Protokół Nr XL/18

Numer XL/18
Data wydania 2018-02-13

Protokół Nr XL/18
z obrad XL  sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta
w dniu 13 lutego 2018 roku

Obrady XL sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 12:00, zakończyły zaś o godzinie 14:10.
W obradach XL sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 13, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).

Radni obecni na XL sesji:

 1. Marek Bogucki
 2. Witold Berski
 3. Rafał Burakowski
 4. Melania Grygoruk
 5. Katarzyna Jarocka
 6. Jerzy Korowicki
 7. Antoni Kosieradzki
 8. Walentyna Kożuchowska
 9. Paweł Onieszczuk
 10. Jerzy Roszczenko
 11. Łukasz Rybałtowski
 12. Igor Śnieżko
 13. Agnieszka Monika Zalewska

Radni nieobecni na XL sesji:

 1. Jan Hyndza
 2. Roman Zdrojewski

W obradach XL sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

 • Piotr Siniakowicz – Burmistrz Miasta
 • Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza
 • Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta
 • Elżbieta Rakszawa – Sekretarz Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XL sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 13 lutego 2018 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XL sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2).
Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na komisji omówiona została uchwała, której nie ma w porządku obrad, jest to uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, Przewodnicząca zaproponowała, żeby wprowadzić ją do pkt 9 porządku obrad, pozostałe punkty uległyby przesunięciu Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad, na 13 radnych biorących udział w obradach XL sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem zmiany głosowało 13 radnych. Zmiana porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na komisji omówione zostało sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, którego nie ma w porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała, żeby wprowadzić je do pkt 10 porządku obrad, pozostałe punkty uległyby przesunięciu Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za wprowadzeniem sprawozdania do porządku obrad, na 13 radnych biorących udział w obradach XL sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem zmiany głosowało 13 radnych. Zmiana porządku obrad został przyjęty jednogłośnie

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad po wprowadzonych zmianach XL sesji, na 13 radnych biorących udział w obradach XL sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XL sesji przedstawia się następująco:

 • otwarcie obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z obrad XXXIX  sesji Rady Miasta,
 • sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Siemiatyczach,
 • podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.,
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
 • przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • wolne wnioski,
 • prezentacja na temat „Gmina samowystarczalna energetycznie”,
 •  zakończenie obrad.

Do punktu 3 – Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z  XXXIX sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 – sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.

 

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Sprawozdanie stanowi Załącznik  Nr  3 do niniejszego protokołu

 

Do punktu 5 – interpelacje i zapytania radnych.

 

Radni zgłosili następujące interpelacje:

- Radny Berski zapytał o budowę elektrociepłowni?

- Radny Berski zapytał o to kiedy zostaną oddane do użytku nowe przystanki na Placu Jana Pawła II?

Radny Berski zapytał o to co dzieje się w sprawie PZMOT?

- Radny Kosieradzki zwrócił się w imieniu mieszkańców osiedla przy „Horteksie” z prośbą o postawienie słupa ogłoszeniowego.

Radny Kosieradzki zgłosił, że na ulicy Witosa brakuje tabliczek informacyjnych o nazwie ulicy.

- Radna Kożuchowska zgłosiła brak wiat przystankowych przy ulicy Grodzieńskiej (na rondzie są 4) dodała, że z tego przystanku korzysta bardzo dużo osób, Pan Burmistrz nadmieniał, że będzie coś w tym miejscu robione. Radna dodała, ze ostatnio w prasie lokalnej była informacja że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie nowych przystanków na rondzie. Poprosiła o informacje w tej sprawie.

- Radny Śnieżko poruszył temat czystości powietrza, powiedział, że ten temat wraca każdej zimy, zapytał o to jaka jest czystość powietrza w naszym mieście? Czy nie było brane pod uwagę zakup przyrządu do pomiaru czystości ( czy jest to duży koszt?) może warto się temu przyjrzeć. Radny dodał, ze sprawa wymiany kotłów i paneli solarnych dość długo się ciągnie, radny poprosił o doprecyzowanie co dzieje się w tym temacie.

- Radny Korowicki poruszył temat cmentarza żydowskiego i potrzeby usunięcia powalonych  i pochylonych drzew.

- Radny Korowicki poruszył temat targowicy miejskiej, powiedział, że została usunięta siatka ogrodzeniowa, ale należy też usunąć słupki ogrodzeniowe, które są w większości powalone. Radny zwrócił się również o usunięcie powalonych sosen od strony zabudowań.

