaz przestrzegany. Radny dodał, że na parkingu ograniczone są miejsca do parkowania.
Radny Jerzy Roszczenko zapytał, czy Burmistrz mógłby udzielić jakiejś informacji na temat prawdopodobnie powstającego liceum diecezjalnego w budynku Zespołu Szkół przy ulicy Andersa.
Radny Jerzy Roszczenko powiedział, że zjeżdżając z Placu Jana Pawła II na ulicę 11 Listopada przy skarpie stoi zniszczona tablica reklamowa, na jednej stronie tej tablicy jest bardzo zniszczony plan miasta Siemiatycze, radny zapytał o to czy można usunąć w całości tą tablicę, ewentualnie naprawić plan miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami odczytał opinię NSZZ „Solidarność”. Opinia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych przez radnych.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji, a zaistniała potrzeba żeby podjąć taką uchwałę. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych przez radnych, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XIX/115/16 stanowi Załącznik Nr 5

Do punktu 7 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Finansów i Budżetu Rady Miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, zmiana polega na tym że chęć pracy w komisji zadeklarował Wiceprzewodniczący Rady - Jan Hyndza, Przewodnicząca Rady zapytała czy wiceprzewodniczacy wyraża chęć pracy w komisji Finansów i Budżetu?
- Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że wyraża.
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Finansów i Budżetu Rady Miasta Siemiatycze. Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.


/Uchwała Nr XIX/116/16 stanowi Załącznik Nr 6

Do punktu 8 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Siemiatycze na lata 2016-2032”.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji.
Przewodnicząca Rady poprosiła o wyjaśnienia do uchwały Pana Krzysztofa Leszczyńskiego – Kierownika referatu Infrastruktury i Geodezji
- Pan Leszczyński powiedział, że projekt uchwały został przygotowany w związku z koniecznością wprowadzenia aktualizacji programu azbestowego. Jest to zmiana uchwały z 2007 roku. Przygotowany program został opracowany na podstawie inwentaryzacji, dokonanej w 2015 r. przez firmę wybraną drodze przetargu i była dofinansowana przez Ministerstwo Gospodarki. Pan Leszczyński zawnioskował o przegłosowanie projektu.

Przewodnicząca zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Siemiatycze na lata 2016-2032”. Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIX/117/16 stanowi Załącznik Nr 7


Do punktu 9 – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji, a zaistniała potrzeba żeby podjąć taką uchwałę. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIX/118/16 stanowi Załącznik Nr 8

Do punktu 10 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemiatycze na 2016 r.,

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemiatycze na 2016 r., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XIX/119/16 stanowi Załącznik Nr 9

Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnik Miasta Siemiatycze.
Skarbnik powiedział, że zmiana w budżecie dotyczy wydatków inwestycyjnych. Po rozstrzygnięciu przetargu na ulicę Nadrzeczną powstały oszczędności, które zostały rozdysponowane:
- termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - 40 000 zł,
- kontynuacja wydatków z roku ubiegłego pn. „Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego” – 12 000 zł,
- zakup urządzenia do archiwizacji danych – 10 000 zł,
- kontynuacja wydatków inwestycyjnych z roku ubiegłego pn. „Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego" – 30 000 zł,
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Wykonanie projektu krytej pływalni" – 230 000 zł,
Zwiększeniu uległ plan dochodów o kwotę 206 609,00 zł, w tym:
- o kwotę 61 000 zł - zwrot podatku Vat z projektu "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej",
- o kwotę 20 783 zł - refundacja poniesionych wydatków z roku ubiegłego w ramach projektu "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze",
- o kwotę 9 526 zł - zwiększenie dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zakup przezroczystych urn wyborczych,
- o kwotę 21 600 zł - przyznane dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie; "Rewitalizacja i rekultywacja trzech zbiorników wodnych w Siemiatyczach polegająca na wykonaniu zabiegu wprowadzenia preparatu zawierającego efektywne mikroorganizmy„
- o kwotę 3 000 zł wypłata odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową Concordia za zniszczony słup oświetleniowy.
Zmniejszenia w planie wydatków:
- o kwotę 2 700 zł - zmniejszenie dotacji na realizację zadań własnych realizowanych przez MOPS ( pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 22 marca 2016 r.
- o kwotę 52 200 zł - zmniejszenie dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 22 marca 2016 r.
Skarbnik dodała, że w dniu dzisiejszym wpłynęła decyzja Wojewody Podlaskiego przyznająca dotacje w wysokości 84 000 zł n wypłatę świadczeń socjalnych młodzieży szkolnej. Skarbnik zawnioskowała, żeby wpisać kwotę 84.000 zł po stronie dochodów, rozdysponowanie tej kwoty na wydatki związane z wypłatą stypendium.
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?


Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIX/120/16 stanowi Załącznik Nr 10

Do punktu 12 - podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2025.

Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienia do uchwały.
Pani Skarbnik powiedział, że WPF nie zawiera zmian, jest uaktualnieniem w związku z tym że jest już wykonanie budżetu 2015 r. przyjęte Zarządzeniem Pana Burmistrza, zobowiązani jesteśmy uaktualnić faktyczne wykonanie po stronie dochodów i wydatków 2015 roku jak również dokonać uaktualnienie budżetu roku 2016.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2025, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIX/121/15 stanowi Załącznik Nr 11

Przewodnicząca Rady zarządziła 10 min. przerwę.

Do punktu 13 - przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach za 2015 r.,

Przewodnicząca Rady poprosiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o omówienie sprawozdania.
Pani Dyrektor powiedziała, że MOPS wydatkował 7.825.340 zł na wszystkie zadania. Z budżetu miasta zostało wydane 2.286.534 zł, z budżetu państwa 5.434.155 zł. MOPS korzystał również ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 104.649 zł. MOPS ma bardzo szeroki wachlarz działań, są świadczenia społeczne, usługi opiekuńcze, kierowanie do Domu Pomocy Społecznej, zabezpieczanie schronienia osobom bezdomnym, dożywianie dzieci i osób dorosłych, wspieranie rodzin poprzez przydzielenie asystenta rodziny, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, wychowawcze, świadczenie rodzicielskie, wyprawka z okazji urodzenia dziecka, świadczenia alimentacyjne, prowadzone są tez postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, wspieranie rodzin w których występuje przemoc w rodzinie, prowadzony jest zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc przy klęskach żywiołowych, organizowanie prac społecznie użytecznych. W ubiegłym roku pomocą społeczną zostało objęte 676 rodzin, z zakresu przemocy w rodzinie 86 rodzin, z zakresu świadczeń rodzinnych i różnych dodatków 664 rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 134 rodziny, dodatki mieszkaniowe 280 rodzin, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 120, ogółem 1.955 rodzin. Zadania zostały zrealizowane w pełni.


Do punktu 14 – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie wydłużenia chodnika na ulicy Nadrzecznej, Burmistrz powiedział, że projekt był robiony do miejsca skrzyżowania z drogą wojewódzką, ale nie wiemy kiedy będzie robiona przebudowa skrzyżowania, więc podjęta została decyzja że ten kawałek zostanie zrobiony.

Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie ulicy Młodych Orłów, Burmistrz odpowiedział, że była tam awaria i jak tylko pogoda będzie sprzyjała to droga zostanie naprawiona.
Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie terenu po spółkach wodnych, Burmistrz powiedział, że zwróci się do prezesa.
- Radny Berski powiedział, że ten teren nie należy do Przedsiębiorstwa Komunalnego.
- Burmistrz odpowiedział, że zostanie sprawdzone kto jest właścicielem tego terenu.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Kożuchowskiej i radnego Roszczenko w sprawie oświetlenia targowicy, Burmistrz odpowiedział, że w tym roku nie ma zabezpieczonych środków w budżecie na ten cel, trzeba w pierwszej kolejności zrobić projekt oświetlenia, ale będzie trzeba pilnować żeby znalazło się to w przyszłym budżecie.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Kożuchowskiej w sprawie ulicy Wysokiej na wysokości garaży, Burmistrz powiedział, że jest to teren Prezesa Berezy, w ubiegłym roku był dożwirowany, jak pogoda pozwoli to w tym roku zostanie dożwirowany.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Kożuchowskiej w sprawie sadzy na osiedlu Wysokim, Burmistrz powiedział, że na to pytanie odpowie Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego. Dodał, że w styczniu było spotkanie z mieszkańcami Osiedla Tarasy (na które powoływał się radny Roman Zdrojewski) i zostało przedstawione mieszkańcom jakie są plany i zamierzenia odnośnie kotłowni. Pojawił się pomysł żeby zrobić takie spotkanie z mieszkańcami osiedla Wysokie.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Kożuchowskiej w sprawie dziur na ulicy Gilewskiego, Burmistrz powiedział, że jak będą przeprowadzane remonty cząstkowe to ta ulica zostanie wzięta pod uwagę.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Kożuchowskiej w sprawie jeżdżenia między słupkami na ulicy Gilewskiego, Burmistrz odpowiedział, że widać ślady, ale słupki ustawione są tak żeby nie wjeżdżać na chodnik, nie wszyscy kierowcy jednak tego przestrzegają, niektórzy chyba dla zabawy jeżdżą po słupkach. Burmistrz dodał, że słupki będą sukcesywnie wstawiane.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Jarockiej w sprawie placu zabaw przy POM-ie, Burmistrz odpowiedział, że w budżecie Miasta na ten cel przeznaczone jest 50 tys. zł (z budżetu partycypacyjnego), Burmistrz się zwrócił do radnej z prośbą o ustalenie z mieszkańcami co miałoby się znajdować na tym placu zabaw.
- Radna Jarocka zapytała o to czy jest już określony jakiś termin na wykonanie placu?
- Burmistrz odpowiedział, że wszystko zależy od pogody.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Jarockiej w sprawie karania mieszkańców ulicy Ciechanowieckiej za przechodzenie na drugą stronę nie po pasach, Burmistrz odpowiedział, że na sesji nie ma Komendanta Policji ale sugestie zostaną przekazane.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie pilśni na przystankach MKS Burmistrz powiedział, że będzie to poprawione. Jeśli chodzi o „Grubą Kaśkę” to zostanie to najprawdopodobniej w taki sam sposób jak zostało zrobione na skrzyżowani Andersa i Wysokiej, zostały kupione przepusty i napełnione piaskiem, wyglądają jak „gruba Kaśka” a jest o wiele taniej.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie ulicy Kraszewskiego Burmistrz powiedział, że została ta sprawa zanotowana.
Burmistrz poprosił Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego o udzielenie odpowiedzi na interpelacje Wiceprzewodniczące w sprawie biogazowni oraz prac prowadzonych w związku z kanalizacją na ulicy 11 listopada i Miłkowskiego.
- Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego poruszył temat ubytków w jezdniach, powiedział, że Przedsiębiorstwo czeka na możliwość pozyskania masy sortowej, w tej chwili uzupełniane są ubytki destruktem. Odnosząc się do biogazowni, Prezes powiedział, że strat Biogazownia nie przynosi, zyski to między innymi to że nie ma odoru, jest mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz mniejsza ilość odpadów.
