Protokół Nr XX/08

Numer XX/08
Data wydania 2008-06-26

Protokół Nr XX/08z obrad XX sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 26 czerwca 2008 roku


Obrady XX sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 10:00 zakończyły zaś o godzinie 12:00.W obradach XX sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 12, według załączonej do protokołu listy obecności.


Radni obecni na XX sesji:1. Witold Berski

2. Rafał Burakowski

3. Franciszek Drewulski

4. Mariusz Gocał

5. Aleksander Jakowiuk

6. Antoni Kosieradzki

7. Mirosław Kobus

8. Andrzej Miazio

9. Eugeniusz Mudel

10. Krzysztof Osmólski

11. Agnieszka Sitarska

12. Andrzej MiazioRadnym nieobecnymi na XX sesji byli radni:1. Jerzy Górski

2. Krzysztof Szyszko

3. Bogdan RaczyńskiW obradach XX sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także goście zaproszeni w osobach:1. Zbigniew Radomski –Burmistrz Miasta Siemiatycze

2. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta

3. Danuta Jaszczołt - Skarbnik Miasta

4. . Anna Nazarewicz – Radca Prawny Urzędu Miasta

5. Janusz Majer – Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.

6. Teresa Nazarewicz – Prezes Zarządu Mienia Komunalnego

7. Ewa Romaniuk – Kierownik MOPS

8. Marek Malinowski– korespondent Głosu Siemiatycz

9. Teresa Fronc – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

10. Gabriela Krzanowska – Dyrektor Szkoły Muzycznej

11. Mariusz Malewski – Prezes MKS Crewsovia

12. Katarzyna Poniatowska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 7

13. Tadeusz Soroczyński – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 8

14. Jan Snycerski – Prezes TPS

15. Henryk Palarz – Przedsiębiorstwo Infrastruktura

16. Roman Umiastowski – Dyrektor MOSiRoraz mieszkańcy miasta.Do punktu 1 – otwarcie obradObrad XX sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26 czerwca 2008 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XX sesję Rady Miasta.Do punktu 2 – przyjęcie porządku obradPrzewodnicząca Rady stwierdziła w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XX sesji radni otrzymali wcześniej.Przewodnicząca zawróciła się do radnych z pytaniem, czy chcieliby zgłosić inne zmiany do zaproponowanego porządku. Radni nie zgłosili innych poprawek do proponowanego porządku obrad XX sesji.Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XX sesji Rady w dniu 2 czerwca 2008 r. - na 12 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.Przyjęty porządek obrad XX sesji przedstawia się następująco:1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Siemiatyczach i nadania jej statutu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Siemiatyczach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze – terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Wysypiska Odpadów Stałych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do jednostkowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 – przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady MiastaPrzewodniczący Rady poinformowała radnych, że protokół z XIX sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.Do punktu 4 - sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjamiSprawozdanie z pracy za okres od 30 maja br. złożył Burmistrz Miasta – Zbigniew Radomski. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do punktu 5 – interpelacje i zapytania radnychRadni zgłosili podczas XX sesji następujące interpelacje:
-Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos stwierdził, że 30 października 2007 r. zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta dlaczego do czyszczenia basenu z zalewu spuszcza się wodę i czy to ma jakiś związek z wadliwym wykonaniem basenu. Radny Mudel stwierdził w dalszej części swojej wypowiedzi, że Burmistrz Radomski odpowiedział mu wtedy, że woda już nie będzie spuszczana i rok wcześniej też nie była. Radny Mudel powiedział, że w tej sprawie pytał też Pana Burmistrza na sesji w dniu 30 kwietnia 2008 r. Radny Mudel stwierdził, że po raz kolejny zwraca się z pytaniem do Pana Burmistrza , kto jest odpowiedzialny za to, że basen jest wykonany niezgodnie ze sztuką budowlaną i co Burmistrz zamierza z tym zrobić. Radny Mudel stwierdził także, ze na jednej z poprzednich sesji Burmistrz Radomski stwierdził, że w miesiącu maju br. miasto Siemiatycze złoży wniosek o środki pozabudżetowe na budowę hali. Radny Mudel zwrócił się z pytaniem, co zrobiono w tym temacie. Kolejne pytanie, z którym radny Mudel zwrócił się do Pana Burmistrza dot. tego co dalej z elektrociepłownią na biomasę. Radny Mudel stwierdził także, że również na sesji w dniu 30 kwietnia br. pytał , co z Kurierem Samorządowym i wtedy Pan Burmistrz odpowiedział, że 12 maja br uchwała uprawomocni się, decyzję w tej sprawie podejmie jednak Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury. Radny Mudel stwierdził, że pyta dlaczego Kurier Samorządowy jest dalej wydawany i czy w podległych Burmistrzowi placówkach istnieje anarchia za jego pozwoleniem?
-Radny Krzysztof Osmólski – stwierdził, że zaczyna się już sezon letni i zwracał się z prośbą na posiedzeniu Komisji o przygotowanie terenów nad zalewem do tego sezonu, żeby zrobić szczególny porządek nad dużym zalewem.-Radny Franciszek Drewulski – zwrócił się z prośbą do pana Burmistrza z prośbą o zwrócenie uwagi na nieporządek wokół tablic ogłoszeniowych na terenie miasta tzw. Kasiek i dopilnowanie, aby każdy kto korzysta z tych tablic zostawił po sobie porządek.

