Protokół Nr XXI/16

Numer XXI/16
Data wydania 2016-09-05

Protokół Nr XXI/16

z obrad XXI sesji Rady Miasta Siemiatycze,

która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze

w dniu 5 września 2016 roku

 

Obrady XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 15:00, zakończyły zaś o godzinie 15:18.

W obradach XXI sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 15, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).

Radni obecni na XXI sesji:

 1. Witold Berski
 2. Marek Bogucki
 3. Rafał Burakowski
 4. Melania Grygoruk
 5. Jan Hyndza
 6. Katarzyna Jarocka
 7. Jerzy Korowicki
 8. Antoni Kosieradzki
 9. Walentyna Kożuchowska
 10. Paweł Onieszczuk
 11. Jerzy Roszczenko
 12. Łukasz Rybałtowski
 13. Igor Śnieżko
 14. Roman Zdrojewski
 15. Agnieszka Monika Zalewska

 

W obradach XXI sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

1)      Piotr Siniakowicz – Burmistrza Miasta

2)      Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza

3)      Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta

4)      Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XXI sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 5 września 2016 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XXI sesję Rady Miasta.

 

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2). Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.

Radni nie zgłosili wniosków.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXI sesji,  na 15 radnych biorących udział w obradach XXI sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Przyjęty porządek obrad XXI sesji przedstawia się następująco:

1)      otwarcie obrad,

2)      przyjęcie porządku obrad,

3)      przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miasta,

4)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn,

5)      podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli,

6)      wolne wnioski,

7)      zakończenie obrad.

 

Do punktu 3 – Przyjęcie protokołów z obrad XX sesji Rady Miasta,

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z XX sesji Rady Miasta wyłożony są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

 

Do punktu 4 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn.

Pani Skarbnik poinformowała radnych, że nastąpiła zmiana kwoty pomocy finansowej, gmina Drohiczyn zwraca się o przyznanie kwoty 480.000 zł.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXI sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXI/132/16 stanowi Załącznik Nr 3

 

Do punktu 5 – podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli.

Pani Sekretarz powiedziała, ze wpłynęła skarga Pana Cezara Konnara na działalność MOPS. Sekretarz dodała, że ten Pan najprawdopodobniej przebywa poza Siemiatyczami.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli i przedstawienia protokołu z wyniku kontroli do dnia 4 października br, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXI sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, „przeciw” głosowało 2 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów.

/Uchwała Nr XXI/133/16 stanowi Załącznik Nr 4

 

Do punktu 6 – wolne wnioski.

W wolnych wnioskach głos zabrał radny Witold Berski, poruszając temat znaku stop przy wyjeździe z ulicy Małopolskiej na świętojańskiej, zapytał, czy istnieje możliwość zamiany znaku na „ustąp pierwszeństwa”.

- Z-ca Burmistrza powiedział, ze zostanie to sprawdzone.

 

Do punktu 7 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXI sesji Rady Miasta w dniu 5 września 2016 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 15:18.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

Monika Mazur                                                                     Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2016-10-04

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-10-04