Protokół Nr XXII/08

Numer XXII/08
Data wydania 2008-08-28

Protokół Nr XXII/08
z obrad XXII sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 28 sierpnia 2008 roku

Obrady XXII sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00 zakończyły zaś o godzinie 13:45.

W obradach XXII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 13, według załączonej do protokołu listy obecności.

Radni obecni na XXII sesji:

1. Witold Berski
2. Rafał Burakowski
3. Franciszek Drewulski
4. Jerzy Górski
5. Aleksander Jakowiuk
6. Antoni Kosieradzki
7. Mirosław Kobus
8. Krzysztof Wieczorek
9. Krzysztof Osmólski
10. Agnieszka Sitarska
11. Krzysztof Szyszko
12. Andrzej Miazio

Radnym nieobecnymi na XXII sesji byli radni:
1. Mariusz Gocał
2. Bogdan Raczyński
3. Eugeniusz Mudel

W obradach XXII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także goście zaproszeni w osobach:

1. Zbigniew Radomski - Burmistrz Miasta Siemiatycze
2. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
3. Danuta Jaszczołt - Skarbnik Miasta
4. Anna Nazarewicz - Radca Prawny Urzędu Miasta
5. Marek Malinowski- korespondent Głosu Siemiatycz
6. Agnieszka Bolewska - Iwaniuk - korespondentka katolickiego Radia Podlasia
7. Jan Snycerski - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Siemiatycz

Do punktu 1 - otwarcie obrad

Obrad XXII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28 sierpnia 2008 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta - Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XXII sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 - przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Rady stwierdziła w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XXII sesji radni otrzymali wcześniej. Przewodnicząca zawróciła się do radnych z pytaniem, czy chcieliby zgłosić inne zmiany do zaproponowanego porządku. Radni nie zgłosili innych poprawek do proponowanego porządku obrad XXII sesji.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XXII sesji Rady w dniu 28 sierpnia 2008 r. - na 12 radnych biorących udział w obradach XXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.

Przyjęty porządek obrad XXII sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 - przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta

Przewodniczący Rady poinformowała radnych, że protokół z XXI sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 - sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami

Sprawozdanie z pracy w okresie wakacyjnym złożył Burmistrz Miasta - Zbigniew Radomski. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W tym punkcie porządku obrad Burmistrz Radomski stwierdził także, że po kilkuletnich staraniach miasta i jego osobiście jest decyzja Ministerstwa Kultury, która orzeka skreślenie z rejestru zabytków budynek Pani Brzozowskiej przy ul. Pałacowej

Do punktu 5 - interpelacje i zapytania radnych

Radni zgłosili podczas XXII sesji następujące interpelacje:

- Radny Krzysztof Osmólski w swojej interpelacji przedstawił prośbę mieszkańców ul. Plażowej, Słowiczej i Słowiczyńskiej, w której zwracają się z prośbą o wzmożone egzekwowanie przez siemiatycką Policję przepisów obowiązujących na odcinku drogi rozpoczynającym się od znaku ograniczenie prędkości do 50 km/h, aż do zakończenia podjazdu pod ul. Słowiczyńską. Radny zwrócił się z prośbą do pana Burmistrza, aby skierował tę sprawę do siemiatyckiej policji zanim dojdzie do tragedii. Radny Osmólski w swojej wypowiedzi poruszył również sprawę mieszkańców ul. Sezamkowej, którzy zwracają się z prośbą o ułożenie tzw. leżącego policjanta na tej ulicy, bo prawdopodobnie są na tej ulicy problemy z prędkością z jaką poruszają się auta.

Radny Krzysztof Szyszko zwrócił się z prośbą o zmianę w ul. Świętojańskiej organizacji ruchu lokalnego, aby swobodnie pod gimnazjum mogły wjechać autobusy, gdyż w tej chwili ten dojazd jest ograniczony . Radny Szyszko zaproponował, aby umieszczona została informacja, że zakaz wjazdu nie dotyczy autobusów do gimnazjum.