Innych interpelacji nie wniesiono.Do punktu 6 – podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siemiatyczach i nadania jej statutu
Przewodnicząca Rady powiedziała, że z tym projektem uchwały radni zapoznali się podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się do radnych z pytaniem, czy w tej chwili radni widzą jeszcze potrzebę przedstawienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że nie ma takiej potrzeby.Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podjęcie uchwały zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siemiatyczach i nadania jej statutu- na 12 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych./Uchwała Nr XX/103/08 w załączeniu/


Do punktu 7 – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Siemiatyczach
Na początku realizacji tego punktu obrad XX sesji Przewodnicząca Rady odczytała radnym negatywną opinię NSZZ "Solidarność" Oddział w Siemiatyczach odnoszącą się do tego projektu uchwały.Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych z pytaniem, czy w tej sprawie będą zadawać pytania.W dyskusji w tej sprawie głos zabrali:-Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos stwierdził, że w 2007 r. mówiono radnym, że podwyżki stawek wody i ścieków można dokonać tylko jeden raz w roku, w 2008 r. już po raz drugi stawiana jest ta sprawa i co wobec tego się w tej sprawie zmieniło. Radny Mudel w dalszej części swojej wypowiedzi zwrócił się z pytaniem w jaki sposób planowana taryfa wody i ścieków wpłynie na przeprowadzenie planowanych i koniecznych remontów i modernizacji, jeśli koszty przyjęte do naliczania nowych taryf wody i ścieków nie przewidują zwiększenia kosztów remontów ( załączniki nr 3,4 i 5 do wniosku). Radny Mudel zwrócił się również z pytaniem jakim wynikiem finansowym zamknięto rok 2007 w PK na wodzie, ściekach gospodarczych i ściekach przemysłowych. Radny Mudel powiedział, że podczas posiedzenia komisji przed sesją zadał pytanie – o ile wzrosła sprzedaż wody i pozyskiwanie ścieków do analogicznego okresu roku 2006, Pan Prezes nie wiedział na Komisji więc pytanie ponawia. Pan Mudel zwrócił się także z pytaniem, czym tłumaczy się fakt, że wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej zwiększa się ilość odbiorców wody i dostawców ścieków i nie przewiduje się zwiększenia sprzedaży W swojej wypowiedzi radny Mudel stwierdził również, że jeżeli koszty amortyzacji oszacowano na podstawie stawek zgodnie z przyjętym planem amortyzacji, to dlaczego przy zmianie taryf następuje wzrost tych kosztów o 11,6% jeśli chodzi o wodę, 55,2% przy ściekach gospodarczych i o 7% przy ściekach przemysłowych. Radny Mudel zwrócił się także z pytaniem , dlaczego koszty bezpośrednie ujęte w zestawieniu kosztów odprowadzania ścieków i alokacji przychodów służących naliczaniu ceny różnią się od 55 070 zł a marżą 56 773 zł zawyżają cenę o 0,17 zł. Radny Mudel w swojej wypowiedzi zwrócił również uwagę, że obniżka ceny na ścieki wynosi 3 grosze, a według wyliczeń w przedstawionych tabelach wynika, ze powinna ona wynieść 5,36% więc powinna ta obniżka wynieść 20 groszy a nie 3 grosze. Odnosząc się do kwestii stawek za wodę radny Mudel stwierdził, że niepotrzebnie Prezes Majer wydał pieniądze na opracowanie tej taryfy, bo to zrobiłby każdy księgowy w taki sam sposób. Radny Mudel stwierdził, że radnym wniosek i uzasadnienie PK o zmianę taryf wody i ścieków powinien zostać dostarczony w pigułce, powinny się w nim znaleźć tylko najważniejsze rzeczy. Pan Mudel dodał, że przedstawienie tak obszernego i szczegółowego wniosku jest celowe, aby radni nic z tego nie zrozumieli. Radny Mudel powiedział, że mówi się o tym, iż podwyżki te wpłyną na remont sieci, że środki tam zostaną skierowane, jednak z przedstawionych przez PK danych nic takiego nie wynika, napisane jest, że nie przewiduje się modernizacji oczyszczalni ścieków, a budowę kompostowni się przewiduje.-Pan Janusz Majer – Prezes PK Spółka z o.o odnosząc się do wypowiedzi radnego Mudla powiedział, że na sesji jest obecny Pan Henryk Palarz – autor opracowania wniosku PK, który w sposób usystematyzowany, punkt po punkcie odpowie na te pytania. Pan Majer stwierdził, że radny Mudel poruszył wiele tematów i potrzebne mu są konsultacje z Panem Burmistrzem, aby uzgodnić odpowiedzi na tematy wykraczające poza tematykę tego opracowania.-Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos ponownie w tym punkcie zwrócił się z pytaniem, czy jest prawdą, że faktury wystawione dla Firmy Oerlemans za przekroczenie norm ścieków za 2007 r. były wystawione w styczniu 2008 r. Radny Mudel zwrócił się także do autora opracowania z pytaniem, czy analizowano szczegółowo faktury kosztowe i koszty organizacyjne.Prezes PK – Janusz Majer ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Mudla, który stwierdził, że Prezes nie powinien w ogóle zlecać tej analizy i przygotowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stwierdził, że został do tego zobligowany, gdyż w marcu tego roku radni uważali, że źle został przygotowany poprzedni wniosek i niezgodnie z literą prawa. Pan Majer stwierdził, że wtedy radni proponowaną taryfę odrzucili i prawidłowo, bo nie zawierała ona wszystkich danych. Prezes Majer stwierdził, że Urząd Miasta zlecił weryfikację tej taryfy dla firmy zewnętrznej i teraz PK poszło za ciosem i także instytucja zewnętrzna zrobiła tę taryfę. Prezes Majer stwierdził, że Pan Henryk Palarz, autor tego wniosku odniesie się do kwestii samej taryfy. Prezes Majer dodał, że poprosił także Panią Małgorzatę Radziszewska o udział w sesji, która w razie potrzeby wyjaśni radnym pewne hasła księgowe, bo z jego ust być może te informacje będą niewygodne.