Protokół Nr XVI/08

Numer XVI/08
Data wydania 2008-04-02
Protokół Nr XVI/08


Z obrad XVI sesji Rady Miasta Siemiatycze która odbyła się
w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta
w dniu 2 kwietnia 2008 roku

Obrady XVI sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 12:00 zakończyły zaś o godzinie 14:00.

W obradach XVI sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 13, według załączonej do protokołu listy obecności.
Radni obecni na XVI sesji:

1. Witold Berski
2. Franciszek Drewulski
3. Mariusz Gocał
4. Jerzy Górski
5. Aleksander Jakowiuk
6. Antoni Kosieradzki
7. Eugeniusz Mudel
8. Krzysztof Osmólski
9. Bogdan Raczyński
10. Agnieszka Sitarska
11. Krzysztof Szyszko
12. Andrzej Miazio
13. Krzysztof Wieczorek

Radni nieobecni na XVI sesji:

1. Rafał Burakowski
2. Mirosław Kobus


W obradach XVI sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także goście zaproszeni w osobach:

1. Stanisław Waldemar Fleks - Z-ca Burmistrza Miasta
2. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
3. Danuta Jaszczołt - Skarbnik Miasta
5. Anna Nazarewicz - Radca Prawny Urzędu Miasta
7. Jerzy Wawrentowicz - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
8. Janusz Majer - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o
9. Maciej Wołkowicz - redaktor Kuriera Siemiatyckiego
10. Teresa Nazarewicz - Prezes Zarządu Mienia Komunalnego
11. Zdzisław Warpechowski Redaktor Naczelny Kuriera Siemiatyckiego
12. Zbigniew Chrołowski - członek SKiG
13. Ewa Romaniuk - Kierownik MOPS
14. Romuald Wilgat - Dyrektor SOK
15. Marek Malinowski - redaktor Głosu Siemiatycz
16. Andrzej Ryński - Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach
16. Agnieszka Bolewska - Iwaniuk - korespondent katolickiego Radia Podlasia
17. Tadeusz Soroczyński - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 8
oraz mieszkańcy Siemiatycz.

Przed rozpoczęciem obrad XVI sesji radni i wszyscy przybyli na sesję, minutą ciszy uczcili 3 rocznicę śmierci Ojca Świętego - Jana Pawła II.

Do punktu 1 - otwarcie obrad

Obrad XVI sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 2 kwietnia 2008 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta - Agnieszka Sitarska , która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XVI sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 - przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady stwierdziła w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XVI sesji radni otrzymali przed sesją, zwróciła się do radnych z pytaniem, czy chcieliby zgłosić zmiany do zaproponowanego porządku. Radni propozycji zmiany porządku obrad XVI nie zgłosili, a Przewodnicząca Rady poinformowała, że od grupy 9 radnych wpłynął projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Siemiatyckiego Ośrodka Kultury. Przewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt ten przekazała Burmistrzowi Miasta do zaopiniowania, dodała, że opinia Pana Burmistrza w tej sprawie jest i proponuje ująć jako punkt 5a porządku obrad dzisiejszej sesji uchwały

Radni innych uwag i poprawek do proponowanego porządku obrad XVI sesji nie wnieśli.

W dalszej części realizacji tego punktu obrad Przewodnicząca Sitarska poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XVI sesji z zaproponowaną poprawką - w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, przeciwko głosowało 2 radnych.
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
5a . Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2008 r. regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości wnoszonych opłat za posiłki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z samorządem Miasta Postawy (Białoruś).
14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.


Do punktu 3 - przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Miasta


Wiceprzewodniczący Rady poinformował radnych, że protokoły z XIV i XV sesji Rady Miasta wyłożone są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do nich uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.


Do punktu 4 - sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami

Sprawozdanie z pracy za ostatni okres złożył Zastępca Burmistrza Miasta - Stanisław W. Fleks. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Do punktu 5 - interpelacje i zapytania radnych

W punkcie interpelacje i zapytania radnych radni głos zabrali:

-Radny Antoni Kosieradzki zabierając głos stwierdził, że chce poruszyć kwestie, z którą zgłosili do niego starsi mieszkańcy ul. 11 Listopada, a mianowicie czy byłaby możliwość uruchomienia chociaż jednego kursu miejskiej komunikacji w niedzielę, aby mieszkańcy mogli dojechać w niedzielę do kościołów.

-Radny Krzysztof Wieczorek zabierając głos stwierdził, że na łączonym posiedzeniu komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury oraz Finansów i Budżetu omówione zostały i zaopiniowane pozytywnie wszystkie propozycje uchwał na XVI sesję. Radny Wieczorek stwierdził, że negatywnie zaopiniowano dwa projekty uchwał tj. uchwały w sprawie ustalenia na 2008 r. regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. Pan Wieczorek stwierdził, że padające w tym przypadku argumenty sprowadzały się do tego, że stawki dodatku za wychowawstwo zawarte w tym projekcie są wyższe u nas niż w innych ościennych miastach, dodatki motywacyjne równo dla wszystkich, z tym członkowie komisji nie zgadzają się. Radny Wieczorek stwierdził, że w przypadku tej uchwały negocjacje ze Związkami Zawodowymi prowadził jedynie Burmistrz Miasta, a zatwierdzić mają radni, którzy tak naprawdę nie wiedzą co się działo, jak przebiegały te negocjacje. Radny Wieczorek stwierdził, że negatywnie również został przez te łączone komisje zaopiniowany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2008. Pan Wieczorek podkreślił, że główne zastrzeżenia co do projektu tej uchwały dot. projektu hali sportowej. Pan Wieczorek podkreślił, że w tym projekcie uchwały występuje budowa hali sportowej w Siemiatyczach z kwotą 9 mil. zł. Radny Wieczorek stwierdził, że wielokrotnie na posiedzeniach komisji i sesji radni Panu Burmistrzowi zgłaszali, że Marszałek Województwa sygnalizował, iż kwota tej inwestycji jest za wysoka i projekt z taką kwotą nie zostanie zaopiniowany pozytywnie. Pan Wieczorek stwierdził, że radni również wielokrotnie zgłaszali, że inwestycja ta jest zbyt droga i nie uzyska poparcia, jeśli te kwoty nie zostaną zmniejszone. Pan Wieczorek dodał, że od nowej władzy w Sejmiku Wojewódzkim również dochodzą te same sygnały, że nasz projekt budowy hali nie uzyska poparcia, bo jest zbyt drogi, w stosunku do wielkości naszego miasta. Pan Wieczorek dodał, że w tym przypadku nie przekonują go argumenty przekazywane przez Burmistrza Miasta. Radny Wieczorek zwrócił się także z pytaniem, czy budując drogę asfaltową za budynkiem liceum uwzględniono prośbę dyrekcji liceum o wykonanie zjazdu na boiska szkolne, gdyż będą tam prowadzone prace remontowe. W swojej interpelacji radny Wieczorek stwierdził, że dokładnie przed rokiem zgłaszał problem nieczynnych hydrantów w mieście i podkreślał, że może dojść do tragedii. Pan Wieczorek stwierdził, że Burmistrz powiedział wtedy, że przygotowany zostanie raport w tej sprawie. Pan Wieczorek stwierdził, że chciałby ten raport zobaczyć. Pozostając przy głosie w tym punkcie radny Wieczorek zwrócił się z pytaniem, kto płaci za oświetlenie ul. 11 Listopada, czy miasto, czy też powiat, szczególnie zaś za odcinek od sklepu TOPAZ do ronda przy Kmicicu. Zdaniem radnego Wieczorka jeśli płaci miasto, to można ograniczyć to oświetlenie na tym odcinku co najmniej o 1 lampę. Na zakończenie swojej wypowiedzi radny Wieczorek zwrócił się z pytaniem, czy Urzędowi Miasta znana jest inicjatywa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Euro na sport" Pan Wieczorek stwierdził, że jeśli tak, to czy pracownik Urzędu Miasta skierowany został na przeszkolenie, by starać się o takie pieniądze.

- Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos stwierdził, że na posiedzeniu komisji zgłosił 7 pozycji wniosków i zapytań, a dot. one m.in. budowy ul. Plażowej, Słowiczej , zmiany WPI, przekazania 30.000 zł z drogi na wysypisko na inny cel. Pan Osmólski stwierdził, że Wiceburmistrz zapewnił go, że odpowiedź na te pytania otrzyma na piśmie.

Do punktu 5a - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Siemiatyckiego Ośrodka Kultury

Przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady odczytała radnym opinię dot. projektu uchwały w tej sprawie, która została przekazana przez Burmistrza Miasta. Przewodnicząca Rady powiedziała, że odczytała opinię Pana Burmistrza, dodała, że po projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Siemiatyckiego Ośrodka Kultury podpisało się 9 radnych, a problem, który reguluje ta uchwała dyskutowany był przez radnych wielokrotnie na posiedzeniach komisji i temat ten ogólnie jest znany radnym.

Radni uwag i pytań dot. projektu uchwały w tej sprawie nie wnieśli.

W dalszej części obrad XVI sesji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Siemiatyckiego Ośrodka Kultury - na 13 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4 radnych było przeciwko, 1 radny wstrzymał się od głosu.

/Uchwała Nr XVI/78/08 w załączeniu

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2008 r. regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Przewodnicząca rady wprowadzając radnych do tego tematu stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni zapoznawali się podczas posiedzeń komisji przed sesją. Przewodnicząca stwierdziła, że z tego co wie na posiedzeniach komisji były burzliwe dyskusje na temat tego projektu uchwały, szczególnie zaś dotyczyły one wysokości dodatku za wychowawstwo, podczas posiedzeń komisji kwestie te były wyjaśniane. Pani Sitarska zwróciła się z pytaniem do radnych, czy w tej chwili wnoszą jakieś uwagi i pytania co do projektu uchwały w tej sprawie, stwierdziła także, ze opinię komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury oraz Finansów i Budżetu radni poznali, prosi więc jeszcze o opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego.

-Radny Jerzy Górski - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego stwierdził, że podczas posiedzenia komisji na temat tego projektu uchwały była burzliwa dyskusja, a w głosowaniu projekt tej uchwały poparł 1 radny, 3 było przeciwko, 3 wstrzymało się od głosu.

-Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos w tym punkcie stwierdził, że posiada informacje odnośnie tego tematu, a mianowicie pokusił się o zdobycie informacji na temat wysokości kwot za wychowawstwo jakie są ustalone w takich miastach jak Bielsk Podlaski, Hajnówka, Białystok, Grajewo czy też gmina Siemiatycze i co się okazuje, że w Bielsku ten dodatek wynosi 60,42 zł, w Hajnówce 100 zł, w Białymstoku 62,42 zł, w gminie Siemiatycze 50 i 50 zł w zależności od liczby uczniów w klasach. Pan Osmólski stwierdził, że w tym momencie nasuwa mu się proste pytanie, czym różni się nauczyciel w gimnazjum gminnym przy ul. Kościuszki od nauczyciela w gimnazjum miejskim przy ul. Świętojańskiej. Pan Osmólski powiedział, że nie dziwi się Związkom Zawodowym, że chciały dużo, ale Pan Burmistrz walczył i nie poddał się schodząc ze 150 zł do 130 zł, a teraz pozostawia się to radnym, jednak wykładnia jest taka, że jeśli Rada tego nie przyjmie , to grozi nawet za to rozwiązanie Rady. Radny Osmólski w swojej wypowiedzi zwrócił również uwagę na fakt, że chwili obecnej w naszych szkołach przyznawane są wszystkim nauczycielom dodatki motywacyjne w równej wysokości. Pan Osmólski podkreślił, że przyszedł już czas, aby to także zmienić i w jakiś sposób logiczny te dodatki przyznawać, aby one faktycznie motywowały do pracy.

