Protokół Nr XLIII/10

Numer XLIII/10
Data wydania 2010-04-21
Protokół Nr XLIII/10

 

z obrad XLIII sesji Rady Miasta Siemiatycze  która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 21 kwietnia  2010 roku

 

Obrady XLIII sesji Rady Miasta Siemiatycze   rozpoczęły się o godzinie 13:00 zakończyły zaś o godzinie 14:55. 

 

W obradach XLIII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 14, według załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Radni obecni na XLIII sesji:
 1.  Witold Berski
 2.  Rafał Burakowski
 3.  Franciszek Drewulski
 4.  Aleksander Jakowiuk
 5.  Mariusz Gocał
 6.  Antoni Kosieradzki
 7.  Mirosław Kobus
 8.  Andrzej Miazio
 9.  Eugeniusz Mudel
 10.  Jerzy Górski
 11.  Krzysztof Osmólski
 12.  Bogdan Raczyński
 13.  Agnieszka Sitarska
 14.  Krzysztof Wieczorek

 Radnym nieobecnym na XLIII sesji był radny Krzysztof Szyszko. 

 W obradach XLIII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

 1.  Zbigniew Radomski –Burmistrz Miasta Siemiatycze
 2.  Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
 3.   Danuta Jaszczołt – Skarbnik Miasta
 4.  Stanisław Fleks- Z-ca Burmistrza Miasta
 5.  Jolanta Sidorowicz – Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
 6.  Ewa Romaniuk – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 7.  Janusz Majer –Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
 8.  Jan Snycerski – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Siemiatycz
 9.  Teresa Nazarewicz – Prezes PK Spółka z o.o
 10.  Agnieszka Bolewska- Iwaniuk – korespondentka Katolickiego Radia Podlasia
 11.  Marek Malinowski – korespondent Głosu Siemiatycz
 12.  Jerzy Wawrentowicz – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
 13.  Roman Umiastowski – Dyrektor MOSiR

 

 

Do punktu 1otwarcie obrad 

 

            Obrady XLIII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21 kwietnia 2010 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XLIII sesję. Przewodnicząca zaproponowała następnie, aby wszyscy powstali i minutą ciszy uczcili pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. 

 

Do punktu 2 przyjęcie porządku obrad 

 

            Przewodnicząca Rady stwierdziła w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XLIII sesji radni otrzymali wcześniej. Przewodnicząca zawróciła się do radnych z pytaniem, czy chcieliby zgłosić zmiany do zaproponowanego porządku. Przewodnicząca zaproponowała aby porządek obrad uzupełnić o 3 punkty, a mianowicie, aby podjąć uchwały w następujących sprawach: 

 

1/ o przyjęciu oświadczenia w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem -na 14 radnych biorących udział w obradach XLIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem tego punktu do porządku obrad głosowało 14 radnych- punkt ten przyjęto jako 2a,

 

 2/ w sprawie dokonania zmian w podziale miasta Siemiatycze na stałe obwody głosowania - na 14 radnych biorących udział w obradach XLIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem tego punktu do porządku obrad głosowało 14 radnych - punkt ten przyjęto jako 2b,

 

3/ w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  - na 14 radnych biorących udział w obradach XLIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem tego punktu do porządku obrad głosowało 14 radnychpunkt ten przyjęto jako 2c.

 

            -Radny Eugeniusz Mudel zaproponował wprowadzenie do porządku obrad XLIII zmiany polegającej na tym, aby po punkcie interpelacje i zapytania radnych, zarządzona została 5 min. przerwa, a następnie aby zrealizowany został punkt - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

            -Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos zaproponował aby najpierw zrealizować punkt -sprawozdanie Pana Burmistrza, potem interpelacje i przerwa 10 min. a następnie udzielenie odpowiedzi na interpelacje. 

 

            -Przewodnicząca Rady zaproponowała przedstawienie najpierw sprawozdania Pana Burmistrza, a następnie interpelacje i odpowiedzi radnych. 

 

            -Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos ponownie zaproponował po punkcie 3 tj. interpelacje radnych wprowadzenie punktu 6 – odpowiedzi na interpelacje, z tym, że między tymi punktami zarządzenie 15 min. przerwy w obradach. 

 

            -Przewodnicząca Rady stwierdziła, że rozumie, iż radny Mudel proponuje po interpelacjach radnych zarządzić przerwę i po przewie od razu  punkt – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

            - Sekretarz Miasta zabierając głos stwierdziła, że jeśli chodzi o punkt w obradach sesji jakim jest przerwa, to jest on nie ujmowany w porządku obrad, a jest tylko wnioskiem formalnym, a samą przerwę zarządza Przewodniczący. 

 

            -Przewodnicząca Rady stwierdziła, że rozumie, że radny Mudel chce, aby po interpelacjach, od razu jako pkt. 3a zrealizowany został punkt- odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. W zarządzonym głosowaniu w tej sprawie na 14 radnych biorących udział w obradach XLIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem tej zmiany głosowało 9 radnych, przeciwko było 4, od głosu wstrzymał się 1 radny. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad XLIII z przyjętymi poprawkami - na 14 radnych biorących udział w obradach XLIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

            Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały zaproponowany porządek obrad XLIII  z przyjętymi poprawkami - na 14 radnych biorących udział w obradach XLIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych, przeciwko było 4 radnych. 

 

            Przyjęty porządek obrad XLIII sesji przedstawia się następująco:
 1.  Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
  1. podjęcie uchwały o przyjęciu oświadczenia w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.
  2.  podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w podziale miasta Siemiatycze na stałe obwody głosowania.
  3.  podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  
 3.  Interpelacje i zapytania radnych.
  1.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 r:
  1.  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 r.
  2.  opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2009 r.
  3.  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  4.  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2009 r.
 5.  Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta na 2010r.
 6.  Wolne wnioski.
 7.  Zakończenie obrad.

 

 

Do punktu 2a - podjęcie uchwały o przyjęciu oświadczenia w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. 