-Pan Henryk Palarz zabierając głos stwierdził, że jego firma robi około 15 tego typu opracowań rocznie i często uczestniczy w sesjach rad, aby te taryfy przedstawiać. Pan Palarz stwierdził, że przedstawiony wniosek taryfowy zawiera propozycję wzrostu cen stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę o 21% i spadek cen w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków dla grupy 1 o 0,95% i wzrost dla grupy 2 o 14%. Pan Palarz odnosząc się do pytania – czym to jest spowodowane stwierdził, że odpowiedź na to pytanie jest w kosztach firmy. Stwierdził, że w marcu br. był wniosek o nową taryfę, wtedy z tego co wie został odrzucony. Pan powiedział, że na dzień dzisiejszy ceny idą do przodu, ceny materiałów, energii, usług i ta nowa taryfa musi je uwzględniać. Pan Palarz odniósł się w swojej wypowiedzi do kwestii wzrostu o 21% ceny wody, stwierdził, że podstawę ustalania taryfy, zgodnie z wymogami zarządzenia taryfowego stanowiły dane ewidencji księgowej dotyczące roku obrachunkowego tj. 12 kolejnych pełnych miesięcy ode dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r. Pan Palarz stwierdził, że poziom cen założonych w 2007 r. przyniósł 120 tys. strat i teraz proponowana cena jest wyższa o kilka procent, na pozostały wzrost cen wody składają się zmiany takich kosztów jak: wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne o 6%, o prawie 3% uwzględniono przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2008 średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu – tj. materiały, o 10% wzrost energii elektrycznej oraz wzrost innych pozycji. Pan Palarz w swojej wypowiedzi stwierdził także, że rozporządzenie dot. wody i ścieków zawiera wzór wniosku o zatwierdzenie taryf i na tej podstawie wniosek został sporządzony.-Radny Mudel zabierając głos ponownie w dyskusji stwierdził, że podejrzewa, że firma Pana Palarza opracowała ten wniosek w oparciu o dokumenty z Przedsiębiorstwa Komunalnego. Radny Mudel zwrócił się z pytaniem, czy dokładna była analiza tych dokumentów, czy brano pod uwagę m.in. faktury.-Pan Palarz odnosząc się do tej wypowiedzi stwierdził, że wniosek ten został sporządzony nie na podstawie faktur, a na podstawie ewidencji księgowej. Pan Palarz dodał, że przy opracowywaniu tego wniosku nie musiał tego robić, bo to bada biegły księgowy.- Radny Franciszek Drewulski zwrócił się z pytaniem dot. kwestii tego, że PK w 2007 r. w Siemiatyczach wykonało 2 km. sieci kanalizacji sanitarnej. Radny Drewulski zapytał, na jakich ulicach to zostało wykonane.-Burmistrz Radomski odpowiedział, że na ul. B. Głowackiego i Powstania Styczniowego.-Prezes Majer odnosząc się do tej kwestii stwierdził, że w swoich analizach kosztowych PK mogło to ująć w roku 2008, a przekazane to zostało aportem w roku 2007. Prezes Majer w swojej wypowiedzi odniósł się także do załączników nr 3,4, 5 dot. kosztów bezpośrednich dostarczania wody, kosztów bezpośrednich odprowadzania ścieków gospodarczych i kosztów bezpośrednich odprowadzania ścieków przemysłowych. Pan Majer stwierdził, że wynik za 2007 r. na wodzie wyniósł brutto 77.000 zł, a na ściekach 400.000 zł przy czym była w tej kwocie opłata firm, które wnosiły dodatkowe opłaty za niestandardowe ścieki puszczane na naszą oczyszczalnię. Odnosząc się do kwestii wzrostu sprzedaży wody, Prezes Majer odpowiedział, że ten wzrost wy nosi około 21%, natomiast jeśli chodzi o ścieki gospodarcze to ten wzrost jest około 9% Prezes Majer odnosząc się do innych zapytań radnego Mudla stwierdził, że jeśli chodzi o fakt, że wraz z rozbudową sieci wod-kan zwiększa się ilość odbiorców wody i dostawców ścieków nie przewiduje się zwiększenia sprzedaży Pan Majer stwierdził, że nasze społeczeństwo biednieje i oszczędza, tak więc trend sprzedaży wody jest malejący. Pan Majer dodał, że wpływ na to ma także fakt, że nasze społeczeństwo się starzeje, a młodzi ludzie wyjeżdżają i przez to także mniej jest zużywanej wody. Odnosząc się do kolejnego pytania dot. kwestii tego, że koszty amortyzacji oszacowano na podstawie stawek zgodnie z przyjętym planem amortyzacji , to dlaczego przy zmianie taryf następuje na ściekach gospodarczych o 55,2%, a przy przemysłowych o 7%.Pan Majer odnosząc się do tego pytania stwierdził, że jest to związane z tym, że w 2007 r. przekazano aportem dla PK sieć w ulicach Głowackiego i Powstania Styczniowego, a z tym związany jest m.in. wzrost amortyzacji, podatku dochodowego Ustosunkowując się do pytania dot. kosztów bezpośrednich ujętych w zestawieniu kosztów odprowadzania ścieków, kwestii tego co się w nich mieści Prezes Majer stwierdził, że w tabeli 3 załącznika 4 i 5 są wyszczególnione koszty ogólno zakładowe tj. koszty wydziałowe i tam jest ujęta grupa remontowa, która usuwa na terenie miasta awarie. Pan Prezes dodał, że są to duże koszty, bo dot. te prace m.in.
