Protokół Nr XXI/08

Numer XXI/08
Data wydania 2008-07-30

Protokół Nr XXI/08
z obrad XXI sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 30 lipca 2008 roku

Obrady XXI sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00, a zakończyły o godzinie 14:00.

W obradach XXI sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 12, według załączonej do protokołu listy obecności.

Radni obecni na XXI sesji:

1. Witold Berski
2. Franciszek Drewulski
3. Mariusz Gocał
4. Jerzy Górski
5. Aleksander Jakowiuk
6. Antoni Kosieradzki
7. Andrzej Miazio
8. Eugeniusz Mudel
9. Krzysztof Osmólski
10. Bogdan Raczyński
11. Agnieszka Sitarska
12. Krzysztof Szyszko

Nieobecni radni na XXI sesji:

1. Rafał Burakowski
2. Mirosaw Kobus
3. Krzysztof Wieczorek

W obradach XXI sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także goście zaproszeni w osobach:

1. Zbigniew Radomski -Burmistrz Miasta Siemiatycze
2. Danuta Jaszczołt - Skarbnik Miasta
3. Jolanta Sidorowicz - p.o. Dyrektora Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
4. Janusz Majer - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
5. Ewa Romaniuk - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Teresa Nazarewicz - Prezes Zarządu Mienia Komunalnego
7. Jerzy Wawrentowicz - Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
8. Jan Snycerski - Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz
9. Ewa Magdalena Iwaniak - korespondent "Głosu Siemiatycz";
10. Roman Umiastowski - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
11. Mieczysław Swajda - Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych

Do punktu 1 - otwarcie obrad

Obrady XXI sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 lipca 2008 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta - Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XXI sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 - przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Rady w tym punkcie stwierdziła, że proponowany porządek obrad XXI sesji radni otrzymali wcześniej. Przewodnicząca zawróciła się do radnych z pytaniem, czy chcieliby zgłosić zmiany do zaproponowanego porządku. Radni nie zgłosili poprawek do proponowanego porządku obrad XXI sesji.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XXI sesji Rady w dniu 30 lipca 2008 r. - na 12 radnych biorących udział w obradach XXI sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.

Przyjęty porządek obrad XXI sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadań związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie Miasta Siemiatycze w latach 2009-2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 - przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta

Przewodniczący Rady poinformowała radnych, że protokół z XX sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 - interpelacje i zapytania radnych

Radni zgłosili podczas XXI sesji następujące interpelacje:

- Radny Krzysztof Szyszko zabierając głos przedstawił sprawę utrzymania porządku po odpuście. W tym roku odpust na starej Parafii pw. Piotra i Pawła był w sobotę. Tak się przyjęło, że na odpusty, szczególnie na starych parafiach, przyjeżdża wielu różnego rodzaju straganiarzy. Rady Szyszko powiedział, że nikt nie ma zamiaru im tego zabraniać. W dalszej części wypowiedzi mówił, że odpust zakończył się o godz. 13.00 - 14.00 i wtedy wszyscy straganiarze się rozeszli pozostawiając bałagan, a następnym dniem była niedziela. Radny Szyszko skierował do Pana Burmistrza pytanie czy nie można było z gospodarki komunalnej wysłać kogoś w sobotę w godzinach wieczornych żeby posprzątano, bo w niedzielę ludzie idący do cerkwi czy do kościoła musieli oglądać te wszystkie pozostałości po odpuście. Radny stwierdził, że w poniedziałek, kiedy sprzątała gospodarka komunalna to wszystko zajęło niecałe 15 minut. Czy tego nie można było tego zrobić w sobotę?

