Protokół Nr XV/08

Numer XV/08
Data wydania 2008-03-14

Protokół Nr XV/08

Z obrad XV sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
w dniu 14 marca 2008 roku

Obrady XV sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 12:00 zakończyły zaś o godzinie 12:20.

W obradach XV sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 14, według załączonej do protokołu listy obecności.

Radni obecni na XV sesji:

1. Witold Berski
2. Franciszek Drewulski
3. Mariusz Gocał
4. Aleksander Jakowiuk
5. Mirosław Kobus
6. Antoni Kosieradzki
7. Andrzej Miazio
8. Eugeniusz Mudel
9. Krzysztof Osmólski
10. Agnieszka Sitarska
11. Krzysztof Szyszko
12. Krzysztof Wieczorek

Radni nieobecni na XV sesji:

1. Rafał Burakowski
2. Jerzy Górski
3. Bogdan Raczyński

W obradach XV sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także goście zaproszeni w osobach:

1. Zbigniew Jan Radomski -Burmistrz Miasta Siemiatycze
2. Stanisław W. Fleks - Zastępca Burmistrza Miasta
3. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
4. Maciej Wołkowicz - korespondent Kuriera Siemiatyckiego
5. Marek Malinowski - korespondent Głosu Siemiatycz

Do punktu 1 - otwarcie obrad

Obrad XV sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 14 marca 2008 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta - Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XV sesję Rady Miasta. Stwierdziła, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, gdyż zaistniała potrzeba podjęcia uchwały, która została wszystkim radnym dostarczona.

Do punktu 2 - przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Rady stwierdziła w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XV sesji radni otrzymali przed sesją wraz z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadań związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie miasta Siemiatycze w latach 2009-2010. Pani sitarska zwróciła się do radnych z pytaniem, czy zgłaszają jakieś uwagi i poprawki do zaproponowanego porządku. Radni uwag nie wnieśli, a w zarządzonym głosowaniu jednogłośnie przyjęli porządek obrad XV sesji, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadań związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie miasta Siemiatycze w latach 2009-2010.
4. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadań związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie miasta Siemiatycze w latach 2009-2010

Burmistrz Miasta - Zbigniew Radomski zabierając głos w tej sprawie stwierdził, że w ubiegłym tygodniu uczestniczył w spotkaniu w Starostwie Powiatowym, podczas którego zaproponowano 4 jednostkom samorządu terytorialnego tj. miastu Siemiatycze, gminie Siemiatycze, gminie Perlejewo i gminie Nurzec partycypację w kosztach odnośnie przebudowy dróg powiatowych. Burmistrz Radomski stwierdził, że Urząd Marszałkowski ogłosił już nabór wniosków na budowę dróg i ulic i Starostwo Powiatowe stara się o środki z funduszu spójności m.in. na ul. Drohiczyńską i Wysoką. Burmistrz Radomski dodał, że w realizacji tych zadań partycypuje także gmina Siemiatycze. Burmistrz Radomski dodał, że projekt uchwały zawiera kwoty dotacji na lata 2009-2010, przy czym może to być jeszcze modyfikowane, bo nie wiadomo jakie kwoty wyjdą z przetargów i czy te środki na realizację tych zadać powiat w ogóle uzyska. Burmistrz Radomski podkreślił w swojej wypowiedzi, że aby nie hamować tej inicjatywy Powiatu Siemiatyckiego proponuje taką uchwałę podjąć.

W dyskusji w tej sprawie głos zabrali:

-Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos stwierdził, że ul. Wysoka to ciąg komunikacyjny strategiczny dla naszego miasta i o jego remoncie dosyć długo się rozmawia. Radny Mudel stwierdził, że jest za tym, aby ten remont ul. Wysokiej przeprowadzić. Radny Mudel stwierdził, że te 224.000 zł zaproponowane w tej uchwale to nie dotacja dla Powiatu, a partycypacja w kosztach, radny Mudel zwrócił się z pytaniem, co będzie za te pieniądze zrobione, na co te 224.000 pójdzie. Radny Mudel zacytował także radnym fragment z protokołu z sesji rady Miasta z 2003 r, w którym to Burmistrz Radomski wypowiada się na temat remontu ul. Wysokiej.

-Burmistrz Radomski odnosząc się do wypowiedzi radnego Mudla stwierdził, że z tego co wie, to powiat ul. Wysoką i Drohiczyńską ujmuje w swoich budżetach od kilku lat i przez ten czas składa również wnioski w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego. Burmistrz Radomski podkreślił, że nie jest jednak tak, że wniosek zostaje złożony i pieniądze pozyskane i Powiatu do tej pory nie stać było na wykonanie remontu tych ulic bo to kwota rzędu 4 mil. złotych. Odnosząc się do remontu ul. Wysokiej Burmistrz Radomski stwierdził, że nasz odcinek administracyjny tej ulicy jest od Ronda Solidarności do Przedsiębiorstwa "Barbara" i na tym odcinku robione będą chodniki i będzie 20% partycypacja miasta w jezdni. Burmistrz dodał, że w 20% partycypować będzie gmina Siemiatycze i w 20% Powiat, a reszta będą to środki z Unii Europejskiej z funduszu spójności. Burmistrz Radomski podkreślił, że ul. Wysoka jest drogą powiatową, w której remoncie miasto partycypuje, jednak nie jest to jedyny wydatek miasta jeśli chodzi o tę ulicę, bo miasto musi wykonać kanalizację sanitarną, a to koszt ok. 1 mil. zł. Burmistrz Radomski podkreślił, że jest to ujęte w planie pomocy technicznej we wniosku jaki składamy o środki unijne.

-Radny Mudel zabierając głos s twierdził, że z tego co wie, to kanalizacja w ul. Wysokiej była wykonywana w latach 80-tych i czy w tej chwili zachodzi już potrzeba jej wymiany. Radny Mudel stwierdził także, że jeśli chodzi o instalację burzową to jej wymiana leży w gestii Powiatu.

- Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos stwierdził, że nie rozpoczynałby w tej chwili dyskusji co trzeba jeszcze zrobić na ul. Wysokiej. Pan Osmólski stwierdził, że jest to wstępne działanie i prace te trzeba wykonać raz na zawsze. Pan Osmólski przypomniał, że w miesiącu lutym fundusz województwa przewidywał 90% dofinansowania, teraz 60% i woj. chce aby resztę dokładały lokalne samorządy.

Innych głosów w dyskusji w tej sprawie nie było. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadań związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie miasta Siemiatycze w latach 2009-2010, na 12 radnych biorących udział w obradach XV sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.

/Uchwała Nr XV/77/08 w załączeniu/

Do punktu 3 - zakończenie obrad

W tym punkcie o zabranie głosu poprosiła Sekretarz Miasta - Pani Elżbieta Rakszawa, która w imieniu Burmistrza Miasta poinformowała radnych o przyznaniu naszemu miastu wyróżnienia "Europejska Gmina-Europejskie Miasto" przyznawanego przez m.in. Gazetę Prawną, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego za dużą skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych. Pani Sekretarz stwierdziła, że ranking taki powstał w oparciu o dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat umów zawartych w 2007 r. o przyznanie unijnych dotacji, podpisane prze samorząd i inne podmioty z terenu naszego miasta

Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady i Burmistrz Miasta przekazali radnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Miasta
K. Andruszkiewicz Agnieszka Anna Sitarska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2008-04-15

Wprowadzający: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06