- Radny Korowicki powiedział, że zwracał się już z prośbą o wycięcie i posprzątanie suchych i powalonych sosen w lasku przy ulicy Kościelnej, zostało tam już trochę sprzątnięte, są tam zaznaczone drzewa do wycięcie, radny stwierdził, że trzeba zrobić tam porządek.

- Radny Korowicki powiedział, że zwracał się już o wycięcie uschniętej sosny przy transformatorze obok Szkoły Podstawowej Nr 3, dodał, że ten kikut stoi od kilku lat.

- Radny Korowicki zwrócił się o ułożenie kostką na łączniku pomiędzy ulicą Wysoką a Polną.

- Radny Rybałtowski ponowił prośbę o demontaż znaku (ulica jednokierunkowa) na ulicy Wąskiej, pomiędzy ulicą Wesoła a Kilińskiego.

- Radny Rybałtowski poruszył temat zamontowania lustra na zakręcie na ulicy Ściegiennego, dodał, że stoi tam często samochód i jest dość niebezpiecznie.

- Radny Rybałtowski poruszył temat odnowienia „Manhattanu”, powiedział, że w wolnych wnioskach przedstawi pomysł na zagospodarowanie tego miejsca.

- Radny Onieszczuk poruszył temat progów zwalniających, zapytał o to czy jest jakaś lista z informacją gdzie takie progi powstaną? Czy może w tym celu spotkać się jakaś komisja i te sprawy omówić.

- Radny Onieszczuk poruszył temat cmentarza żydowskiego, powiedział, że w ostatnim czasie dużo się działo w tym temacie, radny zwrócił się o ostrożność w pracach na cmentarzu żydowskim, żeby potem Burmistrz i Rada nie byli posądzani o bezczeszczenie miejsca i zwłok. W ostatnim czasie zaatakowano Burmistrza i Miasto, że teren cmentarza jest zaniedbywany, jeden z naszych radnych ciągle porusza temat cmentarza, Miasto dokłada wszelkich starań żeby cmentarz był wysprzątany i zadbany.

- Radny Korowicki powiedział, że przez cmentarz przechodzą nasi mieszkańcy i te drzewa należy posprzątać.

Przewodnicząca Rady odczytała opinię Związku NSZZ Solidarność, który wnosi uwagi do uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 1. NSZZ Solidarność zaznacza, że nie wzięto pod uwagę konieczności zapewnienia pracy pracownikom obsługi, administracji i nauczycielom w likwidowanej placówce, pisząc, że ewentualnie umożliwi się ich zatrudnienie w jednostkach podległych organowi prowadzącemu. Związek proponuje, żeby słowo „umożliwi się” zastąpić   „zapewni się zatrudnienie”.

Przewodnicząca Rady powiedział, że Burmistrz chciałby się odnieść do tej opinii.

Burmistrz powiedział, że opinia jest niedorzeczna, zapytał o to gdzie związki zawodowe były jak powstawała ta ustawa, dodał, że związki zawodowe nigdy nie ujęły się za pracownikami obsługi a odbyło się kilkanaście spotkań, na których staraliśmy się rozwiązać jak najlepiej problem związany z reformą oświaty.  

Burmistrz dodał, że pracownicy obsługi są na bieżąco przenoszeni do innych szkół i oni wiedzą o tym że nie zostaną zwolnieni.

- Przewodnicząca Rady powiedział, że na sali są przedstawiciele rodziców uczniów gimnazjum i zapytała, czy Panie chciały by zabrać głos?

- Pani X powiedziała, że rodzice chcieliby żeby dzieci ukończyły naukę w swoim budynku i ze swoimi nauczycielami, ale jako nauczyciel mam świadomość że organizacyjnie funkcjonowanie trzech klas w budynku jest bardzo skomplikowane. Dodała, że rozumie trudność tej sytuacji i ma nadzieję że nasze dzieci jak najmniej odczują przejście do nowej szkoły.

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Siemiatyczach.

Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Burmistrzowi:

- Burmistrz powiedział, że ten temat był już poruszony kilkukrotnie, powiedział, że wygaszenie gimnazjum nastąpi najpóźniej w przyszłym roku i biorąc pod uwagę tylko dobro dzieci, chcielibyśmy w tym roku przenieść trzecie klasy do SP Nr 3. Możemy zapewnić że klasy zostaną przeniesione w takim samym składzie, postaramy się żeby ci sami nauczyciele uczyli oraz zapewnić bezpłatny przejazd autobusami MKS. Dzieci są najbardziej poszkodowane, ale musimy jakoś ten problem rozwiązać.

Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Panią Dyrektor SP Nr 3.

- Pani Dyrektor powiedziała, że dołoży wszelkich starań, żeby dzieci czuły się bezpieczne i „zaopiekowane” w szkole. Dodała, że może uda się zorganizować dzień adaptacyjny, żeby mogły się zapoznać ze szkołą. Pani Dyrektor dodała, ze często młodzież z Gimnazjum Nr 1 przychodzi na dyskoteki do SP NR 3, część dzieci wspólnie trenuje w klubach sportowych. Dodała, że wspólnie z Panem Burmistrzem i kolegami dyrektorami rozpatrzony zostanie problem pracowników obsługi i nauczycieli.

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Siemiatyczach, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XL sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta większością.

/Uchwała Nr XL/244/18 stanowi Załącznik Nr 4

Do punktu 7 - podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została omówiona na komisji.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni zgłaszają jakieś pytania?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XL sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XL/245/18 stanowi Załącznik Nr 5

Do punktu 8 – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Przewodnicząca Rady porosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienia do uchwały.

Pani Skarbnik powiedział, że jest początek roku i zmian w budżecie jest niewiele, dodała że dotyczą załącznik inwestycyjnego. W budżecie było zadanie pod nazwą „Zielone technologie Miasta Siemiatycze” w związku z tym ze Burmistrz podpisał 2 umowy należało podzielić zadanie na dwa projekty. Pierwszy to „Słoneczne dachy Miasta Siemiatycze” – dotyczy montażu solarów, ogólny koszt inwestycji 1 232 000 zł, z czego 840 tys. to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz druga inwestycja  "Czyste powietrze nad Siemiatyczami - wymiana kotłów c. o.". – wartość inwestycji 319 500 000 zł, dofinansowanie 210 tys. zł.

Z załącznika zostało wycofane zadanie pod nazwą „zakup akordeonu”, ponieważ w myśli nowych zasad rachunkowości w załączniku mogą się znaleźć inwestycje, których wartość opiewa na co najmniej 10 tys. zł, a zakup akordeonu wyniesie 8 tys. zł, zadanie będzie realizowane przez Szkołę Muzyczną.

Pani Skarbnik dodała, że wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „budowa oświetlenia ulic Obrońców Helu i Obrońców Westerplatte”, o wartości 50 tys. zł. Zmianie uległa inwestycja pod nazwą „budowa oświetlenia ulicznego ulicy Polnej” zamieniono na „budowa oświetlenia ulicznego ulicy Polnej, Wysokiej i Jabłoniowej” wartość inwestycji - 20 tys. zł

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni zgłaszają jeszcze jakieś pytania?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siemiatycze na 2018 rok, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XL sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XL/246/17 stanowi Załącznik Nr 6

Do punktu 9 – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na wczorajszej komisji uchwała została omówiona.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XL sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XL/247/17 stanowi Załącznik Nr 7

Do punktu 10 - przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady powiedział, że sprawozdanie zostało przedstawione na komisji i będzie stanowiło Załącznik (Nr 8) do protokołu z sesji.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Do punktu 11 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych..

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Burmistrz Miasta – Piotr Siniakowicz:

- Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie elektrociepłowni Burmistrz powiedział, że jest z nami Pani Dyrektor ds. marketingu spółki ENERIS  i będzie okazja, żeby nam przedstawiła sytuację.

- Pani Dyrektor powiedziała, że rozpoczęta jest procedura przetargowa na generalnego wykonawcę, dodała, że jeśli chodzi o prace budowlane to w marcu planowane jest przygotowanie terenu, marzec-kwiecień jest planowane podpisanie umowy z NWOŚ na dofinansowanie. Start budowy planowany jest na koniec kwietnia początek maja.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie przystanków Burmistrz odpowiedział, że ma nadzieję że na wiosnę przystanki zaczną funkcjonować. Z uruchomieniem przystanków musimy zaczekać, aż GDDKiA zrobi nowe zatoczki przystankowe. Nie opłacało się stawiać przystanków w miejscu starych, ponieważ musielibyśmy je przenosić. GDDKiA opóźnienia argumentuje tym, że nie ma wykonawcy. Ostatnio wpłynął donos na przystanki i jesteśmy w trakcie wyjaśnienia przez Wojewódzki nadzór budowlany (odpowiedź na interpelację radnej Kożuchowskiej).

- Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie PZMOT Burmistrz odpowiedział, że rozmawiał dzisiaj z Konserwatorem Wojewódzkim i otrzymał informację, że prace zostały wstrzymane. Gmina Żydowska ma jakieś plany ale nie mówi jakie. Powstało nowe stowarzyszenie, które nie zawiadomiło Pani Krawczuk, która jest odpowiedzialna za cmentarze. Sprawa rozgrywa się pomiędzy PZMOT, który sprzedał działkę a inwestorem który kupił. Inwestor nie chce tego odpuścić. Niedawno ziemia była badana georadarem i nie wykazało że tam jest cokolwiek. Ziemia z tego miejsca została wywieziona i Gmina Żydowska domaga się żeby została powrotem przewieziona na to samo miejsce. Burmistrz zadał pytanie „co będzie tam za 25 lat”  to odpowiedzieli że ich to nie interesuje. Burmistrz dodał, ze nie zgadza się z tym, ponieważ ten plac znajduje się prawie w centrum miasta. Wszystkie pozwolenia i decyzje są ważne. W 2010 r. była Komisja Regulacyjna, która wyraźnie rozdzieliła cmentarz. Jako Miasto staramy się stać po stronie rozjemcy, ale nie możemy pozwolić żeby poza naszymi plecami robiono coś w naszym mieście.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego Burmistrz odpowiedział, że w tym roku planowane jest postawienie w kilku miejscach słupów ogłoszeniowych, m.in. na osiedlu przy Horteksie. W tym roku planujemy też wykup działki przy osiedlu i można będzie w końcu coś tam zrobić.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie ulicy Witosa Burmistrz odpowiedział, że te tablice zostaną zamieszczone.

- Odnosząc się do interpelacji radnej Kożuchowskiej w sprawie wiaty przystankowej Burmistrz odpowiedział, że na wiosnę zostanie postawiona. 

- Odnosząc się do interpelacji radnego Śnieżko w sprawie badania czystości powietrza Burmistrz odpowiedział, że czystość była badana, czasami jest dobre czasami trochę mniej dobre (ale ogólnie nie jest źle). Burmistrz dodał, że można rozważyć czy nie będzie to jeden z elementów naszego działania w Klastrze Energetycznym, działania na czystość powietrza są proekologiczne.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Śnieżko w sprawie kolektorów słonecznych i wymiany pieców Burmistrz odpowiedział, że jeśli coś zależy od nas to jest robione szybko, a sprawy które zależą od GDDKiA, PGE a w tym wypadku od Urzędu Marszałkowskiego „ślimaczą się”. Mamy nadzieję że kolektory zostaną zamontowane w tym roku. Wynikła jeszcze sprawa z VAT-em, ale będziemy robić wszystko tak, jakby tego VAT-u nie było.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie targowicy Burmistrz odpowiedział, ze sprawa zostanie przekazana dla Prezesa Berezy.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie wyłożenia kostką łącznika pomiędzy ulicą Wysoką a Polną, Burmistrz odpowiedział, że trzeba najpierw ująć to w budżecie. Jest to większy koszt, który trzeba zaplanować. Jest tam wąsko i nie ma możliwości wjechania większym sprzętem.

- Radny Korowicki stwierdził, że kostkę można przełożyć z jakiegoś innego miejsca. Radny dodał, że nie o ten łącznik chodzi.

- Burmistrz odpowiedział, ze zostanie sprawdzone jaki to będzie koszt (ten odcinek jest krótszy) i wtedy zostanie podjęta decyzja.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie zdemontowania znaku drogi jednokierunkowej na ulicy Wąskiej. Burmistrz dodał, że trzeba będzie z Policją zrobić zmianę organizacji ruchu.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie zamontowania lustra na zakręcie na ulicy Ściegiennego Burmistrz odpowiedział, ze lokalizacja została zanotowana i nie widzi problemu z postawieniem tam lustra.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Onieszczuka w sprawie progów zwalniających Burmistrz odpowiedział, że progi planowane są w kilku miejscach i zostaną zrobione na pewno przy Przedszkolu Nr 1 i przy ZUS-ie, przy ulicy Kasztanowej i na Andersa (przejście wyniesione). Burmistrz powiedział, że jeśli ktoś ma pomysł gdzie takie progi są jeszcze potrzebne to trzeba to zgłosić.

