Protokół Nr XLVII/10

Numer XLVII/10
Data wydania 2010-09-29
Protokół Nr XLVII/10 

 

z obrad XLVII sesji Rady Miasta Siemiatycze  która odbyła się

 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 

 

w dniu 29 września 2010 roku

 

Obrady XLVII sesji Rady Miasta Siemiatycze   rozpoczęły się o godzinie 13:00 zakończyły zaś o godzinie 14:00.

 

W obradach XLVII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 14, według załączonej do protokołu listy obecności.

 

Radni obecni na XLVII sesji:
 1.  Witold Berski
 2.  Rafał Burakowski
 3.  Franciszek Drewulski
 4.  Aleksander Jakowiuk
 5.  Mariusz Gocał
 6.  Antoni Kosieradzki
 7.  Mirosław Kobus
 8.  Andrzej Miazio
 9.  Eugeniusz Mudel
 10.  Jerzy Górski
 11.  Krzysztof Osmólski
 12.  Agnieszka Sitarska
 13.  Krzysztof Szyszko
 14.  Krzysztof Wieczorek

 Radni obecni na XLVII sesji:

 1.  Bogdan Raczyński

 

W obradach XLVII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:
 1.  Zbigniew Radomski –Burmistrz Miasta Siemiatycze
 2.  Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
 3.   Danuta Jaszczołt – Skarbnik Miasta
 4.  Stanisław Fleks- Z-ca Burmistrza Miasta
 5.  Anna Nazarewicz – Radca Prawny Urzędu Miasta
 6.  Jolanta Sidorowicz – Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
 7.  Ewa Romaniuk – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 8.  Janusz Majer –Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
 9.  Jan Snycerski – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Siemiatycz
 10.  Teresa Nazarewicz – Prezes PK Spółka z o.o
 11.  Marek Malinowski – korespondent Głosu Siemiatycz
 12.  Roman Umiastowski – Dyrektor MOSiR
 13.  Tadeusz Soroczyński – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 8
 14.  Teresa Fronc – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 15.  Agnieszka Bolewska-Iwaniuk- Katolickie Radio Podlasia
 16.  Andrzej Kamiński – Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

 

 

Do punktu 1otwarcie obrad

 

            Obrady XLVII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 września 2010 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XLVII sesję.

 

Do punktu 2 przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodnicząca Rady stwierdziła w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XLVII sesji radni otrzymali wcześniej. Przewodnicząca zawróciła się do radnych z pytaniem, czy chcieliby zgłosić zmiany do zaproponowanego porządku. Radni uwag i poprawek do porządku obrad XLVII nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zaproponowała zaś następującą zmianę do tego porządku – wprowadzenie jako pkt. 9 sprawozdania z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

            W tym punkcie głos zabrali także:

 

            -Radny Eugeniusz Mudel stwierdził, że na posiedzeniu łączonych komisji   w dniu 27 września br. rozmawiali o wykonaniu dachu na bibliotece miejskiej i w tej chwili nie widzi zapisu w tej sprawie i żadnych zmian w budżecie miasta na 2010 r. z tym związanych i dlatego też proponuje, aby to wprowadzić i zapisać, że przeznaczamy kwotę na remont dachu na bibliotece zgodnie z przetargiem.

 

            -Przewodnicząca Rady odnosząc się do tej wypowiedzi stwierdziła, że nie ma projektu uchwały w tej sprawie, ale Pan Burmistrz przed głosowaniem nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. przedstawi radnym szerokie wyjaśnienia na ten temat.

 

            Innych głosów w tej sprawie nie było.

 

            Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XLVII wraz z zaproponowaną zmianą - na 14 radnych biorących udział w obradach XLVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.

 

            Przyjęty porządek obrad XLVII sesji przedstawia się następująco:
 1.  Otwarcie obrad.
 2.  Przyjęcie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miasta.
 4.  Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta.
 5.  Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta.
 6.  Interpelacje i zapytania radnych.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie   zmian w budżecie miasta na 2010 r.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz w wyborach burmistrza.
 9.  Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
 10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11.  Wolne wnioski.
 12.  Zakończenie obrad.

 

 

Do punktu 3 - przyjęcie protokołu z XLVI  sesji Rady Miasta

 

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z XLVI  sesji Rady Miasta wyłożony jest    na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

 

Do punktu 4 - przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta

 

Analizę oświadczeń majątkowych radnych przedstawiła Przewodniczącą Rady Miasta –Agnieszka Sitarska. Analiza ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Do punktu 5 – przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta

 

Analizę oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta przedstawiła również Przewodnicząca Rady Miasta. Analiza ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Do punktu 6 - interpelacje i zapytania radnych

 

Radni zgłosili podczas XLVII sesji następujące interpelacje:          

 

            -Radny Eugeniusz Mudel zwracając się do Pana Burmistrza stwierdził, zechciałby dopytać o finansowanie hali sportowej. Radny Mudel zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza, czy jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, o ile więcej miasto wyda na halę, niż to wynika z przetargu. Radny dodał, że wie, iż są dodatkowe koszty w realizacji tej inwestycji i zastanawia się skąd to wynika, czy ktoś nie doprojektował tych rzeczy, które w tej chwili obciążają budżet miasta. Radny zwrócił się z pytaniem, o jaką kwotę chodzi.

