Protokół Nr XLVIII/10

Numer XLVIII/10
Data wydania 2010-10-27
Protokół Nr XLVIII/10

z obrad XLVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 27 października 2010 roku

 

Obrady XLVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00, a zakończyły o godzinie 15:05.

 

W obradach XLVIII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 15 radnych, według załączonej do protokołu listy obecności.

 

Radni obecni na XLVIII sesji:

 

1. Witold Berski

 

2. Franciszek Drewulski

 

3. Mariusz Gocał

 

4. Jerzy Górski

 

5. Aleksander Jakowiuk

 

6. Antoni Kosieradzki

 

7. Andrzej Miazio

 

8. Eugeniusz Mudel

 

9. Krzysztof Osmólski

 

10. Bogdan Raczyński

 

11. Agnieszka Sitarska

 

12. Krzysztof Szyszko

 

13. Rafał Burakowski

 

14. Mirosław Kobus

 

15. Krzysztof Wieczorek

 

W obradach XLVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także goście zaproszeni w osobach:

 

1. Zbigniew Radomski –Burmistrz Miasta Siemiatycze

 

2. Stanisław Fleks – Zastępca Burmistrza

 

3. Danuta Jaszczołt - Skarbnik Miasta

 

4. Elzbieta Rakszawa – Sekretarz Miasta

 

5. Jolanta Sidorowicz - Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury

 

6. Janusz Majer – Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

 

7. Ewa Romaniuk – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

8. Teresa Nazarewicz – Prezes Zarządu Mienia Komunalnego

 

9. Jerzy Wawrentowicz – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej

 

10. Roman Umiastowski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

11. Agnieszka Bolewska-Iwaniuk – korespondent Katolickiego Radia Podlasie

 

12. Marek Malinowski – redaktor Głosu Siemiatycz

 

Do punktu 1 – otwarcie obrad

 

Obrady XLVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27 października 2010 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości

i wszystkich przybyłych na sesję Rady Miasta.

 

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady w tym punkcie stwierdziła, że proponowany porządek obrad XLVIII sesji radni otrzymali wcześniej. Do porządku obrad zaproponowała wprowadzenie zmian poprzez dodanie po pkt 16 kolejnego punktu: “Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia”.

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie powyższej uchwały do porządku obrad XLVIII sesji Rady w dniu 27 października 2010 r. - na 15 radnych biorących udział

w obradach XLVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało 15 radnych.

 

Przewodnicząca Rady poinformowała ponadto, że wpłynęło do Rady Miasta pismo Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży z prośbą o wyrażenie opinii rady poprzez podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania powyższego projektu. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie powyższej uchwały do porządku obrad XLVIII sesji Rady Miasta - na 15 radnych biorących udział w obradach XLVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za wprowadzeniem ww. uchwały do porządku obrad głosowało: 0 radnych, przeciw: 13 radnych wstrzymało się od głosu: 2 radnych.

 

Następnie Przewodnicząca poinformowała, że tuż przed sesją radni: Franciszek Drewulski i Eugeniusz Mudel zgłosili do porządku obrad dwa projekty uchwał:

 

1) projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXVIII/229/06 Rady Miasta Siemiatycze

z 15 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie spłaty pożyczki

 

2) oraz projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXVIII/230/06 Rady Miasta Siemiatycze

z 15 września 2006 r. dotyczącej wniesienia aportu w postaci nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Siemiatycze do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Siemiatyczach.

 

Przewodnicząca poprosiła o opinię w tej sprawie Panią Annę Nazarewicz radcę prawnego.

 

W celu przygotowania opinii prawnej w sprawie powyższych uchwał Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę. Po przerwie obrady XLVIII sesji Rady Miasta wznowiono.

 

Przewodnicząca Rady Miasta poprosiła Panią Annę Nazarewicz o przedstawienie opinii w sprawie projektów uchwał przygotowanych przez radnych F. Drewulskiego i E. Mudla.