 

            Przewodnicząca Rady odczytała radnym treść uchwały, a następnie zarządziła głosowanie projektu uchwały o przyjęciu oświadczenia w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XLIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

 

/Uchwała Nr XLIII/192/10 w załączeniu/ 

 

Do punktu 2b - podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w podziale miasta Siemiatycze na stałe obwody głosowania.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni zapoznali się dokładnie przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy w tej chwili zachodzi jeszcze potrzeba omówienia tego projektu uchwały, czy radni mają jeszcze jakieś pytania w tej sprawie. Radni pytań w tej sprawie nie zgłosili. 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie projektu uchwały  w sprawie dokonania zmian w podziale miasta Siemiatycze na stałe obwody głosowania, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XLIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

 

/Uchwała Nr XLIII/193/10 w załączeniu/ 

 

Do punktu 2c - podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni również zapoznali się dokładnie przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy w tej chwili zachodzi jeszcze potrzeba omówienia tego projektu uchwały, czy radni mają jeszcze jakieś pytania w tej sprawie. Radni pytań w tej sprawie nie zgłosili. 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie projektu uchwały  w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XLIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

 

/Uchwała Nr XLIII/194/10 w załączeniu/ 

 

            -Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos stwierdził, że w jego ocenie Pan Burmistrz najpierw powinien zapoznać radnych ze sprawozdaniem. 

 

            -Radny Eugeniusz Mudel stwierdził, że taka właśnie była jego propozycja, a mianowicie po punkcie 3, punkt 6. 

 

            -Radny Mariusz Gocał zabierając głos stwierdził, aby skończyć ten teatr i niech najpierw Pan Burmistrz przedstawi sprawozdanie, a potem niech będą interpelacje. Radny Gocał dodał, żeby radni się nie ośmieszali. 

 

            -Przewodnicząca Rady stwierdziła, że rozumie, że najpierw ma być sprawozdanie, potem interpelacje i odpowiedzi na interpelacje od razu. 

 

            -Radny Osmólski dodał, że po zgłoszeniu interpelacji powinna zostać ogłoszona przerwa. 

 

            -Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jest w tej chwili wniosek radnego Krzysztofa Osmólskiego, aby wprowadzić jeszcze zmianę porządku tj. wysłuchanie najpierw sprawozdania Burmistrza Miasta, następnie punkt – interpelacje i zapytania radnych, potem przerwa i po przerwie punkt – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. W zarządzonym głosowaniu na 14 radnych biorących udział w obradach XLIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za wprowadzeniem tej zmiany głosowało 12 radnych, 2 radnych było przeciwko. 

 

            W dalszej części obrad Burmistrz Miasta – Zbigniew Radomski odczytał sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 r.  Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Odczytane przez Pana Burmistrza sprawozdanie było realizacją punktu 4A porządku obrad XLIII sesji.

 

Do punktu 3 - interpelacje i zapytania radnych 

 

Radni zgłosili podczas XLIII sesji następujące interpelacje:

 

            -Radny Krzysztof Osmólski zwrócił się z pytaniem, w jaki sposób miasto rozważa załatwienie sprawy płotu po lewej stronie ul. Spacerowej, kiedy nastąpi uzupełnienie masa bitumiczną ul. Chopina i Orzeszkowej po wykonaniu kanalizacji w tych ulicach. Radny Osmólski zwrócił się także z pytaniem, jakie są prognozy na wykonanie kanalizacji zawartej w projekcie aglomeracji miasta. Radny stwierdził, że prosi o publiczne deklaracje i odpowiedź w tej sprawie. Radny zapytał także w   jakim terminie zostanie zagospodarowana druga część boiska przy Orliku. Radny Osmólski zwrócił się także z pytaniem do pana Burmistrza, stwierdził, że jest ono dziwne, ale skierowane osobiście do niego, a mianowicie, czy będzie kandydował w następnych wyborach samorządowych w 2010 r. 

 

-Radny EugeniuszMudel zabierając głos stwierdził, że w roku bieżącym na remont dachu biblioteki miejskiej przeznaczona została pewna kwota pieniędzy i w tej chwili już jakaś ekipa przystąpiła do tych prac. Radny Mudel dodał, że na ten cel przeznaczone zostały dość duże pieniądze i w związku z tym proponuje, aby nie robić prowizorki jako stropodach, a wykonać solidny dach spadowy. Radny zapytał, czy ktoś się nad tym zastanawiał. Radny Mudel zwrócił się z pytaniem, czy nie można byłoby odstąpić od remontu stropodachu, a wykonać dach spadowy nie robiąc prowizorki. Radny Mudel w swojej wypowiedzi stwierdził także, że w roku 2007 oferował przekazanie farby dla SOK na pomalowanie elewacji zewnętrznej synagogi, dodał, że Pan Burmistrz stwierdził wtedy, że ta farba jest i to będzie zrobione. Radny Mudel zapytał, czy ta farba jest w posiadaniu SOK i kiedy ta elewacja zostanie pomalowana. 

 

-Radny Franciszek Drewulski zabierając głos stwierdził, że po spotkaniu z Przewodniczącym rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego radni dostali zapewnienie, że 50% zysku spółki i odpisu amortyzacyjnego zostanie w mieście i PK ma na tą kwotę wykonać inwestycje i usługi. Radny Drewulski zwrócił się z pytaniem, czy w roku 2009 ta proporcja została zachowana. 

 

-Radny Krzysztof Wieczorek odnosząc się do odczytanego przez Burmistrza Radomskiego sprawozdania stwierdził, że chciałby sprostować , bo w tym sprawozdaniu pojawiło się nieprawdziwe zdanie, mianowicie, że obecnie budujemy jedyną w naszym powiecie halę pełnowymiarową. Radny Wieczorek stwierdził, że takich hal w województwie jest około 30 i w Drohiczynie również jest taka. Radny Wieczorek w swojej wypowiedzi stwierdził, że Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu pominął fakt dot. wizyt radnych w Urzędzie Marszałkowskim, protestach mediów w tej sprawie. Radny podkreślił, że zdaniem radnych takie działania nie pozostały bez wpływu na ostateczne decyzje, które w sprawie hali zapadły. 

 

W dalszej części obrad Przewodnicząca Rady zarządziła 15 min. przerwę w obradach XLIII sesji. 

