Protokół Nr XVII/08

Numer XVII/08
Data wydania 2008-04-30

Protokół Nr XVII/08
Z obrad XVII sesji Rady Miasta Siemiatycze która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta
w dniu 30 kwietnia 2008 roku

Obrady XVII sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00 zakończyły zaś o godzinie 16:25.

W obradach XVII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 14, według załączonej do protokołu listy obecności.

Radni obecni na XVII sesji:
1. Witold Berski
2. Rafał Burakowski
3. Franciszek Drewulski
4. Jerzy Górski
5. Aleksander Jakowiuk
6. Antoni Kosieradzki
7. Mirosław Kobus
8. Andrzej Miazio
9. Eugeniusz Mudel
10. Krzysztof Osmólski
11. Bogdan Raczyński
12. Agnieszka Sitarska
13. Krzysztof Szyszko
14. Andrzej Miazio

Radnym nieobecnym na XVII sesji był radny Mariusz Gocał.

W obradach XVII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także goście zaproszeni w osobach:

1. Zbigniew Jan Radomski -Burmistrz Miasta Siemiatycze
2. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
3. Danuta Jaszczołt - Skarbnik Miasta
4. Anna Nazarewicz - Radca Prawny Urzędu Miasta
5. Jerzy Wawrentowicz - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
6. Janusz Majer - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
7. Regina Sawczyńska - Przewodnicząca Zarządu osiedla Nr 7
8. Romuald Wilgat - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1
9. Teresa Nazarewicz - Prezes Zarządu Mienia Komunalnego
10 Zdzisław Warpechowski - Redaktor Naczelny Kuriera Siemiatyckiego
11. Maciej Wołkowicz - korespondent Kuriera Siemiatyckiego
12. Ewa Romaniuk - Kierownik MOPS
13. Marek Malinowski- korespondent Głosu Siemiatycz
14. Agnieszka Bolewska - Iwaniuk - korespondentka katolickiego Radia Podlasia
15. Teresa Fronc - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
16. Tadeusz Soroczyński - Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 8
oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta.

Do punktu 1 - otwarcie obrad

Obrad XVII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 kwietnia 2008 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta - Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XVII sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 - przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Rady stwierdziła w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XVII sesji radni otrzymali wcześniej, dodała, że w chwili obecnej chciałaby zaproponować uzupełnienie tego porządku obrad o następujące punkty:
1/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2008 r.
2/ podjecie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli,
3/ podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze.

W dalszej części realizacji tego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Skarbnika Miasta o przedstawienie radnym bliższych szczegółów uchwały dot. zmian w budżecie miasta.

-Skarbnik Miasta zabierając głos stwierdziła, że podczas łączonego posiedzenia komisji Rady informowała radnych, że najprawdopodobniej potrzebna będzie taka zmiana w budżecie miasta na 2008 r. Skarbnik Miasta powiedziała, że uchwała ta dotyczy zadań ujętych w budżecie miasta na 2008 r. w wykazie zadań inwestycyjnych jako zadania jednoroczne, a dobrze byłoby gdyby zapisane zostały jako zadania wieloletnie, gdyż wpisane są do WPI. Pani Skarbnik dodała, że w tej chwili jest spór między Regionalna Izba Obrachunkową, a Urzędem Marszałkowskim dot. właśnie tych kwestii i skoro ta uchwała ma być załącznikiem do składanych wniosków, to dobrze byłoby te uchwalę przyjąć, aby wnioski na realizacje tych zadań nie zostały odrzucone z powodu braku takiej uchwały. Pani Skarbnik w swojej wypowiedzi podkreśliła, że uchwała ta nie wiąże się ze skutkami finansowymi dla budżetu miasta.

Radni jednogłośnie tj. 14 głosami za przyjęli tę zmianę porządku obrad XVII sesji.

W zarządzonych kolejnych głosowaniach radni 11 głosami za, przy 3 wstrzymujących się pozytywnie odnieśli się do propozycji ujęcia w porządku obrad XVII sesji pkt. dot. podjęcia uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli oraz jednogłośnie przyjęli propozycję umieszczenia w porządku obrad tej sesji pkt. dot. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze.

Przewodnicząca zawróciła się do radnych z pytaniem, czy chcieliby zgłosić inne zmiany do zaproponowanego porządku. Radni nie zgłosili innych poprawek do proponowanego porządku obrad XVII sesji.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XVII sesji Rady w dniu 30 kwietnia 2008 r. z przyjętymi poprawkami - na 14 radnych biorących udział w obradach XVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.

Przyjęty porządek obrad XVII sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r. i udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z tego tytułu:
a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r;
b/ opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2007 r;
c/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej;
d/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2007 r.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007r.
7. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Siemiatycze na 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Siemiatycze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej jednostki kultury pod nazwą Siemiatycki Ośrodek Kultury.
11. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 - przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta

Wiceprzewodniczący Rady poinformował radnych, że protokół z XVI sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do nich uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 - interpelacje i zapytania radnych

Radni zgłosili podczas XVII sesji następujące interpelacje:

-Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos stwierdził, że na jednej z poprzedniej sesji składał wniosek dot. oświetlenia za byłym Hortexem tj. w ul. Armii Krajowej do budynku socjalnego i otrzymał w tej sprawie pismo, w którym Pan Burmistrz informuje, iż w chwili obecnej chcąc przystąpić do realizacji tego zadania należy wygospodarować w budżecie środki w granicach 50.000 zł, kiedy w roku ubiegłym była to kwota ponad 28.000 zł. Radny Mudel zapytał skąd taka różnica, stwierdził, że rozumie, iż jest to koszt dokumentacji. W swojej wypowiedzi radny Mudel stwierdził, że wcześniej uchwałą Rada Miasta powołała do życia Kurier Samorządowy, dodał, że na poprzedniej sesji także uchwałą Rada Miasta uchyliła ten zapis. Radny Muel zwrócił się więc z pytaniem ,dlaczego Kurier jest w dalszym ciągu wydawany?. Pozostając przy głosie Pan Mudel stwierdził, że budżet miasta na 2007 r. zakładał wiele zadań do wykonania i w ciągu roku był zmieniany kilkakrotnie. Pan Mudel stwierdził, że najwięcej pozycji w tym budżecie zajmowały różnego rodzaju opracowania dokumentacji, dodał, że w tej sytuacji jego pytanie brzmi, czy nasze miasto stać jest na realizacje tych projektów, jak również ile wykonano w przeszłości projektów, które nie będą zrealizowane ze względu na brak środków finansowych. Kolejną kwestią poruszoną przez Pana Mudla w tym wystąpieniu była sprawa basenu nad zalewem. Radny Mudel w tej sprawie zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta, czy czyni on jakieś starania w celu ustalenia tego kto ponosi winę za prawdopodobnie nie właściwe wykonanie tej inwestycji, bo w tej chwili obiekt ten popada w ruinę. Pan Mudel zapytał czy Burmistrz podjął działania by ustalić winnego i pociągnąć go do odpowiedzialności za to. Pan Mudel skierował także do Pana Burmistrza Radomskiego pytanie, czy w Urzędzie Miasta stosowany jest mobing, gdyż pracownicy Urzędu Miasta niechętnie rozmawiają z radnymi.

-Radny Mirosław Kobus zwrócił się z pytaniem, czy odbyły się już rozmowy w sprawie budowy sztucznego boiska na stadionie. Radny Kobus dodał, że jeśli tak, to bardzo prosi Pana Burmistrza o podanie szczegółów.