Odnosząc się do kanalizacji na ul. 11 Listopada i Miłkowskiego Prezes odpowiedziała, że prace będą realizowane i jak na razie idzie wszystko zgodnie z harmonogramem. Prace budowlane rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca.
Odnosząc się do kotłowni na osiedlu Tarasy i Wysokie, Prezes powiedział, że nie ma sensu inwestować w kominy ponieważ w niedługim czasie powstanie elektrociepłownia (zewnętrzny inwestor). Zostanie zorganizowane w najbliższym czasie spotkanie dla mieszkańców osiedla Wysokie, gdzie zostanie omówiona sprawa budowy elektrociepłowni.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Śnieżko w sprawie miejsc w przedszkolach i szkołach, Burmistrz powiedział, że odpowiedzi udzieli Pani Dyrektor Śnieżko.
- Dyrektor Małgorzata Śnieżko powiedziała, że w województwie podlaski będzie brakować miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-4 letnich, dyrektor dodała, że w Siemiatyczach robione jest wszystko żeby wszystkie dzieci były przyjęte.
- Dyrektor Terpiłowska dodał, że do żłobka złożono 101 podań na 64 miejsca, w związku z tym zostanie przeprowadzona rekrutacja. W przedszkolu na 8 wolnych miejsc jest 43 podania, będzie ciasno ale dzieci zostaną przyjęte.
- Burmistrz dodał, że jest jeszcze jedno przedszkole i tam też są miejsca. Dzieci na pewno będą przyjęte do jednego z przedszkoli.
Burmistrz poprosił o wypowiedzenie się dyrektorów szkół podstawowych.
- Dyrektor Kondraciuk powiedział, że jeśli chodzi o Szkołę Podstawową Nr 1 to jest 26 osób z obwodu, 1 osoba zwróciła się o pozostawienie dziecka w 1 klasie, będą też dzieci z poza obwodu, ale dopiero będzie wiadomo w kwietniu ile będzie dzieci.
- Wicedyrektor z Zespołu Szkół powiedziała, że sytuacja w szkole jest nieciekawa, jest mniej niż 10 dzieci. Niewiadomo jeszcze jak będzie z dziećmi z poza obwodu. Dyrektor zapytała o to ile musi być dzieci, aby powstała pierwsza klasa w szkole? Dodała, że brak klasy pierwszej na przełomie lat stworzy dużą wyrwę, jeśli ktoś sprowadzi się do Siemiatycz, czy nie poradzi sobie z nauką.
- Burmistrz powiedział, że tak samo jak nie wyobraża sobie zamykania szkoły tak samo nie wyobraża sobie nie utworzenia pierwszej klasy.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Śnieżko w sprawie budowy oświetlenia na ulicy Obrońców Westerplatte, Burmistrz powiedział, że pamięta o zobowiązaniu i systematycznie te zobowiązania są realizowane. Został już postawiony próg na Obrońców Westerplatte, zostaną też zrobione przystanki i oświetlenie, ale wiąże się to ze środkami które posiadamy. Zrobiony jest projekt przystanku z ławeczka i w najbliższym czasie kilka przystanków zostanie postawionych. Projekt oświetlenia jest już przygotowany.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Zdrojewskiego w sprawie przystanków, Burmistrz odpowiedział, że chodzi o przystanki na ulicy Grodzieńskiej – droga wojewódzka i przystanki na ulicy 11 Listopada – droga krajowa. Burmistrz odpowiedział, że o tym czy te przystanki mogą znajdować się w danym miejscu decydują zarządcy tych dróg. Często nie jesteśmy informowani o tym co dzieje się na drodze. Pytał Pan czy dyrektor będzie przygotowany. Ustaliliśmy, że zrobimy komisję objazdową, żeby w terenie zobaczyć przystanki i zatoczki, sposób parkowania na Placu Jana Pawła II.
Odnosząc się do interpelacji radnego Zdrojewskiego w sprawie utworzenia przystanku przy Kościele Andrzeja Boboli, Burmistrz odpowiedział, że jutro będzie rozmawiał z Marszałkiem i wspomni o tym pomyśle. Jeśli się zgodzą to można będzie to zrobić z dyrektorem dróg wojewódzkich.