 

Do punktu 3a - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

 

            Burmistrz Radomski odpowiadając na zgłoszone interpelacje radnych stwierdził m.in., że:

 

            - jeśli chodzi o interpelację radnego Osmólskiego, dot. ogrodzenia przy ul. Spacerowej to Burmistrz Radomski stwierdził, że po pierwsze remont tego ogrodzenia nie nastąpi ze środków samorządowych, bo stanowi on prywatną własność. Pan Burmistrz dodał, że pozostaje rozmowa z Panią Dyrektor na temat tego, żeby ten płot zdemontować i myśli, że Pani Mańko to zrozumie. Pan Burmistrz powiedział, że może być tak, że ktoś stwierdzi, iż jest w tym miejscu głośność taka, że trudno jest mieszkać i trzeba będzie ustawić ekrany. Odnosząc się do położenia masy bitumicznej w ul. Chopina i Orzeszkowej Burmistrz Radomski powiedział, że jeszcze nie wszyscy mieszkańcy podłączyli się do tej kanalizacji, dodał, iż uważa, że do końca maja nawierzchnia tych ulic będzie naprawiona. Ustosunkowując się do pytania dot. projektu aglomeracji miasta Burmistrz stwierdził, że nasz wniosek jest w drugiej ocenie fachowców i do końca pierwszej polowy roku będzie wiadomo, jaki jest dalszy żywot tego wniosku. Odnosząc się do pytania w sprawie Orlika Burmistrz stwierdził, że na to pytanie odpowie Dyrektor MOSiR – Pan Roman Umiastowski, bo to leży w jego kompetencji. Odpowiadając na ostatnie pytanie radnego Osmólskiego, czy będzie kandydował w wyborach Burmistrz Radomski stwierdził, że jest to pytanie bardzo osobiste, na które nie chciałby odpowiadać na forum Rady Miasta, powiedział, że z tą sprawą jak z kobietą , trzeba się przespać, dodał, że na dzień dzisiejszy nie kandyduje.

 

            -odnosząc się do interpelacji radnego Mudla Burmistrz Radomski stwierdził, że w budżecie miasta na remont dachu biblioteki radni przeznaczyli kwotę 80.000 zł Pan Burmistrz dodał, że Pani Dyrektor Biblioteki powinna ogłosić przetarg na wykonanie remontu dachu i okaże się, jak to wyjdzie z przetargu. Pan Burmistrz podkreślił, że pieniądze na ten cel w bibliotece są i Pani Dyrektor jako szef tej jednostki powinna zdecydować. Odnosząc się do  interpelacji radnego Mudla odnośnie farby dla SOK odpowiedział, że nie przypomina sobie, aby taka propozycja padła ze strony radnego Mudla. Burmistrz podkreślił, że w tamtym czasie proponował Radzie Miasta opracowanie dokumentacji na gruntowny remont całej synagogi, jednak Rada odrzuciła tą propozycję. Pan Burmistrz dodał, że jeśli propozycja radnych jest nadal aktualna, to Dyrektor SOK chętnie skorzysta z tej darowizny. Pan Burmistrz podkreślił, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ta propozycja się ziściła. 

 

            -odpowiadając na interpelację radnego Franciszka Drewulskiego Burmistrz Radomski stwierdził, że jeśli chodzi o kwotę amortyzacji w PK to wynosi prawie 2 mil. zł i 147 tys zł zysk. Pan Burmistrz dodał, że jeszcze nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w PK , które przyjęło by bilans za 2009 r, stwierdził, że posiedzenie takie odbędzie się w miesiącu maju. Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi podkreślił również, że w kwocie zysku PK znajduje się także 20% udział załogi, która zawsze zwraca się do Burmistrza o zwiększenie tej kwoty, bo na 170 osób zatrudnionych w PK jest ona niewielka. Burmistrz Radomski stwierdził, że zawsze zwiększał tę pulę dla załogi. Pan Burmistrz powiedział, że to Zgromadzenie Wspólników PK określi wykorzystanie tych środków. 

 

            -odnosząc się do wypowiedzi radnego Wieczorka, zarzucającego kłamstwo w sprawozdaniu, Burmistrz Radomski stwierdził, że nie skłamał w swoim wystąpieniu, bo na 750 miejsc hali w naszym województwie nie ma. Pan Burmistrz dodał, że to że zaprosił radnych na spotkanie z Marszałkiem, to dlatego, że miał dość tej niewiary radnych, dodał, że wziął ich specjalnie, choć mógł tego nie robić. Pan Burmistrz raz jeszcze podkreślił, że uważa, że w sprawozdaniu nie skłamał, bo hali na 750 miejsc w naszym województwie nie ma. 

 

            -Radny Eugeniusz Mudel odnosząc się do odpowiedzi pana Burmistrza stwierdził, że w 2007 r. oferował farbę na pomalowanie elewacji SOK, ale Pan Burmistrz odpowiedział, że ta farba jest. 

 

            - Radny Osmólski zwrócił się z pytaniem, czy radny Mudel czy dalej podtrzymuje swoją propozycję. 

 

            -Radny Mudel odpowiedział, że teraz się wycofuje, bo mamy kryzys ekonomiczny. 

 

            -Pan Roman Umiastowski – Dyrektor MOSiR zabierając głos w sprawie zgłoszonej interpelacji w sprawie Orlika stwierdził, że już od 11 lat wiele na tym terenie się robi metodą gospodarczą. Pan Umiastowski podkreślił, że wszystko jednak zależy o sytuacji finansowej i gospodarczej, stwierdził, że MOSiR nie ma takich pieniędzy aby wybudować pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią.           

 

            Do punktu 4B - opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2009 r. 

 

            Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2009 r. przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – radny Bogdan Raczyński. Opinia ta wraz z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

            Do punktu 4C - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

Pozytywną opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Siemiatycze sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2009 rok odczytała Skarbnik Miasta.

 

 Miasta. Skarbnik Miasta odczytała również opinię RIO dot. opinii Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta Siemiatycze w sprawie sprawozdawczości wykonania budżetu  miasta za 2009 r.

 

            Do punktu 4D - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2009 r. 

 

            W tym punkcie obrad XLIII sesji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2009 r. zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XLIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciwko 1, od głosu wstrzymało się 4 radnych.

 

/Uchwała Nr XLIII/195/10 w załączeniu/ 

 

Do punktu 5 - Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta na 2010 r.  

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż wszystkie Komisje Rady przyjmowały swoje plany pracy na 2010 r. na posiedzeniach Komisji przed sesją. Zwróciła się pytaniem do radnych, czy istnieje potrzeba zapoznawania się z tymi planami. Radni uznali, że potrzeby takiej nie ma i zaproponowali kompleksowe przyjęcie tych planów przez aklamację. Przyjęte przez Radę plany pracy Komisji na 2010 r. stanowią załącznik do niniejszego protokołu.           

 

Do punktu  6– wolne wnioski 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

- Radny Mariusz Gocał zabierając głos zwrócił uwagę, że sygnalizacja na Rondzie Jana Pawła II jest włączona i o godzinie 21 i 22 wieczorem samochody stoją na światłach. Radny poprosił o interwencję w tej sprawie. 