- Rady Krzysztof Szyszko przedstawił też drugą sprawę związaną ze sprzedażą ziemniaków na parkingu przy posesji szkoły nr 3. W miejscu tym regularnie pojawia się samochód dostawczy, z którego osoby handlują ziemniakami. Rady Szyszko mówił, że nie ma nic przeciwko osobom handlującym, bardzo fajnie jest, że mieszkańcy osiedli mają tak blisko do zakupu. W dalszej części wypowiedzi poinformował, że zgłosił tę sprawę do Burmistrza, bo w mieście są miejsca wyznaczone do handlu i sklepikarze się skarżą, gdyż handlarze ci nie wnoszą żadnych opłat z tego tytułu. Rady Szyszko wyraził swoje zdziwienie, że w miejscu tym zakaz handlu jest permanentnie naruszany, po czym lokalni handlowcy mają do radnych pretensje, że nie pilnują porządku.

- Radny Eugeniusz Mudel na początku swej wypowiedzi przedstawił definicję cynizmu: "Każda opinia może zostać uznana za prawdziwą lub fałszywą, zależnie od okoliczności i gry interesów poszczególnych osób". Następnie skierował do Pana Burmistrza pytanie gdzie jest prawda, a gdzie fałsz w sprawie podwyżki cen wody i ścieków? W dalszej części swej wypowiedzi radny Mudel mówił, że 25 kwietnia 2007 r. Rada przełożyła rozpatrzenie wniosku Prezesa PK w sprawie podwyżek na następną sesję z uwagi na to, że dostarczony on był Radzie zbyt późno. Mimo to dokonano podwyżek. Radny przypomniał słowa Pana Burmistrza w tej sprawie: "nie zajęcie stanowiska przez Radę na sesji nie wstrzymało decyzji w sprawie podwyżek. Sprawa była pilna ponieważ podwyżek można dokonywać raz w roku". Radny Mudel powiedział, że na poprzedniej sesji Rada większością głosów odrzuciła wniosek o podwyżki. Stwierdził, że dziś dokonuje się kolejnych podwyżek mimo odrzucenia wniosku przez Radę. Powołując się na artykuł z "Głosu Siemiatycz" Radny Mudel stwierdził też, że wmawia się wręcz społeczeństwu, że podwyżkom są winni radni. Powiedział także, że do dziś Prezes PK nie przedstawił Radzie szczegółowych kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. W dalszej części mówił, że przedstawiciel firmy z Katowic, która opracowywała nowe taryfy opłat potwierdził na poprzedniej sesji, że opracowań dokonano w oparciu o ogólne koszty. Radny Mudel skierował do Pana Burmistrza pytanie, dlaczego do dziś nie przedstawiono Radzie szczegółowych kosztów, które mają przecież decydujący wpływ na podwyżkę cen ścieków i wody? Czy może jest ukrywane coś o czym nikt nie powinien wiedzieć a za to zapłaci społeczeństwo?

- Radny Eugeniusz Mudel w dalszej części nawiązał do pisma, które otrzymał od Pan Burmistrza w dniu 26 czerwca, w którym Pan Burmistrz napisał, że nie podziela stanowiska radnego w sprawie prowadzonej polityki inwestycyjnej przez Prezesa PK. Radny do Pana Burmistrza skierował pytanie: O jakiej polityce Pan mówi? Radny Mudel stwierdził, że plan inwestycyjny PK na 2007 r., w którego posiadaniu jest Pan Burmistrz, nie został wykonany. Radny dalej pytał Burmistrza co z odpisami amortyzacyjnymi w zakładzie wodociągów i kanalizacji, które nie są zapewne małe? Gdzie trafiają te pieniądze? Jaka to jest kwota? Radny Mudel powiedział także, że przez lata mówi się, że pieniądze, które posiada PK są zbyt małe na takie inwestycje jak oczyszczalnia czy dymiące kotłownie na terenie miasta Siemiatycze.

- Radny Eugeniusz Mudel powiedział także, że powszechnie jest znany fakt, że najlepszym pracodawcą jest Urząd Miasta. Stwierdził w swej wypowiedzi, że większość pracowników miało ministerialne gaże. Pytał Pana Burmistrza, czy prawdą jest, że w ostatnim okresie Pan Burmistrz dokonał kolejnych znaczącym podwyżek sięgających nawet 1000 złotych na osobę?