Odnosząc się do interpelacji radnego Zdrojewskiego w sprawie ziemi z ulicy Nadrzecznej i bocznego boiska, Burmistrz odpowiedział że jest duże zapotrzebowanie na tą ziemię, każdy ją chce. Planowane jest po części przeznaczenie jej na boczne boisko, ale ta ziemia zostanie też wykorzystana na ulicę Nadrzeczną, ponieważ trzeba tam odtworzyć zieleń. Burmistrz dodał, że jeśli chodzi o boczne boisko to zakupiono 1200 m rur (znajdują się one u Pana Sapieżko), które będą wykorzystane do odwodnienia. W 2014 r. dyrektor wyrównał teren, w zeszłym roku została ponownie dowieziono ziemię i wyrównane skarpy i nadal tego nie widać. Dyrektor MOSiR planuje w tym roku część środków przeznaczyć na boczne boisko. Burmistrz dodał, że jeżeli koszt bocznego boiska będzie wynosił 1,5 mln zł, a samo odwodnienie 80 tys. zł. Trzeba się nad tym zastanowić czy robić trawiaste czy sztuczne. Prowadzone są rozmowy z zarządem i w tym roku być może uda się zrobić boisko do trenowania.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Zdrojewskiego w sprawie zapadniętych studzienek na ulicy Armii Krajowej Burmistrz odpowiedział, że zwrócimy się z tym do Powiatu.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie słupa na wyjeździe przy Urzędzie Miasta, Burmistrz odpowiedział że ten słup pełni ważną rolę, reguluje kierunek wjazdu i wyjazdu na parking. Burmistrz dodał, że donice raz na jakiś czas są wymieniane, ponieważ często ktoś przy cofaniu je zaczepi.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie dożwirowania ulic Kasztanowej i Obrońców Wizny Burmistrz odpowiedział, że ulice zostaną dożwirowane.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie terminu postawienia witacze, Burmistrz odpowiedział, powinny już być na weekend majowy.
- Odnoszą się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie drzew przy Przedszkolu Nr 3, Burmistrz odpowiedział, że sprawa ta zostanie poruszona przy okazji wizyty dyrektora GDDKiA.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie pojemników na chleb Burmistrz powiedział, że jedynym problemem jest to, że nie wiadomo co z tym chlebem zrobić. Trzeba zorganizować, kto oficjalnie będzie ten chleb odbierał. Burmistrz dodał, że trzeba jeszcze to wszystko sprawdzić.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie materiałów budowlanych, Burmistrz odpowiedział, że jest to bardzo dobry pomysł i trzeba będzie porozmawiać z Prezesem Berezą i zorganizować takie zbiórki.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie śmierci, Burmistrz odpowiedział, że Panie z USC mają uzgodnienia ze szpitalem i proboszczami i nie ma w związku z tym problemu. Jeśli zdarz się śmierć z poza szpitala, to zawsze któraś z Pań jest w weekend pod telefonem.
- Radny Korowicki zapytał, czy nie można by było tego ogłosić.
- Burmistrz powiedział, że wszystkie osoby, które biorą udział (proboszcz, szpital) o tym wiedzą.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Roszczenko w sprawie oświetlenia targowicy, Burmistrz odpowiedział, że trzeba tego pilnować bo jest to ważna sprawa.
Odnosząc się do interpelacji radnego Roszczenko w sprawie starych słupów na ścieżce między kładką i ulicą Kościuszki, Burmistrz odpowiedział, że zostaną one niedługo wyjęte. Odnosząc się do interpelacji w sprawie zlikwidowania schodków na drodze z osiedla Tarasy na kładkę Burmistrz odpowiedział, że zostanie to zrobione.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Roszczenko w sprawie parkingu na ulicy Kościelnej, Burmistrz powiedział, ze jest to teren Miasta i po części Spółdzielni Mieszkaniowej. Burmistrz powiedział, że parking jest tam potrzebny. Dodał, że został już wykonany projekt i w najbliższym czasie trzeba będzie ten parking zrobić.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Roszczenko w sprawie handlu na parkingu przy Biedronce Burmistrz odpowiedział, że jest to duży problem. Sprawa zgłaszana była już na policję. Burmistrz dodał, że chcielibyśmy żeby handel odbywał się we wskazanych miejscach. Handlujący trochę kombinują i ciężko jest złapać ich na gorącym uczynku. Burmistrz dodał, że w niedługim czasie może uda się zrobić parking za sklepem Biedronką (gdzie kiedyś był amfiteatr).
- Odnosząc się do interpelacji radnego Roszczenko w sprawie tablicy przy skarpie na rogu Placu Jana Pawła II i ulicy 11 Listopada Burmistrz powiedział, że trzeba będzie zwrócić się do Pani Prezes o naprawienie tablicy bądź jej usunięcie.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Roszczenko w sprawie Liceum Katolickiego, Burmistrz odpowiedział, że miasto nie ma z tym nic wspólnego. Burmistrz dodał, że jeśli ktokolwiek zgłosi się i będzie zainteresowany wynajęciem części budynku Zespołu Szkół to Miasto będzie zainteresowane.