 

            - Radny Franciszek Drewulski stwierdził, że w dniu wczorajszym odbyła się sesja powiatowa, na której był poruszany temat ulicy Wysokiej, radny zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza, czy wie jak ta sprawa wygląda.

 

            -Radny Mariusz Gocał zwrócił się z prośbą do pana Burmistrza, aby został zrobiony wreszcie porządek z sygnalizacją świetlną na Placu Jana Pawła II. Radny określił mianem komedii fakt., że o godzinie 22:30 zapala się czerwone światło na rondzie. Radny dodał także, że już 2 razy prosił o zmianę tej sygnalizacji, więcej prosić nie będzie, ale chciałby, żeby ta sprawa została załatwiona.

 

Do punktu 7 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z sprawa ta była radnym dokładnie przedstawiana na posiedzeniu komisji przed sesją. Zwróciła się następnie do Pana Burmistrza o zabranie głosu w tym punkcie.

 

-Burmistrz Radomski zabierając głos stwierdził, że chce ustosunkować się do propozycji, jakie padały na posiedzeniu komisji w dniu 27 września br. Pan Burmistrz dodał, że jeśli chodzi o dach na bibliotece miejskiej na ul. Górnej, to chce powiedzieć, że analizowali wspólnie z kierownictwem Urzędu wszystkie propozycje inwestycyjne na 2010 r. i trudno było znaleźć skąd wziąć 90.000 zł dodatkowych środków. Pan Burmistrz dodał, że po dyskusji jednak i po telefonie do Starosty, aby wstrzymał wykonanie decyzji na wykup gruntów pod drogi. Pan Burmistrz stwierdził następnie, że proponuje więc zmniejszenie o 90.000 zł kwoty w 10 punkcie planu inwestycyjnego na 2010 r.- zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze. Pan Burmistrz dodał także, że w tej sytuacji kwota środków na realizację tego zadania wyniesie 1.080.000 zł.

 

W dalszej części omawiania tego punktu porządku obrad Pani Danuta Jaszczołt – Skarbnik Miasta wyjaśniła w jaki sposób technicznie ta zmiana będzie wyglądać. Pani Jaszczołt stwierdziła, że w § 2 będzie zapis, że zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 55.000 zł oraz w § 3 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publiczne. Pani Skarbnik podkreśliła, że zmianie ulegnie także załącznik dot. dotacji dla instytucji kultury, gdzie tę kwotę 90.000 zł dopisuje się  do budżetu biblioteki na 2010 r.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się następnie z pytaniem, czy w tej chwili radni mają jeszcze jakieś pytania w tej sprawie. Radni odpowiedzieli, że nie.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r. zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XLVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

 

/Uchwała Nr XLVII/206/10 w załączeniu/

 

Do punktu 8 - podjęcie uchwały w  sprawie  utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz w wyborach burmistrza

 

                        Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni zapoznali się dokładnie przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy w tej chwili radni chcą zabrać głos w tej sprawie. Radni uwag i pytań odnośnie tego projektu uchwały nie wnieśli.

 

 Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz w wyborachburmistrza zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XLVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

 

/Uchwała Nr XLVII/207/10 w załączeniu/

 

Do punktu 9 - Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

 

- Radny Franciszek Drewulski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  zabierając głos stwierdził, że radni głosowali o dofinansowaniu Starostwa w 2010 r. budowy ul. Wysokiej pierwszego odcinka od Ronda Solidarności do końca ul. Wysokiej, jednak tego odcinka nie wykonano. Radny Drewulski stwierdził następnie, że Komisja Rewizyjna skierowała do Pana Burmistrza protokół z kontroli w tym zakresie i czeka, aż Pan Burmistrz się do tego protokołu ustosunkuje. Pan Drewulski dodał także, że radni również otrzymali ten protokół. Radny Drewulski dodał, iż uważa, że w tej sprawie jest cała korespondencja i można te tematy omówić i dopiero potem odpowiednie wnioski, co do tego tematu skonstruować.

 

-Przewodnicząca Rady odnosząc się do tej wypowiedzi stwierdziła, że radni na pewno się z tym protokołem zapoznali, dodała, że dla zainteresowanych ten protokół jest dostępny w Biurze Rady Miasta.

 

-Radny Drewulski zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza, czy ustosunkuje się do tego protokołu, czy nie.