- Burmistrz powiedział, że udzielił już odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Radny Korowicki powiedział, że jeszcze nie uzyskał odpowiedzi na pytanie odnośnie drzew do wycinki.

- Burmistrz odpowiedział, że do końca marca zostaną wycięte.

- Kierownik Leszczyński odnosząc się do wycinki drzew odpowiedział, że jeśli chodzi o drzewa na ulicy  Kościelnej to w tym tygodniu otrzymaliśmy decyzję i po uprawomocnieniu decyzji będzie można drzewa usunąć, a jeśli chodzi o drzewo przy Szkole Podstawowej Nr 3 to szkoła musi wystąpić o pozwolenie na wycinkę drzewa.

Do punktu 12 – wolne wnioski.

W tym punkcie głos zabrali:

- Radny Berski powiedział, ze od dwóch dni na „19” jest jakiś remont, jest zaznaczonych kilka drzew do wycinki i radny zapytał o to czy wiadomo czy drzewa zostaną wycięte?

- Radny Rybałtowski poruszył temat progów zwalniających i zaapelował, żeby nie przesadzać z ilością stawianych progów. Powiedział, że jak są drogi z dziurami to narzekamy że nie można szybko jechać, a jak są dobre drogi to od razu montowane są progi zwalniające.

Radny poruszył temat ulicy jednokierunkowej na ulicy Wąskie, radny dodał, że ta ulica zawsze była dwukierunkowa, przeszkadzała tylko dla jednego mieszkańca, który jakiś czas temu zmarł.

Radny Rybałtowski poruszając temat miejsca targowego  potocznie zwanego „manhattanem” powiedział, ze niedawno był w miejscowości Busko Zdrój, które jest wielkości Ciechanowca. Powiedział, że wybudowali tam w miejscu podobnym jak nasz „Manhattan” fajną halę targową z około 20 boksami, a na górze parkingiem. Okolice zostały obsadzone zielenią. Koszt takiej hali jest dość wysoki, bo około 5 mln, ale może w przyszłości w kolejnej kadencji udałoby się stworzyć takie miejsce. Może warto zająć się stworzeniem takiego projektu. Może uda się też przyciągnąć nowych inwestorów.

- Burmistrz powiedział, że był kiedyś taki projekt skierowany do małych miejscowości. Projekt ten wskazywał, że w dużym procencie miały być tam sprzedawane artykuły spożywcze. Taka hala powstała w Łosicach i jeszcze do niedawna nie była czynna. My nie zakwalifikowaliśmy się na ten projekt.

Burmistrz dodał, ze handlujących jest coraz miej i zwracają się do Urzędu o zniżki w opłatach. Burmistrz dodał, że bardzo fajne kontenery są np. w Lublinie, ale jeden kontener kosztuje 25 tys. zł.

- radny Rybałtowski powiedział, że nie chodzi o to żeby zainwestować tam 5 mln zł, ale żeby coś z tym miejscem zrobić.

- Burmistrz odpowiedział, że w tym miejscy można rozpocząć jakoś fajnie ścieżkę rowerową, czy zrobić jakiś bulwar.

- Radny Rybałtowski dodał, ze ten teren jest bardzo zaniedbany, a kilka metrów dalej na ulicy Nadrzecznej mamy ładnie zagospodarowany teren.

- Radny Korowicki poruszył temat barierek nad zalewem, radny dodał, że trzeba te barierki wymienić bo psują wygląd zalewu.

- Burmistrz powiedział, że koszt nowoczesnych barierek jest bardzo wysoki, dodał, że w tym barierki zostaną  wypiaskowane i pomalowane.

Przewodnicząca Rady zarządziła 10 minut przerwy.

Do punktu 13 - prezentacja na temat „Gmina samowystarczalna energetycznie”.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Pani Dziekan Politechniki Częstochowskiej.

Pani Dziekan z Politechniki Częstochowskiej podziękowała za zaproszenie i współpracę z Politechniką.

Dodała, że chciała powiedzieć co zostało już zrobione i przedstawić strategię na przyszłość po uzgodnieniach z Panem Burmistrzem i grupą Eneris (którą wspieramy i która nas wspiera).