wymiany dużych odcinków wodociągów i kanalizacji sanitarnej . Pan Prezes w swojej wypowiedzi podkreślił także, że koszty ogólno zakładowe liczone są zgodnie z prawidłowością ustawy o rachunkowości i zarządzeniem zarządu . Pan Majer dodał, że wszystkie koszty wszystkich wydziałów dzielone są następnie przez utrzymanie Zarządu czyli administracji. Odnosząc się do pytania dot. wystawienia faktury dla Oerlemas Prezes Majer stwierdził, że PK obciąża wszystkich zgodnie z zawartymi umowami, dodał, że w przypadku ścieków w umowach tych są zawarte parametry jakie musi spełniać ściek dostarczony na oczyszczalnię, przy czym jeśli są w tym zakresie przekroczenia, to PK dokonuje kontrolnych pomiarów i wtedy naliczane są dodatkowe opłaty. Pan Prezes podkreślił, że PK codziennie prowadzi te pomiary jakości ścieków o różnych porach dnia i nocy, bo sa one dokonywane i o 23 wieczorem i o 2 w nocy. Odnosząc się do kwestii tej faktury, którą PK za 2007 r. wystawiło dla Firmy Oerlemas w roku 2008 Pan Majer stwierdził, że to także uzależnione było wszystko od cyklu prowadzenia w/w badań dostarczanych ścieków. Pan Majer podkreślił, że wszystko to robione jest zgodnie z ustawą o rachunkowości i PK nie popełniło tu żadnego błędu, bo kontrole były na końcu roku 2007, a faktura wystawiona została na początku kolejnego.- Radny Eugeniusz Mudel stwierdził, że w uzasadnieniu podwyżki mówi się o remontach i modernizacji , jednak w części opisowej wniosku tego nie ma.-Prezes Majer powiedział, że zależy mu, aby tak to wszystko zrobić, aby nie zwiększać kosztów remontowych. Pan Majer stwierdził, że faktycznie nie zostało to uwzględnione, jednak jest to oczywiste, że będą remonty.-Radny Mudel zabierając głos ponownie w dyskusji stwierdził, że z tego co wie, to okres rozliczeniowy w spółkach trwa do końca kwietnia, zwrócił się następnie z pytaniem dlaczego biorąc pod uwagę koszty pośrednie z których wynika że ścieki gospodarcze powinny potanieć o 20 groszy, a nie o 3, co stanowi 5,63%, a radnym proponuje się 0,95% a przecież faktycznie to wynosi 5,63%. Zdaniem radnego Mudla jest to bardzo istotna sprawa i na podstawie tego ma obiekcje, czy te dokumenty zostały prawidłowo opracowane.-Pan Palarz zacytował w odpowiedzi na to pytanie stwierdził, że wniosek o nowe taryfy jest z dnia 5 czerwca br., więc nie obejmuje on danych za miesiąc maj, bo były one dostępne około 15 czerwca . Pan Palarz stwierdził, że w opracowaniu nowych taryf podane są dane, obejmujące stan na koniec marca br. i to jest poprawne.-Prezes Majer odnosząc się do wypowiedzi radnego Mudla dot. kosztów pośrednich, zwrócił się do niego z pytaniem, z które tabeli takie informacje wyczytał wtedy będzie mu się łatwiej do tego odnieść.-Radny Mudel stwierdził, że chodzi tu o tabele 3 i 4, dot. to środków rodzajowych.- Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos w tej sprawie stwierdził, że autor tej taryfy zrobił dobrą robotę. Pan Osmólski powiedział, że czytając to opracowanie nie wnikał co do kształtu kosztów, ale analizując ten temat wziął inne miasta dla porównania i okazało się, że w żadnym z tych miast , nawet 2 razy większych od Siemiatycz nie dało się znaleźć ani jednej wyższej ceny wody, jaka jest proponowana u nas. Radny Osmólski zwrócił się z zapytaniem do Prezesa Majera, czy jest święcie przekonany o tym, że zrobił tę podwyżkę uczciwie, z pewnym gospodarskim podejściem i czy ta podwyżka jest merytorycznie zasadna. Radny Osmólski stwierdził, że nad tym się trzeba zastanowić. Radny Osmólski zwrócił się także z pytaniem, czy te koszty przedsiębiorstwa musiały spowodować, aż taką dużą podwyżkę cen?.- Prezes Majer odnosząc się do wypowiedzi radnego Osmólskiego stwierdził, że do wniosku o zatwierdzenie nowych taryf Przedsiębiorstwo Komunalne dołączyło także opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego wybranego z przetargu. Pan Majer podkreślił, że radni przy poprzednim wniosku stwierdzili, że nie wierzą dla Przedsiębiorstwa, sugerowali, aby to ktoś z zewnątrz sprawdził, więc poszedł tym tropem i to wszystko ktoś z zewnątrz sprawdził i przygotował wniosek. Pan Majer dodał, że nie znał wcześniej Pana Palarza, bo to Urząd Miasta znalazł tego Pana za pierwszym razem. Pan Prezes dodał, że on tylko poszedł rykoszetem.- Radny Krzysztof Wieczorek zabierając głos w dyskusji na ten temat stwierdził, że dyskusja ta przypomina mętną drogę, stwierdził, że według niego, gdyby koszty ogólnozakładowe byłyby niższe, to ceny zaproponowane w tym opracowaniu też byłyby niższe.-Pan Palarz ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Wieczorka stwierdził, że tak, ale różnica ta wynosiłaby pół grosza albo ćwierć grosza.- Radny Wieczorek zabierając głos ponownie w tej sprawie stwierdził, że dzisiejsze obrady, to nie jest zebranie ekonomistów, a radni chcą zrozumieć, dlaczego ceny wody w naszym mieście są wyższe, niż w innych miastach.Innych uwag i pytań w dyskusji na ten temat radni nie głosili, a Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję na ten temat i zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w tej sprawie, zapytała kto jest za podjęciem tej uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Siemiatyczach - na 12 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały nie głosował żaden radny, przeciwko podjęciu tej uchwały głosowało 7 radnych, a od głosu wstrzymało się 5 radnych.