 

- Radny Krzysztof Osmólski zwrócił się z pytaniem do Pana Umiastowskiego, czy może podać z dokładnością do miesiąca, kiedy to o czym mówił zrealizuje. 

 

-Pan Roman Umiastowski stwierdził, że pracownicy MOSiR będą się starali własnymi siłami do końca sierpnia wykonać drenację tego terenu. Dyrektor MOSiR dodał, że MOSiR ma na to odpowiednie materiały i będą czekać na decyzję od Pana Burmistrza, czy dalej będą robić boisko trawiaste, czy też będą pieniądze na sztuczną nawierzchnię. 

 

-Radny Jerzy Górski zwrócił się z pytaniem dot. kanału sanitarnego w Czartajewie. Radny zapytał, czy ten kanał podłączony zostanie do naszego miasta i czy administrować nim będzie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 

 

- Prezes PK – Pan Janusz Majer odnosząc się do wypowiedzi radnego Górskiego stwierdził, że odniesie się do tego pytania na piśmie, bo w tej chwili nie ma przy sobie wszystkich danych. 

 

- Radny Krzysztof Wieczorek stwierdził, że dyskusja burzliwa na temat budowy basenu w naszym mieście i jego lokalizacji była już wielokrotnie i w tej chwili proponuje, by z inicjatywy Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury w dniu 27 kwietnia br. o godzinie 12 doszło do kolejnego spotkania radnych w tej sprawie. Radny Wieczorek dodał, że radni zechcą zaprosić na to posiedzenie Dyrektora MOSiR, Radę Sportu, Dyrektorów Szkół. 

 

-Burmistrz Radomski stwierdził, że on sam nie zna jeszcze swojego kalendarza na ten okres.

 

-Radny Wieczorek stwierdził, że Pan Fleks powiedział, że jest dyspozycyjny. 

 

- Radny Eugeniusz Mudel w październiku 2009 r. wniosek w sprawie pływalni został    złożony i określone zostało, gdzie ta pływalnia ma być. Pan Mudel dodał, że słyszał, jak pracownicy Urzędu Miasta podważali potrzebę budowy tego basenu. Radny stwierdził, ze za 2009 r. jeśli chodzi o przedstawione w sprawozdaniach cyferki to one grają, sprawozdanie Pana Burmistrza jest piękne, wynika z tego, że 22% budżetu miasta przeznaczane jest na inwestycje, ale 7 milionów zł powinno być z dochodów miasta, a w 2009 r. było nie więcej niż 8%. Radny Mudel powiedział, że między pierwszą, a drugą kadencją Burmistrz Radomski zrezygnował z kwoty 2.330.000 zł na budowę hali i to świadczy o tym, że nie był zainteresowany tą inwestycją. Radny Mudel dodał, że również kanalizacja miała być wykonana, a wypadła, a to były ogromne pieniądze dla miasta. radny Mudel powiedział, że to o czym mówi, świadczy o tym, że pracownicy Urzędu nieefektywnie pracują, że źle są składane wnioski o środki unijne, a potwierdzeniem tego jest kwota 150 zł środków pozyskanych na 1 mieszkańca miasta. Radny w swojej wypowiedzi podkreślił także, że radni przez te kilka lat dotowali Przedsiębiorstwo Komunalne, które powinno być na własnym rozrachunku. Radny stwierdził, że to dobrze, że umorzono 366.000 kredytu, ale miasto zaciągnęło 5 milionów kredytu na wykonanie robót w PK. Radny Mudel powiedział także, że słyszy, że miasto 1 km. dróg wybudowało, ale jak wyrzucić z tego Schetynówkę, to ile zostaje? W dalszej części swojej wypowiedzi radny Mudel zwrócił uwagę na oświatę, zwrócił się z pytaniem, czy ktoś się zastanawia, co się dzieje w tych szkołach. Odnosząc się do kwestii gospodarki komunalnej radny Mudel stwierdził, że latami wszyscy mówią o odorze z oczyszczalni miejskiej , ale co zrobiono w tej kadencji – nic. Radny Mudel stwierdził następnie, że zalewy w mieście są brudne, nie nadają do kąpieli, zwrócił się z pytaniem, kiedy w końcu będą czyste, dodał, że tłumaczenie, że to wędkarze zanieczyszczają jest absurdem i mydleniem oczu. W swojej wypowiedzi radny Mudel stwierdził także, że MOPS dzierżawi swoje biura od Zarządu Mienia Komunalnego i w taki sposób miasto dotuje molocha, jakim jest ZMK. 

 

-Burmistrz Radomski zabierając głos odniósł się do kwestii budowy pływalni w naszym mieście, podkreślił, że jego zdaniem i Rada i Burmistrz powinni znaleźć optymalną lokalizację tego obiektu, aby on był w realizacji tańszy, a nie droższy i żeby on był przede wszystkim funkcjonalny. Burmistrz dodał, że powinny zostać wskazane przynajmniej 2 lokalizacje i w stosunku do nich przeprowadzone wyleczenia, że w tym miejscu będzie budowa kosztowała np. 7 mil. a w tym np. 15 mil. i w taki sposób Rada powinna zdecydować, a nie tu i już koniec. Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi podkreślił, że chyba wszystkim zależy na tym, aby jak najmniejszymi kosztami to zostało zrealizowane i aby na ten cel pozyskać jak najwięcej pieniędzy. Pan Burmistrz zwrócił się z apelem, aby radni nie oceniali, że to jest be, a to cacy. Pan Burmistrz odnosząc się do kwestii pozyskania środków, stwierdził, że inna jest skala porównawcza dla miasta liczbie mieszkańców 5 tys, a inna dla miasta o 15 tys. mieszkańców. Burmistrz podkreślił w swojej wypowiedzi, że naszemu miastu się udaje, stwierdził, że do inwestycji jaką jest budowa hali jest 90% dotacja, zwrócił się z pytaniem, kto taką otrzymał, stwierdził, że nikt. Burmistrz podkreślił, że kwota tego dofinansowania jest nawet sprzeczna z obowiązującymi przepisami, bo najwyższe dofinansowanie może wynosić 85%. Pan Burmistrz stwierdził, że jeśli to wszystko to jest za mało, to życzy, aby następny Burmistrz więcej zrobił. 