- Radny Krzysztof Wieczorek zabierając głos w tym punkcie porządku obrad stwierdził, że jest z tego środowiska, jednak podczas posiedzenia komisji miał wiele pytań i ma pretensję, że nie przełożono posiedzeń Komisji i sesji, do czasu, aż Pan Burmistrz powróci ze zwolnienia lekarskiego, bo te pytania chciałby właśnie jemu zadać. Radny Wieczorek stwierdził, że choć jest z tym środowiskiem od wielu lat związany, to pewne rzeczy się mu nie podobają, bo nie może tak być, a w tym środowisku właśnie jest, że czy się stoi, czy też leży to dodatek się należy. Pan Wieczorek podkreślił w swojej wypowiedzi, że jest coraz więcej osób w tym środowisku, które chcą z siebie bardzo dużo dać, ale rzeczywiście nie ma za to żadnego wynagrodzenia. Radny Wieczorek zwrócił się z pytaniem, dlaczego Burmistrz Radomski nie wynegocjował innych zasad, dlaczego radni po raz kolejny stawiani są pod murem. Zdaniem radnego Wieczorka radni powinni mieć czas na rozmowy ze Związkami Zawodowymi . Radny Wieczorek zaapelował do Burmistrza Fleksa o przekazanie Burmistrzowi Radomskiemu informacji, że Komisja Oświaty wróci do tego tematu i radni będą prosić o informacje, w jaki sposób ten dodatek motywacyjny jest w szkołach przyznawany. Radny Wieczorek podkreślił, że wysokość tego dodatku to w tej chwili 40, 50 zł i tak naprawdę nie ma o co się bić, ale nauczyciele mają poczucie własnej wartości, honor i widzą co się dzieje wokół i chcą wiedzieć, co będzie zrobione, aby tę zasadę zmienić, bo już nadszedł czas ku temu.

-Przewodnicząca Rady Miasta odnosząc się do tych wypowiedzi stwierdziła, że w miesiącu październiku Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury zaproponuje, aby spotkać się z Dyrektorami Szkół, przedstawicielami Związków Zawodowych i podczas tego spotkania te kwestie, które poruszali radni Wieczorek i Osmólski zostaną przedyskutowane.

-Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos ponownie w tym punkcie stwierdził, że w jego wypowiedzi chodziło mu to, że radni mają byś strażnikami prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, a to działanie nad którym w tej chwili radni debatują pociągnie za sobą skutek dla naszego budżetu około 2156 tys. zł. Radny Osmólski stwierdził, że jest to sygnał, że radni chcą wiedzieć więcej na ten temat i nie chcą być stawiani przed faktami, tak jak to się stało w tej chwili.

W dalszej części obrad XVI sesji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia na 2008 r. regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 6 radnych, 2 radnych było przeciwko, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

/Uchwała Nr XVI/79/08 w załączeniu/


Do punktu 7 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości wnoszonych opłat za posiłki

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni za poznali się dokładnie podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy dzisiaj zachodzi potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że potrzeby takiej nie ma.
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości wnoszonych opłat za posiłki , zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu

/Uchwała Nr XVI/80/08 w załączeniu/


Do punktu 8 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze

Przewodnicząca rady powiedziała, że z tym projektem uchwały radni również zapoznali się podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się do radnych z pytaniem, czy w tej chwili radni widzą jeszcze potrzebę przedstawienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że nie ma takiej potrzeby.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.

/Uchwała Nr XVI/81/08 w załączeniu/

Do punktu 9 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze
Przewodnicząca Rady powiedziała, że z tym projektem uchwały radni również zapoznali się podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się do radnych z pytaniem, czy w tej chwili radni widzą jeszcze potrzebę przedstawienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że nie ma takiej potrzeby.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Jedynie radny Krzysztof Osmólski stwierdził, że uchwała ta dotyczy ludzi najniżej zarabiających i trzeba dać po równo i zrobić to w sposób racjonalny bo te osoby także trzeba także godnie wynagrodzić. Radny Jerzy Górski również poparł radnego Osmólskiego i stwierdził, że osoby pracujące w przedszkolach od dawna czekali na podwyżkę. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

/Uchwała Nr XVI/82/08 w załączeniu/

Do punktu 10 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
Przewodnicząca rady powiedziała, że z tym projektem uchwały radni również zapoznali się podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się do radnych z pytaniem, czy w tej chwili radni widzą jeszcze potrzebę przedstawienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że nie ma takiej potrzeby.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.

/Uchwała Nr XVI/83/08 w załączeniu/
Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009
Przewodnicząca rady powiedziała, że z tym projektem uchwały radni również zapoznali się podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się do radnych z pytaniem, czy w tej chwili radni widzą jeszcze potrzebę przedstawienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że nie ma takiej potrzeby.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009 zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.

/Uchwała Nr XVI/84/08 w załączeniu/
Do punktu 12 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2008.

Przewodnicząca rady powiedziała, że z tym projektem uchwały radni również zapoznali się podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się do radnych z pytaniem, czy w tej chwili radni widzą jeszcze potrzebę przedstawienia tego projektu uchwały.

W dyskusji na ten temat głos zabrali:

-Radny Bogdan Raczyński zabierając głos odniósł się do pkt. 7 załącznika do tej uchwały, a mianowicie zmiany przykrycia dachu budynku Gimnazjum Nr . Radny Raczyński stwierdził, że w budżecie miasta na 2008 r. radni na ten cel przeznaczyli 110.000 zł, a w tym załączniku jest przeznaczonych 55.000 zł jako planowane nakłady ze środków własnych. Radny Raczyński zapytał, co z pozostałymi środkami, bo zostało jeszcze 55.000 zł.

-Skarbnik Miasta odnosząc się do wypowiedzi radnego Raczyńskiego stwierdziła, że w pierwszej wersji miało być 75% dofinansowania tego zadania, a teraz jest 85%, więc na dzień dzisiejszy jest 15 % dofinansowania w kwocie 55.000 zł kosztorysowej wartości. W związku ze zmianą planu WPI na dzień dzisiejszy nie dokonujemy zmian w budżecie miasta. Spowodowane jest to tym , że n nie ma jeszcze przygotowanych umów na dofinansowanie poszczególnych zadań przez Urząd Marszałkowski. Z chwilą pozytywnego rozpatrzenia wniosku na określone zadania zmiany w budżecie zostaną Radzie przedstawione. Skarbnik Miasta w swojej wypowiedzi odniosła się także do zadania ujętego pod pozycja nr 1 w załączniku do tej uchwały, a dot. budowy hali widowiskowo-sportowej. Stwierdziła, że zapisana jest kwota 9 mil. zł i na tyle co wiedzą na dziś, jeśli zadanie ma wejść to nie ważna jest kwota, a ważne są kryteria i jeśli one zostaną zmienione, to ta kwota także ulegnie zmianie, w tej chwili ta kwota jest z przetargu i tak cały czas funkcjonuje.

Radni innych uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Siemiatycze na lata 2004-2008, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 1 radny głosował przeciwko, od głosu wstrzymało się 3 radnych.