Do punktu 8 - podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze – terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Wysypiska Odpadów StałychPrzewodnicząca Rady powiedziała, że z tym projektem uchwały radni zapoznali się podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się do radnych z pytaniem, czy w tej chwili radni widzą jeszcze potrzebę przedstawienia tego projektu uchwały. Radni uznali, że nie ma takiej potrzeby.W dyskusji w tej sprawie głos zabrali:-Radny Krzysztof Osmólski zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta, czy to Przedsiębiorstwo Komunalne, czy też miasto będzie ponosiło koszty tego opracowania i czy jeśli chodzi o wykup gruntów, czy to będzie koszt miasta, czy też Przedsiębiorstwa Komunalnego.-Burmistrz Radomski odnosząc się do tego pytania stwierdził, że jeśli będziemy się starali o środki unijne to miasto będzie robić. Pan Burmistrz dodał, że jeśli chodzi o wykup gruntu, to cześć terenu obok wysypiska to teren miasta, natomiast są też tam inne małe działki, indywidualnych osób i Przedsiębiorstwo podejmie działania w kierunku wykupu tych gruntów. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi podkreślił, że wszystko będzie zależało od tego jaki rozmiar ta inwestycja przybierze, czy np. będzie lokalizowana tam sortowania odpadów i jeśli będą tu starania o środki unijne, to miasto będzie to robić.Radni innych uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podjęcie uchwały zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze – terenu przewidzianego pod poszerzenie Miejskiego Wysypiska Odpadów Stałych - na 12 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych./Uchwała Nr XX/104/08 w załączeniu/Do punktu 9 -podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do jednostkowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta SiemiatyczePrzewodnicząca Rady powiedziała, że z tym projektem uchwały radni także zapoznali się podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się do radnych z pytaniem, czy w tej chwili radni widzą jeszcze potrzebę przedstawienia tego projektu uchwały. Radni w przypadku również tej uchwały uznali, że nie ma takiej potrzeby.Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podjęcie uchwały zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały w sprawie przystąpienia do jednostkowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemiatycze - na 12 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych./Uchwała Nr XX/105/08 w załączeniu/Do punktu 10 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że z ten projekt uchwały był radnym przedstawiany podczas posiedzeń komisji przed sesją. Zwróciła się do radnych z pytaniem, czy w tej chwili radni widzą jeszcze potrzebę przedstawienia tego projektu uchwały. Radni w przypadku również tej uchwały uznali, że nie ma takiej potrzeby.W dyskusji w tej sprawie głos zabrali:-Radny Mirosław Kobus zwrócił się z pytaniem do Pana Mariusza Malewskiego – Prezesa MKS Cresovia z pytaniem, czy kwota zapisana dla klubu w tym projekcie pozwoli dokończyć zespołowi rundę jesienną w III lidze.-Pan Mariusz Malewski poproszony o udzielenie odpowiedzi na to pytanie stwierdził, że Zarząd Klubu taką kwotę wyliczył porównując obecne koszty oraz zakładając podwyżki, wydatki związane m.in. z transportem wyliczyli, że biorąc koszty minimalne, kwota ta pozwoli wystartować w tych rozgrywkach. Pan Malewski dodał, że co będzie w roku 2009 to trzeba będzie się zastanowić pod koniec roku 2008, gdyż wtedy będą już bogatsi o wiedzę po rundzie jesiennej. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Malewski stwierdził, że ta kwota zabezpieczy klub, by dotrwać do tych rozgrywek.Radni innych uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podjęcie uchwały zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.- na 12 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu./Uchwała Nr XX/106/08 w załączeniu/Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargiPrzewodnicząca Rady zwróciła się do radnego Franciszka Drewulskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o zapoznanie radnych z wynikami przeprowadzonej kontroli. Radny Drewulski zapoznał następnie radnych z treścią protokołu z przeprowadzonej kontroli.Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podjęcie uchwały zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - na 12 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.