 

- Anna Nazarewicz w swej wypowiedzi stwierdziła, że oba projekty uchwał nie spełniają wymagań formalnych, tzn. brak w nich podstawy prawnej, nie zawierają podziału na paragrafy oraz nie spełniają wymagań pod względem merytorycznym ponieważ Rada Miasta nie jest organem uprawnionym do unieważniania uchwał, uchwały może unieważniać jedynie organ nadzoru. Ponadto stwierdziła, że oba projekty uchwał są bezprzedmiotowe. Według opinii Pani prawnik uchwał tych nie można włączyć do porządku obrad w takiej formie, jak to zostało przygotowane przez panów radnych.

 

- radny Eugeniusz Mudel w swej wypowiedzi zgodził się, że uchwały te nie są przygotowane w sposób taki, jak by to zrobił prawnik. Wnioskował jednak, aby nieruchomości te wróciły do zasobu miasta. Jednocześnie poprosił Panią prawnik o opinię prawną w sprawie ww. projektów uchwał na piśmie.

 

W związku z brakiem dalszych pytań i wniosków Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządku obrad XLVIII sesji Rady Miasta - na 15 radnych biorących udział w obradach XLVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało:

14 radnych, przeciw: 0 radnych wstrzymało się od głosu: 1 radny. Porządek obrad po przyjęciu zmian został przyjęty większością głosów.

 

Przyjęty porządek obrad XLVIII sesji przedstawia się następująco:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Miasta.

 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze z kadencji 2006-2010.

 

5. Interpelacje i zapytania radnych.

 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009-2010.

 

7. Przedstawienie informacji o podmiotach, w których wykonywana jest praca społecznie użyteczna oraz opinii Prezesa Sądu Rejonowego

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 r.

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze.

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radami Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Siemiatycze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016.

 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

 

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

19. Wolne wnioski.

 

20. Zakończenie obrad.

 

Do punktu 3 – przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Miasta

 

Przewodniczący Rady poinformowała radnych, że protokół z XLVII sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uznany zostanie za przyjęty.

 

Do punktu 4 – Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze

 

Burmistrz Miasta Zbigniew Radomski przedstawił zebranym sprawozdanie z kadencji 2006-2010.

 

/Sprawozdanie Burmistrza w załączeniu/

 

Do punktu 5 – Interpelacje i zapytania radnych

 

Radni zgłosili podczas XXI sesji następujące interpelacje:

 

Radny Krzysztof Osmólski pytał o stan „schetynówki”, na jakim etapie obecnie są rozmowy w Białymstoku?

 

Burmistrz Zbigniew Radomski odpowiedział, iż na to pytanie wolałby nie odpowiadać, gdyż nie chciałby zdradzać pewnych spraw na tym etapie.

 

Radny Krzysztof Osmólski kolejne pytanie skierował do Zastępcy Burmistrza Stanisława Fleksa, a dotyczyło ono sprawy przystanku, którą obiecał mu załatwić do końca miesiąca, a która do dnia dzisiejszego nie jest załatwiona.

 

Radny Eugeniusz Mudel w nawiązaniu do tematu ciepłowni pytał, czy podpisana jest jakakolwiek umowa ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Siemiatyczach na odbiór ciepła z elektrociepłowni, która ma być budowana? W dalszej części skierował pytanie do Pani Sekretarz, w którym pytał czy coś zostało zrobione w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Innych interpelacji nie wniesiono.

 

Do punktu 6 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009-2010

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009-2010 radni otrzymali przed posiedzeniem komisji rady. Ponadto podczas posiedzenia wszystkich komisji Pani Elżbieta Rakszawa Sekretarz Miasta przedstawiła ww. Informację. Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z prośbą o zadawanie pytań w tej sprawie. Pytań nie było.

 

Do punktu 7 - Przedstawienie informacji o podmiotach, w których wykonywana jest praca społecznie użyteczna oraz opinii Prezesa Sądu Rejonowego

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że informacja o podmiotach, w których wykonywana jest praca społecznie użyteczna oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego została przedstawiona radnym podczas posiedzenia komisji rady. Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z prośbą o zadawanie pytań w tej sprawie. Pytań nie było.