 

Do punktu 7 - zakończenie obrad 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XLIII sesji Rady Miasta w dniu 21 kwietnia 2010 r.. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 14:55. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:                                                         Przewodniczący Rady Miasta

 

K. Andruszkiewicz                                                        Agnieszka Anna Sitarska

 

Załącznik do Protokołu Nr XLIII/10

 

Rady Miasta Siemiatycze

 

z dnia 21 kwietnia 2010 r.

 

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado! 

 

            W tej kadencji po raz ostatni, w dniu dzisiejszym, przeprowadzona zostanie procedura udzielania absolutorium organowi wykonawczemu gminy. Jest to też okazja by podsumować miniony rok.

 

            Budżet Miasta na rok 2009 uchwalono 21 stycznia ustalając dochody w kwocie 30 015 094 zł oraz wydatki w wysokości 32 750 094 zł. Ustalono deficyt budżetowy w kwocie 2 735 000 zł, który został sfinansowany kredytem długoterminowym w kwocie 2 500 000 zł i wolnymi środkami 235 000 zł. W ciągu roku czternastokrotnie dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków z powodu zwiększania dotacji celowych na zadania zlecone i własne, subwencji oświatowej, dochodów własnych, oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Łącznie plan dochodów zwiększono o 4 143 497 zł a plan wydatków o 4 643 497 zł. Spowodowało to zwiększenie deficytu budżetowego o kolejne 500 000 zł który został sfinansowany długoterminowym kredytem. Plan dochodów budżetowych zrealizowano w 98 % zaś plan wydatków w 95%. Analizując wykonanie dochodów za 2009 rok należy stwierdzić, że na wskaźnik 98% wykonania dochodów wpłynęło niższe niż zakładano wykonanie dochodów własnych. Dotyczy to przede wszystkim niższych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego oraz nie zrealizowanych wpływów z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych: od osób fizycznych i od osób prawnych. 

 

            Z kolei 95 % wykonanie wydatków budżetowych wynikło z nie wykonania takich zadań inwestycyjnych jak: dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy: Plażowej i Słowiczej – ze względu na odwołania mieszkańców oraz nie wypłaceniu wszystkich odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg. Wstrzymane zostały także prace przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Miasta ze względu na brak ostatecznej decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych dotyczącej wariantu przebiegu obwodnicy Miasta - drogi A-19. Ze względu na oszczędności wprowadzone w ciągu roku również wydatki bieżące wykonano poniżej zakładanej wysokości. Uzyskany wskaźnik 22 % wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem świadczy o proinwestycyjnym charakterze budżetu roku 2009.

 

            Największym sukcesem 2009 roku było niewątpliwie rozpoczęcie długo oczekiwanej budowy hali widowiskowo-sportowej. Nie sprawdziły się czarne scenariusze niektórych osób, że miasto nie doczeka się tej budowy. Kiedy w 2006 roku podjąłem decyzję o rezygnacji z dofinansowania budowy hali w wysokości 2 343 976 zł, co stanowiło 38% kosztów inwestycji, nie wszyscy podzielali mój pogląd. Były różne pomysły. Również takie, by budować halę mniejszą, skromniejszą ale już, natychmiast. Jak się okazało warto było czekać. Obecnie budujemy jedyną w naszym powiecie halę pełnowymiarową. Ok. 86 % kosztów budowy pokrywają środki zewnętrzne. W wyniku rozstrzygniętego przetargu wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. z Ostrołęki. Koszt budowy wyniesie 8 961 010 zł. Termin zakończenia inwestycji wyznaczony jest do 31.10.2010 r.. W ubiegłym roku nakłady na to zadanie wyniosły 4 947 781 zł. Do zadań Miasta pozostaje w dalszym ciągu właściwe zagospodarowanie nieruchomości oraz budynku szkoły znajdującego się poza obszarem prowadzonej inwestycji.

 

            Rok 2009 zapamiętamy również jako rok w którym udało się uregulować ostatecznie sprawę wywłaszczenia nieruchomości przy ul. Spacerowej i przystąpić do budowy tej ulicy. Budowa zostanie zakończona w bieżącym roku. Pozornie, może się wydawać, że jest to normalna, rutynowa sprawa z zakresu działania gminy. Jednak gdy sobie przypomnimy, że konflikt między miastem a właścicielami sąsiednich nieruchomości w sprawie budowy tej ulicy trwał blisko 30 lat i dopiero teraz udało się sprawę pozytywnie załatwić, odczuwa się prawdziwą ulgę.

 

            Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005 – 2009 kontynuowano prace związane z przygotowaniem dokumentacji i wniosku o współfinansowanie budowy kanalizacji z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie “Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Siemiatycze”. Prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedłużyły się z powodu zmiany przepisów dotyczących postępowania środowiskowego. Udało się jednak przygotować 80 % pozwoleń na budowę, całej aglomeracji, wymaganych zgodnie z aktualnymi wytycznymi Funduszu Spójności, do złożenia wniosku . Stosowny wniosek został złożony do instytucji wdrażającej tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w listopadzie. Po pozytywnej ocenie merytorycznej I stopnia nasz wniosek został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia przeprowadzanej przez zespół ekspertów powołany przez Ministerstwo Środowiska. Od listopada 2009 pilotowanie przedsięwzięcia zostało przekazane Przedsiębiorstwu Komunalnemu i ono zostało ostatecznym wnioskodawcą i zarazem beneficjentem.

 

            Na początku roku 2009 podjąłem działania zmierzające do umorzenia 366 tys. zł, pożyczki zaciągniętej na modernizację oczyszczalni ścieków. Takie umorzenie miasto uzyskało pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na zadania związane z ochroną środowiska. Realizacja zadań i ich rozliczenie ma nastąpić do końca drugiego kwartału 2010 r. W umowie między miastem a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska została ujęta budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Muszkowie, w ulicy Spacerowej oraz ulicy Ks. Stanisława Brzóski. Znaczna część tych zadań została już zrealizowana. Do wykonania została jedynie ulica Ks. Brzóski i położenie nawierzchni w ulicy Spacerowej.             

 

W listopadzie zakończono realizację inwestycji ."Przebudowa ulic na osiedlu Muszkowie" współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Dzięki realizacji tego projektu długość dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej wzrosła o 827 m, wybudowano 6 skrzyżowań, 1 747 m2 powierzchni chodników oraz 248,9 m sieci kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 075 347 zł. Wkład środków unijnych w realizację zadania wyniósł 444 493 zł co stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie.