/Uchwała Nr XX/107/08 w załączeniu/


Do punktu 12 – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnychOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Radomski, który w swojej wypowiedzi stwierdził m.in.:


-odpowiadając na interpelację radnego Mudla w sprawie basenu przyznał, że spuszczenie wody z basenu kąpielowego nie musiało być faktycznie tak zrobione, jak zostało zrobione i woda nie musiała być tyle spuszczona ile została spuszczona. Burmistrz Radomski stwierdził, że przy tej technice która jest, kiedy Przedsiębiorstwo posiada samochód, który umożliwia wypompowywanie wody z basenu można to było zrobić w innych sposób. Burmistrz Radomski podkreślił, że jest to błąd, który jednak nie będzie powtórzony w następnym sezonie. Odnosząc się do kwestii tego, że basen jest wykonany niezgodnie ze sztuką budowlaną i pytania co Burmistrz zamierza z tym zrobić, Burmistrz Radomski odpowiedział, że jest protokół Komisji odbierającej ten basen, z którym radni mogą również się zapoznać i z ten protokół nie wskazuje na to, żeby nastąpiła katastrofa budowlana. Burmistrz w swojej wypowiedzi podkreślił, że jeśli chodzi o budowę basenu, to żadne nieprawidłowości nie zostały w tym zakresie udowodnione i to fachowcy projektowali ten basen, nadzorowali jego budowę i odebrali go i uważa, że nie powinno tu być żadnych niespodzianek jeśli chodzi o zawalenie się tej ściany. Odnosząc się do interpelacji w kwestii tego, że to w maju br. miasto Siemiatycze złoży wniosek o środki pozabudżetowe na budowę hali Burmistrz Radomski stwierdził, że tak mówił, bo to w maju miał zostać ogłoszony przez Urząd Marszałkowski nabór wniosków. Burmistrz podkreślił, że każdy jednak wie, jak to jest ze środkami unijnymi, stwierdził, że dziś jest 26 czerwca i na witrynie Urzędu Marszałkowskiego ukazała się dopiero informacja o naborze wniosków do Programu 3.1 dot. m.in. hal sportowych i pracownicy Urzędu Miasta już nad tym pracują. Ustosunkowując się do kolejnej interpelacji radnego Mudla dot. budowy elektrociepłowni Burmistrz Radomski powiedział, że według oświadczenia Prezesa Majera w tej chwili trwa zamykanie finansowania budowy tej elektrociepłowni. Burmistrz Radomski stwierdził, że 30 czerwca Prezes Majer jedzie z nowym wnioskiem do Eko Funduszu i są bardzo duże szanse że Eko Fundusz będzie finansował tę inwestycję. Odpowiadając na kolejne zapytanie dot. wydawania Kuriera Samorządowego i panującej w SOK anarchii Burmistrz Radomski stwierdził, że w tej chwili wydawanie kuriera jest zawieszone na 1 m-c i nowy Dyr. SOK podejmie decyzję odnośnie dalszego wydawania tej gazety. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi stwierdził także, że nie jest przekonany o tym, że Kurier nie powinien istnieć. Pan Burmistrz podkreślił, że taka gazeta to nasza historia, dodał, że każde miasto wydaje tego typu gazety, a że się to komuś nie podoba, to inna sprawa.- odnosząc się do wypowiedzi radnego Osmólskiego Burmistrz Radomski powiedział, że z tego co wie to wszystko już zostało nad zalewami zrobione i przygotowane do sezonu wakacyjnego. Burmistrz zwrócił się z prośbą do Dyr. MOSiR – Pana Romana Umiastowskiego o ponowne tego sprawdzenie. Pan Radomski pozostając przy głosie poinformował również, iż woda w drugim zalewie nadaje się do kąpieli.- odnosząc się do interpelacji radnego Drewulskiego Burmistrz Radomski powiedział, że słupy ogłoszeniowe na terenie miasta są czyszczone. Pan Burmistrz stwierdził, że są jeszcze miejsca, gdzie wiszą plakaty wyborcze, jednak partie nie reagują na to, a komitety wyborcze już zostały rozwiązane. Pan Burmistrz poinformował także radnych, że przystąpiono także do odnowy tablic "Siemiatycze witają" i po kolei kolejne tablice będą poddawane renowacji.
Do punktu 13 – wolne wnioskiW wolnych wnioskach głos zabrali:-Pan Damian Drewulski zabierając głos podziękował radnym za fundusze przeznaczone na zakup fantomu do ćwiczeń w niesieniu pierwszej pomocy. Damian Drewulski stwierdził, że ma nadzieję, że ta inwestycja zwróci się w wiedzy naszych mieszkańców na temat niesienia pierwszej pomocy .-Pan Jan Hyndza zwrócił się z pytaniem na jakim etapie jest modernizacja oczyszczalni ścieków. Pan Hyndza opowiedział też o dalszych jego problemach związanych z podpisaniem umowy na wywóz śmieci, stwierdził, że nic się nie zmieniło bo został obciążony za 120 l. a wystawił 110 l.-Burmistrz Radomski odnosząc się do wypowiedzi Pana Hyndzy stwierdził, że odpowiedź dostanie na piśmie.-Radny Aleksander Jakowiuk poinformował radnych, że Zarząd Osiedla Nr 3 wystąpił z wnioskiem do Rady o uruchomienie komunikacji miejskiej w okresie wakacji. Radny Jakowiuk powiedział, że wniosek ten byt przedstawiany też na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego.-Radny Wieczorek zabierając głos stwierdził, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Miasta wychodzi z wnioskiem, aby te kursy wakacyjne uruchomić na terenie całego miasta, pomniejszone o 1 kurs na każdej linii. Radny Wieczorek zapoznał także Radę z wnioskiem Komisji RGiPP skierowanym do Pana Burmistrza w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do poszerzenia ul. Małopolskiej na wysokości działek oznaczonych nr. 399 i 835/1. Radny Wieczorek stwierdził, że wniosek ten popiera wniosek Pana Chrołowskiego, jego starania o inwestycje na tym terenie.- Radny Antoni Kosieradzki – grupa mieszkańców z ul. 11 Listopada zgłosiła potrzebę uruchomienia chociaż 1 kursu MKS w niedzielę, a aby dotrzeć do świątyń.-Radny Eugeniusz Mudel zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza, co z ul. Cerkiewną, dodał, że obiecywał, iż ulica ta będzie wykonana własnymi środkami.-Burmistrz Radomski odnosząc się do wypowiedzi radnego Mudla stwierdził, że zobaczymy po pół roku po zbilansowaniu budżetu jak to wszystko wygląda. Pan Burmistrz dodał, że jeśli środki finansowe pozwolą to jest za.Do punktu 14 - zakończenie obradW związku z wyczerpaniem porządku obrad XX sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2008 r. r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 12:00.Na tym protokół zakończono.