- Radny Eugeniusz Mudel w dalszej części mówił, że wie, że PK inwestuje w celu poprawienia warunków pracy pracowników. Proponował aby pojechać na wysypisko śmieci i zobaczyć w jakich warunkach pracuje pracownik i jak wygląda psiarnia?

- Radny Eugeniusz Mudel pytał dalej, co z oświetleniem za Hortexem? Stwierdził, że nie prawdą jest, że będzie to kosztowało 50 tys. złotych. Radny Mudel powiedział, że rozmawiał z pracownikami Orlemansu i dowiedział się, że wykonanie projektu będzie kosztowało 15 tys., zaś położenie kabla - ok. 20 tyś. Radny stwierdził na koniec swojej wypowiedzi, że ma jeszcze sporo pytań, ale na dzisiaj wystarczy.

- Radny Bogdan Raczyński spytał Pana Burmistrza, czy to prawda, że miasto nie otrzymało dotacji na budowę hali?

- Radny Witold Berski w swej wypowiedzi wyraził swoje zdziwienie, że dla Pana Mudla nie zbrzydło na każdej jednej sesji to zadawanie pytań w sprawie gospodarki komunalnej. Apelował do radnych aby poświęcić jedną sesję tylko Przedsiębiorstwu Komunalnemu i dalej wreszcie zająć się sprawami miasta.

-Przewodnicząca Agnieszka Sitarska stwierdziła, że wypowiedź radnego Berskiego nie była interpelacją.

Innych interpelacji nie wniesiono.

Do punktu 5 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadań związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie Miasta Siemiatycze w latach 2009-2010

Przewodnicząca Rady zwróciła się do zebranych z prośbą o zadawanie pytań w tej sprawie. Pytań nie było.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadań związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie Miasta Siemiatycze w latach 2009-2010, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XXI sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.

/Uchwała Nr XXI/108/08 w załączeniu/

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.

W dyskusji w tej sprawie głos zabrali:

- Radny Osmólski zapytał o wynik rozmowy, która miała miejsce przed rozpoczęciem sesji pomiędzy radnym Krzysztofem Szyszko a Panią Skarbnik dotyczącej kosztów i wysokości dotacji imprezy Podlaska Szyszka. Radny Osmólski wyjaśnił, że pyta o tę sprawę, gdyż nie chciałby żadnych nieporozumień w tym temacie. Prosił o wyjaśnienie kwoty 54 tys., którą podała Pani Skarbnik jako wysokość dofinansowania tej imprezy podczas komisji.

-Pani Skarbnik w nawiązaniu do posiedzenia komisji, na której przedstawiła kwotę dotacji na Podlaską Szyszkę z budżetu SOK, wyjaśniła, że podana przez nią kwota, tj. 54 tys. jest kwotą ogólną dotacji otrzymanych na tę imprezę. Pani Skarbnik poinformowała, że w dniu dzisiejszym otrzymała pismo z SOK, z którego wynika, że na kwotę 54 tys. składają się także dotacje z zewnątrz, tj.: 20 tys przyznane przez Radę Miasta Siemiatycze, 10 tys z funduszu alkoholowego miasta, 14 tys. z Ministerstwa Kultury oraz 10 tys. od Marszałka Województwa Podlaskiego. W dalszej części wyjaśniła, że podczas posiedzenia komisji podała kwotę wszystkich dotacji, a nie jak ją błędnie zrozumiano kwotę dotacji z budżetu SOK. Za zaistniałe nieporozumienie Pani Skarbnik przeprosiła radnego Szyszko.

Radni innych uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r., zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XXI sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.