-Radny Krzysztof Wieczorek zabierając głos powiedział, że na poprzedniej sesji Rady Miasta zadał pytania, na które uzyskał odpowiedzi, które go jednak nie satysfakcjonują. Radny Wieczorek stwierdził, że zwrócił się z pytaniem, czy zapadły ustalenia w kwestii zjazdu z nowej nawierzchni ul. Gilewskiego ciężkich samochodów, kiedy Zespół Szkół przystąpi do modernizacji boisk. Radny Wieczorek zwrócił się z pytaniem, kto będzie odpowiedzialny, jeśli te ciężkie maszyny zniszczą nowo wybudowana drogę? Radny Wieczorek powiedział, że na poprzedniej sesji pytał także o oświetlenie na ul. 11 Listopada na odcinku od sklepu Topaz do ronda przy Kmicicu pali się za dużo lamp i czy w ramach oszczędności możemy co drugą wyłączyć. Pan Wieczorek stwierdził, że bardzo zdziwiła go odpowiedź, że to policja ma interesować się budżetem miasta i naszym oświetleniem. W dalszej części swojego wystawieni radny Wieczorek przedstawił radnym zdjęcia hydrantów na terenie miasta, które są zarośnięte trawą, radny Wieczorek stwierdził, że według niego te przeglądy hydrantów o których mówił Pan Fleks na poprzedniej sesji nie są dokonywane i nadal bezpieczeństwo miasta w tym zakresie nie jest zapewnione. Na zakończenie swojej wypowiedzi radny Wieczorek powiedział, że niepokoi go fakt, że Burmistrz Miasta jest coraz rzadziej obecny na posiedzeniach komisji, a zastępujący go Wiceburmistrz przekazuje różne wytłumaczenia ale radni nie są ich w stanie zaakceptować. Radny Wieczorek zwrócił się również z pytaniem, kiedy zostanie załatwiona sprawa, która ciągnie się już od początku bieżącego roku, a dot. finansowania przez nasz samorząd sportu kwalifikowanego, tym bardziej, że zbliża się już sezon wakacyjny.

-Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos stwierdził, że na posiedzeniu komisji przed sesja zgłosił 6 zapytań, nie będzie ich w tej chwili przytaczał w całości, ale chce powiedzieć, że dot. one między innymi takich kwestii jak: wykorzystania przystanków MKS do parkowania dla mieszkańców w soboty i niedziele, problemu śmieci przy blokach, kończącej się umowy z PKS na prowadzenie miejskiej komunikacji samochodowej.

-Radna Agnieszka Sitarska zwróciła się z pytaniem dot. zakupu samochodu ze środków budżetu miasta i PCPR. Pani Sitarska stwierdziła, że samochód ten ma być 8 osobowy, a radni prosili żeby był on dużo większy. Radna Sitarska zwróciła się z pytaniem dlaczego wniosek został złożony na zakup tak małego samochodu?

Innych interpelacji nie wniesiono.

Do punktu 5 - Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r. i udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z tego tytułu

a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r;

Sprawozdanie z pracy w roku 2007 przedstawił Burmistrz Miasta - Zbigniew Radomski. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Radni pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli.

b/ Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok

Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2007 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Franciszek Drewulski, sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c/ Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Pozytywną opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Siemiatycze sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2007 rok oraz pozytywną opinię o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Siemiatycze wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2007 rok odczytała Przewodnicząca Rady.

d/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2007 rok

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni zapoznali się już ze sprawozdaniami z wykonania budżetu miasta za 2007 r, z opiniami zarówno Komisji Rewizyjnej jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej i czy w tej sprawie radni chcieliby jeszcze zabrać głos przed przystąpieniem do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium.

W dyskusji głos zabrali:

-Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos stwierdził, że z uwagą słuchał wystąpienia Pana Burmistrza i musi stwierdzić, że wynika z niego, że wszystko jest pięknie i super. Radny Mudel stwierdził, że faktem jest, ze radni kilka razy zmieniali budżet miasta w 2007 r., ostatni raz we wrześniu 2007 r. jednak i tak z 20 zadań inwestycyjnych przyjętych w tym budżecie nie wykonano 12. Radny Mudel stwierdził, że dziwi go więc skąd tak wysoki wskaźnik wykonalności budżetu, aż 78%, bo według niego jest to grubo poniżej. Radny Mudel w swojej wypowiedzi stwierdził, że gdy się słucha tego sprawozdania to wszystko ładnie wygląda: 110% wykonania dochodów, 95% wydatków. Radny Mudel stwierdził, że o niektórych kwestiach jednak nie mówi i tak np. jeśli chodzi o synagogę to mówi się tylko, że na 2008 r. Rada wyrzuciła wykonanie dokumentacji projektowej synagogi, ale nie mówi się , że Rada żądała informacji, ile remont synagogi w przybliżeniu będzie kosztował, czy 500 tys zł, czy też 1 milion, ale radni skądinąd wiedzą, że to będzie kosztować 5 milionów zł i miasta w tej chwili na taki wydatek nie stać, bo ten obiekt nie będzie nikomu i niczemu służyć. Radny Mudel wyraził również zdziwienie, że Pana Burmistrza bardzo często widać przy grupie remontowej pracującej na terenie miasta, zapytał, czy Pan Burmistrz ma tak mało zajęć, by znajdywał na to czas. W dalszej części swojego wystawieni radny Mudel odniósł się do Przedsiębiorstwa Komunalnego, stwierdził, że Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu powiedział, że PK tak dużo wykonało prac w roku 2007, a tu ma przed sobą plany PK na 2007 r. i okazuje się, że wiele inwestycji nie wykonano np. na ul. Żeromskiego, przepompowni na terenie ZOZ, jedynie wykonano wodociąg na terenie ZOZ, bo wymusiło to Starostwo Powiatowe. Radny Mudel powiedział w dalszej części swojej wypowiedzi, że zastanawia się, czy zakup przez PK samochodu WUKO za ponad 1 milion zł był potrzebny i czy utrzymanie tego samochodu nie przewyższy kosztów wynajmu podobnego samochodu. Zdaniem radnego Mudla środki, które PK przeznaczyło na zakup WUKO można było skierować na wyeliminowanie przykrych zapachów z oczyszczalni. Radny Mudel kończąc swoją wypowiedź stwierdził, że jeśli chodzi o PK to samo w sobie przedsiębiorstwo nie realizuje żadnych zadań dla miasta, dodał, ze po co jaki to ma sens, że PK posiada 3 koparki, 3 samochody osobowe.

-Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos w tym punkcie stwierdził, że chciałby w stronę radnego Mudla skierować 2 słowa, a mianowicie, te wszystkie ruchy wokół budżetu roku 2007 zostały zaakceptowane przez radnych i w tej chwili już a późno, by powracać do tego bo w tej chwili nie ma już sprawy, bo absolutorium udzielają radni w kwestii samego budżetu, który został wykonany. Radny Osmólski pozostając przy głosie stwierdził, że z tego, co czytał to w wielu samorządach jest podobnie np. w Sokółce jest podobny problem jak u nas. Radny Osmólski stwierdził, że przy okazji absolutorium radni mają okazję powiedzieć Burmistrzowi o tych sprawach, które ich bulwersują, dodał także, że radni postanowili od następnego budżetu brać udział w jego tworzeniu żeby razem brać udział w tym wszystkim i nie dać się wmanewrować w to, chcą wiedzieć i być świadkami w tej sprawie. Radny Osmólski skierował także w stronę Pana Burmistrza słowa, aby nie gniewał się na tych radnych, którzy zagłosują inaczej.

Innych głosów w dyskusji w sprawie absolutorium radni nie zgłosili.