Powiedziała, ze projekt był dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2009 – 2014. Realizowany był w ciągu 5 miesięcy i udało się go zrealizować sukcesem. Koncepcje i strategie dotyczące niezależności energetycznej zostały przez nas opracowane.  Partnerzy to: Norweski Instytut badania Nilu, gminy i miasta (17). Ten projekt bez gmin i miast byłby projektem teoretycznym, czego bardzo się wystrzegamy. Z województwa podlaskiego w projekcie brała udział również Łomża. Gminy bardzo różniły się od siebie.

Co to jest samowystarczalność energetyczne – jest to cecha, którą musi posiadać dany Klaster lub gmina samowystarczalna energetycznie, jest to teren na którym wytwarza się więcej energii elektrycznej ciepła lub chłodu niż wynosi całkowite zapotrzebowanie gminy na energię. Ta energia powinna być w całości lub w większej części wykorzystana na potrzeby gminy i powinna być wytwarzana lokalnie z zasobów naturalnych jakie posiada gmina, zwłaszcza OZE.

Od kilku lat istnieją nowe trendy w energetyce i opiera się od zaangażowania nowych graczy, gmin, klastrów, przemysłu i ludności (na poziomie lokalnym). Pani Dziekan powiedziała, ze w porównaniu z 17 gminami które wzięły udział w projekcie, Miasto Siemiatycze wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem w imlementację odnawialnych źródeł energii, w innowację w pozyskiwaniem środków, a nie dotyczy to wszystkich gmin. Dodała, że energetyka przyszłości nie będzie opierała się na energetyce zawodowej, ale energetyka rozproszona pochodząca z OZE.

Jakie wyzwania stoją przed energetyką odnawialną – zapewnienie bezpieczeństwa kraju, a w tym przypadku regionu. Wzrasta zapotrzebowanie na energię, koszty wytworzenia 1 kw energii z OZE będą malały w porównaniu z wytworzeniem 1 kwh z węgla, nie mówiąc już o emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji szkodliwych dla środowiska.

Limit emisji CO 2 został zmieniony, ale Komisja Europejska potwierdziła energetyce polskiej, że nie ma innej możliwości niż pójście w OZE i energetykę rozproszoną.

Magazynowanie energii – jest słabym punktem w energetyce światowej. Energetyka odnawialna nie jest w stanie konkurować z energetyką konwencjonalną bez magazynu energii.

Energetyka przyszłości dąży do tego żeby być „smart”, m.in. smart city-elektryczne autobusy i stacje ładowania pojazdów (kolejny projekt).

Energetyka jest wszędzie, jest to podstawa naszego bytu.

Założenia projektu:

- zbudowanie zielonej strategii energetycznej dla 17 miast biorących udział w projekcie,

- wykorzystanie naturalnych zasobów gmin i miast,

- budowanie zależności energetycznej,

- budowanie eko świadomości mieszkańców.

Pani Dziekan zaproponowała udział w dalszych pracach i dodała, że od Państwa zależy w którą stronę pójdziemy dalej.

Pani Dziekan powiedziała, że będą rosły ceny emisji CO2 i będą one przerzucane na klienta.

Właśnie dlatego istotna jest świadomość robienia inwestycji w OZE, fotowoltaikę, wiatraki geotermię. Mają one uchronić przed wzrostem cen energii i zabezpieczyć energetycznie dany obszar. Żeby w razie problemów energetycznych (przy wzroście samochodów energetycznych) posiadanie alternatywnych źródeł posiadania energii i ciepła jest bardzo pożądanym zjawiskiem.

Efekty projektu:

-dostęp lokalnej społeczności do własnych zasobów energetycznych i świadomość, ze zasoby energetyczne gmina posiada,

- rozwój gminy i zwiększone bezpieczeństwo energetyczne,

- innowacyjne rozwiązania energetyczne i informatyczne (np. systemy informatyczne służące gromadzeniu energii – tego jeszcze nie ma),

- nowe miejsca pracy.

Tworzenia klastrów energetycznych wiąże  się z inicjatywą przedsiębiorczością władz lokalnych i z ubieganiem się o dotacje na inwestycje i poszukiwanie prywatnych inwestorów w inwestycje OZE.

Pani Dziekan dodała, ze na przykładzie 17 gmin która zbliża się do samowystarczalności energetycznej jest gmina Tuczno. Oni mają dużą świadomość potrzeby realizacji inwestycji, zrobili na tyle dużo inwestycji w OZE, że nasz projekt mógł to jedynie podsumować.