/Uchwała Nr XXI/109/08 w załączeniu/

Do punktu 7 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Burmistrz Zbigniew Radomski poinformował, radnych, że odpowie na niektóre pytania, a na resztę udzieli odpowiedzi na piśmie, gdyż wymagają one sięgnięcia do dokumentów w danych sprawach.

- Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelację radnego Krzysztofa Szyszko w sprawie odpustu Pan Burmistrz poinformował, że po pierwsze ulica ta jest ulicą powiatową, a po drugie straganiarze wnoszą do kogoś opłaty za możliwość handlowania, a zatem nie ciąży na mieście obowiązek sprzątania tego miejsca. Pan Burmistrz poinformował, że nie wie, czy Przedsiębiorstwo Komunalne sprzątało czy też nie po tej imprezie, gdyż nie należy to do ich obowiązku ponieważ do miasta należy tylko parking. Kwestie utrzymania porządku na tej drodze należą do obowiązków zarządu powiatu.

- Pan Burmistrz odpowiadając na drugą interpelację radnego Szyszko Pan Burmistrz poinformował, że parking przy przedszkolu nr 3 należy do Siemiatyckiego Ośrodka Kultury i to dyrekcja SOK powinna zwrócić uwagę na handel ziemniakami w tym miejscu. Pan Burmistrz w dalszej części przypomniał sytuację, kiedy wraz z policją przeprowadzono działania mające na celu zakaz handlu na Placu Jana Pawła II. Pan Burmistrz przypomniał, że wówczas było wiele na ten temat komentarzy i gorzkich słów pod adresem Burmistrza. Wielu osobom nie podobało się, że inni handlują, a innym że zabrania się im handlu w tym miejscu.

- Pan Burmistrz odpowiadając na interpelacje radnego Eugeniusz Mudla poinformował, że nie na wszystkie pytania odpowie, gdyż na część udzieli odpowiedzi na piśmie. Odpowiadając w sprawie podwyżki cen wody Pan Burmistrz przypomniał, że kiedy pierwszy raz Pan Prezes PK wnioskował o podwyżkę cen przesłane były również radnym materiały w tej sprawie. Materiały te zostały przeanalizowane i stwierdzono, że z powodu braku kompetencji nie można na ich podstawie stwierdzić czy proponowana podwyżka była słuszna. Aby wyjaśnić wszystkie nieścisłości, zlecono firmie z Katowic, która dokonała analizy. Firma ta stwierdziła, że rzeczywiście są tam usterki i podwyżka ta nie została wprowadzona. W dalszej części wypowiedzi Pan Burmistrz mówił o kolejnej analizie cen wody pod kątem kosztów, którą zlecił Pan Prezes PK. Z analizy tej wynikało, że podwyżkę tę należy wprowadzić. Pan Burmistrz poinformował, że Rada negatywnie zaopiniowała projekt podwyżek, jednak przedsiębiorstwo mimo negatywnej opinii Rady może wprowadzić podwyżki.

- Pan Burmistrz odpowiadając dalej na interpelacje radnego Mudla w sprawie planu inwestycyjnego PK poinformowała, że plan inwestycyjny przedsiębiorstwa uchwala rada nadzorcza, również rada nadzorcza wybiera Prezesa. Dalej odpowiadając Pan Burmistrz powiedział, że rada nadzorcza przyjęła ten plan inwestycyjny z pewnym opóźnieniem, gdyż przedsiębiorstwo czekało na decyzje o otrzymaniu środków z zewnątrz. Pan Burmistrz poinformował, że Pan Prezes musiał czekać z planem inwestycyjnym, gdyż 90% planu uległoby wówczas zmianie. Na dzień dzisiejszy Pan Prezes posiada już plan inwestycyjny, który przyjęła rada nadzorcza.

- Pan Burmistrz odpowiadając na pytanie radnego Mudla w sprawie podwyżek płac poinformował, że w tym roku generalnie w całej administracji miały miejsce podwyżki płac, które otrzymali nie tylko pracownicy urzędu. Pan Burmistrz poinformował, że podwyżek w wysokości tysiąca złotych nie było.