- Radny Aleksander Jakowiuk - zwrócił uwagę na bałagan przy bloku nr 4 przy ul. 11 Listopada, radny stwierdził, że za ogrodzeniem tej budowy widoczne są porozrzucane papiery, fola, itp, dodał, że widać, że nie ma tam gospodarza.

- Radny Krzysztof Wieczorek w swojej interpelacji stwierdził, że o ile mu wiadomo, to minął już termin unijny montowania euroskrzynek, dodał, że w naszych blokach nie zostały one wymienione, a mają być kary za ich brak, więc z jakiego budżetu te kary będą płacone? Radny Wieczorek stwierdził również, że radni zgłaszali wniosek o zakup większego busa, jednak Pan Burmistrz złożył wniosek na 9 osobowego, potem na 20 osobowego i wycofał się z tego - radny poprosił o wyjaśnienia w tej kwestii. Zdaniem radnego Wieczorka nasze miasto nie jest przygotowane na rozpoczęcie nowego roku szkolnego , bo dopiero w dniu dzisiejszym radni dokonują zmian w budżecie dot. także wydatków przeznaczonych na zmianę pokrycia dachu Gimnazjum Nr 1 i czy w tym momencie czy tych środków starczy, bo dach wymaga remontu aby dzieciom na głowy nie leciało

-Radny Mirosław Kobus zwrócił się z pytaniem w jaki sposób będzie można korzystać z nowych boisk wybudowanych w ramach Orlika na stadionie, czy nie będzie trzeba za to płacić?

- Radna Agnieszka Sitarska zabierając głos stwierdziła, że kompostownik w Przedsiębiorstwie Komunalnym miał być bezpłatny dla mieszkańców miasta, tymczasem wiele osób zgłasza jej, że za wywóz np. wykoszonej trawy trzeba płacić i mieszkańcy pytają dlaczego? Pani Sitarska dodała, że mieszkańcy zarzucają radnym, że wprowadzili ich w błąd.

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały również zapoznali się dokładnie przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy w tej chwili zachodzi jeszcze potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni odpowiedzieli, że nie ma takiej potrzeby.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

/Uchwała Nr XXII/ 110/08 w załączeniu/

Do punktu 7 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Radomski odpowiadając na interpelacje i zapytania radnych stwierdził m.in.:

- odpowiadając na interpelację radnego Osmólskiego Pan Burmistrz stwierdził, że jeśli będzie protokół z sesji to zwróci się z prośbą do Policji o wzmożone kontrole na tych ulicach. Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi powiedział także, że z rozmów z Komendantem Policji wynika, że w naszym mieście jest za mało policjantów. Burmistrz Miasta w swojej wypowiedzi zwrócił również uwagę radnych na następny problem, a mianowicie monitoring, który do tej pory nie jest w naszym mieście włączony.

-odnosząc się do kwestii poruszonej przez radnego Jakowiuka, a dot. nieporządku przy remontowanych blokach przy ul. 11 Listopada Pan Burmistrz stwierdził, że remont tych bloków prowadzi Zarząd Mienia Komunalnego. Pan Burmistrz stwierdził, że być może tak to zostało zabezpieczone, że za tą siatką jest nieporządek. Pan Burmistrz dodał, że w tej sprawie zadzwoni do ZMK i poprosi o uprzątnięcie tego terenu.