/Uchwała Nr XVI/85/08 w załączeniu/
Do punktu 13 - podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z samorządem Miasta Postawy (Białoruś)
Przewodnicząca rady powiedziała, że z tym projektem uchwały radni także zapoznali się podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się do radnych z pytaniem, czy w tej chwili radni widzą jeszcze potrzebę przedstawienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że nie ma takiej potrzeby.


Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z samorządem Miasta Postawy (Białoruś) zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny

/Uchwała Nr XVI/86/08 w załączeniu/

Do punktu 14 - podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z tym projektem uchwały radni mogli się zapoznać, gdyż został on wszystkim dostarczony przed sesją.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny głosował przeciwko, od głosu wstrzymało się 2 radnych

/Uchwała Nr XVI/87/08 w załączeniu/

Do punktu 15 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radych udzielił Zastępca Burmistrza Miasta - Stanisław Fleks.
- odpowiadając na interpelację radnego Anoniego Kosieradzkiego Pan Fleks stwierdził, że jeśli chodzi o dodatkowy kurs MKS w niedzielę, to w imieniu Pana Bumistrza musi odpowiedzieć negatywnie na tą prośbę. Pan Fleks przypomniał radnym przebieg jednej z komisji Rady podczas której sprawa funkcjonowania MKS stała się głośna. Pan Fleks przypomniał, że podczas dyskusji na tym spotkaniu wyjaśniono, że niedługo ogłoszony zostanie nowy przetarg na funkcjonowanie MKS w naszym mieście, a nowa specyfikacja warunków zostanie opracowana wspólnie z Radą Miasta, a na dziś umowa, która obecznie zawarta z przewoźnikiem nie przewiduje dodatkowch kursów, bo poprostu nie ma na to funduszy,
- odpowiadajac na interpelacje radnego Krzysztof Wieczorka Pan Fleks stwierdził, że jeśli chodzi o ulicę za LO i czy będzie tam robiony zjazd od tyłu LO to Pani Dyrektor LO była na rozmowie z Burmistrzem Radomskim w tej sprawie i wniosek ten był przedstawiany i udzielona została odpowiedź, że miasto nie jest właścieciem tego pasa drogowego, właścielem jest wspólnota "Dębitka" i wjazd do tej pory był użytkowany w formie użyczenia i grzechem byłoby nadal nie użyczać, jeśli oczywiśnie udziałowcy tej wspólnoty wyrażą zgodę, tym bardziej, że asfalt zostanie położony bez okrawężnikowania i nic nie będzie przeszkadzało,
-odnosząc się do kwestii stanu technicznego hydrantów na terenie miasta Pan Fleks stwierdził, że systematycznie są dokonywane przeglądy hydranów na terenie całego miasta, dokonuje tego Staż Pożarna w ramach obligatoryjnych działań. Straż opracowuje coroczny plan zagrożenia i zabezpieczenia mieszkańców w zakresie dostępu do hydrantów. Pan Fleks stwierdził, że Przedsiebiorstwo Komunalne również każdego roku wymienia sukcesywnie hydranty starej generacji na nowe, przy czym część z nich jest w ziemi, które nie wystają na zewnątrz. Pan Fleks stwierdził, że klucze do hydrantów są w posiadaniu Straży Pożarnej i ze strony Straży jak do tej pory nie było apeli, by zwiększyć ilość hydrantów na terenie naszego miasta, dodał, że Przedsiębiorstwo Komunalne zaś w granicach 15,17 hydrantów wymieni w tym roku na terenie miasta, co przyjmuje w swoich planach,
-ustsounkowując się do kwestii nadmiernego oświetlenia ul. 11 Listopada od sklepu Topaz do ronda przy Kmicicu Pan Fleks odpowiedział, że w ogóle na terenie całego miasta z chwilą modernizacji oświetlenia koszt całości oświetlenia jest kosztem miasta czyli całe oświetlenie jakie jest w ulicach miejskich, jego koszt ponosi budżet miasta. Oświetlenie na ul. 11 Listopada od budynku ceramiki do ronda przejęte zostało przez miasto za darmo, inwestorem tej inwestycji była Generalna Dyrekacja Dróg w ramach przebudowy 19 i miasto dostalo to za darmo to miasto w tej chwili opłaca rachunki za to oświetlenie. Pan Fleks przypomniał, że jeśli chodzi o to oświetlenie to radni mają różne interpretacje w tej kwestii, gdyż wcześniej radny Krzystzof Osmólski pytał, kiedy te lampy się zapalą. Pan Fleks powiedział, że na dziś musi odpowiedzieć, iż to miasto płaci za to oświetlenie na ul. 11 Listopada , a z raportów Policji nie wynika, żeby to oświetlenie ograniczać,
-odnosząc się do zapytania radnego Wieczorka w kwestii istnienia Funduszu Euro Sport Pan Fleks stwierdził, że Urząd wie o 2 innych funduszach i jeśli chodzi o samorząd naszego miasta to jesteśmy umieszczeni na liście indykatywnej - Orlik 2012 i dziś szkolenie na temat tego programu jest organizowane i uczestniczy w nim przedstawiciel Urzędu Miasta - Pani Małgorzata Suchota.
-odnosząc się do wniosków radnego Osmólskiego Pan Fleks stwierdził, że odpowiedź na zgloszone przez niego pytania jest właśnie opracowywana.