 

Do punktu 8 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych z prośbą o zadawanie pytań w tej sprawie.

 

- radny Eugeniusz Mudel zwrócił uwagę zebranych na fakt, że w zadaniach inwestycyjnych z 2009 r. i 2010 r. nie było planowanych inwestycji budowlanych w MOSiR. Pytał, czy zmiany w budżecie dotyczą wybudowanej już „stodoły” na parkingu? Jeśli tak to dlaczego pieniądze przegłosowujemy dopiero dziś skoro budynek ten jest już postawiony?

 

- Skarbnik Danuta Jaszczom wyjaśniła, że zmiany uchwalane w grudniu polegają na tym, że są one niezbędne ze względu na środki zewnętrzne. Polegają one na dokładnym wskazaniu kosztów inwestycji, które są zgodne z projektem lub dokumentacją przetargową. Jeżeli chodzi o budynek przy MOSiR koszty jego budowy nie były znane i nie było procedury przetargowej. W tym roku nie planowano dokończyć tej budowy, jednak, po to aby powstały budynek nie niszczał udało się dokończyć tę inwestycję.

 

- Radny Krzysztof Wieczorek zabrał głos w sprawie budynku przy MOSiR. Wyjaśnił, że dotychczas sprzęt, który posiada Ośrodek niszczał, więc ten budynek bez względu na jego lokalizację, jest rozwiązaniem tego problemu.

 

- Radny Krzysztof Osmólski w dalszej części dyskusji pytał, czy pozycja nr 13 w budżecie miasta zostanie na następną kadencję?

 

- Skarbnik udzieli radnemu odpowiedzi, że tak.

 

- Radny Krzysztof Osmólski pytał, jak wygląda sprawa dachu na bibliotece?

 

- Burmistrz Zbigniew Radomski odpowiedział, że prace na dachu są w trakcie realizacji.

 

W związku z wyczerpaniem pytań Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r., zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XLVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

 

/Uchwała Nr XLVIII/208/10 w załączeniu/

 

Do punktu 9 – Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na komisji radni długo dyskutowali nad projektem tej uchwały. Obecny projekt został wypracowany przez radnych na komisji. Projekt uchwały zakłada wzrost podatków: 3% dla osób prowadzących działalność gospodarczą, 5% dla pozostałych podatników. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Następnie poprosiła radnych o zabieranie głosu w dyskusji na temat projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

W dyskusji w tej sprawie głos zabrali:

 

- Radny Bogdan Sitarski spytał czy projekt nie zawiera błędu, gdyż w punkcie 2b miało być 0,65 a jest 0,66.

 

- Przewodnicząca Agnieszka Sitarska przypomniała radnym, że wniosek w tej sprawie nie był na komisji poddany głosowaniu, gdyż radni go odrzucili.

 

- Radny Krzysztof Osmólski pytał, jaki będzie skutek ekonomiczny wprowadzonych zmian w takim zakresie?

 

- Skarbnik Danuta Jaszczołt odpowiedziała, że będzie to kwota 280 – 292 tysięcy.

 

- Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos pytał, czy w związku ze wzrostem dochodów w budżecie, które przedstawił Burmistrz, planowany wzrost podatków jest potrzebny miastu? W jego ocenie nie ma obecnie uzasadnienia wzrostu podatków.

 

- Skarbnik Danuta Jaszczołt wyjaśniła radnemu, że wzrost w budżecie stanowią środki unijne, a nie środki własne. Nie podnosząc podatków miasto traci na subwencjach. Rosną bowiem wydatki związane z oświatą bez analizowania dochodów. Aby ustalić budżet na następny rok, musicie państwo ustalić podatki w mieście. Samo planowanie jest łatwiejsze, gdy w budżecie będzie pewien zasób. Wyraziła zdanie, że apelowanie o nie podnoszenie podatków nie jest w tej chwili na miejscu.