- ustosunkowując się do interpelacji radnego Wieczorka dot. euroskrzynek w budynkach komunalnych Burmistrz stwierdził, że jest to zadanie dla Zarządu Mienia Komunalnego i spółka odpowie na tę interpelację i poinformuje na jakim etapie jest realizacja tego zadania. Odnosząc się do kwestii złożenia wniosku o zakup 9 osobowego busa, a nie 20 osobowego Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie wynikało to z jego chęci, ale z możliwości, bo w 2008 r. nie były przyjmowane wnioski przez PFRON na 20 osobowe busy, a tylko na 9 osobowe i taki właśnie wniosek został złożony. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że miasto płaci dla Starostwa Powiatowego za dowożenie do szkoły specjalnej 10 dzieci, ale jeśli bus byłby 9 osobowy, to co wtedy z 1 dzieckiem. Pan Burmistrz dodał, że to było powodem rezygnacji o ubieganie się o taki samochód w tym roku, a na przyszły rok zostanie złożony wniosek na 20 osobowy bus. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi podkreślił, że w tym roku nie było sensu brać 9 osobowego busa, aby on nie spełniał swojej roli. Odpowiadając na zarzut dot. nie przygotowania naszego miasta do rozpoczęcia roku szkolnego, a szczególnie złego stanu technicznego dachu przy Gimnazjum Nr 1 Burmistrz Radomski podkreślił, że remont dachu to jest bardzo poważna kwota środków budżetowych i o pozyskanie tych środków złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie tej inwestycji ze środków unijnych. Burmistrz dodał, że wnioski te nie były jeszcze rozpatrywane i szereg samorządów oczekuje na te środki. Burmistrz Radomski podkreślił, że jeśli chodzi o remonty szkół to z Ministerstwa Edukacji nasze miasto dostało pewną pulę na remonty szkół, środki te zostały podzielone wcześniej i w tej chwili trwają remonty. Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi stwierdził także, że Dyr. Gimnazjum Nr 1 myśli, że uda się mu zabezpieczyć te miejsca w dachu szkoły, które są w najgorszym stanie a jeśli chodzi o remont całego dachu to poczekamy na środki z Urzędu Marszałkowskiego.

- odpowiadając na zapytanie radnego Kobusa odnośnie boisk wybudowanych w ramach programu Orlik - Burmistrz Radomski stwierdził, że nie będzie żadnych opłat związanych z korzystaniem z tych boisk. Burmistrz Radomski dodał, że w związku z funkcjonowaniem tego boiska będzie zatrudniony trener na etacie, a boisko to będzie otwarte i czynne od godz. 14 po południu do 22 wieczorem i wtedy będzie to funkcjonowało pod opieką trenera. Burmistrz podkreślił, że cel i założenie tego typu boisk w miastach jest to, że funkcjonują one w godzinach popołudniowych. -Radny Rafał Burakowski odnosząc się do tej wypowiedzi Burmistrza Radomskiego zwrócił się z pytaniem, czy we wcześniejszych godzinach grupy dzieci i młodzieży ze szkół nie będą mogły przebywać na tych boiskach.

-Burmistrz Radomski odpowiedział, że będą mogły, ale nie będzie wtedy trenera. Burmistrz Radomski podkreślił również w swojej wypowiedzi, że takie boiska powstają też w Zambrowie, Korycinie i w Siemiatyczach i są to pierwsze boiska budowane w ramach tego programu w woj. podlaskim.

- Burmistrz Radomski ustosunkowując się do pytania radnej Sitarskiej dot. kompostownia w Przedsiębiorstwie Komunalnym stwierdził, że liście i trawę mieszkańcy miasta mogą wywozić do kompostownia za darmo.

-Radna Agnieszka Sitarska stwierdziła, że jest to nieprawda, ponieważ wielu mieszkańców zgłasza, że musieli płacić za wywiezioną trawę.

Do punktu 8 - wolne wnioski

W wolnych wnioskach głos zabrali:

-Radny Franciszek Drewulski zaproponował wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z ze wszystkimi radnymi celem omówienia protokołu z kontroli Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

- Radny Krzysztof Szyszko zwrócił się z prośbą o zmianę w ul. Świętojańskiej organizacji ruchu lokalnego, aby swobodnie pod gimnazjum mogły wjechać autobusy, gdyż w tej chwili ten dojazd jest ograniczony . Pan Szyszko zaproponował, aby umieszczona została informacja, że zakaz wjazdu nie dotyczy autobusów do gimnazjum.

