Protokół Nr XVIII/08

Numer XVIII/08
Data wydania 2008-05-09

Protokół Nr XVIII/08
z obrad XVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
w dniu 9 maja 2008 roku

Obrady XVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze, zwołanej w trybie nadzwyczajnym rozpoczęły się o godzinie 12:00 zakończyły zaś o godzinie 12:45.

W obradach XVIII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 12, według załączonej do protokołu listy obecności.

Radni obecni na XVII sesji:

1. Witold Berski
2. Franciszek Drewulski
3. Mariusz Gocał
4. Jerzy Górski
5. Aleksander Jakowiuk
6. Antoni Kosieradzki
7. Mirosław Kobus
8. Andrzej Miazio
9. Krzysztof Osmólski
10. Agnieszka Sitarska
11. Krzysztof Szyszko
12. Andrzej Miazio

Radnymi nieobecnymi na XVIII sesji byli radni:

1. Rafał Burakowski
2. Eugeniusz Mudel
3. Bogdan Raczyński

W obradach XVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także goście zaproszeni w osobach:

1. Zbigniew Jan Radomski -Burmistrz Miasta Siemiatycze
2. Stanisław W. Fleks - Zastępca Burmistrza Miasta
3. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
4. Danuta Jaszczołt - Skarbnik Miasta

Do punktu 1 - otwarcie obrad

Obrad XVII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 9 maja 2008 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta - Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XVIII sesję Rady Miasta. Stwierdziła, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, gdyż zaistniała potrzeba podjęcia uchwały, która została wszystkim radnym dostarczona.

Do punktu 2 - przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Rady stwierdziła w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XVIII sesji radni otrzymali przed sesją wraz z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. Pani Sitarska zwróciła się do radnych z pytaniem, czy zgłaszają jakieś uwagi i poprawki do zaproponowanego porządku.

-Radny Krzysztof Wieczorek zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad XVIII sesji o punkt: wolne wnioski. W zarządzonym głosowaniu radni większością głosów, przy 2 głosach przeciwko i 1 wstrzymującym się przyjęli wniosek radnego Wieczorka o uzupełnienie porządku obrad XVIII sesji o pkt. wolne wnioski.

Innych uwag do zaproponowanego porządku XVIII radni nie wnieśli, a w zarządzonym głosowaniu jednogłośnie przyjęli porządek obrad XVIII sesji, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.

O przedstawienie projektu uchwały w tej sprawie poproszona została Skarbnik Miasta, która zabierając głos stwierdziła, że w związku z tym, iż terminy są bardzo krótkie zwołana została sesja nadzwyczajna, aby podjąć tę uchwałę. Pani Jaszczołt stwierdziła, że w tej chwili Ministerstwo Sportu z zarządami poszczególnych województw ustaliło, iż kwota dofinansowania projektów w ramach "Moje boisko - Orlik 2012 wyniesie po 330.000 zł, co daje łącznie kwotę 660.000 zł. Pani Skarbnik stwierdziła, że pozostałe koszty tej inwestycji musi ponieść beneficjent, czyli miasto Siemiatycze. Pani Skarbnik dodała, że nasze miasto powinno pokryć 33% wartości inwestycji , czyli 1/3 ceny netto oraz cały koszt podatku VAT. W dalszej części swojej wypowiedzi Pani Jaszczołt przypomniała radnym, iż konstruując budżet miasta na 2008 r. pierwotnie zakładano, iż nasze miasto będzie ponownie ubiegało się o środki na budowę boiska z programu "Blisko boisko", którego koszt budowy zamykał się kwotą 450.000 zł, przypomniała, że w związku z tym w budżecie Miasta na 2008 r. zaplanowano kwotę 150.000 zł środków własnych na budowę tego boiska oraz zabezpieczono 90.000 zł na budowę zaplecza przy MOSiR. W dalszej części swojej wypowiedzi Skarbnik Miasta stwierdziła, że sumując więc planowane wydatki miasto powinno pokryć 640.000 zł dodała, że kwotę którą posiadamy w budżecie 240.000 zł należy więc zwiększyć o 400.000 zł i w związku z tym przygotowano uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta, która została radnym przedstawiona. Skarbnik Miasta w swojej wypowiedzi stwierdziła także, że w związku z wprowadzeniem tej inwestycji do realizacji planuje się deficyt budżetowy w kwocie 300.000 zł, który będzie sfinansowany wolnymi środkami budżetowymi. Skarbnik Miasta na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdziła, że jeśli radni uważają, że intencja tej uchwały jest słuszna, a inwestycja ta powinna być kontynuowana, to bardzo prosi o podjęcie tej uchwały.

Burmistrz Miasta - Zbigniew Radomski zabierając głos w tej sprawie stwierdził, że jesteśmy zmuszeni do podjęcia tej uchwały i jak najszybciej ogłosić przetarg na wykonanie tego zadania, gdyż woj. podlaskie chce przodować w kraju w realizacji tego projektu i jak najszybciej dokończyć budowę tych boisk. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi podkreślił, że w tej chwili są po rozmowach z projektantami i chcą do końca maja br. opracować dokumentację techniczną, przy czym trzeba tu zachować wszelkie sprawy proceduralne, dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień. Burmistrz Radomski podkreślił w swojej wypowiedzi, że do końca 2008 r. trzeba tę inwestycję bezwzględnie dokończyć, dodał, że stąd tez jest taki pośpiech i prośba do radnych, aby w trybie nadzwyczajnym uchwałę taką podjąć.