 

- Przewodnicząca Agnieszka Sitarska przypomniała radnym, że w czasie posiedzenia komisji radni zgodzili się z argumentami przedstawianymi przez Panią Skarbnik. Radni sprzeczali się o procent podwyżki, ale uznali, że nie podnosząc podatków wyzbywamy się środków z subwencji z budżetu państwa. W związku z różnymi opiniami w tej sprawie ustalono, że przedsiębiorcom radni zaproponowali mniejszy wzrost. Poprosiła o dalsze zadawanie pytań.

 

- Radny Krzysztof Osmólski w odpowiedzi na apel radnego Eugeniusz Mudla powiedział, że podnoszenie podatków przed wyborami nie jest wygodne. 11 radny planuje pracę w radzie w następnej kadencji, więc ten wzrost w budżecie przyda się na wydatki nowej rady w nowej kadencji.

 

Radni innych uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XLVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw - 3, a wstrzymało się od głosu - 4 radnych.

 

/Uchwała Nr XLVIII/209/10 w załączeniu/

 

Do punktu 10 - Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 r.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z prośbą o zadawanie pytań w tej sprawie. Pytań nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 r., zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XLVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

 

/Uchwała Nr XLVIII/210/10 w załączeniu/

 

Do punktu 11 - Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z prośbą o zadawanie pytań w tej sprawie. Pytań nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XLVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

 

/Uchwała Nr XLVIII/211/10 w załączeniu/

 

Do punktu 12 - Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Przewodnicząca Agnieszka Sitarska poprosiła Panią Ewę Romaniuk o udzielenie odpowiedzi na pytania z posiedzenia komisji, które dotyczyły odwoływania przez radę członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

- Ewa Romaniuk Kierownik MOPS w Siemiatyczach odpowiedziała, że Rada Miasta nie jest organem uprawnionym do odwoływania członków Zespołu.

 

- Anna Nazarewicz – radca prawny wyjaśniła, że powyższa uchwała nie stanowi prawa miejscowego i dlatego rada nie ma takich uprawnień.

 

- Radny Krzysztof Wieczorek pytał, czy rada będzie mogła wnioskować odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego?

 

- Anna Nazarewicz – radca prawny odpowiedziała, że zasady te są takie same w przypadku uchwał, więc rada nie będzie mogła nawet wnioskować odwołania.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z prośbą o zadawanie kolejnych pytań w tej sprawie. Pytań nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XLVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się od głosu – 2 radnych.

 

/Uchwała Nr XLVIII/212/10 w załączeniu/

 

Do punktu 13 - Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radami Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z prośbą o zadawanie pytań w tej sprawie. Pytań nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radami Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XLVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

 

/Uchwała Nr XLVIII/213/10 w załączeniu/

 

Do punktu 14 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Siemiatycze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z prośbą o zadawanie pytań dotyczących powyższej uchwały. Pytań nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Siemiatycze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XLVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

 

/Uchwała Nr XLVIII/214/10 w załączeniu/

 

Do punktu 15 - Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z prośbą o zadawanie pytań dotyczących powyższej uchwały. Pytań nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XLVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

 

/Uchwała Nr XLVIII/215/10 w załączeniu/

 

Do punktu 16 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z prośbą o zadawanie pytań dotyczących powyższej uchwały. Pytań nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XLVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

 

Do punktu 17 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że wprowadzenie zmian w powyższej uchwale nie obciąża budżetu miasta, a następnie zwróciła się do zebranych z prośbą o zadawanie pytań. Pytań nie było.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Siemiatycze na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XLVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 1 radny, zaś 3 radny wstrzymało się od głosu.

