Protokół Nr XX/16

Numer XX/16
Data wydania 2016-06-15

Protokół Nr XX/16

z obrad XX sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
w dniu 15 czerwca 2016 roku


Obrady XX sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00, zakończyły zaś o godzinie 15:45.
W obradach XX sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 14, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).
Radni obecni na XX sesji:
1. Witold Berski
2. Marek Bogucki
3. Melania Grygoruk
4. Jan Hyndza
5. Katarzyna Jarocka
6. Jerzy Korowicki
7. Antoni Kosieradzki
8. Walentyna Kożuchowska
9. Paweł Onieszczuk
10. Jerzy Roszczenko
11. Łukasz Rybałtowski
12. Igor Śnieżko
13. Roman Zdrojewski
14. Agnieszka Monika Zalewska

Radni nieobecni na XX sesji:

1. Rafał Burakowski

W obradach XX sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:
1) Piotr Siniakowicz – Burmistrza Miasta
2) Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza
3) Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
4) Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta


Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XX sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 15 czerwca 2016 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XX sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2). Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że na komisji radni zapoznali się i zaopiniowali trzy uchwały, których nie ma w porządku obrad. Pierwsza to uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podlaskim dotyczącego przyjęcia do wykonania przez Miasto Siemiatycze zadania pn. Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich na terenie Miasta Siemiatycze. Przewodnicząca zaproponowała, żeby uchwałę wprowadzić do punktu 12, a pozostałe uchwały uległy by przesunięciu, Przewodnicząca Rady zapytała o to kto jest za wprowadzeniem uchwały do pkt.12, za wprowadzeniem zmiany głosowało 14 radnych. Zmiana do porządku został wprowadzona jednogłośnie
Przewodnicząca Rady powiedziała, że druga uchwała to uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od dnia 01 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Siemiatyczach. Przewodnicząca Rady zapytała o to kto jest za wprowadzeniem uchwały do pkt.13, a pozostałe uchwały uległy by przesunięciu, za wprowadzeniem zmiany głosowało 14 radnych. Zmiana do porządku został wprowadzona jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że trzecia uchwała to uchwała w sprawie przyjęcia programu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Siemiatycze. Przewodnicząca Rady zapytała o to kto jest za wprowadzeniem uchwały do pkt.14, a pozostałe uchwały uległy by przesunięciu, za wprowadzeniem zmiany głosowało 14 radnych. Zmiana do porządku został wprowadzona jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady zapytała o to kto z radnych chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?
Głos zabrał radny Paweł Onieszczuk, proponując wprowadzenie do porządku obrad protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
Przewodnicząca Rady zapytała o to kto jest za wprowadzeniem uchwały do pkt.16 protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Miasta Siemiatycze, a pozostałe uchwały uległy by przesunięciu, za wprowadzeniem zmiany głosowało 14 radnych. Zmiana do porządku został wprowadzona jednogłośnie.
Radni nie zgłosili więcej wniosków.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XX sesji wraz z wprowadzonymi zmianami, na 14 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XX sesji przedstawia się następująco:
1) otwarcie obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miasta,
4) sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.,
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.,
9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej miasta Siemiatycze,
10) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
11) podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
12) podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podlaskim dotyczącego przyjęcia do wykonania przez Miasto Siemiatycze zadania pn. Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich na terenie Miasta Siemiatycze,
13) podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od dnia 01 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Siemiatyczach,
14) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Siemiatycze,
15) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
16) przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli,
17) przedstawienie sprawozdania z realizacji strategii rozwoju Miasta Siemiatycze, pn. „Przedsiębiorcze i przyjazne Siemiatycze. Strategia rozwoju Miasta do 2020 roku” za rok 2015.
18) przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015
19) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
20) wolne wnioski,
21) zakończenie obrad.

Do punktu 3 – Przyjęcie protokołów z obrad XIX sesji Rady Miasta,

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z XIX sesji Rady Miasta wyłożony są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 – sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu


Do punktu 5 – interpelacje i zapytania radnych.