 

            W ramach I edycji "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" wykonano, przy 50 % dofinansowaniu z budżetu państwa, remont ulicy Żwirki i Wigury. Wartość zadania wyniosła 227 819 zł. Ponadto miasto ułożyło na tej ulicy chodnik z kostki brukowej. Złożony został wniosek do II edycji programu, o dofinansowanie przebudowy ulicy Pałacowej, Małopolskiej i Legionów Piłsudskiego, którego całkowity koszt oszacowano na 2.082.000 złotych. Złożony wniosek został oceniony pozytywnie, jednak nie uzyskał dofinansowania. Środki skierowano w pierwszej kolejności do gmin, które nie otrzymały wsparcia w poprzedniej edycji.

 

            W ramach remontów cząstkowych ulic wykonano odnowę nawierzchni ulicy Witosa.

 

            Rozbudowa miejskiej infrastruktury komunalnej realizowana była również przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., które dokonało przebudowy wodociągu rozbiorczego w ulicy Drohiczyńskiej. Przebudowa była ściśle powiązana z przebudową ulicy prowadzoną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, która obejmowała nawierzchnię drogową z wymianą krawężników i chodników. Inwestycja była także dofinansowywana przez miasto, które przeznaczyło na ten cel 338 tys. zł.

 

            W ubiegłym roku Przedsiębiorstwo Komunalne zakończyło budowę wodociągu w ulicy Słowiczej, kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki oraz rozpoczęło ostatni etap budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Chopina i Orzeszkowej. 

 

Tak jak w poprzednich latachdzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowano prace interwencyjne. Utworzona została 4 osobowa brygada, która wykonywała przede wszystkim prace drogowe. Ułożyła chodniki z kostki brukowej na wspomnianej już ulicy Żwirki i Wigury, oraz na ulicach księdza Ściegiennego, Sikorskiego, także na drodze dojazdowej do Powiatowej Komendy Policji . Ponadto ustawiono krawężnik na odcinku drogi gruntowej od skrzyżowania z ulicą Drohiczyńską. Łącznie pracownicy interwencyjni wbudowali 335 mb krawężnika, 1 284 m2 kostki i 201mb obrzeży, na ogólną wartość prefabrykatów 39 487 zł, natomiast koszt sprzętu, materiałów (piasek i beton) i część wynagrodzenia pracowników wyniosły 37 304 zł. Wartość kosztorysowa tych robót oszacowana została na 90 800 zł.

 

Ogółem, wartość robót drogowych w ubiegłym roku w mieście, wyniosła 2 302 421 zł , w tym 554.293 zł to środki pozyskane z zewnątrz.

 

            W obecnej dobie ważne są nie tylko realizowane zadania lecz również korzystanie z różnych, możliwych źródeł współfinansowania przedsięwzięć zarówno inwestycyjnych jak i o charakterze nie inwestycyjnym. Zwiększa to w znacznym stopniu potencjał rozwojowy każdej społeczności. W ubiegłym roku poza wymienionymi już wcześniej źródłami wspierania inwestycji miejskich złożono szereg wniosków w tym:

 

- wniosek o dofinansowanie projektu Aktywni Seniorzy – mającego na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób starszych w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych i narzędzi komunikacyjnych. Projekt będzie realizowany w bieżącym roku.

 

- projekt - animator- Moje Boisko ORLIK 2012 – dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia trenera na boiskach Orlik,

 

- projekt Śpiewająca Polska – dofinansowanie zajęć chóru szkolnego w ramach ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych,

 

- deklaracja przystąpienia do programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”.

 

- wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu – Wyprawka szkolna,

 

- wniosek o dofinansowanie placów zabaw dla dzieci w ramach programu „Radosna Szkoła”

 

- wniosek o dofinansowanie projektu „Razem bezpieczniej-Siemiatycze 2010” – w ramach którego planuje się kursy samoobrony, pogadanki na temat bezpieczeństwa i rozbudowę monitoringu miejskiego.

 

Składano również wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki z rezerwy oświatowej.

 

            Ogółem dochody budżetu Miasta dzięki pozyskanym środkom finansowym z zewnątrz wzrosły o 4 443 122 zł z tego 3 115 934 zł to środki przeznaczone na inwestycje.

 

Oświata

 

Mimo spadającej liczby uczniów w placówkach oświatowych obserwuje się dalszy wzrost wydatków na oświatę. Ubiegły rok w oświacie przyniósł dwukrotne podwyżki nauczycieli od 1 stycznia 5% i od 1 września kolejne 5%.

 

W ubiegłym roku nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli na terenie Miasta. Z końcem czerwca został zlikwidowany Zespół ds. Przedszkoli prowadzący obsługę finansowo-księgową przedszkoli. Zadania te przejęły poszczególne placówki. W przedszkolach, na skutek zmniejszania pierwotnie zaplanowanych środków, remonty zostały ograniczone do niezbędnego minimum i wydatki ograniczyły się właściwie jedynie do wydatków bieżących. Znacznie korzystniej przedstawiała się sytuacja finansowa szkół, które mogły skorzystać z dodatkowych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z 0,6 % rezerwy subwencji oświatowej przeprowadzono hydroizolację budynku Gimnazjum Nr 1 oraz remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1. Zakupiono również wyposażenie do Szkoły Muzycznej.

 

            W ubiegłym roku po raz pierwszy została przygotowana informacja o stanie realizacji zadań oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów.

 

            Nadal, miasto wspiera najzdolniejszych uczniów oraz udziela pomocy finansowej w formie stypendiów socjalnych. Stypendium im. Jana Pawła II zostało przyznane 3 uczniom w wysokości po 250 zł miesięcznie. Natomiast stypendium socjalne otrzymywało 235 uczniów do czerwca i września 214.

 

            Ważną formą pomocy rodzinom jest objęcie 410 dzieci i młodzieży ( w tym 102 przedszkolaków) programem Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania. Uczniowie są najliczniejszą grupą korzystającą z programu. Z programu tego sfinansowano także wymianę sprzętu kuchennego stołówki w Zespole Szkół na kwotę prawie 49 tys. zł. Funkcjonował również system udzielania zwolnień do 40 % w opłacie stałej za pobyt dzieci w przedszkolu. Tą formą pomocy objęto łącznie 30 dzieci.

 

            Tak jak w poprzednich latach również w ubiegłym roku miasto wspierało działania podejmowane przez różne podmioty na rzecz dzieci i młodzieży. Wspierany był finansowo wypoczynek letni na który przeznaczono ogółem 60 000 zł i udzielono wsparcia 9 podmiotom. 7 organizacjom udzielono wsparcia na realizację programów związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży przeznaczając na ten cel 40 000 zł.