 

-Burmistrz Radomski odpowiedział, że oczywiście, dodał, że jak mogłoby, być inaczej.                      

 

       Do punktu 10 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

 

            Burmistrz Radomski odpowiadając na zgłoszone interpelacje radnych stwierdził m.in., że:

 

            - odnosząc się do interpelacji radnego Mudla odnośnie hali sportowej i kwestii skąd pochodzą dodatkowe środki i dlaczego projektant nie ujął tych dodatkowych rzeczy Burmistrz Radomski stwierdził, że miasto dokłada 1 mil. zł do hali a przyczyna tego tkwi między innymi w tym, że projektant nie ujął przyłącza energetycznego i w tej chwili hala będzie obustronnie zasilana ( z 2 trafostacji). Pan Burmistrz podkreślił, że jest to kwota 50.000 zł i koszt dodatkowy nie ujęty ani w budżecie miasta, ani w dokumentacji, ani w przetargu.. Pan Burmistrz dodał następnie, że kolejne 50.000 zł to dokumentacja techniczna na monitoring hali, stwierdził, że to także nie było ujęte w podstawowej dokumentacji hali. Pan Burmistrz dodał także, że nie wszystkie kamery będą już zainstalowane na otwarcie hali. W swojej wypowiedzi pan Burmistrz podkreślił, że do hali nie było też przyłącza internetowego i telefonicznego, dodał, że te sprawy nie obejmowały dokumentacji technicznej i stąd wzrost kosztów o 100.000 zł, Pan Radomski podkreślił, że nie da się wszystkiego przewidzieć od A do Z. Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi podkreślił także, że nie są to rzeczy, które zostały przeoczone, a to ustawa o zabezpieczeniu imprez masowych wymusiła na przyszłym użytkowniku, że te rzeczy muszą być.

 

-jeśli chodzi o interpelację radnego Drewulskiego Burmistrz stwierdził, że sesja powiatowa odbyła się w dniu wczorajszym, Pan Burmistrz dodał, że jeśli chodzi o ul. Wysoką, to 15 września br. miasto z powiatem podpisało porozumienie  dot. współfinansowania ul. Wysokiej, Burmistrz dodał, że jest to umowa wstępna. Burmistrz Radomski dodał następnie, że z tego co wie, to Rada Powiatu na sesji odrzuciła ten punkt, stwierdził, że przeszły inne drogi na terenie powiatu, a ul. Wysoka nie przeszła. W swojej wypowiedzi Pan Burmistrz stwierdził także, że razem ze Starostwem miasto składa wniosek na ul. Legionów Piłsudskiego i Pałacową.

 

            -odpowiadając na interpelację radnego Gocała odnośnie sygnalizacji świetlnej na rondzie Jana Pawła II Burmistrz Radomski powiedział, że kiedy jechał o 4 nad ranem to światła były pulsujące, podkreślił, że rozmawiał z Dyrekcją Krajową Dróg i autostrad, żeby w godzinach od 22 wieczorem do 6 rano te światła były pulsujące.                      

 

11 – wolne wnioski

 

W wolnych wnioskach głos zabrali:

 

-Przewodnicząca Rady Miasta – radna Agnieszka Sitarska zapoznała radnych z treścią pism, które wpłynęły w ostatnim czasie do Rady Miasta:

 

1/ z pismem MKS Cresovia z prośbą o dofinansowanie klubu kwotą 20.000 zł,

 

2/ pismem Ordynatora Oddziały Położnictwa i Ginekologii siemiatyckiego szpitala o sfinansowanie szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy

 

            -Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos zwrócił się z prośba o zainteresowanie następującymi sprawami:

 

            1/ ul. Głowckiego i zarośnięty chodnik na wysokości od cmentarza komunalnego do końca ulicy,

 

            2/ dziurę w jezdni na ul. Słowiczyńskiej ( na skrzyżowaniu z ul. Świerkową),

 

            3/złożoną  ziemię przy CPN Pater Firmy na ul. 11 Listopada, co nie wpływa najlepiej na wizerunek miasta przy wjeździe do niego,

 

            4/ porządek przy stadionie, bo w tej chwili jest tam bałagan.

 

Na zakończenie swojej wypowiedzi radny Osmólski zwrócił się także z pytaniem, kiedy będzie otwarcie hali sportowej.

 

            Radny Jerzy Górski zwrócił uwagę na dziurę w jezdni na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Ściegiennego.

 

            -Burmistrz Radomski odpowiedział, że jest to odcinek drogi należący do Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Do punktu 12 - zakończenie obrad

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XLVII sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2010 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 14:00.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                         Przewodniczący Rady Miasta

 

K. Andruszkiewicz                                                        Agnieszka Anna Sitarska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2011-04-11

Wprowadzający: Eryk Nowik

Modyfikujący: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06