Radni zgłosili następujące interpelacje:
- Radny Witold Berski zapytał o termin rozpoczęcia prac przy skwerze artystów siemiatyckich przy ul 11 Listopada?
Radny zapytał też o to na jakim etapie jest temat budowy elektrociepłowni?
- Radna Walentyna Kożuchowska poruszyła temat kursowania w okresie letnim miejskiej komunikacji samochodowej, zapytała czy wzorem lat ubiegłych taka linia będzie kursowała?
Radna Walentyna Kożuchowska poruszyła temat kanalizacji deszczowej na Osiedlu Wysokie (niszczona jest nawierzchnia drogi żwirowej na targowicę) jak również niedrożności tej kanalizacji w innych częściach miasta, czy były prowadzone prace w celu ustalenia jak wiele jest niedrożnych kanałów i jaka jest szansa na usprawnienie działania?
Radna Walentyna Kożuchowska zwróciła się z prośbą do Komendanta do częstszych patroli na Osiedlu Wysokim, dochodzi tam często niszczenia mienia prywatnego (szyby samochodowe, wejścia do klatek schodowych) i być może pojawienie się takich patroli zmniejszyłoby ten problem.
- Radny Śnieżko poruszył temat budowy oświetlenia na ulicy Obrońców Westerplatte, zapytał o to kiedy one pojawią się na tym osiedlu.
Radny Śnieżko zapytał, czy jest możliwość przebudowy linii wysokiego napięcia (żeby przebiegała ziemią bo psuje ładny widok) na ulicy Nadrzecznej,.
Radny Śnieżko podziękował Dyrektorowi MOSiR za dbanie o murawę na boisku, powiedział, że dzięki temu że jest ona w takim stanie chętnie przyjeżdżają kluby ekstraklasy na mecze do Siemiatycz.
- Radna Grygoruk poruszyła temat stanu latarni na rondzie, powiedziała, że osłony są zniszczone.
Radna Grygoruk powiedział, że należałoby przejrzeć studzienki m-dzy ulicą Pałacową a 11 Listopada.
Radna powiedziała też, że chodnik m-dzy blokiem 6 na ulicy 11 Listopada a ulicą Pałacową jest w bardzo złym stanie i należałoby się mu przyjrzeć.
- Radny Bogucki w imieniu mieszkańców bloków na Osiedlu Wysokim zapytał, czy można stary chodnik połączyć z nowym, oraz czy jest możliwość zrobienia wjazdu do kotłowni.
Radny Bogucki poruszył temat zakazu zatrzymywania się przy banku Spółdzielczym Brańskim, w imieniu firm ochroniarskich zapytał Z—cę Komendanta, czy można by było nie karać firm które podjeżdżają do banku np. po pieniądze czy na interwencję.
- Radny Zdrojewski zapytał o to czy został powołany przez Dyrektora GDDKiA Pełnomocnik do którego można będzie zgłaszać sprawy drogi Krajowej Nr 19?
Radny Zdrojewski powiedział, że przeprowadził rozmowę z dyrektorem PKS z Sokołowa Podlaskiego w sprawie parkowania na przystanku na ulicy Grodzieńskiej, radny powiedział, że dyrektor poprosił, żeby w jego imieniu przeprosić radę i poinformować że autobusy nie będą się już tam zatrzymywały. Radny dodał, że temat przystanku po drugiej stronie trzeba rozwiązać, powiedział, że rozmawiał z dyrektorem PKS o przeniesieniu tego przystanku na dworzec PKS, żeby przy linii ciągłej autobusy nie parkowały.
Radny Zdrojewski poruszył temat koszenia trawy, powiedział, że w niektórych miejscach są np. przewrócone krawężniki i można to naprawić podczas koszenia trawników.
- Radny Korowicki poruszył temat wykoszenia trawy na przystanku MKS na Słowiczynie.
Radny dodał, że na ulicy Kasztanowej od ulicy Słowiczyńskiej jest zniszczona nawierzchnia drogi i przy lasku na ulicy Slowiczyńskiej należałoby wykosić pas zieleni.
Radny po raz kolejny poruszył temat wiszący przewód telefoniczny, powiedział, że była rozmowa, że jest problem z dotarciem do telekomunikacji ale tą sprawę należy załatwić.
Radny Korowicki zwróciła się z prośbą o ustawienie koszy na ulicy spacerowej od ulicy Sportowej w stronę tamy, powiedział, że niektóre śmieci lądują w Zalewach ponieważ brakuje tam koszy.
Radny Korowicki podziękował firmie która wykonuje prace na ulicy Nadrzecznej.
Radny Korowicki zapytał o to czy „Mariot” zostanie zlikwidowany?
- Burmistrz odpowiedział, że tak.
- Radny Korowicki podziękował Prezesowi Berezie za utrzymanie porządku na cmentarzu Żydowskim i na targowicy.