-Radny Krzysztof Wieczorek zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanej z budową hali, a mianowicie projekt na budowę hali został wpisany do programu wojewódzkiego, ale przecież miasto nie ma pieniędzy na ten cel, a tylko poskładane wnioski o dofinansowanie. Radny Wieczorek stwierdził, że co będzie kiedy nie przyznane zostaną nam fundusze. Radny Wieczorek na zakończenie swojej wypowiedzi na zakończenie swojej wypowiedzi zwrócił się z pytaniem, kiedy będzie realna szansa ruszenia z budową hali sportowej w naszym mieście?

-Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos w wolnych wnioskach zwrócił uwagę na problem z ławkami przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury, które usytuowane są pod drzewami i z tego powodu są ciągle zanieczyszczone ptasimi odchodami. Radny Osmólski zgłosił również propozycję zadaszenia namiotem sceny przy SOK oraz egzekwowania zakazu wprowadzania psów na teren przy SOK.

Do punktu 9 - zakończenie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXII sesji Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2008 r. r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 13:45. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Miasta
K.Andruszkiewicz Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik
do Protokołu Nr XXII/08

 

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

 

Kończy się okres wakacji i wypoczynku. Czas ten jest wykorzystywany intensywnie na prowadzenie wszelkich prac budowlanych i remontowych. Praktycznie jest to jedyny okres kiedy takie prace można prowadzić w obiektach oświatowych. Przed nowym rokiem szkolnym odmalowano ok. 30% pomieszczeń w przedszkolach i ok. 40% pomieszczeń w szkołach. Ponadto podobnie jak w poprzednich latach wymieniano stolarkę okienną, powierzchnię podłóg i oprawy oświetleniowe. Zakupiono również 310 blatów do ławek szkolnych. Na prace remontowe otrzymaliśmy dodatkowe środki z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 48 754 zł ponadto otrzymaliśmy 10 000 zł na modernizację monitoringu w szkołach. Prace remontowe zostały przeprowadzone również w Szkole Muzycznej. Odnowiono także salę Koncertową w SOK.
Jednym słowem miasto jest przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego, który 1 września rozpocznie ( nie licząc szkoły muzycznej) 1671 uczniów tj. o 129 niż w roku ubiegłym. Z tego 1 027 uczniów w szkołach podstawowych i 644 w gimnazjach. W przedszkolach natomiast mamy 436 dzieci. Dla nich został przygotowany program dodatkowych zajęć w ramach którego przewidziano realizację zajęć językowych (angielski, niemiecki, francuski), zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedą oraz wyjazdy na basen. Każde przedszkole zorganizuje także 10 osobową grupę 5 latków tzw. Dzieciniec, w którym dzieci przez 4 godziny dziennie będą miały zajęcia przedszkolne. Te zajęcia z kolei skierowane są do dzieci, których rodziców nie stać na opłacenie przedszkola w pełnym wymiarze. Program, którego koszt został oszacowany na 395 810 zł w 98 % zostanie pokryty z Europejskiego Funduszu Społecznego, wkład Miasta wyniesie 2% tj. 7 940zł

Dobiega końca budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko Orlik 2012. Wykonawca przedsięwzięcia- wyłoniona w przetargu firma MASTERS, do 10 września zobowiązała się wykonać dwa boiska - do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne wraz z 3- metrowym ogrodzeniem i oświetleniem. Ponadto, w ramach zadania, za zgodą Ministerstwa Sportu i Turystyki sposobem gospodarczym wykonywana jest adaptacja garażu MOSiR na pomieszczenia socjalno-szatniowe. Ten sposób realizacji zadania pozwoli zmniejszyć koszt inwestycji. Firma Masters otrzyma wynagrodzenie 1 089 817 zł. Przypomnę, że udziały finansowe Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Marszałka Województwa Podlaskiego wynoszą po 333 000 zł.

Zakończono prace przy budowie ul. Obrońców Warszawy. Zadanie obejmowało ok. 120 mb ulicy. Ustawianie krawężników wykonali pracownicy interwencyjni natomiast podbudowa i nawierzchnia bitumiczna została wykonana przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Siemiatyczach za kwotę 34.996,92zł.