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2007 rok. Zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium za 2007 rok - na 14 radnych biorących udział w obradach XVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium głosowało 9 radnych, 1 radny był przeciwko, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

/Uchwała Nr XVII/88/08 w załączeniu/

Po przeprowadzeniu glosowania nad udzieleniem absolutorium Burmistrz Radomski zabierając głos podziękował wszystkim radnym za wynik glosowania, dodał, że myśli, że współpraca w tym roku będzie owocniejsza przy zrozumieniu wszystkich radnych i Burmistrza. Burmistrz Radomski dodał, że te przepychanki, które są w tej chwili nie są nikomu potrzebne. Pan Burmistrz w swojej wypowiesz stwierdził także, że nie jest łatwo działać w dzisiejszej dobie, gdy na przestrzeni kilku miesięcy ciągle zmienia się władza. Burmistrz Radomski zwracając się do radnych stwierdził, że jeśli będą przepychanki to nic się nie osiągnie, dodała, że działa to w dwóch kierunkach. Burmistrz Radomski zwrócił się do radnych z prośbą o zmianę sposobu rozumowania, dodał, że to nie jego wina, że Unia Europejska o 2 lata przesunęła środki i faktyczna realizacja tych środków nastąpi dopiero w roku 2009 i 67 milionów euro w związku z tym zagrożonych jest niewykorzystaniem. Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi podkreślił również, że nie ma realnych szans na wykonanie tych inwestycji, które założone są budżecie z własnych środków.

Do punktu 6 - przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 r.

W związku z tym, iż Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiała sprawozdanie z pracy Ośrodka za 2007 r .na posiedzeniach Komisji przed sesją, odpowiadała na pytania radnych, radni uznali, że nie ma potrzeby omawiania tego sprawozdania i przyjęli je przez aklamację.

Do punktu 7 - przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta Siemiatycze na 2008 r.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, iż wszystkie Komisje Rady przyjmowały swoje plany pracy na 2008 r. na posiedzeniach Komisji przed sesją. Zwróciła się pytaniem do radnych, czy istnieje potrzeba zapoznawania się z tymi planami. Radni uznali, że potrzeby takiej nie ma i zaproponowali kompleksowe przyjęcie tych planów przez aklamację. Przyjęte przez Radę plany pracy Komisji na 2008 r. stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Do punktu 8 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Siemiatycze

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni zapoznali się dokładnie podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy dzisiaj zachodzi potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że potrzeby takiej nie ma. Przewodnicząca Rady odczytała również w tym momencie opinię NSZZ "Solidarność" Oddział w Siemiatyczach na temat projektu uchwały w tej sprawie. Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Siemiatycze, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu

/Uchwała Nr XVII/89/08 w załączeniu/

Do punktu 9 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni także zapoznali się dokładnie podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy dzisiaj zachodzi potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że potrzeby takiej nie ma.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu

/Uchwała Nr XVII/90/08 w załączeniu/

Do punktu 10 - podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej jednostki kultury pod nazwą Siemiatycki Ośrodek Kultury

Przed przystąpieniem do realizacji tego punktu porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Zbigniewowi Tymińskiemu, który chciał zabrać głos w sprawie zamiaru likwidacji SOK. Pan Tymiński w swojej wypowiedzi stwierdził, że był kiedyś radnym i wie co się w Radzie robi. Pan Tymiński stwierdził, że z informacji prasowych dowiedział się, że jest intencja likwidacji SOK i stwierdził, że musi powiedzieć, że nie zgadza się z tym, gdyż kiedyś tworzył ten ośrodek, był w nim instruktorem, potem dyrektorem. Pan Tymiński stwierdził, że jest rozczarowany drugą stronę, zdziwiony dlaczego na sali w tej chwili nie ma nikogo z SOK. Pan Tymiński stwierdził również w swojej wypowiedzi, że nie wie na ile poważnie może traktować doniesienia prasowe w naszych lokalnych gazetach, bo jedna jest samorządowa, druga antysamorządowa i w niej nie ma ani jednego dobrego słowa, a informacje, które docierają do mieszkańców w dużej mierze są nieprawdziwe i w dużej mierze skrajne. Pan Tymiński w swojej wypowiedzi stwierdził, że wydaje mu się, że jeśli radni chcą zmienić dyrektora SOK, nie muszą rozwiązywać tej firmy, trzeba dać jej konkretne pieniądze na jej funkcjonowanie, że pracownicy mogli wyjść na miasto, pokazać, że są. Pan Tymiński w swojej wypowiedzi podkreślił, także, że mówienie iż utrzymywanie SOK to marnotrawienie społecznych pieniędzy jest niesłuszne, gdyż w przeszłości wielokrotnie SOK robił duże imprezy jak np. tworzenie obelisku niepodległości, które pochłaniały pięć budżetów, jednak takie rzeczy robi się dla historii, dla świadomości społecznej i nie można tego rozpatrywać w ten sposób, że są marnotrawione pieniądze, bo tak myśląc, to wszędzie się je marnotrawi. Pan Tymiński dodał, że jego zdaniem przez to, że SOK istniej w naszym mieście np. Pan Szyszko może realizować swoje taneczne pasje. Pan Tymiński w swojej wypowiedzi stwierdził także w naszym mieście tworzą się jakieś niepotrzebne koalicje, dodał, że Siemiatycz nie stać na podziały polityczne, tu musi być wspólne działanie. Pan Tymiński powiedział, że już kilkanaście lat SOK nie jest remontowany, bo ciągle brakuje pieniędzy, powiedział, że kultura była, jest i będzie dotowana. Pan Tymiński dodał także, że dla wielu radnych kalkulacja polityczna mówi, że z Burmistrzem nie warto trzymać, bo jest to jego ostania kadencja, dodał, że tu jest cała przyczyna.

-Przewodnicząca Rady przerywając wstąpienie Pana Tymińskiego zwróciła się do niego z prośbą, aby jego wypowiedź była na temat.

-Radny Mudel zwrócił się natomiast z pytaniem do pana Tymińskiego, kto inspirował go do zabrania głosu na tej sesji.

-Pan Tymiński zabierając glos ponownie powiedział, że tu potrzeba jest trochę wspólnego działania i zrezygnowanie z własnego ego. Pan Tymiński zaapelował do radnych by w sprawie SOK nie zmarnowali tego wszystkiego, co do tej pory zostało zrobione. Kończąc swoją wypowiedź Pan Tymiński stwierdził, że ma wrażenie że Burmistrz Miasta ma ogromne uznanie, ale kalkulacja mówi, że nie warto z nim trzymać , bo to jest jego ostania kadencja.

-Radny Bogdan Raczyński odnosząc się do wypowiedzi Pana Tymińskiego stwierdził, że nie wie dlaczego pan Tymiński wypowiada się w ten sposób i robi to opierając się jedynie na artykułach prasowych. Radny Raczyński zwrócił się do Pana Tymińskiego by wypowiadał się w tej sprawie po zapoznaniu się z protokołami z dyskusji na posiedzeniach Komisji Rady jakie była za i przeciw takiej edycji radnych, bo nie ma podstaw, by jedynie po artykułach prasowych wypowiadać się w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady kończąc dyskusję w tej sprawie stwierdziła, że wiele było dyskusji na ten temat na posiedzeniach komisji i jeśli chodzi o radnych sprawa ta jest im bardzo dobrze znana.

Radni innych uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej jednostki kultury pod nazwą Siemiatycki Ośrodek Kultury, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 5 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu

/Uchwała Nr XVII/91/08 w załączeniu/

Do punktu 11 - podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projekt tej uchwały radnym przed przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji przedstawiła Skarbnik Miasta i chyba już w tej chwili nie potrzeby jej kolejnego omawiania.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu

/Uchwała Nr XVII/92/08 w załączeniu/

Do punktu 12 - podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projekt tej uchwały został radnym przedstawiony w związku z tym, że do Rady wpłynęła skarga przesłana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i jej rozpatrzenie należy zgodnie z przepisami zlecić Komisji Rewizyjnej.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny głosował przeciwko.