Przewodnicząca przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami odczytał opinię NSZZ „Solidarność” z której wynika, że zarząd nie wnosi uwag do projektów uchwał opiniowanych na dzisiejszej sesji. Opinia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 r.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji, dodała, że zaistniała potrzeba żeby podjąć taką uchwałę. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 r., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XX/122/16 stanowi Załącznik Nr 5


Do punktu 7 – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.


Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o krótkie streszczenie uchwały.
- Pani Skarbnik powiedziała, że sprawozdanie z wykonania budżetu jest bardzo obszerne i przedstawi tylko najistotniejsze sprawy.
- Plan dochodów przedstawia się w kwocie 42 869 861,40 zł z czego zostało wykonane 41 279 860,10 zł, co stanowi 96,29 %,
- dochody majątkowe plan – 252889,15 zł, faktyczne wykonanie 2557651,59 zł, co stanowi 81,12%.
- dochody bieżące planowane 39 716 972,25 zł, faktycznie wykonane - 38 722 208,51 zł, co stanowi 97,50%.
- plan wydatków, planowany na poziomie - 42 584 861,40 zł, faktycznie wykonany - 41 684 002,52 zł, co stanowi 97,88 %,
Zrealizowane zostały prawie wszystkie planowane inwestycje w całości lub w części, łączna kwota zaplanowanych wydatków majątkowych – 4 675 289,11 zł łącznie z dwoma dotacjami dla powiatu Siemiatyckiego i gminy Drohiczyn, łączne wykonanie 4 259 497,81 zł co stanowi 91,11 % planu.
Stan zadłużenia na koniec roku 10 300 000,00 zł, spłacono w trakcie roku 0,5 mln kredytu i nie było zaciąganych nowych kredytów.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.. Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.


/Uchwała Nr XX/123/16 stanowi Załącznik Nr 6

Do punktu 8 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze za 2015 r.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Burmistrzowi Miasta.
Burmistrz przedstawił sprawozdanie za 2015 rok, sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7.
Burmistrz zwrócił się do Rady Miasta z prośbą o udzielenie absolutorium.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Onieszczuk odczytał Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze o wykonaniu budżetu Miasta Siemiatycze za 2015 r. (Załącznik Nr 8) oraz Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze za 2015 r. (Załącznik Nr 9).

Skarbnik dodała, że odczytane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokumenty zostały przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która na tej podstawie wydała uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Siemiatycze wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za rok 2015. Skarbnik odczytała uchwałę, która stanowi Załącznik Nr 10.


Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
- Radny Korowicki zabrał głos w tym miejscu, informując że z przyjemnością się czyta wpisy mieszkańców na portalach społecznościowych. Mieszkańcy wypowiadają się bardzo pozytywnie i odczytał jeden z takich wpisów. Nasze głosowanie jest potwierdzeniem opinii mieszkańców.
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze za 2015 r., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XX/124/16 stanowi Załącznik Nr 11

Burmistrz podziękował za zaufanie.

Przewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy.

Do punktu 9 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji, i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XX/125/16 stanowi Załącznik Nr 12


Do punktu 10 - podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XX/126/16 stanowi Załącznik Nr 13

Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XX/127/16 stanowi Załącznik Nr 14

Do punktu 12 - podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podlaskim dotyczącego przyjęcia do wykonania przez Miasto Siemiatycze zadania pn. Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich na terenie Miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podlaskim dotyczącego przyjęcia do wykonania przez Miasto Siemiatycze zadania pn. Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich na terenie Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.


/Uchwała Nr XX/128/16 stanowi Załącznik Nr 15

Do punktu 13 - podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od dnia 01 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Siemiatyczach.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

- Burmistrz powiedział, że nie będzie podwyżki za wodę i ścieki.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od dnia 01 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. w Siemiatyczach., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.


/Uchwała Nr XX/129/16 stanowi Załącznik Nr 16


Do punktu 14 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, „przeciw” głosowała 1 osoba. Uchwała została podjęta większością głosów.


/Uchwała Nr XX/130/16 stanowi Załącznik Nr 17


Do punktu 15 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta 2016 r.

Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienia do uchwały.
Pani Skarbnik powiedział, że zmiany dotyczą wprowadzenia czterech nowych zadań inwestycyjnych:
- zakupu beczki do podlewania trawników oraz wału do wałowania boiska – kwota 20 tys. zł,
- wykup gruntów – kwota 3 tys. zł,
- wykonanie muralu na ulicy Pałacowej – kwota 12 tys. zł,
- zakup urządzeń redukujących zużycie energii – kwota 50 tys. zł.
Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 307 580,96 zł, w tym:
- o kwotę 13 212 zł - środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego - "Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin Romskich na terenie miasta Siemiatycze" , zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego
- o kwotę 30 000 zł - dochody z usług cmentarnych przekazywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wg. zawartej umowy.
- o kwotę 35 244 zł - planowane zwiększone udziały w PIT , informacja przekazana przez Ministerstwo Finansów.
- o kwotę 30 745 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego o ostatecznej kwocie dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego.
- o kwotę 158 379,96 zł - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu "Maluch - edycja 2016„ zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego - uwolnione zostały środki własne przeznaczone na utrzymanie Żłobka.
- o kwotę 40 000 zł - zwiększone wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.
Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 117 489,00 zł, - zmniejszenie części oświatowej subwencji, informacja przekazana przez Ministerstwo Finansów (dyrektorzy zostaną poinformowani stosownymi pismami o jaką kwotę została pomniejszona subwencja).
Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 315 131,96 zł, w tym:
- o kwotę 8 000 zł - dofinansowanie Powiatowi Siemiatyckiemu budowy parkingu.
- o kwotę 3 000 zł – wykup gruntów przy ulicy Ogrodowej i Sadowej,
- o kwotę 21 000 zł - przeznaczenie dotacji otrzymanej z Województwa na realizację zadania "Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin Romskich na terenie miasta Siemiatycze (13 212 zł ) i 7 788 zł – udział Miasta Siemiatycze w tym zadaniu,
- o kwotę 50 000 zł - zwiększenie wydatków na obsługę cmentarza,
- o kwotę 16 000 zł - zwiększenie wydatków na opłaty za usługi z sieci internet - przejecie płatności za projekt z wykluczenia cyfrowego - trwałość projektu do 31.12.2015 r.
- o kwotę 25 000 zł - dotacja na fundusz celowy PSP - dofinansowanie do zakupu samochodu.
- o kwotę 76 039 zł – pozycje oświatowe, w tym 69 989 – zakup podręczników zgodnie z decyzją Wojewody, 6 050 zł – zwiększenie szkołom środków na udział własny w zakupie publikacji bibliotecznych.
- o kwotę 7 551 zł - zwiększenie subwencji na dzieci z orzeczoną grupą o niepełnosprawności.
- kwotę 2 600 zł - zwiększenie wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - kwoty wyegzekwowane przez MOPS,
- o kwotę 10 000 zł - zwiększenie wydatków na dowóz dzieci,
- kwotę 140 562 zł - zwiększenie wydatków na realizację systemu odbioru odpadów komunalnych.
- kwotę 140 000 zł - w tym: kwota 50 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń redukujących zużycie energii elektrycznej” oraz kwota 90 000 zł z tytułu zwiększenia wydatków na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic.
- kwotę 67 368,96 zł - w tym" kwota 12 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie muralu" oraz kwota 55 368,96 zł. zwiększenie wydatków na zakup usług administrowanie targowiska, wywóz nieczystości miejskich oraz dopłaty do wody.
- o kwotę 20 000 zł - zwiększenie dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej na pokrycie udziału własnego w projekcie na modernizację budynku.
- o kwotę 35 000 zł - w tym: kwota 20 000 zł środki na planowane inwestycje zakupu beczki do odlewania trawników oraz wału do wałowania boiska piłkarskiego oraz 15 000 zł przesuniecie środków w ramach paragrafów - wniosek Dyrektora.

Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 200 040,00 zł. w tym:
- o kwotę 60 000 zł - wycofanie dotacji Województwu Podlaskiemu, zgodnie z podpisanym aneksem - realizacja zadania przesunięta do realizacji na rok 2017.
- o kwotę 125 040 zł - w tym: zmniejszenie subwencji oświatowej - 117 489 zł oraz przekwalifikowanie kwot na dzieci z orzeczoną grupą o niepełnosprawności - 7 551 zł.
- o kwotę 15 000 zł - przesuniecie środków w ramach paragrafów - wniosek Dyrektora MOSiR.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XX/131/15 stanowi Załącznik Nr 18


Do punktu 16 - przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

Protokół Komisji przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Onieszczuk, protokół stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu.

Do punktu 17 – przedstawienie sprawozdania z realizacji strategii rozwoju Miasta Siemiatycze, pn. „Przedsiębiorcze i przyjazne Siemiatycze. Strategia rozwoju Miasta do 2020 roku” za rok 2015.