 

            Środki z budżetu Miasta wykorzystane zostały również na wsparcie działalności świetlicy prowadzonej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

 

            Z budżetu Miasta wspierany był również najstarszy klub sportowy w mieście Cresovia w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego.

 

Ochrona środowiska

 

            Wiele uwagi poświęcono sprawom z zakresu ochrony środowiska. Regularnie prowadzono kontrole stanu czystości wód dopływowych do zalewów. Przeprowadzano także systematyczne kontrole nieruchomości ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawieranie umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych. Działanie te spowodowały wzrost o 20 % ilości umów zawartych na odbiór odpadów stałych i o 24% umów na odbiór odpadów ciekłych, zaś 52 nieruchomości podłączyły się do kanalizacji sanitarnej. Na odcinku 500 metrów oczyszczono ciek Muchawiec.

 

            W ubiegłym roku po raz pierwszy były przyznawane z budżetu Miasta dotacje            na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest. W budżecie Miasta przeznaczono na ten cel 50 tys. zł. Wpłynęły zaledwie 3 wnioski osób fizycznych.. Wszystkie zostały zakwalifikowane do przyznania dofinansowania w wysokości 27 zł do m2. Zgodnie z przyjętym Programem dotacja może pokryć do 60% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Koszty realizacji programu w ubiegłym roku wyniosły 5 659 zł.

 

Gospodarka nieruchomościami

 

           W związku z planowanymi inwestycjami – budową dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, miasto stało się właścicielem nowych gruntów przeznaczonych na poszerzenie istniejących ulic. Na mocy decyzji Starosty miasto przejęło grunty pod budowę ulic Ogrodowej, Legionów Piłsudskiego, Sadowej, Jabłoniowej, Szpitalnej, Jabłonowskiej, Żeromskiego ,Annopolskiej, Gilewskiego, Słowiczej i Spacerowej w ilości 197 działek o łącznej pow. 1,7416 ha. Wartość odszkodowania za przejęte nieruchomości, oszacowana przez rzeczoznawcę, wynosi 2.285.716 zł. W ubiegłym roku wypłacono, za wywłaszczone grunty, 319 722 zł, pozostała część, planowana jest do wypłaty w bieżącym roku.

 

          Do zasobu gruntów, z przeznaczeniem pod drogę, nabyto także nieruchomość przy ulicy Drohiczyńskiej o pow. 527mza kwotę 35.457 zł oraz część nieruchomości przy ul Spacerowej za kwotę 142.596 zł.

 

             Nie udało się zrealizować planu sprzedaży nieruchomości na 2009 r. W ciągu roku sprzedano w drodze przetargu zaledwie jedną nieruchomość - o pow. 1772 m2 położoną przy ulicy Kasztanowej za kwotę 55 449 zł. Pozostałe nieruchomości gminne - działki przy ulicach: Ciechanowieckiej, 11 Listopada ( na Wesce), Górnej i Pałacowej mimo ogłaszanych kilkakrotnie przetargów nie zostały zbyte i będą przeznaczone do sprzedaży w roku 2010.

 

            Odnotowano również znaczny spadek sprzedaży lokali mieszkalnych w stosunku do roku 2008. Z założonej do sprzedaży liczby 25 lokali, zbyto na rzecz   najemców 14. Dochód ze sprzedaży wyniósł 176 634 zł z czego 75 510 zł rozłożono na raty płatne do 2012 r, przy tym, za zgodą rady przyznane zostały bonifikaty od 70 do 90% na łączną kwotę 686 505 zł.        Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych w 2009 r. wyniósł 247 536 zł.

 

            Część nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości jest przedmiotem dzierżawy oraz najmu. W roku 2009 zawarto 5 nowych umów dzierżawnych na grunt. Pozostałe umowy w ilości 112 zostały zawarte w latach poprzednich i są nadal aktualne. Dotyczą dzierżawy gruntów pod garażami blaszakami, pawilonami handlowymi na bazarze przy ul. Grodzieńskiej, oraz ogródków przydomowych. Z dzierżaw uzyskano dochód w wysokości l37 147 zł.

 

        Z najmu lokali użytkowych położonych w budynkach komunalnych przy Placu Jana Pawła II wynajętych przede wszystkim na cele handlowe i usługowe uzyskano dochód 87 927 zł,

 

Kultura

 

            Na terenie Miasta funkcjonują dwie instytucje kultury. Siemiatycki Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Obie jednostki starają się wzbogacać swoją ofertę, by zainteresować jak najliczniejsze grono mieszkańców. Obecnie w Ośrodku Kultury działa 18 stałych form pracy, w tym 3 nowe. Są to: ognisko baletowe, zajęcia wokalno-teatralne oraz Dyskusyjny Klub Filmowy. Poza tymi zajęciami zorganizowano 9 warsztatów o różnorodnej tematyce przydatnej w codziennym życiu. Nowością było wprowadzenie częściowej odpłatności od niektórych zajęć. Stawki odpłatności są raczej symboliczne ale pozwalają na pokrycie części kosztów wykorzystywanych materiałów. Oprócz wzbogacania oferty kulturalnej w obiektach SOK prowadzono remonty. Znaczna poprawa nastąpiła w wyglądzie budynku dawnej synagogi gdzie przeprowadzono kapitalny remont sanitariatów, garderób i pokoi instruktorów, ułożono nową posadzkę i pomalowano pomieszczenia. Remont wykonywany był sposobem gospodarczym, część materiałów przekazane zostało przez sponsorów. W ten sposób wydatki poniesione przez ośrodek kultury wyniosły zaledwie 37 tys. zł.

 

            Ubiegły rok zapisze się na kartach historii naszego Miasta jako rok w którym został ustalony dla Siemiatycz hejnał. Po przeprowadzeniu procedury konkursowej na hejnał został wybrany utwór autorstwa Andrzeja Kolendo.

 

            Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

 

            Trudno jest streścić w kilkuminutowym wystąpieniu rok pracy nie tylko mojej lecz również całego zespołu ludzi stanowiących aparat administracyjny Miasta. Zupełnie pominąłem zagadnienia związane z codziennymi obowiązkami związanymi z realizacją procedur administracyjnych. Szczegółowe dane dotyczące realizowanych zadań znajdują się w sprawozdaniu z wykonania budżetu, które otrzymali Państwo w wersji papierowej. Z konieczności ograniczyłem się do niektórych zagadnień i to podanych hasłowo w zwięzłej formie. W podsumowaniu chciałbym stwierdzić, że przyjęte na początku roku założenia zostały zrealizowane. Mam nadzieję, że rok 2009 i to co w nim zrobiono zostanie przez Państwa oceniony obiektywnie.