Do punktu 16 - wolne wnioski
Przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta zapoznała radnych z pismami, które w ostatnim czasie wpłynęły do Biura Rady Miasta, a mianowicie:
1/ z pismem Pana Zbigniewa Chrołowskiego dot. opracowania planu przestrzennego przy ul. Małopolskiej,
2/ wystąpieniem pokontrolnym CBA,
3/ wnioskiem Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o dot. zatwierdzenia zmian taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorcze odprowadzanie ścieków.
W dalszej części obrad w punkcie wolne wnioski Przewodnicząca Rady udzieliła głosu następującym osobom:
-Pan Zbigniew Chrołowski, który zabierając głos stwierdził, że kilka tygodni temu zwrócił się do Burmistrza Miasta o warunki zabudowy działki przy ul. Małopolskiej nad rzeką Kamionką na budowe budynku gastronomicznego o kubaturze 5 tys. m 3. Pan Chrołowski stwierdził, że z uwagi na fakt, iż przez 2 sąsiadów zostały zlożone zażalenia i skargi oraz w związku ztym, że ulica ta w pewnych miejscach nie przekracza 2,80 m szerokości, a wymagana szerokść przeciwpożarowa to 3,5 m - pracownicy Urzędu wydali decycję odmowną. Pan Chrołowski stwierdzil, w dalszej częsci swojej wypowiedzi, że do Komendy Wojewódzkiej Strazy Pożarnej w Białymstoku z pytaniem co ma robić i o wydanie opinii w tej sprawie. Pan Chrołowski stwierdził, że zasugerowano mu, aby zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o możliwość czasowego zawracania pojazdów na działce miejskiej, która jest obok jego działki. Pan Chrołowski powiedział, że na te prośbe dostal odpowiedź odmowną Pana Burmistrza. Pan Chrołowski podkreslił, że ta działka, która jest miejską w tej chwili kilka lat temu przekazana została miastou przez wspólnotę gruntową, a on sam był jednym z inicjatorów przekazania jej miastu i trudno jest mu zrozumieć, że dzisiaj Burmistrz Miasta zabrania czasowego zawracania na tej działce. Pan Chrołowski nadmienił, że w jego zamiarze było wybudowanie nad rzeką Kamionką bulwaru dla ogółu mieszkańców, ale intencja Pana Burmistrza była inna, chciał zlokalizować na tej działce magazyn dla elektrociepłowni. Pan Chrołowski dodal w swojej wypowiedzi, że jest gotów partycypować w kosztach planu pod przyszłą jezdnię, ale tu także dostał negatywną odpowiedź i nie rozumie dlaczego podkłada mu się takie kłody. Pan Chrołowski dodał, że zawsze jest kłótnia o pieniądze, ujednak jego inwstycja przynosiłaby dla miasta 30.000, 40.000 zł podatku rocznie, tym bardziej, że nasze miasto jest skazane na turystykę i sport i trzeba iść w tym kierunku. Pan Chrołowski dodał, że nie wie, czy takie traktowanie tej sprawy jest zemstą, czy też zawiścią. Pan Chrołowski w swojej wypowiedzi stwierdził także, iż w 2002 r. Burmistrz Miasta sugerował, aby tę uliczke Małopolską poszerzyć, jednak nie było to na rękę Pana Fleksa i nie zostało wszczęte postępowanie, gdyż działkę tam ma kuzyn Pana Fleksa. Pan Chrołowski na zakończenie swojej wypowiedzi zwrócił się do radnych z prośbą, aby podjąć taką uchwałę, dodał, że koszt tego szacuje na ok. 10.000 zł i jest gotów pokryć koszt wykonanaia tego porszerzenia, bo tu chodzi o 30m2 i ta droga będzie ulicą miejską z prawdziwego zdarzenia. Pan Chrołowski dodał, że w tej chwili także mieszkaja tam ludzie, którzy mogą miasto zaskarzyć, bo w tej chwili nie może tam dojechać nawet Straż Pożarna.
-Pan Stanisław W. Fleks - Zastępca Burmitrza Miasta odnosząc się do wypowiedzi Pana Chrołowskiego stwierdził, że nie będzie używał w swojej wypowiedzi tak górnolotnych słów, balansował epitetami i absurdalnymi porównaniami tak jak to zrobił Pan Chrołowski. Pan Fleks stwierdził, że jak Pan Chrołowski był radnym wszyscy byli skłonni utworzyć bulwar i jeżeli bulwar, to żadana droga. Pan Fleks stwierdził, że miało być przedłużenie parku miejskiego, aż do ul. Żwirki i Wigury, jednak nie było mowy o żadnej drodze. Pan Fleks zwracajac się do Pana Chrolowskiego stwierdził, że chciałby go zapytac, bo tereny, o których mówi zawsze były własnością wspólnoty mieszkańców Świętojańska i w skład Zarządu wspólnoty Debitka zawsze wchodził ojciec pana Chrołowskiego i kto nabył tę działkę, jakim prawem została ona wydzielona i nabyta nie będzie pytał, ale nabyly ja 4 ososby będące członkami Zarządu Wspólnoty i tam nigdy nie było budownictwa i nie będzie. Odnosząc się do kwestii kuzyna, Pan Fleks stwierdził, że siostra tego kuzyna jest matką Pana Chrołowskiego żony i o to wszystko może zapytać drugiego kuzyna - Pana Jerzego Wawrentowicza. Pan Fleks podkreslił, że ulica ta terenie miasta nie może być węższa niż 5 m i każda droga dojazdowa dla Straży Pożarnej musi spełniać określone parametry, a w tym przypadku nie spełni, dodał, że ul. Małopolska nigdy nie była drogą, tam był jedynie pastewnik. Odnosząc się do kwestii planu przestrzennego, Pan Fleks stwierdzilł że to nie Burmistrz Miasta, a Rada Miasta podejmuje decyzje o przystąpieniu do realizacji planu i na dziś przystapiono do realizacji planów między ul., Drohiczyńską i Ogrodową oraz na osiedlu Ciechanowieckim, dodał, że w zamierzeniach odnośnie ciepłownini nigdy nie zakładano że na tym terenie będą budowane jakieś magazyny. Pan Fleks stwierdził także w swojej wypowiedzi, że najpierw miasto musi uporać się z problemem ul. Spacerowej i chcąc poszerzyć ul. Małopolska jest podobny układ, trzeba wydzerżawiać min., z jednej strony 1 gospodarzaz z drugiej strony trzeba wydzierżawiać, aby osiągnać te gabaryty szerokości. Pan Fleks stwierdził, że najpierw trzeba załatwić ul. Spacerową a bulwar o którym mówi Pan Chrołowski zostanie zagospodarowany, gdy powstanie tam hala sportowa.