Sprawozdanie przedstawił Z-ca Burmistrza Miasta – Henryk Czmut, sprawozdanie stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu.

Do punktu 18 – przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

Przewodnicząca Rady powiedział, że sprawozdanie zostało szczegółowo omówione przez Panią Pełnomocnik Joannę Balejko na komisji, sprawozdanie stanowi załącznik Nr 21 do protokołu gdyby ktoś chciał się z nim zapoznać.

Do punktu 19 – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta.
Burmistrz powiedział, że chciałby powiedzieć że w tym roku najprawdopodobniej uda się załatwić trzy ważne sprawy, których nie dało się zrobić przez tyle lat, mural na ulicy Pałacowej, który zasłoni budynek szpecący tą ulicę, boczne boisko Cresovii, zostało już zrobione odwodnienie, nawożona jest ziemia i w przyszłym roku na okrągłą rocznicę klubu boczne boisko będzie gotowe, kanalizacja na ulicy 11 Listopada, której do tej pory nie udało się zrobić.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie elektrociepłowni to nie jest to zależne od nas, ale prace trwają, mamy zapewnienia od zewnętrznego inwestora, ze jeszcze w tym roku ruszą prace. Zaprzestaliśmy poszukiwać innych rozwiązań. Jeśli prace nie ruszą w tym roku to zaczniemy szukać rozwiązania np. gazowego.
- Odnosząc się do interpelacji w sprawie skweru artystów siemiatyckich, Burmistrz powiedział, że był ogłaszany już kilka razy przetarg i nie znalazła się żadna firma zainteresowana tą inwestycją. Burmistrz dodał, że prace zostaną wykonane własnymi siłami i najprawdopodobniej do końca wakacji ten skwer zostanie zrobiony. Największym problemem jest fontanna.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Kożuchowskiej w sprawie kursowania autobusów Miejskiej Komunikacji Samochodowej latem Burmistrz odpowiedział, że podobnie jak w latach ubiegłych będą kursowały autobusy latem.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Kożuchowskiej w sprawie kanalizacji deszczowej i studzienek Burmistrz odpowiedział, że zostały wysłane do różnych firm zapytania ofertowe o koszt udrożnienia studzienek, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu zostanie wyłoniony wykonawca i sukcesywnie studzienki będą czyszczone.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Kożuchowskiej w sprawie częstszych patroli na Osiedlu Wysokie Burmistrz powiedział, że w czasie przerwy radna porozmawiała sobie z Komendantem i mamy nadzieję że komendant wsłucha się w nasze prośby.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Śnieżko w sprawie oświetlenia na ulicy Obrońców Westerplatte Burmistrz odpowiedział, ze koszt ustawienia lamp to 25 tys. zł, Burmistrz powiedział, że jeszcze w tym roku lampy zostaną zamontowane.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Śnieżko w sprawie słupów wysokiego lub średniego napięcia, Burmistrz odpowiedział, że ma zapewnienie od dyrektora PGE, że postara się jak najszybciej te słupy średniego napięcia z ulicy Nadrzecznej zdjąć, nie wiemy czy pokryje się to z zakończeniem naszych prac do 8 lipca, te linie zostaną zakopane.
- Radny Korowicki zapytał czy nie będą te prace kolidowały z rozbiórką nowo wybudowanych chodników.
- Burmistrz odpowiedział, że zostanie to ciągnięte kanałem w ziemi w pasie zieleni. PGE planuje też postawienie transformatora kontenerowego, żeby było mniej słupów.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Grygoruk w sprawie pękających gum pod latarnią, Burmistrz odpowiedział, ze zostanie to sprawdzone.
Odnosząc się do interpelacji radnej Grygoruk w sprawie studzienek Burmistrz odpowiedział, Prezes Bereza o tym wie.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Boguckiego w sprawie ułożenia chodnika Burmistrz odpowiedział, że zostało trochę kostki i własnymi siłami węższy chodnik w czasie wakacji zostanie ułożony.
- Odnosząc się do interpelacji w sprawie zatrzymywania się przy banku Brańskim Burmistrz odpowiedział, ze porozmawiamy na ten temat z Komendantem.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Boguckiego w sprawie wjazdu do kotłowi Burmistrz odpowiedział, ze trzeba będzie sprawdzić stan tego wjazd i jeśli jest fatalny to zobaczymy co da się w tej sprawie zrobić.
- odnosząc się do interpelacji radnego Zdrojewskiego w sprawie GDDKiA Burmistrz odpowiedział, że jesteśmy w stałym kontakcie z GDDKiA, dyrektor zobowiązała się do zrobienia kilku spraw i czekamy aż te zobowiązania zostaną zrealizowane.
- Burmistrz powiedział, że cieszy się że radny Zdrojewski wziął sprawy (z PKS Sokołów Podlaski) w swoje ręce i udało się załatwić sprawy z parkowaniem, co zwiększyło bezpieczeństwo w tej części miasta. Burmistrz dodał, ze przypatrzy się przystankowi tak żeby go przesunąć na dworzec i jak to będzie funkcjonować.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie koszenia trawy przy przystanku na Słowiczynie, Burmistrz odpowiedział, że koszone są w pierwszej kolejności miejsca w centrum miasta, a dopiero później na obrzeżach.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie złego stanu drogi Kasztanowej Burmistrz odpowiedział, ze Burmistrz Czmut sobie zanotował i stan drogi zostanie sprawdzony.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie zwisającego kabla na ulicy Słowiczyńskiej Burmistrz odpowiedział, że bardzo ciężko jest się dogadać z Telekomunikacją, kilka razy były czynione próby porozumienia się może w końcu się uda.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie koszy na śmieci na ulicy Spacerowej Burmistrz odpowiedział, ze nie powinno być problemu z ustawieniem dodatkowych koszy w tym miejscu.
Burmistrz powiedział, ze podziękowanie Prezesowi Spółek Wodnych zostaną przekazane.