- Pan Burmistrz odpowiadając na pytanie radnego Mudla w sprawie warunków pracy na wysypisku śmieci powiedział, że brakuje tam porządku takiego jaki powinien być, ale plan inwestycyjny przedsiębiorstwa zakłada zmiany w zakresie poprawy warunków pracy dla pracowników oraz inne: doprowadzenie wody, doprowadzenie energii elektrycznej, zainstalowanie wagi do ważenia śmieci. Pan Burmistrz powiedział, że po realizacji tych inwestycji nastąpi zmiana warunków pracy na wysypisku.

- Pan Burmistrz udzielając odpowiedzi w sprawie oświetlenia ulicy Armii Krajowej powiedział, oświetlenie to jest potrzebne zarówno miastu, jak zakładowi pracy, niestety Horteks chce aby za wszystko zapłaciło miasto. Miasto natomiast chce, aby ponieść koszty po połowie.

- Pan Burmistrz odpowiadając na pytanie radnego Raczyńskiego poinformował, że nie jest prawda, że miasto nie otrzymało dotacji na budowę hali. Pan Burmistrz powiedział, że w piątek będzie złożony wniosek o dotację. Do tej pory dokumentacja była w opracowaniu.

- Radny Mudel powiedział, że ma jedną uwagę, że skoro nie radni nie mają wpływu na podwyżki cen wody, to po co mają nad tym dyskutować?

- Pan Burmistrz odpowiedział, że radny powinien mieć w tej kwestii pretensje do ustawodawcy, a nie do Burmistrza.

- Pan radny Mudel w dalszej części powiedział, że radni nie otrzymali kosztów, w związku z czym nie mogli stwierdzić czy podwyżka jest słuszna czy nie. Radny pytał dlaczego Prezes nie chce przedstawić kosztów, czy obawia się czegoś?

Pan Janusz Majer Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego poprosił o głos. Przewodnicząca udzieliła głosu.

- Pan Janusz Majer powiedział, że w kwietniu przedstawione były koszty o których rozmawiano. Koszty te były przedstawione zgodnie z literą prawa. Pan Prezes prosił, aby wrócić do tego pamięcią.

Przewodnicząca podziękowała za dyskusję i przeszła do następnego punktu programu sesji.

Do punktu 8 - wolne wnioski

Przewodnicząca zwróciła się do zebranych z prośbą o wolne wnioski. W wolnych wnioskach głos zabrali:

- Radny Franciszek Drewulski mówił na temat ulicy Gilewskiego. Powiedział do Burmistrza, że wykonana tam została dobra robota, jednak w tej chwili chodzi tam bardzo dużo ludzi, jeżdżą też rowerami a nie ma tam chodnika. Radny mówił, że nie wymaga czegoś z prawdziwego zdarzenia, ale chodnika z jednej strony ze starych płytek z wymiany chodników na terenie miasta. Radny zwrócił uwagę na łamanie przepisów drogowych przez kierowców, jednocześnie prosząc o interwencje policji w tym miejscu.

- Radny Jerzy Górski w związku z segregacją śmieci zwrócił się z wnioskiem do Pana Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, o dodatkowe pojemniki na szkło.

- Radny Krzysztof Osmólski zapytał jak wygląda sprawa rozstrzygnięcia przetargu na komunikację i drogę na Walendziuki? Poinformował, że dowiedział się, że nie można wracać do negocjacji, gdy nie było rozstrzygnięcia.

Do punktu 9 - zakończenie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXI sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 lipca 2008 r. Przewodnicząca zamknęła obrady o godz. 14.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Miasta
Agata Androsiuk Agnieszka Anna Sitarska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Androsiuk

Data wytworzenia: 2008-09-11

Wprowadzający: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06