/Uchwała Nr XVII/93/08 w załączeniu/

Do punktu 13 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni także zapoznali się dokładnie podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy dzisiaj zachodzi potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że potrzeby takiej nie ma.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i akceptacji wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu

/Uchwała Nr XVII/94/08 w załączeniu/

Po przeprowadzeniu głosowania nad w/w uchwałą radny Krzysztof Osmólski zabierając głos stwierdził, że radni nie chcą likwidować kultury w naszym mieście, chcą ją jedynie wzmocnić. Radny Osmólski podkreślił, że radni chcą tylko wymiany kierowcy i tego nie mogą się doczekać i chcą żeby kultura w Siemiatyczach była na wysokim poziomie.

Do punktu 14 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Burmistrz Miasta odpowiadając na interpelacje zgłoszone na XVII sesji stwierdził m.in.:

- odnosząc się do interpelacji radnego Mudla dot. oświetlenia za były Hortexem Burmistrz Radomski stwierdził, że w piśmie, które skierowane został do radnego w dniu 19 lutego br. poinformowany został, że w roku 2007 była podejmowana próba oświetlenia w ul. A. Krajowej przy budynku socjalnym przy wykorzystaniu części istniejących słupów za zgodą właściciela i potencjalny wykonawca oszacował wartość tych robót na około 30.000 zł bez kosztów dokumentacji technicznej. Burmistrz Radomski stwierdził następnie, jednak z uwagi na brak zabezpieczonych środków w budżecie musiał odstąpić od wykonania tego zadania. Burmistrz Radomski podkreślił w swojej wypowiedzi, że biorąc pod uwagę obecny wzrost cen wykonawca w tej chwili oszacował ten koszt na ok. 50.000 zł, dodał, że koszt tego zadania jest dość wysoki, gdyż trzeba przebudować całą linię, a to są dość wysokie koszty. Odnosząc się do kwestii likwidacji Kuriera Siemiatyckiego Burmistrz Radomski stwierdził, że podjęta przez radnych uchwała będzie prawomocna dopiero 12 maja br., gdyż musi być ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego i z chwilą ogłoszenia uchwała ta nabiera mocy prawnej. Burmistrz Radomski podkreślił także w swojej wypowiedzi, że decyzję w tej sprawie będzie podejmował Dyrektor SOK, a nie Burmistrz Miasta. Ustosunkowując się do kolejnej interpelacji radnego Mudla, a mianowicie, że w budżecie roku 2007 przewidziano dużo środków na wykonanie dokumentacji i istnieje obawa, że zadania te nigdy nie zostaną wykonane, a dokumentacje te pójdą w straty, Burmistrz Radomski podkreślił, że jeśli nasze miasto nie będzie miało przygotowanych dokumentacji, to nie będzie możliwości wystąpienia do środki unijne, Burmistrz dodał, że te dokumentacje muszą być przygotowane, one są przygotowywane pod pozyskanie środków unijnych. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi stwierdził, że już w maju br. nasze miasto będzie składać wniosek o halę, Burmistrz powiedział, że jest dokumentacja i pozwolenie na budowę i będziemy aplikować o środki. Burmistrz Radomski stwierdził także, że jeśli chodzi o niewykorzystanie dokumentacje, to na przestrzeni lat w tej chwili w naszym mieście jest 1 nierealna dokumentacja, a mianowicie dot. ona wodociągu na Walendziakach. Odpowiadając na pytanie dot. basenu na małym zalewie i kwestii tego, czy poczynił starania w celu ustalenia winnego Burmistrz Radomski stwierdził, że w tym basenie wybudowana została 1 ściana, odgradzająca ten obiekt od zalewu, a cały obiekt jest stary i funkcjonuje od roku 1975. Burmistrz Radomski podkreślił, że usterki, które się pojawiły zostały usunięte przez wykonawcę, a ściana została zabezpieczona. Burmistrz dodał, że jeśli cos się na tym basenie robi to na tych 3 ścianach z 1975 r., dodał, że ten basen ulega korozji, ubytki są uzupełniane i jest to normalna konserwacja, bo miasta nie stać na to, aby ten obiekt zburzyć i wybudować nowy basen. Odnosząc się do kwestii mobingu w Urzędzie Miasta i kwestia tego, że pracownicy Urzędu nie chcą rozmawiać z radnym Mudlem, Burmistrz Radomski stwierdził, że mówiąc prywatnie, ona sam jako Radomski też nie chciałby z nim rozmawiać, dodał, że z pracownikami Urzędu nie prowadzi rozmów na ten temat, a plotki go nie interesują.

-odpowiadając na pytanie skierowane przez radnego Mirosława Kobusa w kwestii projektu "Moje boisko - Orlik 2012 Burmistrz Radomski stwierdził, że w tej prawie odbyły się już 3 spotkania, pierwsze w Warszawie, w kolejnym 29 kwietnia uczestniczył Pan Fleks i można po tych spotkaniach powiedzieć, że ze wszystkich gmin, biorących udział w tym projekcie nasze miasto jest najbardziej zaangażowane w pracach. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi stwierdził, że będzie prosił o zwołanie w najbliższych dniach nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, gdyż do dnia 10 maja trzeba będzie podjąć uchwałę w sprawie finansowania tej inwestycji. Burmistrz w dalszej części swojej wypowiedzi podkreślił, że nasze miasto jest już bardzo zaangażowane, jeśli chodzi o realizację tego zadania, dodał, miasto nie ma żadnego wpływu na wartość planowanego przedsięwzięcia, gdyż to Ministerstwo Sportu wraz z zarządami poszczególnych województw ustaliło, że kwota finansowania tego projektu wyniesie po 330.000 zł, co daje łącznie 660.000 zł tj. 330.000 zł daje województwo, 330.000 zł Ministerstwo Sportu a nasze miasto wg. danych szacunkowych musi pokryć 33% wartości tej inwestycji oraz cały podatek VAT do daje ok. 500.000 zł. Burmistrz stwierdził, że może to być równie dobrze 450.000 zł, a nie 500.000 zł, dodał, że chciałby aby radni wiedzieli, w jakich kosztach jeśli chodzi o tę inwestycje nasz budżet się obraca.