-Pan Chrołowski zabierająć głos ponownie stwierdził, że będzie przychodził na kolejne sesje i odkrywał po woli rąbki tajemnicy władzy tego Urzędu bo jemu Burmistrz zakazał budowy tego obiektu kategorycznie nie będąc świadom tego co się dzieje w mieście. Pan Chrołowski stwierdził, że jako czlonek wspólnoty nabył część tego gruntu. Pan Chrołowski stwierdził, że przed 20 lat zakupił legalnie i formlanie ten grunt, dodał, że jeśli chodzi o grunt na drogę za LO to wspólnota gruntowa przekazała go dla miasta, a nie dla Pana Burmistrza.
-Radny Antoni Kosieradzki zabierając głos w wolnych wnioskach zwrócił uwagę na potrzebę zabezpieczenia domu po Państwu Brzozowskich przy ul. Pałacowej. Pan Kosieradzki stwierdził, że bardzo często przebywają tam dzieci i może dojść do nieszczęścia.
-Radny Egugeniusz Mudel stwierdził, że chciałby skierować pytania do dyrekcji instytucji podległych Urzędowi Miasta, a mianowicie:
1/ do Pani Nazarewicz - Prezesa Zarządu Mienia Komunalnego - dochodzą słuchy, że wystawiła do sprzedaży nieruchomość, którą otrzymała aportem od miasta. Pan Mudel zwrócił się z pytaniem, czy jest to prawda?
2/ do Pana Janusza Majera Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o- Pan Mudel stwierdził, że na poprzedniej sesji zadał pytanie Panu Prezesowi, które brzmiało: czy Przedsiębiorstwo Komunalne nalicza kary dla Oerlemans za wpuszczanie niestandartowych ścieków do oczyszczalni i otrzymał odpowiedź od Pana Prezesa, że wprzepisach regulujących zasady rachunkowości nie ma określenia faktura karna i PK nie dysponuje instrumentami prawnymi do naliczania takich kar. Pan Mudel zapytał czy nadal naliczane są dla Firmy Oerlemas opłaty za niestandartowe ścieki, które kierowane są do miejskiej oczyszczalni i jeśli tak, to czy w roku 2000 te opłaty od Oerlemas także były naliczane. Radny Mudel zapytał, czy z naliczaniem tych opłat związany jest fakt, iż w grudniu 2006 roku część pracowników PK przebywała w Świnoujściu na wczasach w ramach delegacji służbowej, jeżeli tak, to czy ma to jakiś związek z tym, że opłaty te nie zostały naliczone.
Radny Mudel w dalszej części swojej wypowiedzi stwierdził, że według niego Zarząd Mienia Komunalnego i Przedsiębiorstwo Komunalne powołane zostały po to, by świadczyć usługi dla mieszkańców miasta. Radny Mudel zwracając się bezpośrednio do Prezesa Majera zapytał go czy nie uważa, że zarządzając w tej chwili Przedsiębiorstwem zabezpiecza swoje partykularne interesy? Radny Mudel zapytał Pana Majera, czy jest ogranicznik, który hamuje jego poczynania?. Zwrócił się z pytaniem do Prezesa Majera, czy uzasadniony był zakup samochodu WUKO za kwotę ponad 1 mil. zł, w kontekście tego co się dzieje w mieście, np. jak fatalnie wygląda kotłownia przy ul. 11 Listopada? Radny Mudel zwracając się do Prezesa Majera stwierdził, że może zajął by się tym co potrzeba, czyli świadczeniem usług dla miasta. Radny Mudel powiedział, że radni jak idioci popierają jego poczynania, jako przykład podał ujęcie w budżecie miasta na 2008 r. w wydatkach inwestcyjnych opracowania dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków.
-Prezes Prezes Majer skierował prośbę, aby te pytania przedłożone zostały dla niego w formie pisemnej, żeby mógł odpowiedzieć, bo trochę mógł się coś przesłyszeć.
-Radny Mudel odnosząc się do tej wypowiedzi stwierdził, że radziłby panu Prezeswi przejść do Biura Rady, do pani Kasi i tam dokładnie odsłuchać to wszystko co zostało powiedziane.
-Radny Andrzej Miazio zwrócił uwagę na agresywaność ścieków jakie spływają do naszego zalewu w z Czartajewa. Radny Miazio zwrócił również uwagę na potrzebę zakupu przez Przedsiębiorstwo Komunalne kontenerów na gruz, aby mieszkańcy mieli możliwość usuwania gruzu ze swoich gospodarstw.
- Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos w tym punckie porządku obrad stwierdził, że zapoznał się z pismem Prezesa Majera dot. podwyżki cen wody i ścieków i prosiłby, aby Pan Prezes bardziej szczegółowo umotywował podwyżkę ścieków dla przedsiębiorstw. Radny Osmólski stwierdził, że w tej wchili jest to opisane bardzo rachunkowo, że radnym trudno jest to pojąć, a zrozumienie tego zagadnienia zadecyduje, czy radni zagłosują za podwyżką, czy też nie. Radny Osmólski w swojej wypowiedzi zwrócił także uwagę na swój wniosek zgłoszony na jednej z poprzedniej sesji, a dot. usunięcia betonowego słupa z jednej posesji na ul. Głowackiego. Pan Osmólski zwrócił się także z prośbą, aby Zarząd Powiatu oczyścił z zarośli pas drogowy w ul. Słowiczyńskiej oraz odchwaścił chodnik w ul. Głowackiego na odcinku od cmentarza komunalnego do krzyżówki.
Do punktu 17 - zakończenie obrad