- Radny Zdrojewski poruszył jeszcze temat przystanku na ulicy Grodzieńskiej, powiedział, że w ramach przetargu były podane wszystkie przystanki na których mogą zatrzymywać się autobusy i tego przystanku na ulicy Grodzieńskiejj nie ma. Wczoraj o godz. 15:40 stał autobus z Sokołowa Podlaskiego i blokował drogę. Radny zapytał o to czy nic z tym nie da się zrobić?
- Burmistrz odpowiedział, że trzeba zadzwonić na policję jeśli autobus parkuje nieprawidłowo i na pewno szybko to się zmieni.
- Radny Zdrojewski powiedział, że chodzi o to, że w specyfikacji było napisane z których przystanków PKS-y mają korzystać i nie jest to przestrzegane. Autobusy m.in. z Sokołowa Podlaskiego blokują przejazd ulicą Grodzieńską.
Do punktu 21 – wolne wnioski.
W tym punkcie radni zgłosi następujące wnioski:
- Radny Korowicki podziękował w imieniu mieszkańców za porządki przed świętami w mieście, podziękował też za ławeczki jakie zostały ustawione w centrum miasta. Powiedział, że szczególnie mieszkańcy starsi bardzo sobie chwalą. Radny dodał, ze można jeszcze zastanowić się gdzie postawić kolejne ławki.
- Burmistrz zwrócił się jeszcze do radnego Zdrojewskiego w sprawie postoju autobusów na ulicy Grodzieńskiej, powiedział, że zostanie sprawdzone ile czasu może autobus stać na przystanku, ale zatrzymać się najprawdopodobniej może. Burmistrz dodał, że ten temat omawiany już był z Prezesem PKS.
Burmistrz powiedział, że w najbliższym czasie na ulicy Nadrzecznej zostaną ustawione nowe ławki. Będą tam zatoczki z ławeczkami, być może później znajdą się jeszcze jakieś miejsca na ławeczki. Burmistrz powiedział, że będą też ustawione ławki przy nowym skwerze artystów Siemiatyckich, który w tym roku na pewno zostanie zrobiony własnymi siłami, ponieważ po raz kolejny nie zgłosił się żaden wykonawca.
- Radny Kosieradzki poruszył temat patroli policji przy Przedszkolu Nr 3, powiedział że poprzedni komendant często wysyłał tam patrole, tam około godz. 8:00 zatrzymują rejsowe busy i droga się blokuje, kierowcy widząc patrol policji inaczej się zachowują.
- Burmistrz powiedział, ze będziemy teraz prosić o zrobienie porządku, a za miesiąc będziemy się zwracać się o niekaranie.
Burmistrz powiedział, że była wcześniej mowa o tym że powinniśmy się zwrócić do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przystanków, Burmistrz powiedział, że Miasto zwracało się dwukrotnie z takim pytaniem i otrzymało odpowiedź że autobusy mogą się zatrzymywać, ale nie mogą tam robić postoju. Autobusy jeśli tam stoją to stoją nielegalnie dlatego trzeba to zgłaszać na policję.
- Radny Zdrojewski odczytał, że w przypadku niestosowania się przedsiębiorców warunków i zasad GDDKiA może cofnąć zgodę na zatrzymywanie. Radny zapytał o to kto ma to egzekwować. Radny stwierdził, że ten problem nie dotyczy tylko jego jako pracownika PKS, ale dotyczy wszystkich kierowców, ponieważ jest tam linia ciągła, a naprzeciwko linii ciągłej nie można się zatrzymywać. Radny zapytał, czy mamy ten problem zostawić żeby stało się tam jakieś nieszczęście? Radny dodał, że nie będzie miał wtedy wyrzutów sumienia bo poruszył ten temat.
- Z-ca Burmistrza powiedział, że Miasto nie ma informacji czy przewoźnicy stosują się do zasad, które zostały określone przy korzystaniu z przystanku. Z-ca Burmistrza powiedział, że są dwa rozwiązania, albo PKS jako jeden z użytkowników poinformujecie organizatora przejazdów, że dana firma (PKS Sokołów Podlaski nie stosuje się do tych warunków i oni w ramach nadzoru będą egzekwować jego prawidłowość. Jeśli radny uważa, że miasto powinno być pośrednikiem to ewentualnie Miasto może wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego po informacji opisującej całe zdarzenie. Jeśli chodzi o przystanek na 11 Listopada to wizyta Dyrektora GDDKiA będzie właściwa, żeby poruszyć temat zatoczki. Dopóki nie będzie zatoczki na tym przystanku, można będzie wnioskować o to żeby zezwolenie na zatrzymywanie się w tym miejscu było cofane na rzecz przystanku w okolicy ulicy Szpitalnej. Do tej pory przystanek przy Przedszkolu Nr 3 wykorzystywany był tylko do komunikacji miejskiej.