- odpowiadając na interpelację radnego Krzysztofa Wieczorka dot., tego, czy zapadły ustalenia, co do zjazdu na teren LO od ul. Gilewskiego, gdyż ciężki sprzęt, który będzie wjeżdżał i zniszczy drogę. Burmistrz Radomski odnosząc się do tej wypowiedzi stwierdził, że wszystkie formalności związane z budową tej drogi załatwiane były w Starostwie Powiatowym, Burmistrz podkreślił, że nie można było przecież rozpocząć budowy tej drogi bez dokumentacji, bo przecież nikt nie może podjąć decyzji o realizacji jakiejś inwestycji bez dokumentacji. Odnosząc się do kwestii zjazdu o którym mówi radny Wieczorek Burmistrz Radomski podkreślił, że jest to wjazd na teren prywatny, bo ten grunt należy do wspólnoty gruntowej i na taki zjazd trzeba uzyskać zezwolenie. Pan Burmistrz dodał, że w tej sprawie rozmawiał z Panią Dyrektor Zespołu Szkół żeby w tej kwestii uzyskała przyzwolenie od wspólnoty. Burmistrz Radomski powiedział także, ze nie martwiłby się o ta drogę, bo kto niszczy drogę, to ją musi naprawić. Ustosunkowując się do kwestii oświetlenia ul. 11 Listopada od sklepu Topaz do ronda przy Kmicicu i kwestii tego, za dużo jest na tym odcinku lamp świecących Burmistrz Radomski powiedział, że jeśli chodzi o to oświetlenie to miasto tej dokumentacji nie opracowywało, ale Dyrekcja Generalna Dróg i Autostrad. Burmistrz w swojej wypowiedzi dodał także, że jest takie prawo, które określa, jakie rodzaje lamp powinny oświetlać poszczególne ulice i tak: na drogach krajowych muszą być zainstalowane lampy 150V, wojewódzkich 100V a na miejskich 75V. Burmistrz podkreślił, że taki jest wymóg kodeksu drogowego w tym zakresie, dodał, że nie podjąłby takiej decyzji, aby skierować pismo do Zarządców w/w dróg, aby ograniczyć to oświetlenie, bo w razie gdyby się coś stało, to padłoby pytaniem, kto wydał takie polecenie. Burmistrz stwierdził jeszcze, że w tej sprawie decyzji nie podejmie ani Burmistrz, ani Rada, miasto przejęło to oświetlenie i płaci za nie. Odnosząc się do kwestii hydrantów, które w swojej wypowiedzi radny Wieczorek poruszył Burmistrz Radomski powiedział, że każdego roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej przeprowadza na terenie naszego miasta kontrole hydrantów i daje zalecenia odnośnie ich stanu dla Przedsiębiorstwa Komunalnego i to zdjęcie, które przyniósł na sesję radny Wieczorek Prezes PK musi zobaczyć. Burmistrz stwierdził, że z tego co wie, PK systematycznie usuwa usterki hydrantów na terenie miasta, bo jest do systematycznego usuwania nieprawidłowości w hydrantach na terenie miasta zobligowane. Ustosunkowując się do kwestii obecności Burmistrza n a posiedzeniach Komisji Burmistrz stwierdził, że nigdzie nie jest napisane, że musi uczestniczyć w tych posiedzeniach, tym bardziej, jeśli 2 dni wcześniej dostaje zawiadomienie i radni chcą żeby za wszystko odpowiadał i wszędzie był obecny. Burmistrz dodał, że w tym czasie kiedy odbywało się posiedzenie komisji wyjechał z panem Starostą Siemiatyckim w celu ustalenia pewnych szczegółów, gdyż w Siemiatyczach odbędą się centralne obchody Dnia Ludowego. Pan Radomski zwrócił się także z prośbą, aby radni nie karcili go za to, że go nie ma na posiedzeniach komisji, bo jest na posiedzeniach Zastępca Burmistrza i ma on wszelkie kompetencje i uprawnienia. Burmistrz dodał, że ta jego nieobecność, to żadne unikanie i olewanie , dodał, że wszyscy są tak samo ważni i Rada i Burmistrz, i partnerstwo tu musi być, stwierdził, że chciałby uczestniczyć w faktycznych posiedzeniach komisji, gdzie zajmowałyby się one merytorycznymi tematami, a nie komisje robią spęd i wszyscy na wszystkim się znają. Burmistrz stwierdził, że będzie uczestniczył w posiedzeniach komisji jeśli będą pracować one zgodnie z regulaminem, ale nie wtedy, kiedy na 2 dni przed posiedzeniem dostaje zawiadomienie. Burmistrz odnosząc się do kolejnej kwestii, którą poruszył radny Wieczorek a dot. finansowania sportu kwalifikowanego w naszym mieście, Burmistrz Radomski powiedział, że w niedługim czasie powołana zostanie w Siemiatyczach Rada Sportu, w skład której wejdą przedstawiciele m.in. MOSiR, klubów sportowych, przedstawiciele szkół i Rada ta będzie opiniowała wszystkie wnioski jeśli chodzi o podział środków na sport.

-odnosząc się do kwestii zakupu samochodu i kwestii tego, że 9 osoby będzie za mały Burmistrz stwierdził, że miasto nie może kupić autobusu, miasto może dostać dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Burmistrz dodał, że duży taki samochód kosztuje ok. 4000.000 zł i nie stać miasta w tej chwili na taki zakup. Burmistrz w swojej wypowiedzi stwierdził, że w tej chwili miasto musi dzieci niepełnosprawne dowozić do szkół, dodał, że np. w Zespole Szkół Specjalnych są takie dzieci i dowozi je Starosto Powiatowe, bo mamy z nim podpisaną umowę. Burmistrz dodał, że jeśli Rada Miasta wyasygnuje tyle pieniędzy, żeby kupić taki samochód, to go kupimy, przy czym należy pamiętać, że wiąże się z zatrudnieniem kierowcy z odpowiednimi kwalifikacjami i z wieloma innymi problemami, m.in. ubezpieczeniami, przeglądami, itp. Pan Burmistrz dodał, że z tego co się orientuje, to wiele instytucji pozbywa się tego typu aut.

O ustosunkowanie się do kwestii poruszonej przez radnego Wieczorka a dot. sportu kwalifikowanego poproszona została Pani Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta, która w swojej wypowiedzi stwierdziła, że w najbliższym czasie powołana zostanie w naszym mieście Rada Sportu, która będzie opiniować wioski odnośnie finansowania sportu kwalifikowanego. Pani Sekretarz dodała, że w tej chwili przygotowywana jest uchwała Rady Miasta, która umożliwi wsparcie z budżetu miasta m.in. Klubu Cresovia, gdyż w obecnym stanie prawnym tego typu kluby dofinansowywane są na podstawie ustawy o sporcie kwalifikowanym. Sekretarz Miasta podkreślił, że nie jest to jeszcze powszechne, gdyż ustawa ta obowiązuje od niedawna. Pani Rakszawa dodała, że jeśli Rada ustali zasady wspierania sportu kwalifikowanego, to na tych zasadach będzie to wszystko funkcjonowało i w tej uchwale określone zostaną wydatki, które będą podlegały finansowaniu z budżetu miasta. Pani Sekretarz dodała, że w najbliższym czasie ta uchwała będzie radnym przedstawiona.

-Radny Krzysztof Wieczorek odnosząc się do odpowiedzi Burmistrza Radomskiego na temat jego interpelacji zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego Urzędu Miasta - Pani Anny Nazarewicz z pytaniem czy zwołując łączone posiedzenia komisji Rad, radni łamią prawo, czy też nie?

-Pani Anna Nazarewicz odpowiadając na to pytanie stwierdziła, że kwestia ta jest uregulowana w Statucie Miasta. Pani Nazarewicz zacytowała następnie § 22 ust. 1 i 2 Statutu Miasta , który mówi, iż komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się o sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej, niż jednej komisji, przy czym realizacja tego postanowienia następuje poprzez: wspólne posiedzenia komisji, udostępnianie własnych opracowań i analiz, powoływanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów. Pani Nazarewicz stwierdziła, że komisje powinny się zajmować głównie, tym przedmiotem zagadnień, który został jej w Statucie określony . Zdaniem pani Nazarewicz łączenie komisji powinno mieć na celu informowanie się o sprawach będących przedmiotem zainteresowania kilku komisji.

-Radny Eugeniusz Mudel odniósł się do odpowiedzi Burmistrza Radomskiego na jego interpelację dot. oświetlenia na ul. A. Krajowej, stwierdził, że z tego co wie, boi rozmawiał z osobą z Oerlemansa można ten problem rozwiązać technicznie i za 1500 zł przygotować nową dokumentację i odpowiedni kabel.

-Zastępca Burmistrza Pan Stanisław W. Fleks odnosząc się do wypowiedzi radnego Mudla stwierdził, że obrady sesji nie są miejsce, gdzie się wyjaśnia takie techniczne szczegóły. Następnie Pan Fleks przedstawił jak sytuacja z oświetleniem w ul. A Krajowej się przedstawiała od początku do chwili obecnej.

-Radna Agnieszka Sitarska zabierając głos odniosła się do kwestii zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przez nasze miasto. Pani Sitarska stwierdziła, że z tego co wie, to inne gminy także ubiegały się o takie samochody i tym gminom się to opłaci, a naszemu miastu jak słyszymy, to się nie opłaci. Pani Sitarska powiedziała, że takie samochody mają Drohiczyn, Mielnik, a w tych miejscowościach nie ma szkół z oddziałami integracyjnymi, jaka jest w naszym mieście, Pani Sitarska dodała, że z takich samochodów korzysta setki dzieci. Pani Sitarska odnosząc się do kwestii dużych kosztów zakupu i utrzymania takiego samochodu stwierdziła, że skoro radni wyszli z inicjatywą zakupu takiego samochodu, to tez może radni przeznaczą większą kwotę na jego zakup.