Zakończono również prace przy budowie chodnika na ulicy Kasztanowej odc. od ul. Sosnowej do Leśnej oraz na ul. Leśnej od Kasztanowej do Lipowej. Łącznie ok. 300 mb.

Zakończono budowę ul. Cerkiewnej. Ustawianie krawężników wykonali pracownicy interwencyjni, podbudowa i nawierzchnia bitumiczna została wykonana przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "Maksbud" za kwotę 41.394,60zł. Wybudowany odcinek wynosi ok. 120 mb.

Wykonano odnowę nawierzchni ul. Ks. Ściegiennego na odc. od ul. Drohiczyńskiej do wewnętrznej drogi Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach umowy zawartej z PDM "Maksbud" na wykonanie remontów cząstkowych i odnów. Zakres robót obejmował; usunięcie nawierzchni z asfaltu lanego, wykonanie warstwy wyrównawczej i wykonanie warstwy ścieralnej. Zadanie to, nie zostało jeszcze odebrane i rozliczone, szacunkowy koszt to ok. 70.000zł. Pozostałe remonty cząstkowe ulic wyniosły 47 348zł.

3 lipca zawarłem porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. w Białymstoku na remont ok. 560 mb chodnika ul. 11 Listopada od świetlicy w kierunku Walendziuk. Koszt remontu wyniesie 62 928 zł z tego 30 tys. pokryje miasto. Wykonawcą zadania została firma DIMEX.

Miasto otrzymało już od wykonawcy dokumentację techniczną na:
- na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym w ulicach Leopolda Okulickiego, Kosynierów, Artura Grottgera, Romualda Traugutta, Emila Fildorfa, Władysława Liniarskiego, Ks. Stanisława Brzóski i Zielonej,
- na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozbiorczego w ulicy Ciechanowieckiej i ulicy Nowej od strony Drohiczyńskiej,
- oraz na przebudowę wodociągu w ulicy Drohiczyńskiej.

Obecnie przygotowywany jest wniosek o pozwolenie na budowę.

Dnia 3 sierpnia po raz drugi został złożony wniosek o dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej. Tym razem wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu planuje się budowę hali widowiskowo - sportowej z widownią na 715 miejsc, z zapleczem sportowym i pomieszczeniami pomocniczymi, modernizację istniejącej sali gimnastycznej przy gimnazjum nr 1, budowę parkingów oraz budowę boisk sportowych zewnętrznych. Przewidywane nakłady inwestycyjne to 9 540 401 zł. Są to w całości koszty kwalifikowane, z których w przypadku uzyskania dofinansowania 55% tj. 5 247 220 zł zostanie pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 9,43% - 900 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaś 35,57% tj. 3 393 181 zł zostanie pokryte z budżetu miasta. Wniosek jest w trakcie oceny formalnej.


Z zakresu gospodarki nieruchomościami

W czasie sezonu urlopowego zmniejszyło się wyraźnie zainteresowanie nieruchomościami Miasta.
W przeciągu ostatnich dwóch miesięcy zawarłem jedynie 1 umowę notarialną - dotyczyła sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wysokiej.
Sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych z ulic Grodzieńskiej i 11 Listopada zaplanowana jest na 3 września i uruchomione zostały procedury związane ze sprzedażą kolejnych 6 lokali.
Na 15 września, zaplanowany jest przetarg, na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Armii Krajowej ( za byłym Horteksem) , o powierzchni 7 762 m2 . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200.000 zł + 22% VAT.
Z kolei 27 października przeprowadzony zostanie przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż udziału do 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej przy ulicy Pałacowej 19 w Siemiatyczach, o powierzchni całkowitej 743 m2, stanowiącej współwłasność z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Jest to już druga tura postępowania w sprawie zbycia tej nieruchomości. Dwa przetargi w poprzedniej turze nie dały rezultatu. Cena wywoławcza została obniżona z 1 mln do 671.400 zł + 22 % podatek VAT.