 

 

 

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,

 

W ciągu ubiegłego tygodnia większość z nas wiele przeżyła. Powoli te emocje już wygasają a do głosu dojdą nowe.

 

            Podczas oficjalnej żałoby zobaczyliśmy, że potrafimy być razem, że stać nas na niezwykłe przejawy życzliwości, sympatii, współczucia. Myślę, że niejednokrotnie będziemy tęsknili za takimi momentami a przede wszystkim , że potrafimy wznieść się ponad podziałami, dostrzec w przeciwniku dobre strony.

 

            Może się zdarzyć, że zaczniemy inaczej patrzeć na ludzi którzy są wokół nas i którzy mają inne poglądy a może jednak ich wysłuchamy. Nie musimy się ze sobą zgadzać ale nie musimy się ze sobą kłócić ani przypisywać złych intencji.

 

            Mam taka nadzieję, że trochę z nastroju pojednania zostanie wśród nas jeśli będziemy pamiętali o tym co się wydarzyło 10 kwietnia i w ostatnim tygodniu.

 

Załącznik do Protokołu Nr XLIII/10

 

Rady Miasta Siemiatycze

 

z dnia 21 kwietnia 2010 r.

 

Opinia

 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze

 

w sprawie sprawozdawczości wykonania budżetu

 

 miasta za 2009 r.

 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Siemiatycze w składzie:

 

 

  1. Franciszek Drewulski – Przewodniczący Komisji

 

  1. Bogdan Raczyński – Z-ca Przewodniczącego Komisji

 

  1. Eugeniusz Mudel – członek Komisji

 

 

w oparciu o art.18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 20 Statutu Miasta dokonała kontroli wykonania budżetu miasta za 2009 rok. 

 

Komisja Rewizyjna w dniu 16 kwietnia 2010 r. po raz kolejny rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 r, i stwierdza, co następuje: 

 

1. Budżet miasta na 2009 rok uchwalono Uchwałą Nr XXVIII/125/09 Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21 stycznia 2009 roku. Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2009 r. budżet przewidywał realizację dochodów w kwocie 34.158.591 zł. Dochody wykonano w kwocie 33.330.002,19 zł, co stanowi 98% planu. 

 

2. Uchwalony przez Radę Miasta plan wydatków budżetowych po o zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 37.393.591 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 35.687.337,69 zł, co stanowi 95% ogółu planu. 

 

3. Na realizację inwestycji w 2009 r. zaplanowano w budżecie miasta kwotę 8.277.800 zł, wydatkowano kwotę 7.737.062 zł, co stanowi 93% planowanych wydatków na inwestycje. 

 

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 29.115.791 zł, zrealizowano te wydatki w kwocie 27.950.276 zł, co stanowi 96% ogółu planu.

 

5. Budżet za 2009 r. zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1.590.374,55 zł.

 

6. Ze środków budżetu miasta w 2009 r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.073.692 zł – plan 100%.

 

7. Zadłużenie Miasta Siemiatycze na koniec 2009 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosiło kwotę 3.403.264,78 zł z terminem spłaty w 2010 r. i latach następnych.

 

8. Miasto na dzień 31 grudnia 2009 r. nie posiadało wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2009 r. Wystąpiły jedynie zobowiązania z tytułu np. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

 

9. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu.

 

            Wnioski i zalecenia:           

 

            Rok 2009 zdaniem Komisji był kolejnym rokiem straconych szans rozwoju miasta Siemiatycz. Złożone wnioski o współfinansowanie budowy kanalizacji z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycz. Po uzyskaniu 80% pozwoleń[UMS1]  planowanego przedsięwzięcia w aglomeracji miasta na ten cel nie pozyskaliśmy żadnych dotacji.

 

            W roku 2009 środki pochodzące z Unii Europejskiej:

 

I Dotacje rozwojowe 2.199.124,21 zł

 

            - budowa hali widowiskowo-sportowej 1.760.540,21 zł

 

            - realizacja programu ”Radosny Przedszkolak” – 257.907 zł.

 

            - program „Lepsze jutro od bierności do aktywności” – 180.677 zł.

 

II Dotacje na remont ulic – 564.086 zł

 

            - remont ulicy Żwirki i Wigury – 109.800 zł

 

            - przebudowa osiedla Muszkowie – 454.286 zł           

 

            Zdaniem Komisji Rewizyjnej analiza wysokości środków pozyskanych przez Urząd Miasta z Unii Europejskiej prowadzi do wniosku, że w kolejnym roku kalendarzowym pomimo istniejących możliwości podejmowane działania są niezadowalające. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Siemiatycz wartość uzyskanych dotacji oscyluje na poziomie 150 zł. W niedawno opublikowanym rankingu przez Rzeczpospolitą ( dodatek Rzeczpospolita Samorządna z dnia 8 marca 2010 r.) w kategorii Fundusze Unijne na mieszkańca – gminy miejsko-wiejskie najlepsza gmina może poszczycić się imponującym wskaźnikiem 10.246 zł na mieszkańca. W tym samym rankingu (obejmującym sto gmin) gmina na pozycji 100 osiągnęła wskaźnik 1810 zł na mieszkańca. Wyniki te w zestawieniu z rezultatem Gminy Miasto Siemiatycze są porażające. Kwota 150 zł na mieszkańca w pozyskaniu środków unijnych potwierdza jedynie, że Burmistrz nie ma żadnego pomysłu na skuteczne staranie się o pieniądze z UE. 

 

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu całokształtu spraw związanych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Siemiatycze za 2009 r. zmieniła swoje stanowisko i wnioskuje o udzielanie Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2009 r.

 

 

 

Podpisy członków Komisji:

 

Siemiatycze, dnia 16 kwietnia 2010 r.

 

 

 

Wniosek

 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze

 

 z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2009 r.

 

      Po zapoznaniu się z Uchwalą Nr II-0037-1/10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Siemiatycze wniosku z dnia 6 kwietnia 2010 r. o nieudzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2009 r. członkowie Komisji Rewizyjnej po kolejnej analizie postanowiłi wystąpić do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze za 2009 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2010-07-01

Wprowadzający: Eryk Nowik

Modyfikujący: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06