W dyskusji w tej sprawie glos zabrali:

-Radny Mirosław Kobus zapytał jakie wymiary będzie miało boisko sztuczne do piłki nożnej.

-Zastępca Burmistrza Miasta - pan Stanisław W. Fleks odpowiedział, że 19,10 x 32,10 m, a pole gry będzie wynosiło 30 x 62 m.

-Burmistrz Radomski zabierając glos stwierdził, że te wymiary są obligatoryjne dla boisk we wszystkich miastach, które zakwalifikowały się do realizacji tego projektu. Burmistrz dodał, że tu zarówno kosztorys jak i projekt został odgórnie narzucony i rolą miasta jest zaadoptowanie przyjętych rozwiązań.

-Radny Krzysztof Wieczorek stwierdził, że według niego pierwsze piłkarskie boisko nie będzie wykorzystane i będzie stało puste.

-Radny Mirosław Kobus zabierając głos ponownie w tej sprawie stwierdził, że z tego co, wie, to boisko miało być o wymiarach 90 x 45 m i jego zdaniem , jeśli robić to boisko, to właśnie takie. Radny Kobus dodał, że jeśli nawet trzeba byłoby dołożyć 200, 300.000 zł to trzeba to zrobić, aby ono naprawdę służyło mieszkańcom.

-Radna Agnieszka Sitarska zabierając głos w dyskusji wyraziła obawy, żeby z tym boiskiem nie wyszło tak, jak z halą przy SP Nr 3 i może rzeczywiście, jeśli to ma być 300.000 zł drożej, to może trzeba się zdecydować.

-Burmistrz Radomski odnosząc się do tych wypowiedzi stwierdził, że intencją tego programu była realizacja tych boisk przy blokowiskach, aby odciągnąć młodzież od alkoholu, narkotyków, papierosów. Burmistrz dodał, że w Siemiatyczach usytuowanie takiego boiska między blokami nie wyszło, bo po prostu nie ma u nas takich możliwości, tym bardziej, że boisko będzie funkcjonować np. do godziny 22 wieczorem i nie sposób jest tego boiska zlokalizować między blokami, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej.

-Burmistrz Radomski odnosząc się do wypowiedzi radnych stwierdził, że proponuje, aby dzisiaj ta uchwała została zatwierdzona w takim kształcie, w jakim została zaproponowana, a w międzyczasie zobaczymy jaki będzie wynik przetargu i jeśli np. wykonawca weźmie mniejsze pieniądze, to może uda się zrobić większe boisko, a jeśli nie do radnych zwrócił się o dodatkowe środki np. o 200.000 zł. Burmistrz w swojej wypowiedzi podkreślił także, ze to boisko będzie funkcjonowało przez cały rok.

-Radny Wieczorek stwierdził, że jego zdaniem będzie tam pusto, bo idzie spadek demograficzny.

- Burmistrz Radomski powiedział, że jeśli ministerstwo zatrudni trenera, który będzie przez środki ministerialne opłacany, to może to przyciągnąć dzieci i młodzież.

-Radny Krzysztof Szyszko stwierdził, że rodzi się pytanie, czy jest to dobra lokalizacja tego boiska, bo według niego to Klub Cresovia nic na tym nie skorzysta, bo to nie będzie boisko treningowe. Zdaniem radnego Szyszko usytuowanie tego boiska choćby przy którejś ze szkół jest korzystniejsze.

-Radny Krzysztof Osmólski zwrócił się z pytaniem, czy przetarg w tej sprawie ogłasza każda gmina oddzielnie, czy to będzie robione centralnie.

-Burmistrz Radomski stwierdził, że każda gmina oddzielnie.

-Radny Szyszko zapytał, czy ta zmiana lokalizacji może wejść w grę, czy też nie.

-Burmistrz Radomski powiedział, że nie, dodał, że w ministerstwie były rozmowy na ten temat i Minister Sportu jest temu przeciwny i uważa, że przy szkołach te boiska nie powinny być lokalizowane, bo szkoły zamykane są o godz. 15, a chodzi o to, żeby z nich korzystało jak największa liczba dzieci i młodzieży, a wokół stadionu jest bardzo duże osiedla, są media i jest to najkorzystniejsza lokalizacja w naszym mieście.

-Radny Kobus stwierdził, że jego zdaniem należy od razu zrobić większe boisko.

-Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos w tej sprawie stwierdził, że najpierw trzeba zrobić to boisko, a potem dołożyć pieniądze na większe.

-Radny Kobus stwierdził, że według niego jeśli Rada dołoży jeszcze 100 czy 200 tys. zł to bez problemu będzie większe boisko.