Protokołowała: Przewodnicząca Rady Miasta
K. Andruszkiewicz Agnieszka Anna Sitarska

 

Załącznik do

Protokołu Nr XX/08

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 26 czerwca 2008 r.
Pani Przewodnicząca ! Wysoka Rado!
W dniu dzisiejszym spotykamy się prawdopodobnie przed dłuższą przerwą związaną z wakacjami i czasem urlopów. Przygotowane więc zostały na dzisiejszą sesję sprawy konieczne do uregulowania przed wakacjami. Zanim rozpocznie się debata związana z tą tematyką w skrócie przedstawię bieżące sprawy Miasta.
Z zakresu inwestycji


W związku z realizacją programu "Moje boisko Orlik 2012" 5 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę kompleksu sportowego , otwarcie ofert nastąpi w dniu dzisiejszym. 9 czerwca została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego na dotację celową w wysokości 333 000 zł na realizacje tego zadania. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wkrótce zostanie podpisana umowa z Wojewodą Podlaskim. Pragnę przypomnieć, iż przedmiotowy program jest objęty priorytetem ze strony Rządu dlatego też bezpośrednio po uzyskaniu pozwolenie na budowę, chcemy ogłosić przetarg na drugi etap zadania w zakres którego wchodzi budowa obiektu socjalno-szatniowego.

9 czerwca została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi w ulicach: Sportowej, Plażowej i Słowiczej. Z chwilą uprawomocnienia się decyzji zostanie zlecona aktualizacja wtórnika geodezyjnego a następnie zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

W dalszym ciągu Starostwo Powiatowe rozpatruje złożone wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi w ulicach: Annopolskiej, Żeromskiego, Anny Jabłonowskiej, 11-go Listopada oraz w ulicy Spacerowej. Wydanie decyzji jest opóźniane w związku z licznymi protestami mieszkańców ulicy Żeromskiego kierowanymi zarówno do Starostwa jak i do Urzędu Miasta.

Podlaski Urząd Wojewódzki utrzymał w mocy decyzje Starostwa Powiatowego o ustaleniu lokalizacji drogi w ulicach: Ogrodowa, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej, Leg. Piłsudskiego i Szpitalne. Z chwilą uprawomocnienia się decyzji została zlecona aktualizacja podkładu geodezyjnego, który umożliwi ubieganie się pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, brakującej sieci wodociągowej oraz na budowę drogi.

Zakończone zostały prace przy budowie ul. Bohaterów Lenino o długości 108 m. Budowa prowadzona była od podstaw i zakończona została ułożeniem kostki brukowej. Prace wykonała Firma Dimex za kwotę 36.600 zł. Krawężniki i kostka zostały zakupione odrębnie przez Urząd Miasta.

Zakończono również ustawianie krawężników na 110 metrowym odcinku ul. Obrońców Warszawy. Prace te zostały wykonane przez pracowników interwencyjnych. Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Siemiatyczach za kwotę 34.997 zł, w terminie do 15 lipca br. Budowany odcinek jest ostatnim etapem budowy tej ulicy.

Aktualnie prowadzone są prace są prace przy budowie chodników na ulicy Kasztanowej na odcinku ok. 250 mb. od ul. Sosnowej do Leśnej.

W ostatni okresie wykonano 650m2 nawierzchni placu i chodników z kostki brukowej przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury. Prace w zakresie podbudowy, ustawienia krawężników i ułożenia kostki wykonała Firma "Dimex" za kwotę 25.010 zł. Dodatkowo został wykonany wjazd z parkingu na plac SOK o pow. 70m2 który ww. firma wykonała nieodpłatnie. Prefabrykaty na wykonanie prac zostały zakupione przez Urząd Miasta.Z zakresu gospodarki nieruchomościami


10 czerwca umową notarialną sprzedano na rzecz najemców 2 lokale mieszkalne przy ulicy Świętojańskiej 27 przy zastosowaniu 80 % bonifikaty, za łączną kwotę 10.490 zł. Na 17 lipca planowane jest zbycie lokalu w budynku przy ulicy Wysokiej 64A. W chwili obecnej przygotowuje się do sprzedaży na rzecz najemców kolejnych 9 lokali mieszkalnych,

W związku z rozwojem miasta i potrzebami komunikacyjnymi mieszkańców, 10 czerwca podpisałem akt notarialny zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta, o pow. 5000 m2, położonej w rejonie ulicy Górnej i Kościelnej, na inne działki o łącznej powierzchni 6041 m2 położone w tej samej okolicy, z dopłatą na rzecz gminy w wysokości 1.802 zł.. Zamiana konieczna była ze względu na wyznaczoną , w tym miejscu, w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drogę.

Ponownie, przeznaczyłem do sprzedaży nieruchomość, położoną przy ulicy Pałacowej 19. Uściślając, do zbycia przeznaczony jest udział ½ części nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, wpisanym do rejestru zabytków, o powierzchni 743 m2 . Cena nieruchomości została obniżona z 1 mln do 671 400 zł. + 22 % VAT. Ogłoszenie o dacie przeprowadzenia i warunkach przetargu, ukaże się w prasie o zasięgu krajowym, na stronie internetowej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Na 10 lipca planowane jest przeprowadzenie kolejnego przetargu się sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Ciechanowieckiej, o pow. 7907 m2 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250.000,00 zł + 22 % VAT.