Do punktu 15 - wolne wnioski

W wolnych wnioskach głos zabrali:

-Pani Teresa Nazarewicz - Prezes Zarządu Mienia Komunalnego Spółka z o.o zabierając głos na sesji odniosła się do publikacji prasowych dot. funkcjonowania tej spółki, których autorami są radni Rady Miasta. Pani Nazarewicz przypomniała okoliczności powstania tej Spółki, zasady jej funkcjonowania, następnie zwróciła się z prośbą do radnych, aby jeśli czegoś nie widzą na temat funkcjonowania tej spółki, jeśli chcą czegoś więcej się dowiedzieć, żeby ją pytali. Pani Nazarewicz podkreśliła, że jako Prezes tej Spółki nic nie ma do ukrycia, stwierdziła, że Spółka jest firmą usługową i takie krążące w prasie informacje na jej temat, robią tej spółce złą opinię i może ona stracić korzystające z jej usług wspólnoty mieszkaniowe. Pani Nazarewicz w swojej wypowiedzi stwierdziła także, że do tej pory w swojej pracy zawodowej zawsze szanuje pracę, ludzi i przełożonych i chciałaby i wymaga też szacunku do niej jako T. Nazarewicz i Prezesa Spółki.

-Radny Franciszek Drewulski stwierdził, że w dniu 8 maja o godz. 18 odbędzie się spotkanie ze wspólnotami mieszkaniowymi i radnymi i dobrze byłoby, żeby ktoś z Urzędu Miasta w nim uczestniczył. Radny Drewulski zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza, aby to spotkanie mogło się odbyć w Zespole Szkół przy ul. Andersa.

Krystyna Dobrzańska - stwierdziła, że nie chciałaby umoralniać wszystkich, ale była w schronisku dla zwierząt w Siemiatyczach chce powiedzieć, że nie jest to schronisko, a mordownia dla zwierząt. Pani Dobrzańska powiedziała, że potrzebny jest tam wybieg dla psów, bo w tej chwili są one zamknięte w ciemnościach i bardziej humanitarnie byłoby je zabić, niż trzymać w tych pomieszczeniach. Pani Dobrzańska skierowała prośbę, aby ktoś z Urzędu pojechał do schroniska i zobaczył warunki, w jakich w tej chwili zwierzęta tam przebywają. Pani Dobrzańska skierowała także prośbę, aby tym tematem zajęli się radni.

-Zbigniew Chrołowski ponownie poruszył sprawę budowę ul. Małopolskiej, stwierdził, że nie widzi współpracy w tym zakresie, dodał, że na ostatniej sesji Pan Fleks stanowczo oznajmił, że nic się nie wybuduje na tym, terenie. Pan Chrołowski w swojej wypowiedzi odniósł się także do szerokości dróg na terenie miasta, powiedział, że Pan Fleks stwierdził że szerokość drogi powinna wynosić 5 m, według przepisów przeciwpożarowych 3,5 m, a ta ul. Małopolska ma 2,90 m, w niektórych miejscach 3 m. Pan Chrołowski powiedział, że ul. Fabryczna ma 3,35 m szerokości, Krzywa 3,70 m w rozgraniczeniu, ul. Sezamkowa 3,10, Szarych Szeregów 4,20 m. Pan Chrołowski zapytał, czy jest to więc zemsta żeby mu utrudnić budowę tej inwestycji. Pan Chrołowski w swojej wypowiedzi stwierdził, że przed 2 laty, ta część działki na rzeka Kamionką należała do wspólnoty gruntowej , czyli do niego też i dlaczego teraz ludziom którzy chcą coś zrobić utrudnia się to działanie.

-Agnieszka Sitarska - stwierdziła, że wielokrotnie już prosiła o ścieżki rowerowe w mieście , dodała, że takie są też prośby mieszkańców, stwierdziła, że dobrze byłoby, aby tam gdzie powstają nowe chodniki powstawały także pasy dla rowerów, szczególnie tam gdzie chodniki są po obu stronach ulicy. Pani Sitarska - skierowała też prośbę o sprzęt rekreacyjny dla dzieci do parku. Stwierdziła, że w tej chwili w parku jest duża ilość matek z małymi dziećmi i byłoby wskazane, aby w parku znalazł się sprzęt do zabawy. Radna Sitarska zwróciła też uwagę na problem, który zgłosił mieszkaniec miasta, a mianowicie, że śmieci wystawił w worku, a nie w pojemniku i pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego nie zabierali ich. Mieszkaniec żalił się na to, że został niemiło obsłużony.

-Radny Krzysztof Osmólski zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji RGiPP - radnego Jerzego Górskiego o zwołanie posiedzenia tej komisji na temat komunikacji miejskiej w naszym mieście.

Do punktu 16 - zakończenie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XVII sesji Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2008 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 16:25.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Miasta
K. Andruszkiewicz Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik
do Protokołu Nr XVII/08
z XVIII sesji z dnia
30 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie Burmistrza z 2007 r.

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

W dniu dzisiejszym debata Wysokiej Rady koncentruje się na ocenie wykonania budżetu w roku 2007 r. Ocena ta podlega określonej prawem procedurze która kończy się przystąpieniem do udzielenia absolutorium. Jest to też niepowtarzalna okazja przekrojowego zaprezentowania wszystkich dziedzin życia którymi kieruje nasz miejski samorząd. Chcę przypomnieć Państwu jakie mieliśmy wspólne plany przed rokiem i co zostało zrealizowane.

Budżet miasta uchwalony został przez Radę Miasta 29 grudnia 2006 r. Dochody, ustalone zostały w wysokości 27 439 506 zł, natomiast wydatki w wysokości 26 539 506 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 900 000 zł przeznaczona została na spłatę rat, kredytów i pożyczek, w 2007 r.
W czasie roku budżetowego dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków. W sumie, Rada podjęła w tej sprawie 5 uchwał . Natomiast organ wykonawczy wydał 8 zarządzeń.
W rezultacie, plan dochodów po dokonanych zmianach wyniósł 29 204 953 zł, a plan wydatków 27 983 593 zł.
Zwiększono nadwyżkę budżetową do kwoty 1 221 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów w 2007 r.
Zmiany w planie dochodów ogółem objęły kwotę 1 765 447 zł. i dotyczyły zwiększania subwencji i dotacji celowych na zadana zlecone i własne oraz podatków i opłat lokalnych.
Dokonano również zmian w planie wydatków o kwotę 1 444 447 zł.
Realizacja budżetu była przedmiotem bieżącej analizy dokonywanej przez Burmistrza Miasta, Skarbnika oraz Komisje Rady Miasta.
Plan dochodów zrealizowano w 101% natomiast wydatki wykonano w 95% planu.
Dochody budżetu Miasta według źródeł dzielą się następująco:
1) podatki i opłaty lokalne, dochody z mienia komunalnego oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 15 257 872 zł tj. 52% budżetu Miasta,
2) dotacje celowe na zadania zlecone - 4 020 529 zł. tj. 14% budżetu,
3) dotacje na zadania własne - 2 924 751 zł tj. 10% budżetu,
4) subwencje ogólne - 7 146 369 zł tj. 24% budżetu.
Dochody z podatków i opłat lokalnych, mienia komunalnego i udziału w podatkach wykonano w 103%.
Poniżej planu otrzymano dotacje celowe, na zadania zlecone. Wysokość otrzymanych środków była zgodna z zapotrzebowaniem złożonym przez MOPS, które wynikało z faktycznych potrzeb ośrodka.
Dotacje celowe na zadania własne oraz subwencje otrzymaliśmy w 100% zgodnie z planem.
Realizacja wydatków budżetowych w 2007 r. przebiegała w sposób następujący:
- na oświatę i wychowanie przeznaczono z budżetu kwotę - 11 577 665 zł, co daje 44% wydatków ogółem,
- na gospodarkę komunalną i mieszkaniową wydatkowano - 3 792 376 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 1 391 831 zł,
- na pomoc społeczną i ochronę zdrowia - 5 775 079 zł,
- na kulturę i sport przeznaczono kwotę - 1 949 764 zł,
- koszty utrzymania administracji samorządowej wyniosły - 3 134 791 zł.
Rok budżetowy 2007 zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 1 581 331 zł. Na 31.12.2007 r. Miasto posiadło zobowiązania długoterminowe w wysokości 2 823 103 zł. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z planem budżetowym. Zrealizowano przyjęte zadania własne oraz te, które realizowały podległe miastu jednostki. Niestety część rozpoczętych prac projektowych związanych z kanalizacją nie została zakończona w 2007 r., dlatego też płatność za zlecone prace nastąpi w kolejnym roku budżetowym.
W tym miejscu chciałbym krótko przypomnieć i przedstawić Radzie zadania realizowane w poprzednim roku w podziale na poszczególne działy.