Z-ca Burmistrza zapytał, czy intencją PKS jest przeniesienie przystanku komunikacji miejskiej na teren dworca PKS?
- Radny Zdrojewski powiedział, że z uchwały Urzędu Marszałkowskiego wynika, że na ulicy Grodzieńskiej nie ma przystanku. Z ustawy wynika , że przystanki nie mogą być naprzeciwko siebie i dlatego zapis został zmieniony uchwałą z 22 czerwca 2015 r.
- Radny Berski poruszył temat osiedla Tarasy, powiedział, że mieszkańcy którzy byli na zebraniu nie chcą wierzyć że ta nowa kotłownia powstanie. Radny zwrócił się do Prezesa PK z informacją, ze jeśli do kotłowni daje się dobry węgiel to nie ma problemu z sadzą.
- Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego powiedział, że każdy węgiel który jest sprzedawany przez Przedsiębiorstwo Komunalne posiada atest, ale na pewno pochodzi on z różnych pokładów i posiada też różny skład i zasiarczenie. Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego powiedział, że jeżeli warunki pogodowe pozwolą to jesienią 2016 r. ruszy inwestycja, ale może zdarzyć się ze inwestycja rozpocznie się wiosną 2017 r. Prowadzone są już tam prace geodezyjne.
- Burmistrz poruszył jeszcze temat elektrociepłowni, powiedział, że trwają prace geodezyjne i jest obietnica, że jeszcze w tym roku „biją łopatę” i w ciągu 2 lat powstanie elektrociepłownia. Na ten moment firma zainwestowała około 1 mln zł, więc jest szansa, Że to dokończy. Burmistrz dodał, że Miasto nie może odpowiadać za ta inwestycję. Burmistrz powiedział, że nie było jeszcze tak dużej inwestycji w mieście (rzędu 75 mln zł).
Burmistrz poruszył jeszcze temat sadzy, powiedział, że bardzo szybko można się jej pozbyć wprowadzając piece gazowe, ale wtedy ceny za ogrzewanie wzrosną o ok. 25%.
- Radna Kożuchowska zapytała o to, czy w związku z bodową nowej elektrociepłowni zostaną też wymienione kanały ciepłownicze?
- Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego powiedział, ze w zadaniach inwestycyjnych na 2016 r. Przedsiębiorstwo ma zaplanowaną wymianę kanałów ciepłowniczych. Czekają nas jeszcze inwestycje w kontekście odbioru ciepła z planowanej elektrociepłowni i dostosowania węzłów cieplnych do odbioru. Zaplanowane one są w obecnych kotłowniach. Kanały ciepłownicze do momentu uruchomienia elektrociepłowni powinny być wymienione. Prezes dodał, że na 2016 r. zaplanowane są inwestycje przy wymianie kanałów ciepłowniczych na kwotę 2,5 mln zł (przedsiębiorstwo liczy te zna środki zewnętrzne).
- Radny Korowicki zapytał Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego o elektrownię wodną na zalewie i renowację budynku biurowca Przedsiębiorstwa?
- Prezes odpowiedział, że budynek biurowca w środku jest w dobrym stanie i można zgodzić się jedynie na małą renowacje na zewnątrz.
Prezes powiedział, że Przedsiębiorstwo jest po przetargu na projekt elektrowni, zmieniła się koncepcja i nie będzie to mała elektrownia wodna ale elektrownia łącząca hybrydę i fotowoltaikę, na działce przy stacji uzdatniania wody. Jest nadzieja, że połączenie tych dwóch odnawialnych źródeł energii zaspokoi potrzeby na energię Stacji Uzdatniania Wody. Projekt dokumentacyjny prowadzi doświadczona firma.
- Radny Korowicki poruszył temat zanieczyszczonych lasów na obrzeżach miasta, powiedział, że m.in. przewodniczący Osiedla (właściciel lasu) otrzymał pismo z Urzędu Miasta w sprawie oczyszczenia lasu. Radny zaproponował, żeby przewodniczący wypowiedział się osobiście.
- Przewodniczący Osiedla powiedział, że otrzymał pismo z Urzędu Miasta odnośnie zaśmiecenia lasu przy osiedlu na ulicy Armii Krajowej, powiedział, że jest właścicielem działki graniczącej z blokami i mieszkańcy Osiedla wyrzucają śmieci do lasu. Z pisma wynika, że jeśli las nie zostanie sprzątnięty w ciągu 14 dni to zostanie na niego nałożona kara. Przewodniczący powiedział, że on nie śmieci i zapytał w jaki sposób ma rozmawiać z Zarządem Osiedla, żeby to oni posprzątali, ewentualnie żeby oni zostali ukarani.