Ponadto, do sprzedaży, przeznaczona została, w trybie przetargu, nieruchomość, położona przy ulicy Armii Krajowej, o powierzchni 7762 m2 . Cenę nieruchomości ustalono na 200.000,00zł + 22% VAT.
Pozostałe sprawy


Zakupiono trzy wiaty przystankowe za kwotę 9.900zł, zostały ustawione na Wesce, Walendziukach i przy ul. Szpitalnej w ciągu ul. 11 Listopada.Od 5 do 8 czerwca, na zaproszenie władz Miasta Postawy, przebywałem razem z Panią Przewodniczącą z wizytą na Białorusi. 7 czerwca podpisaliśmy umowę o współpracy partnerskiej miast Siemiatycze i Postawy. Po stronie białoruskiej umowę podpisał mer miasta Edward Kozura oraz Przewodniczący Rady Rejonowej Wiktor Arechaj.

W uroczystości, poza przedstawicielami delegacji krajów, które uczestniczyły w tym czasie w XI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej, uczestniczył również Tadeusz Strużecki z małżonką, radca w ambasadzie Republiki Białoruś w Warszawie. To dzięki jego wsparciu udało się nawiązać kontakty i doprowadzić ostatecznie do podpisania umowy między stroną polską, a białoruską.


Drugim ważnym wydarzeniem był udział miasta i Kapeli Podlaskiej z Siemiatycz w XI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej w Postawach. W skład kapeli weszli: Marek Skomorowski (śpiew), Zenon Sielewonowski (akordeon), Grzegorz Andruszkiewicz (klarnet), Przemysław Krasowski (trąbka), Roman Kondraciuk (kontrabas), Henryk Sobecki (bęben). Zespół otrzymał I miejsce w kategorii zespołów wyróżnionych na festiwalu.


Od 23 do 30 czerwca w Siemiatyczach realizowany jest projekt pt. "Docenić czas. Polsko – niemieckie warsztaty edukacyjne. Siemiatycze – Zehdenick 2008". Projekt realizowany jest przez nasze miasto we współpracy z niemieckim miastem Zehdenic przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, która dofinansowała warsztaty. Głównym celem projektu jest wzmocnienie więzi, umocnienie dialogu i zbliżenie mieszkańców dwóch miast partnerskich poprzez umożliwienie im uczestnictwa we wspólnych spotkaniach i zajęciach edukacyjnych pozwalających na zdobycie nowych, bądź poszerzenie posiadanych umiejętności, głównie tanecznych i plastycznych. Bezpośredni adresaci projektu to młodzi ludzie zamieszkujący Siemiatycze i Zehdenick. Grupa docelowa składać się będzie z 24 młodych osób w wieku 13 - 15 lat (w tym 12 osób z Zehenick i 12 z Siemiatycz - 6 dziewcząt i 6 chłopców). W projekcie realizowany będzie jeden główny blok zajęciowy - warsztaty taneczne, obok nich przewidziane są także inne zajęcia o charakterze edukacyjnym z dziedziny sztuki plastycznej i malarstwa. Umożliwienie uczestnikom wspólnego spędzenia czasu i uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych przyczyni się do osiągnięcia celu projektu i zbliży do siebie mieszkańców miast partnerskich. Zakładamy, że realizacja projektu przyniesie bezpośrednim uczestnikom również inne korzyści takie jak: ukształtowanie pozytywnych motywacji do rozwijania swoich pasji i zainteresowań; pobudzenie aktywności do poszukiwania aktywnych form spędzania wolnego czasu; podniesienie poziomu znajomości języka obcego, zdobycie nowych umiejętności językowych i uświadomienie "wartości" jaką jest znajomość języków obcych; zdobycie wiedzy na temat kultury, historii i tradycji miast partnerskich; integracja uczestników projektu, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń. Goście z Niemiec będą mieć możliwość uczestnictwa w obchodach święta miasta, co stworzy im okazję do rzeczywistego poznania partnera z Polski, kultury, tradycji i życia codziennego mieszkańców Siemiatycz.


18 czerwca w naszym mieście obchodzony był międzynarodowy dzień przeciwdziałania narkomanii. W imprezie, uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu Miasta. Kulminacyjnym punktem obchodów był pochód młodzieży z transparentami ulicami Miasta oraz spotkanie w amfiteatrze miejskim gdzie poszczególne szkoły przedstawiały swoje propozycje artystyczne oraz zostały wręczone nagrody za udział w konkursach profilaktycznych.


Rozstrzygnięte zostały konkursy na zajęcia pozaszkolne i wypoczynek letni z elementami profilaktyki uzależnień. Na zajęcia pozalekcyjne zgłoszono 7 ofert natomiast na wypoczynek letni 12. Wszystkie oferty otrzymały dofinansowanie, niestety mniejsze niż oczekiwane ze względu na ograniczone środki budżetu Miasta.W związku z podjętą na ostatniej sesji uchwałą w sprawie zamiaru utworzenia szkoły muzycznej wystąpiłem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na utworzenie takiej szkoły przez miasto. Minister wyraził taką zgodę i zostało podpisane porozumienie w tej sprawie między ministrem i miastem Siemiatycze. Ponieważ nowy rok szkolny rozpocznie się za dwa miesiące prace organizacyjne związane ze szkoła muszą przebiegać szybko i sprawnie. Na dzisiejszą sesję został przygotowany projekt uchwały o utworzeniu szkoły oraz projekt statutu. Do końca miesiąca arkusze organizacyjne szkoły muszą zostać przesłane do ministerstwa. Jednocześnie prowadzone były przesłuchania kandydatów do nowotworzonej szkoły na które zgłosiło się 111 osób. Świadczy to o dużym zainteresowaniu i o potrzebie istnienia takiej placówki w naszym mieście.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2008-09-11

Wprowadzający: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06