Inwestycje, wodociągi i kanalizacja:
W budżecie miasta na rok 2007r. na inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej zaplanowano 1 295 000zł-, w tym: 940 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej, 165.000zł-, na budowę oświetlenia ulicznego, 150 000zł-, na budowę hali widowiskowo sportowej oraz 40.000zł-, na opracowanie dokumentacji technicznej na kapitalny remont zabytkowego budynku byłej synagogi.
Priorytetowym zadaniem ubiegłego roku było przygotowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej związanej z wpisaniem na indykatywną listę projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, projektu przygotowanego przez nasze miasto. Złożony został także wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie pomocy technicznej w opracowaniu wymienionej dokumentacji, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności planowanego przedsięwzięcia o nazwie "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Siemiatycze".
Celem tego zadania jest dostosowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta do wymogów prawa polskiego i unijnego. Do złożonego wniosku została opracowana aktualna Mapa Aglomeracji oraz wstępny harmonogram postępowania przy przygotowywaniu dokumentacji technicznej oraz założeń do realizacji projektu. Pierwsze działania podjęto już w styczniu, rozstrzygając przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na obszarze od ulicy Ogrodowej do ulicy Żeromskiego. Następnie, zostały zlecone prace związane z aktualizacją dokumentacji technicznej w ulicy Żeromskiego, Annopolskiej i Anny Jabłonowskiej oraz na opracowanie dokumentacji technicznej w ulicach Plażowej i Słowiczej.
Dążąc do przygotowania wymaganego zakresu opracowania dokumentacji technicznej, w czerwcu zaszła konieczność wprowadzenia zmian do budżetu. Wówczas, do zadań budżetowych przyjęto opracowanie dokumentacji technicznej w ulicach Prusa, Asnyka, Słowackiego, Sportowej i Nadrzecznej. Jednocześnie zrezygnowano z budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Orzeszkowej, Chopina i Moniuszki. Rezygnacja z budowy była o tyle uzasadniona, iż koszt budowy sieci w tych ulicach można uwzględnić w programie dofinansowania planowanej inwestycji. We wrześniu, dodatkowo, do zadań inwestycyjnych dodano opracowanie dokumentacji w ulicach na osiedlu Podleśne.
Spośród podpisanych umów na opracowanie dokumentacji technicznej, dokumentacja została wykonana na projekt w ulicach na osiedlu Nad Zalewem. Po otrzymaniu dokumentacji został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
Uzyskano także pozwolenie na budowę wodociągu rozbiorczego w ulicy Słowiczej. Została również opracowana aktualizacja dokumentacji technicznej na kanalizację sanitarną i deszczową w ulicach: Żeromskiego, Annopolskiej, Anny Jabłonowskiej i 11-go Listopada. Niestety w tym przypadku nie można było wystąpić o pozwolenie na budowę z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie regulacji przebiegu granic i podziału nieruchomości.
Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na osiedlu Podleśne została podpisana, po rozstrzygnięciu drugiego przetargu, dopiero pod koniec listopada, dlatego też termin jej wykonania upływa z końcem maja br.
W ramach Programu inwestycyjnego w grudniu br. został ogłoszony przetarg na modernizację węzła osadowego przy miejskiej oczyszczalni ścieków. Już dzisiaj mogę poinformować, że przetarg nie cieszył się dużym zainteresowaniem, a złożona oferta wielokrotnie przekroczyła planowane na ten cel środki.
W minionym roku zlecono także dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Cerkiewnej .
Poza pracami związanymi bezpośrednio z projektem rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej przystąpiono do gromadzenia dokumentów do wniosku o ustalenie lokalizacji drogi - ulicy Spacerowej.
Przygotowana została dokumentacja techniczna na przebudowę linii NN oraz budowę linii oświetleniowej w ulicy Bartosza Głowackiego.
Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej na budowę hali widowiskowo-sportowej i uzyskano pozwolenie na budowę na tę inwestycję. Niestety, z przyczyn od nas niezależnych, brak pozyskania zakładanych środków zewnętrznych umożliwiających realizację tej inwestycji, nie rozpoczęto budowy hali . Teoretycznie, fundusze Unii Europejskiej winny być dostępne już od początku 2007 r. (dlatego w 2007 r. przewidziano w budżecie miasta wymagany wkład własny w wysokości 15 % wartości kosztorysowej inwestycji) jednakże faktycznie, rozpoczęcie procesu aplikacji do poszczególnych osi priorytetowych przesunęło się o ponad rok. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dopiero z końcem ubiegłego roku ogłosił wstępny terminarz naboru projektów na 2008r. Budowa hali widowiskowo-sportowej może być realizowana w ramach III osi priorytetowej RPO WP - Rozwój turystyki i kultury. Nabór wniosków przewidziany jest dopiero na maj 2008 r.
Niewątpliwie do sukcesów minionego roku należy zaliczyć podpisanie we wrześniu porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o współfinansowaniu przygotowania dokumentacji do projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze" ze środków pomocy technicznej z Funduszu Spójności. Został rozstrzygnięty przetarg i podpisana została umowa pomiędzy NFOŚiGW a firmą CITEC Spółką Akcyjną z Katowic. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 49.054,16 EUR z czego 75% będzie finansowane z Funduszu Spójności pozostałą część pokryje miasto.
We wrześniu 2007r. opracowano wstępną koncepcję kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje. Propozycja została zgłoszona do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Zgodnie z tą koncepcją wyznaczono obszar we wschodniej części miasta o powierzchni 25 ha. Jest to zgodne ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze. Teren ten predestynowany jest do pełnienia funkcji przemysłowych i gospodarczych. Rozpatrywany obszar graniczy od strony północno-wschodniej z zakładem przetwórstwa spożywczego BARBARA, od strony południowej zaś z terenami przemysłowymi przetwórstwa owocowo-warzywnego byłego Hortex, i nowoprojektowanym zakładem Firmy Pronar Sp. z o. o. Planowany koszt zadania oszacowano na łączną wartość około 12 mln zł . Uzbrojenie tego terenu zachęci potencjalnych inwestorów do lokalizowania inwestycji w naszym mieście.
W zakresie prac drogowych sukcesywnie prowadzone były prace związane z budową, przebudową oraz remontem chodników i parkingów. Prace realizowane były na ulicach Andersa, Sportowej, Mickiewicza, Konopnickiej, Nadrzecznej, Wesołej oraz na stadionie, przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Ponadto we współpracy z Bankiem Spółdzielczym z Brańska przebudowana została ulica, zatoki parkingowe i chodnik przy blokach komunalnych ulic 11 Listopada i Pałacowej. Miasto przekazało na ten cel prefabrykaty natomiast robociznę i pozostałe materiały sfinansował Bank. Prefabrykaty zostały również przekazane przez miasto na budowę parkingu przy ul. Kościelnej. W tym przypadku, robocizna została sfinansowana przez Parafię Rzymsko-Katolicką. Ogółem w ubiegłym roku zużyto 4871 m2 kostki brukowej, 1985 mb obrzeży trawnikowych i 1528 mb krawężników ulicznych na ogólną wartość 190 147 zł. Koszty wynagrodzenia pracowników, praca sprzętu, beton, i inne materiały przy ww. pracach wyniosły 68 748 zł. Wartość kosztorysowa wykonanych prac oszacowana została na 406 337 zł. Zatem dzięki wykonaniu tych prac sposobem gospodarczym zaoszczędzono w budżecie ok. 147 442 zł.
W ubiegłym roku zrealizowano także budowę ulicy Nowej o długości 171m - koszt 103 066 zł oraz zakończono budowę ulic Bohaterów Monte Cassino i Obrońców Westerplatte- łącznie 197 m na kwotę 108 244 zł. Poza tym wykonano nawierzchnię bitumiczną na ul. Zielonej ( za 38 191 zł) i do amfiteatru (za 46 414 zł). W ramach remontów cząstkowych ulic, których ogólny koszt wyniósł 305 115 zł odnowiono nawierzchnię ulic Andersa i Mickiewicza.
Za 16 500 zł wykonano dokumentację techniczną na budowę ulic. Wspomnianej już Nowej oraz Gilewskiego i drogi na Walendziukach.
Zaplanowane prace remontowe w mieście, zostały także zakończone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Nową nawierzchnię zyskała krajowa 19 (wartość inwestycji to 5 050 000 zł) oraz zakończona została przebudowa chodnika od ul. Żwirki i Wigury do świetlicy na Łojkach, na które to przedsięwzięcie miasto przekazało 96 000 zł. Poza wymienionymi pracami na drogi w mieście ponoszone były wydatki związane z utrzymaniem bieżącym, tj: utrzymaniem zimowym - 48 474 zł, sprzątaniem, wywozem śmieci z koszy, oczyszczaniem kratek kanalizacji deszczowej - 113 877 zł oraz utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego - 46 377 zł.
Jak wiadomo miasto przy realizacji swoich zadań jest obowiązane stosować ustawę o zamówieniach publicznych. W ubiegłym roku 13 postępowań objętych było tymi procedurami. 6 spośród przeprowadzonych postępowań unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwoty przeznaczone w budżecie na realizację poszczególnych przedsięwzięć. Generalnie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecane były zamówienia przekraczające 14 000 euro.
Będąc przy inwestycjach należy też wspomnieć o pracach, w tym zakresie, wykonanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne będące w 100% spółką Miasta. W ubiegłym roku Spółka zrealizowała:
- budowę 319 mb wodociągu na terenie ZOZ o wartości - 56 000 zł,
- budowę 75 mb kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego przy Placu Jana Pawła II o wartości 45 000 zł,
- modernizację pompowni ścieków gospodarczych na kwotę 50 000 zł,
- modernizację zlewni przy oczyszczalni ścieków za 130 000 zł,
- modernizację zbiornika retencyjnego jako Otwartego Basenu Fermentacyjnego za 150 000 zł,
- rozpoczęto także budowę pomieszczenia do przetrzymywania zwierząt - dotychczasowe wydatki z tym związane wyniosły 35 000 zł.
Największe wydatki inwestycyjne spółki związane były z zakupami. Wydano na nie ok. 2 367 000 zł.
Największe z nich to:
- zakup samochodu ciśnieniowo-ssącego WUKO - 1 096 664 zł,
- zakup samochodu ciężarowego z żurawiem - 370 000 zł,
- zakup wózka widłowego - 80 000 zł,
- zakup namiotu magazynowego- 52 000 zł,
- zakup węglowego kotła grzewczego - 50 760 zł
- zakup samochodu citroen Berlingo - 48 288 zł,
- zakup młota hydraulicznego - 39 000 zł,
- oraz zakup formy do kręgów 2000x1000 - 33 200 zł