Pozostałe sprawy

W dniach 23-30 czerwca 2008 r. przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej został zrealizowany projekt "Docenić czas. Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne. Siemiatycze - Zehdenick 2008". Rzeczywisty koszt realizacji projektu wyniósł 22 904 zł, w tym dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - 13 000 zł, środki własne - 9 904 zł. Projekt został zrealizowany przez samorząd miasta Siemiatycze we współpracy z miastem Zehdenick.
Miał on charakter warsztatów edukacyjnych, uczestniczyły w nim 24 osoby, w tym 12 osób z Zehenick i 12 z Siemiatycz. Główne bloki zajęciowe stanowiły warsztaty taneczne oraz zajęcia z dziedziny sztuki plastycznej i malarstwa. Celem projektu było wzmocnienie więzi i zbliżenie mieszkańców dwóch miast partnerskich poprzez umożliwienie im uczestnictwa we wspólnych spotkaniach i zajęciach edukacyjnych. Zakładany cel został osiągnięty, a program zrealizowano zgodnie z planem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie. Informacje o projekcie wraz ze zdjęciami znajdują się na stronie internetowej www.pnwe.siemiatycze.eu, utworzonej w ramach promocji projektu i poświęconej podjętej inicjatywie (dostępna z witryny miasta www.siemiatycze-um.com.pl).

Przed wakacjami została przygotowana w nowej szacie graficznej strona miasta. Będziemy starali się udoskonalać i rozbudowywać ją w dalszym ciągu, po to aby jak największa liczba osób korzystała z zawartych tam informacji.

9 lipca podpisałem zarządzenie w sprawie nowych stawek czynszu na lokale mieszkalne i socjalne. Stawki wzrosną od 1 listopada z 2,30 zł na 3 zł oraz w lokalach socjalnych z 0,80 na 1 zł.
W związku z upływem terminu obowiązującej umowy na prowadzenie obsługi komunikacji miejskiej ogłosiłem przetarg na realizację tej usługi. Do przetargu przystąpiła jedna firma PKS Sp. z o.o. w Siemiatyczach i z tą też firmą w dniu 12 sierpnia podpisałem umowę. Dopłata do wozokilometra wzrosła w stosunku do aktualnie obowiązującej umowy o 27% z 2,52 zł do 3,21zł brutto. Zmieniła się również liczba kursów. Po konsultacjach z komisją Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego zmniejszono ich liczbę po jednym na każdej linii. Likwidacji uległy kursy najmniej obciążone. Początkowo duże zainteresowanie przetargiem wykazywała firma Veolia Transport Bielsk Podlaski Sp. z o.o. jednak ostatecznie do przetargu nie przystąpiła.
Przeprowadzone zostało postępowanie w sprawie wsparcia finansowego przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego. Jak można było się spodziewać jedyny wniosek w tej sprawie złożył klub sportowy Cresovia. Wysokość środków finansowych przekazanych klubowi wynosi 60 000 zł.
Zaledwie kilka dni temu odbyły się III Międzynarodowe Siemiatyckie Targi Pogranicza. Planowane koszty imprezy ustalono na poziomie 55 000 zł. Miasto jako współorganizator Targów zobowiązało się do pokrycia wydatków w wysokości 28 000 zł.

W tym też czasie na zaproszenie Miasta przebywała 17 osobowa delegacja z Miasta Postawy. Delegacji przewodniczyła Pani Jadwiga Kiejzik - z-ca mera Miasta Postawy. Pozostali członkowie delegacji to: Natalia Buławincewa - Dyrektor Centrum Kultury, Igor Szuszkiewicz - Dyrektor Centrum Turystyki oraz 14 osobowy zespół Pojezierze. W trakcie pobytu zorganizowane zostało oficjalne spotkanie, w którym poza przedstawicielami władz, i jednostek podległych, uczestniczyli: Tadeusz Strużecki - Radca w Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie oraz Józef Bryll Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód. W niedzielę , goście wzięli udział w Targach Pogranicza. Stoisko Postaw zdobyło I nagrodę w konkursie na najlepiej przygotowaną prezentację.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2008-10-14

Wprowadzający: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06