W związku z wyczerpaniem porządku obrad XVI sesji Rady Miasta w dniu 2 kwietnia 2008 r. r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 14:00.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Przewodniczący Rady Miasta

K.Andruszkiewicz Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik do Protokołu Nr XVI/08
z XVI sesji Rady Miasta
z dnia 2 kwietnia 2008 r.
Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Po raz kolejny staję przed Radą by przedstawić sprawozdanie z bieżących prac i realizacji uchwał. Ostatni okres, to czas, który obok wypełniania bieżących zadań miasta, został poświęcony przygotowaniom do realizacji zaplanowanych inwestycji.

Z zakresu inwestycji
Rozstrzygnięty został drugi przetarg oraz podpisana została umowa z firmą Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski z Ciechanowca na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach: Leopolda Okulickiego, Kosynierów, Artura Grottgera, Romualda Traugutta, Emila Fildorfa, Władysława Liniarskiego, Ks. Stanisława Brzóski i Zielonej, oraz na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozbiorczego w ulicy Ciechanowieckiej i ulicy Nowej od strony Drohiczyńskiej a także na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę wodociągu w ulicy Drohiczyńskiej. Termin opracowania dokumentacji technicznej ustalono do 30 lipca br zaś koszt zlecenia wyniesie 100 040 zł.
Rozstrzygnięty został również II przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację węzła osadowego przy miejskiej oczyszczalni ścieków. Ofertę przedstawiła jedynie firma: Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" na kwotę 363 560 zł. Umowa zostanie podpisana w najbliższych dniach a termin opracowania dokumentacji technicznej wynosi 150 dni od daty jej podpisania.
Zostały złożone dwa wnioski o ustaleniu lokalizacji drogi w ulicach: Ogrodowa, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej, Leg. Piłsudskiego i Szpitalnej oraz Sportowej , Słowiczej i Plażowej.
Aktualnie przygotowywane są dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Dotyczą one przebudowy ulic na osiedlu Muszkowie przy ul. Ciechanowieckiej oraz zmiany pokrycia dachu Gimnazjum Publicznego nr 1. Zlecono wykonanie studiów wykonalności dla tych zadań. Zważywszy na fakt, iż procedura rozpatrywania wniosków trwa około czterech miesięcy, to analiza finansowa dla tych zadań, bazuje głównie na budżecie roku przyszłego. Miasto powinno zabezpieczyć środki finansowe na pierwszy kwartał 2009 r. w wysokości całego wkładu własnego, czyli w przypadku dróg na osiedlu jest to 50 % , natomiast w przypadku dachu na budynku gimnazjum teoretycznie zakłada się iż będzie to 15 % wartości brutto inwestycji. Termin składania wniosków w ramach działania 2.1.2 lokalna infrastruktura drogowa upływa 25 kwietnia 2008r., natomiast dla drugiego wniosku nie został jeszcze ogłoszony konkurs ani też szczegółowe wytyczne.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe ulic miejskich, jego rozstrzygnięcie nastąpi po 17 kwietnia.
Zakończono postępowanie przetargowe na dostawę prefabrykatów drogowych: kostki brukowej, obrzeży i krawężników. Spośród czterech ofert najkorzystniejsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Wiprobet z Hołówek. Wartość wynosi 195.599zł brutto.
Wykonano dokumentację projektową na budowę ul. Ks. Brzóski - koszt projektu to -12.640 zł.
Wykonano profilowanie ulic gruntowych z dowiezieniem lokalnym pospółki, koszt wykonanych prac wyniósł - 3.615zł.
Wykonano także roboty ziemne i podbudowę na ul. Gilewskiego, wartość robót - 36.944zł . Około połowy kwietnia MAKSBUD położy nawierzchnię bitumiczną.
Systematycznie wykonywane są remonty cząstkowe ulic. Na drodze dojazdowej w byłym POM masą z recyklera remont wykonało PDM z Siemiatycz na kwotę 5.446zł . Masą bitumiczną na zimno, prace wykonują pracownicy MOSiR.
Gospodarowanie nieruchomościami
W ostatnim okresie dokonano sprzedaży na rzecz najemców 6 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonych przy ulicy: 11 Listopada 35, Pałacowej 15, Ciechanowieckiej 29B, Świętojańskiej 27 i Świętojańskiej 29. W przypadku lokalu przy ul. Ciechanowieckiej została zastosowana bonifikata w wysokości 90% w pozostałych przypadkach 80%. Ogółem wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły 50.684,61 zł. W chwili obecnej przygotowuje się do sprzedaży na rzecz najemców kolejne 22 lokale mieszkalne.
7 lutego odbył się drugi, nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Ciechanowieckiej o pow. 7907 m2 Ustalona cena wywoławcza wynosiła 250.000 zł + VAT. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wymaganego wadium.
Również negatywnym wynikiem zakończył się drugi, nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy 11 Listopada, o pow. 1044 m2 . Cena wywoławczą 45.000 zł + 22 % VAT. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ osoba dopuszczona do przetargu nie dała postąpienia ponad cenę wywoławczą. Dnia 21 kwietnia 2008 r. odbędzie się drugi przetarg ustny, nieograniczony, na sprzedaż udziału do ? części nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, wpisanym do rejestru zabytków, położonej przy ulicy Pałacowej 19, o powierzchni 743 m2 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 700.000,00 zł +VAT, stanowi ona współwłasność z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.
Pozostałe
26 lutego odbyłem spotkanie z Wójtem gminy Siemiatycze w sprawie podłączenia kanalizacji sanitarnej Czartajewa do sieci miejskiej oraz przyjmowania ścieków komunalnych z terenu Gminy z wozów asenizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne. Ustalono, że podłączenie będzie możliwe bez konieczności budowy zbiornika uśredniającego, Wójt wystąpi do Przedsiębiorstwa Komunalnego o wydanie nowych warunków podłączenia kanalizacji, operatorem sieci na terenie Czartajewa pozostanie Gmina Siemiatycze lub podmiot przez nią wskazany. Wójt Gminy zadeklarował, że w przypadku modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków Gmina Siemiatycze będzie partycypować w kosztach proporcjonalnie do ilości zrzutów. Ponadto ustalono, że warunki odbioru ścieków do zlewni zostaną określone w umowie zawartej miedzy wójtem a przedsiębiorstwem Komunalnym w kwestii dofinansowania zmodernizowanej zrzutni ścieków.