Do punktu 20 – wolne wnioski.

- Radny Onieszczuk powiedział, że coraz bardziej są widoczne aktywne formy wypoczynku w naszym mieście, zarówno mieszkańców jak i turystów. Poruszanie się z dziećmi na rowerach jest bardzo utrudnione, radny zwrócił się do Z-cy Burmistrza z prośbą o wyznaczenie miejsc w mieście, gdzie można się bezpiecznie przemieszczać. W okolicach miasta jest mnóstwo ciekawych miejsc, ale poruszanie się po mieście na rowerach dla rodzin z dziećmi jest bardzo utrudnione. Radny zaoferował chęć pomocy w kwestiach przygotowawczych takich ścieżek.
- Burmistrza powiedział, że koncepcja takich ścieżek jest od wjazdu ze strony Hajnówki przez osiedle, ulicą Świerkową i potem nad Zalew, aż do krajowej „19”. Jest to duża sprawa inwestycyjna. Można też zrobić ścieżki na polnych i leśnych drogach, nieuczęszczanych przez samochody i oznaczyć je. Wspólnie z dyrektorem MOSiR postaramy się oznaczyć takie miejsca (2-3 szlaki).
- Wiceprzewodniczący Rady powiedział, ze zwrócili się do niego mieszkańcy informując, ze w czasie Dni Siemiatycz nie można było parkować na dworcu PKS, a co roku była taka możliwość.
- Burmistrz powiedział, że dopytamy o tą sprawę Komendanta, dodał, ze nigdy nie było problemu z parkowaniem na dworcu ponieważ wieczorem autobusy już nie kursują. Burmistrz dodał, że taka sytuacje nie będzie już miała miejsca.
- radny Rybałtowski zaproponował, żeby jakoś fajnie nazwać nowo powstałe miejsce na ulicy Nadrzecznej (np. bulwar). Radny zapytał tez czy byłaby możliwość postawienia na tej ulicy np. budki z lodami.
- Burmistrz odpowiedział, ze jest to ciekawy pomysł, ale nie wiadomo czy mieszkańcy ulicy Nadrzecznej będą zadowoleni, że będą musieli zmienić dowody osobiste. Burmistrz dodał, ze trzeba będzie przedyskutować tą sprawę na komisji.
Burmistrz powiedział, ze każdy mieszkaniec który chciałby prowadzić działalność handlową na ulicy Nadrzecznej powinien zgłosić się do Urzędu Miasta. Miasto pobiera opłaty za m² powierzchni handlowej i można prowadzić taką sprzedaż.

Do punktu 21 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XX sesji Rady Miasta w dniu 15 czerwca 2016 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 15:40. Przewodnicząca z okazji zbliżających się wakacji pożyczyła zebranym udanego wypoczynku, dużo słońca i uśmiechu. Zaprosiła też do korzystania z atrakcji jakie oferuje Miasto Siemiatycze.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała                                    Przewodniczący Rady Miasta

Monika Mazur                                     Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2016-09-21

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-09-21