Gospodarka nieruchomościami
Kolejną ważną działalnością samorządu jest gospodarowanie nieruchomościami. Obejmuje ono:
- tworzenie zasobów nieruchomości,
- sprzedaż nieruchomości,
- oddawanie w trwały zarząd,
- w użytkowanie wieczyste,
- wnoszenie aportów,
- oddawanie w najem lub dzierżawę.
W ubiegłym roku sprzedano z zasobu Miasta w drodze przetargu, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, 6 nieruchomości (Drohiczyńska, Sikorskiego, Szpitalna, Armii Krajowej, Górna) o łącznej powierzchni 17 208 m2 . Wpływy z tego tytułu wyniosły 594 719 zł.
W trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sprzedano 4 nieruchomości (Polna, Leśna, Sikorskiego, oraz obręb 2) o łącznej powierzchni 2 995 m2 za kwotę netto 33 505 zł.
Sprzedano również 25 komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Wpływy z tego tytułu do budżetu Miasta wyniosły 285 316 zł. We wszystkich przypadkach stosowane były wysokie bonifikaty od 70 do 90%. Już w tej chwili, widząc zainteresowanie najemców, szacuję, że sprzedaż lokali w 2008 r. będzie jeszcze większa. Ogółem wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży wyniosły 913 540 zł.
Znaczne środki wpłynęły do budżetu także z tytułu dzierżaw oraz najmu. Obowiązywało w sumie 130 umów na dzierżawę gruntu pod garaże, budki handlowe na bazarze przy ul. Grodzieńskiej oraz ogródki przydomowe a także 10 umów na najem lokali użytkowych. Miasto uzyskało łączny dochód z tego majątku w wysokości 210 080 zł. Dodatkowo, budżet został zasilony o 61 843 zł z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy realizowane było przez spółkę Zarząd Mienia Komunalnego, która poza tą rolą pełniła również funkcję administratora 17 wspólnot mieszkaniowych. Problemem Miasta związanym z lokalami komunalnymi jest rosnące zadłużenie z tytułu czynszów. Na koniec ubiegłego roku wynosiło ono ok. 116 tys. zł.

Oświata
Jest działem, który pochłania największe środki budżetowe. Od lat obserwujemy zjawisko zmniejszania się liczby dzieci w wieku szkolnym. Z każdym rokiem zmniejsza się ilość oddziałów w poszczególnych szkołach i liczebność klas. Co prawda z jednej strony polepszają się warunki nauki, z drugiej zaś, rośnie dysproporcja między otrzymywaną subwencją a faktycznymi wydatkami. Tym bardziej , że ciągle wzrasta w naszym mieście ilość nauczycieli o najwyższym stopniu awansu zawodowego czyli o najwyższych wynagrodzeniach. Z każdym rokiem też, przy negocjacjach ze związkami zawodowymi regulaminu wynagradzania wzrastają dodatki ustalane przez radę. Przykładowo w ubiegłym roku zwiększono dodatki za wychowawstwo z 70 do 100 zł.
Ogółem w ubiegłym roku wydatki na oświatę wyniosły ponad 10 mln zł. W ramach tej kwoty funkcjonowały 3 szkoły, 3 przedszkola oraz zespół ds. przedszkoli zapewniający im obsługę ekonomiczno-administracyjną.
W ubiegłym roku do przedszkoli uczęszczało 454 dzieci, które znajdowały opiekę w 18 oddziałach. Przedszkola łącznie z zespołem zatrudniają ogółem 77 osób w tym 37 nauczycieli. Każdy (...)

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2008-06-09

Wprowadzający: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06