- Burmistrz odpowiedział, ze każdy odpowiada za swoją własność. Dodał, że na ostatniej sesji radny Korowicki zgłosił, że lasy są zaśmiecone i miasto wysłało pisma do wszystkich właścicieli lasów (ok. 50 osób) i jak widać jest szybka reakcja. Burmistrz powiedział, że jeśli śmieci są podrzucane to trzeba zgłosić to do organu ścigania.
- Przewodniczący Osiedla powiedział, że zgadza się z tym że powinien sprzątać na swojej działce, ale jeśli mieszkańcy bloków wyrzucają śmieci do lasu to dlaczego on ma za to odpowiadać. Przewodniczący Osiedla zapytał, czy jeśli zorganizuje spotkanie z mieszkańcami Osiedla to może tez liczyć na obecność Burmistrza na takim spotkaniu.
- Burmistrz powiedział, że trzeba zrobić jakąś akcję promocyjną, bo wszystkim zależy na tym żeby w lasach było czysto. Dodał, że ciężko jest zrozumieć kto śmieci w lasach, bo przecież wszyscy płacimy za odbiór śmieci, nie ważne ile ich wyprodukujemy. Trzeba żeby wszyscy pilnowali porządku i zgłaszali takie sytuacje śmiecenia w lasach.
- Radny Korowicki zapytał o to czy zostali też poinformowani zarządcy dróg krajowych i powiatowych?
- Z-ca Burmistrza powiedział, że jeśli chodzi o tych zarządców to miasto ma z nimi bezpośredni kontakt, oni odpowiedzieli, że nie są właścicielami tych lasów i nie mogą odpowiadać w pełni co dzieje się na terenie nie będącym pasem drogowym. W pismach też było napisane, że Miasto udostępni worki czy też ewentualnie pomoże w odbiorze śmieci. Chcieliśmy uzmysłowić, że prawo własności wiąże się też z pewnymi obowiązkami.
- Burmistrz dodał, że jutro będą lepione kule bokashi, które za jakieś 2-3 tygodnie będą wrzucone do zalewu. Na dzień ziemi 22 kwietnia szkoły i organizacje będą sprzątać zalewy, a na koniec będzie ognisko. Fajną atrakcją będą płetwonurkowie sprzątający dno zalewu.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że na listę osób z poza rady, która chciałby zabrać głos wpisała się Pani Joanna – radna Młodzieżowej Rady Miasta.
- - Pani Joanna poruszyła temat wyjazdu z ulicy Legionów Piłsudskiego na ulicę Ogrodową, powiedziała, że jest tam zupełny brak widoczności. Radna zapytał, czy byłaby możliwość zmiany organizacji ruchu.
- Burmistrz powiedział, że Miasto zwróciło się o postawienie lustra, ale trzeba by było postawić barierki, do których lustro zostałoby przymocowane. Burmistrz powiedział, że jeśli zostałyby ustawione barierki to z kilku garaży nie dało by się wyjechać. Burmistrz powiedział, że trzeba znaleźć inne rozwiązanie, dodał, że być może uda się przymocować lustro do garaży.
- Radny Burakowski zapytał o to czy nie ma możliwości powrotu do starej organizacji ruchu?
- Burmistrz powiedział, że nie zależy to od niego.
- Radna Młodzieżowej Rady Miasta poruszyła temat ulicy Fieldorfa, powiedziała ze jest to ulica równoległa do ulicy Ciechanowieckiej, zapytała czy są jakieś plany zmiany nawierzchni na tej ulicy?
- Burmistrz powiedział, że w planach jest zrobienie chodnika i nawierzchni na tym osiedlu w ciągu najbliższych dwóch lat.
- Radna Młodzieżowej Rady Miasta poruszyła jeszcze temat ulicy Ciechanowieckiej, odcinek za MarcPolem, powiedziała że brakuje tam chodnika.
- Z-ca Burmistrza odpowiedział, że od kilku lat Miasto zabiega o modernizację tego odcinka, ale nie leży to w kompetencji Miasta ale GDDKiA. Oprócz chodnika chcielibyśmy połączyć ścieżkę ze ścieżką, która jest wzdłuż drogi do Ciechanowca.
- Burmistrz powiedział, że bardzo miło, że radna z Młodzieżowej Rady Miasta interesuje się sprawami Miasta i zabiera głos na sesji.

Do punktu 22 - zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XIX sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2016 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 15:25.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała               Przewodniczący Rady Miasta

Monika Mazur                 Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2016-06-21

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-06-21