12 marca w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z przedstawicielami starostwa w sprawie podłączenia istniejącej oczyszczalni ścieków w Czartajewie do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej przez Gminę Siemiatycze, omówiono sposób przyjęcia na stan i zwrot kosztów wybudowania kanalizacji sanitarnej ul. Szpitalnej do Domu Pomocy Społecznej oraz aktualny stan zanieczyszczeń zalewów i źródła ich powstawania. Wicestarosta zadeklarował możliwość podłączenia istniejącej oczyszczalni do sieci kanalizacyjnej. Jednocześnie podkreślił, powołując się na wyniki badań, że woda odprowadzana do zalewu odpowiada normom zawartym w pozwoleniu wodno-prawnym dla tej oczyszczalni. Jednak tak tolerancyjna norma zrzutu ścieków jest zabójcza dla czystości zalewów i norm czystości wody jaka musi zostać spełniona przy funkcjonowaniu kąpielisk. W sprawie kanalizacji ul. Szpitalnej ustalono, że wykonana kanalizacja zostanie przejęta przez Przedsiębiorstwo Komunalne za kwotę 56 710 zł. Poniesione koszty wykonania dokumentacji będą stanowiły udział starostwa w kosztach tej inwestycji.. W zakresie zbiorników wodnych wicestarosta oświadczył, że nie posiada bezpośrednich umocowań prawnych do egzekwowania pozwolenia wodno-prawnego od właścicieli stawów. Pan Krzysztof Osmólski występując jako jeden z właścicieli stawów zobowiązał się w imieniu swoim i innych właścicieli do trzykrotnego przeprowadzenia w stawach prób jakości wody w okresie letnim..
Na początku marca została podpisana umowa z Narodowym Centrum Kultury na realizację zadania w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska". Zadanie to jest realizowane jest, już po raz drugi, przez Gimnazjum Publiczne Nr 1. Wysokość dofinansowania wynosi 60 % wynagrodzenia dyrygenta chóru. Pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu miasta.
W marcu został złożony wniosek o dofinansowanie zakupu pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania różnic między regionami. Miasto ubiega się o maksymalne dofinansowanie sięgające 50 % wartości samochodu. Szacunkowo ok. 55 tys. zł miasto będzie musiało przeznaczyć na ten cel z własnego budżetu. Planuję przekazanie tego samochodu do Zespołu Szkół z oddziałami integracyjnymi.
W okresie sprawozdawczym wykonywano prace przy utrzymaniu bieżącym ulic tj. sprzątanie i utrzymanie zimowe, wartość robót wyniosła 20.951zł .
Przeprowadzona została procedura przetargowa na oczyszczanie ulic lokalnych , parkingów i chodników, w tym także opróżnianie i wywóz zawartości koszy na śmieci. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Komunalnego. Przykładowe, oferowane ceny to: oczyszczenie 1 m2 jezdni 0,25 zł, oczyszczanie kratek ściekowych 30 zł za szt, prace porządkowe po sezonie zimowym 0,45 zł za m2 . Ogółem, kwota przewidziana za wykonanie tego zadania wynosi 125.708zł
Podpisano umowę na dalszy etap wykonania ewidencji ulic lokalnych. Obowiązek posiadania takiej ewidencji nakładają na zarządców dróg przepisy. W ubiegłym roku opracowano mapy całego miasta. W bieżącym planowane jest wykonanie tzw. opisów ok. połowy ulic. Nie zostaną uwzględnione w opracowaniu ulice na których planowane są w najbliższym czasie prace, gdyż wymagałoby to wykonania ponownego opisu. Wartość zlecenia wyniesie 30.493 zł. Ewidencję wykonuje firma z Konina Lechmann+Partner.
Przed nowym sezonem wykonano cięcia pielęgnacyjne koron drzew znajdujących się w pasie drogowym ulic: Pałacowej Małopolskiej, Ściegiennego, Zaszkolnej, Nadrzecznej oraz na skwerku. Na ulicy Pałacowej i Placu Jana Pawła II ustawiono 45 nowych koszy ulicznych zakupionych w 2007 r.
Aktualnie przygotowywany jest wniosek do Ministerstwa Oświaty na dofinansowanie remontów w szkołach. Wniosek ma być złożony do 4 kwietnia. Obejmie on dofinansowanie remontu posadzek i elewacji w Szkole Podstawowej Nr 1, wymiana okien i drzwi w Sali gimnastycznej, szatniach oraz remonty łazienek przy Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1, wymiana okien w salach i na korytarzach nauczania początkowego, wymiana w całej szkole opraw oświetleniowych w Zespole szkół.
Przygotowywane są także wnioski do Programu operacyjnego, Kapitał Ludzki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli z zakresu języka angielskiego i technik informacyjnych oraz realizację zajęć pozalekcyjnych uczniów w tym naukę przez internet. Ogłoszenie określające szczegółowe warunki przystąpienia do konkursu ukażą się po 15 kwietnia.
Realizując zalecenia pokontrolne RIO w zakresie zwiększenia kontroli realizacji obowiązków podatkowych względem Miasta od początku roku do 14 marca zostało przeprowadzonych 15 kontroli nieruchomości. Kontrolą objęto głównie nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej chociaż nie tylko. W wyniku kontroli stwierdzono rozbieżności między złożonymi deklaracjami a stanem faktycznym. Najczęściej podane powierzchnie były zaniżone. Jednak w dwóch przypadkach stwierdzono podanie przez podatników powierzchni większej niż faktyczna, podlegająca opodatkowaniu. W trakcie prowadzonych aktualnie postępowań podatkowych zostaną dokonane korekty podatku od nieruchomości za 2008 r i często za lata poprzednie. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że w związku z przeprowadzonymi kontrolami do budżetu Miasta wpłynie dodatkowo 37 500 zł. Ok. 16 000 zł trzeba będzie zwrócić podatnikom. Zatem w końcowym efekcie budżet wzrośnie o ok. 21 000 zł. W ubiegłym roku przeprowadzono 8 takich kontroli w wyniku których wpływy z podatków wzrosły o ok. 14 000 zł.
Na zakończenie chciałbym przedstawić Radzie informację o wynikach kontroli CBA w Urzędzie Miasta w zakresie wybranych procedur przetargowych sprzedaży nieruchomości gruntowych należących do Gminy Miejskiej Siemiatycze w latach 2003 -2007. Kontrola trwała w Urzędzie Miasta od 2 stycznia do 19 lutego. Obejmowała przede wszystkim sprawę sprzedaży nieruchomości dla PRONARU. Aby potwierdzić dobre intencje spółki Pronar przedstawiłem jednostce kontrolującej dodatkowe porozumienie z dnia 22 lutego br podtrzymujące zobowiązanie wybudowania i uruchomienia zakładu produkcyjno- usługowego zatrudniającego docelowo co najmniej 500 osób. CBA po przedstawieniu protokołu kontroli wydała 3 zalecenia które pozwolę sobie zacytować:
Podjęcie działań mających na celu:
a. przestrzeganie w Urzędzie Miasta Siemiatycze podstawowych obowiązków pracowników samorządowych, do których należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli, a w szczególności przestrzeganie prawa oraz wykonywania zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie na podstawie art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych,
b. podniesienie kultury prawnej z zakresu powierzonych zadań poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych dla pracowników Urzędu,
c. podjęcie działań w zakresie budowania świadomości pracowników samorządowych w podległym Urzędzie w zakresie rozumienia celu i sensu roli służebnej administracji publicznej poprzez odpowiednie szkolenia oraz wprowadzenie sprawnego systemu kontroli wewnętrznej wszystkich czynności w procesie realizacji powierzonych zadań. Wdrożenie audytów wewnętrznych a w szczególności określenie przyczyn i źródła powstania nieprawidłowości.
W związku z zaleceniami przygotowywane są stosowne szkolenia.
Dziękuję za uwagę.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2008-05-07

Wprowadzający: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06