 

/Uchwała Nr XLVIII/216/10 w załączeniu/

 

Do punktu 18 – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

 

- Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelację radnego Eugeniusza Mudla poinformował, że nie ma takiej umowy ze spółdzielnią. Jednak w spotkaniach dotyczących elektrociepłowni uczestniczył Prezes Spółdzielni. Burmistrz zaznaczył, że ciepło wytworzone w taki sposób będzie tańsze, zatem każdy będzie zainteresowany podłączeniem się do ciepłowni. Takie zainteresowanie wyraził już szpital.

 

- Pan Zastępca Burmistrza odpowiadając na pytanie radnego Krzysztofa Osmólskiego wyjaśnił, że przystanek na ulicy Słowiczej powstanie, jednak miasto nie posiada tam gruntu na pętlę, ale rozmowy w tym temacie są prowadzone. W momencie, kiedy pętla powstanie, miasto zakupi przystanek.

 

- Rani Sekretarz odpowiadając na pytanie radnego Eugeniusza Mudla powiedziała, że zostały już podpisane umowy z wykonawcami planu zagospodarowania przestrzennego i w tym temacie nie ma żadnego opóźnienia.

 

Przewodnicząca podziękowała za dyskusję i przeszła do następnego punktu programu sesji.

 

Do punktu 19 – wolne wnioski

 

Przewodnicząca zwróciła się do zebranych z prośbą o wolne wnioski.

 

W wolnych wnioskach głos zabrali:

 

- Franciszek Drewulski – poinformował, że przed sesją otrzymał odpowiedź w sprawie ulicy Wysokiej. W swej wypowiedzi zaznaczył, że odniesie się jedynie do słowa „tendencyjność”. W imieniu Komisji Rewizyjnej powiedział, że nie będą oceniać Starostwa Powiatowego, a jedynie działania Burmistrza. Oznajmił, że według Komisji Rewizyjnej winnym tej sytuacji jest Burmistrz i sprawę tę Komisja skieruje do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

 

- radny Krzysztof Wieczorek – poprosił aby Pan Jerzy Wawrentowicz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemiatyczach, odniósł się do tematu ciepłowni.

 

- Jerzy Wawrentowicz – powiedział, że jeżeli ciepło w te będzie tańsze, to oczywiście Spółdzielnia będzie je kupować.

 

- radny Eugeniusz Mudel – odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza Zbigniewa Radomskiego poprosił, aby Burmistrz wskazał radę, która dotychczas zrobiła więcej. W dalszej części wypowiedzi przyznał, że kadencję tę uważa za porażkę dla miasta, gdyż kwota pozyskana na 1 mieszkańca wyniosła w mieście 180 zł. Wskazał, że najlepsza gmina w tym zakresie uzyskała wynik 300 zł.

 

- Burmistrz Zbigniew Radomski – odniósł się do danych podanych przez radnego, że wysokie kwoty osiągały gminy, które mają 1000 mieszkańców.

 

- radny Eugeniusz Mudel – kontynuując swą wypowiedź wskazał, że Burmistrz nie przeprowadził w tej kadencji remontów budynków miejskich, a w mieście na 1 nauczyciela przypada 12 uczniów. Poinformował, że w państwach zachodnich jest 16 uczniów. Przypomniał, że mimo takich statystyk rada przyjęła uchwałę o zwolnieniu dyrektorów z obowiązku wypracowania jakichkolwiek godzin „przy tablicy”. Na koniec radny podziękował wszystkim za pracę w tej kadencji.

 

- Przewodnicząca Agnieszka Sitarska – odniosła się do słów radnego Eugeniusz Mudla informując, że w mieście nie ma klas 12 osobowych.

 

- radny Krzysztof Osmólski – w temacie nauczycieli odesłał wszystkich do lektury raportu na temat szkolnictwa w Polsce, który został opublikowany w Gazecie Prawnej.

 

Do punktu 20 – zakończenie obrad

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XLVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 27 października 2010 r. Przewodnicząca zamknęła obrady o godz. 15.05.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta

 

Agata Androsiuk                                                                     Agnieszka Anna Sitarska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Androsiuk

Data wytworzenia: 2011-04-11

Wprowadzający: Eryk Nowik

Modyfikujący: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06