Innych głosów w dyskusji w tej sprawie nie było. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. - na 12 radnych biorących udział w obradach XVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

/Uchwała Nr XVIII/95/08 w załączeniu/

Do punktu 4 - wolne wnioski W punkcie wolne wnioski głos zabrali:

-Radny Krzysztof Wieczorek stwierdził, że chciałby zabrać głos w sprawie pisma, które otrzymali niektórzy prezesi klubów sportowych z propozycją powołania ich w skład Rady Sportu. Radny Wieczorek stwierdził, że rozmawiał z częścią środowiska sportowego i ma ono inne stanowisko w tej sprawie. Radny Wieczorek odczytał następnie pismo skierowane do pana Burmistrza, w którym stwierdza, że skoro planuje się powołanie Rady Sportu, to dobrze byłoby, aby w takiej społecznej radzie mieli prawo zabierać głos przedstawiciele wszystkich klubów działających w mieście, bo wszyscy są takimi samymi społecznymi działaczami i wszyscy wnoszą swa cząstkę pracy dla dobra sportu. Pan Wieczorek wymienił następnie 6 klubów od lat współdziałających z samorządem i stwierdził, że proponowany przez Pana Burmistrza sposób wybierania tej Rady jest krzywdzący dla środowiska sportowego, gdyż któryś z klubów zostanie usunięty poza społeczna, czyli siemiatycka Radę. Radny Wieczorek zwrócił się w tym piśmie z pytaniem, dlaczego Burmistrz nie kieruje się demokratycznymi zasadami, żeby każdemu dać równą szansę obrony swoich racji i przedstawiania argumentów na takich zebraniach, na forum publicznym. Na zakończenie tego pisma radny Wieczorek zaapelował do pana Burmistrza, aby powołując Radę Sportu dał równe szanse wszystkim społecznym działaczom, wybierając po jednym przedstawicielu z każdego z 6 klubów.

-Burmistrz Radomski odnosząc się do treści tego pisma stwierdził, że odpowie na tę prośbę na piśmie, dodał, że kwestia ta jest do rozważenia, zastanowi się nad tym i zobaczy co z tego wyjdzie.

- Radny Andrzej Miazio stwierdził, że ciągle słyszy tylko o sporcie, o społecznym działaniu, zapytał czy nauczyciele to robią za darmo?

-Radny Wieczorek stwierdził, że on to robi za darmo. Następnie radny Wieczorek stwierdził, że chce też wystąpić w imieniu Klubu Cresovia, który jest w naszym mieście jedynym klubem, który prowadzi działalność w klasie rozgrywek seniorów. Radny Wieczorek stwierdził, że chce powiedzieć, że klub ten będzie musiał przerwać działalność z powodu braku uchwały, w której określone zostaną warunki i tryb wspierania finansowego sportu kwalifikowanego. Radny Wieczorek stwierdził, że na ten temat rozmawiają już od początku roku i nie jest prawdą, że takie uchwały są niezgodne z prawem, bo z tego co wie, to każde miasto taką uchwałę posiada.

-Sekretarz Miasta stwierdziła, że w naszym mieście taka uchwała również zostanie podjęta i jest w trakcie opracowywania.

-Radny Wieczorek stwierdził, że trzeba uszanować tych ludzi, którzy tam działają.

-Burmistrz Radomski ustosunkowując się do tych wypowiedzi stwierdził, że był u niego Pan Malewski - Prezes Klubu Cresovia i uzgodniono, że do najbliższej sesji, kiedy ta uchwała zostanie podjęta, rachunki klubu będą realizowane.

-Skarbnik Miasta powiedziała, że z tego co obserwuje, to tych rachunków jest coraz więcej i są coraz większe.

-Burmistrz Radomski powiedział, że zawodnicy chcą dużych pieniędzy, dodał, że Rada Miasta podejmie taką uchwałę.

- Zastępca Burmistrz Miasta - Pan Stanisław Fleks powiedział, że jeśli nawet uchwała ta zostanie podjęta, to i tak są pewne rachunki, które nawet po podjęciu tej uchwały nie będą mogły być rozliczane. Pan Fleks dodał, że takich decyji nie podejmie żadna księgowa, bo grozi za nie prokurator.

-Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos stwierdził, że 30 czerwca kończy się umowa z PKS na prowadzenie naszej miejskiej komunikacji i dlatego też proponuje, aby w najbliższy poniedziałek spotkała się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego, aby rozpocząć prace nad nowym przetargiem w tej sprawie, aby wyjść z jakimiś propozycjami w kwestii dalszego funkcjonowania MKS. Zdaniem radnego Osmólskiego radni powinni również spotkać się z Prezesem Majerem w sprawie rozwiązania problemu śmieci lądujących w lasach wokół Siemiatycz. Radny Osmólski skierował również prośbę do Pana Burmistrza o zakup nowych przystanków autobusowych.

Do punktu 5 - zakończenie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta w dniu 9 maja 2008 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 12:45.

Na tym protokół zakończono

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Miasta
K. Andruszkiewicz Agnieszka Anna Sitarska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2008-06-09

Wprowadzający: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06