Misja Politechniki Częstochowskiej Wydziału Elektrycznego to pomoc samorządom w planowaniu, rozwijaniu i  wdrażaniu strategii energetycznych i budowaniu świadomości środowiskowej. Od jakiegoś czasu w tym kierunku pracujemy. Robimy audyty energetyczne.

Jakie zostały ustalone założenia dla samorządów lokalnych: szukanie partnerstw energetycznych na rzecz innowacji oraz wypracowanie metod  w jakich lokalne systemy energetyczne mogłyby w jak najmniejszym stopniu obciążać budżet Miasta.

Jeżeli gmina chce być samowystarczalna energetycznie musi propagować efektywność energetyczną i musi budować świadomość wśród mieszkańców.

Propozycje dalszych działań: Politechnika jest otwarta na przeprowadzanie wszelkich warsztatów i spotkań. Politechnika posiada specjalistów, którzy są na bieżąco z trendami w energetyce, na bieżąco mogą tą wiedzę przekazywać.

- Radny Onieszczuk powiedział, że bardzo ważne jest bezpieczeństwo energetyczne, zapytał o to w jaki sposób można ograniczyć koszty wytwarzania energii i mieć czyste powietrze.

- Pani Dziekan powiedziała, że dla spółek energetycznych opartych na energetyce konwencjonalnej jest to schyłek, dlatego oni popierają i uczestniczą w programach OZE i „smart”. Zmienia się prawo, rosną ceny węgla po to żeby używać go mniej (przechodzić na inne źródła energii i zabezpieczenia w ciepło).

- Radny Śnieżko zapytał o to ile kosztuje 1kwh energii odnawialnej w porównaniu z tradycyjną?

- Pani Dziekan powiedziała, że rząd wspiera górnictwo bo musi wspierać, jak na razie nie mamy zabezpieczonego bezpieczeństwa energetycznego. Zależy od tego jak zacznie rozwijać się energetyka rozproszona, która przejmie tą część po blokach energetycznych.

Jeśli chodzi o porównanie kosztów uzyskania energii to Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej prognozuje, że w 2020 r. 1kwh energii wytworzonej z wiatraków lądowych będzie kosztowała ok. 6 centów.

- Z-ca Burmistrza jak Pani skomentuje problemy jakie mają firmy z branży energetyki witrowej, spowodowanej zmianą przepisów?

- Pani Dziekan powiedział, że nie jest to dobre dla energetyki rozproszonej, natomiast ważne jest to że chcą ubiegać się o odszkodowania i zgłaszają problem. 

- Radny Bogucki powiedział, że w Unii można tworzyć farmy i można sprzedać nadmiar energii i to się opłaca.

- Pani Dziekan powiedziała, że my jesteśmy w tyle ale dążymy do tego.

Burmistrz powiedział, że my po cichu przeszliśmy „rewolucję energetyczną”, montaż solarów, wymiana pieców, kamera termowizyjna, termomodernizacja szkoły Muzycznej, elektrociepłownia. Powoli będzie wszystko wdrażanie. Do tej pory nie mogliśmy otrzymać dofinansowania solarów, ponieważ mamy gaz ziemny.

Burmistrz podziękował Pani Dziekan i Pani Magdalenie z Eneris, dodał, że liczy na współpracę z Politechniką Częstochowską. Burmistrz dodał, że razem z radnymi martwił się że będziemy mieli problem z innowacyjnością na wschodzie Polski, bo trzeba mieć partnera który ma doświadczenie technologiczne. Udało nam się zdobyć partnera (Politechnikę Częstochowską i grupę Eneris) który bardzo dobrze zna się na energetyce. Mamy bardzo wiele rzeczy do zrobienia. Miasto będzie miało korzyści w formie czystego powietrza i nowych miejsc pracy. Dzięki temu  może rozwijać się u nas turystyka. Burmistrz dodał, ze Burmistrz i Radni deklarują chęć współpracy.

- Pani Dziekan dodała, że chciałaby żeby gmina Siemiatycze była gminą pilotażową. Żeby podobne programy można było wdrażać w innych gminach w Polsce, ale żeby ta gmina była gminą wzorcową.

Do punktu 14 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XL sesji Rady Miasta w dniu 13 lutego 2018 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 14:10.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Monika Mazur

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2018-03-16

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-09-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2018-03-16