Protokół Nr XXII/16

Numer XXII/16
Data wydania 2016-09-21

Protokół Nr XXII/16

z obrad XXII sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
w dniu 21 września 2016 roku


Obrady XXII sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00, zakończyły zaś o godzinie 14:25.
W obradach XXII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 13, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).
Radni obecni na XXII sesji:
1. Witold Berski
2. Marek Bogucki
3. Rafał Burakowski
4. Melania Grygoruk
5. Jan Hyndza
6. Katarzyna Jarocka
7. Jerzy Korowicki
8. Antoni Kosieradzki
9. Paweł Onieszczuk
10. Jerzy Roszczenko
11. Łukasz Rybałtowski
12. Igor Śnieżko
13. Roman Zdrojewski
14. Agnieszka Monika Zalewska

Radni nieobecni na XXII sesji:

1. Walentyna Kożuchowska

W obradach XXII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:
1) Piotr Siniakowicz – Burmistrza Miasta
2) Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza
3) Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
4) Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XXII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21 września 2016 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XXII sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2). Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXII sesji, na 13 radnych biorących udział w obradach XXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XXII sesji przedstawia się następująco:
1) otwarcie obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miasta,
4) sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze.
7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.
8) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
9) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
10) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze.
11) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach.
12) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia stypendium samorządu miasta Siemiatycze im. Jana Pawła II.
13) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
14) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze.
15) przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta.
16) przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
17) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
18) wolne wnioski,
19) zakończenie obrad.

Do punktu 3 – Przyjęcie protokołów z obrad XXI sesji Rady Miasta,

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z XXI sesji Rady Miasta wyłożony są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 – sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu

Do punktu 5 – interpelacje i zapytania radnych.

Radni zgłosili następujące interpelacje:
- Radny Witold Berski zapytał o to czy w tym roku będzie ułożony chodnik od Osiedla Tarasy do kładki?
- Radny Witold Berski zapytał o to czy właściciel starego kina ma zamiar coś zrobić z tym budynkiem, radny dodał, że mieszkańcy okolicznych bloków są zaniepokojeni ponieważ budynek zagraża bezpieczeństwu pieszych.
- Radny Witold Berski zapytał o drogę Nr „19”, czy będzie coś robione jeszcze w tym roku?
- Radny Antoni Kosieradzki zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców bloków przy byłym Horteksie, o naprawienie starych huśtawek na placu zabaw. Radny zapytał o to czy istnieje możliwość zamontowania na słupie tablicy i obręczy do koszykówki.
- Radny Kosieradzki zwrócił się z prośbą o postawienie wiaty przystankowej na Osiedlu Młodych.
- Radny Kosieradzki poruszył temat ulicy Kraszewskiego z prośbą o uzupełnienie chodnika i podniesienie krawężników, co zabezpieczyłoby sąsiadujące działki przed zalewaniem.
- Radny Kosieradzki powiedział, że na ulicy szpitalnej 60 m przed szlabanem zrobiła się dziura, radny zwrócił się z prośbą o naprawienie asfaltu.
- Radny Rybałtowski poruszył temat ulicy Słowiczyńskiej, radny dodał, że jest to ulica powiatowa, ale mieszkańcy prosili aby zgłosić tą sprawę. Radny zwrócił się z prośbą żeby wystąpić w tej sprawie do Powiatu. Słowiczyńska jest w bardzo kiepskim stanie. W najgorszym stanie jest chodnik na wysokości ulicy Słowackiego. Pan Burmistrz mówił, że będzie przebudowa ulicy Słowackiego i może trzeba popchnąć Powiat, żeby ruszył z remontem ulicy Słowiczyńskiej.
- Radny Łukasz Rybałtowski poruszył temat Witaczy, powiedział, że Burmistrz Czmut sprawę wyjaśnił, radny zapytał o to czy jest jakieś wyjście żeby te witacze zamontować.
- Radny Rybałtowski poruszył temat wycinki (lub przycięcia) drzew na ulicy 11 Listopada szczególnie przy Przedszkolu Nr 3.
- Radny Łukasz Rybałtowski zapytał o to czy nie ma możliwości zrobienia przejścia dla pieszych na światłach na przycisk, co znacznie usprawniłoby ruch samochodów.

Przewodnicząca przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami odczytał opinię NSZZ „Solidarność” z której wynika, że zarząd nie wnosi uwag do projektów uchwał opiniowanych na dzisiejszej sesji. Opinia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Do punktu 6 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Sekretarz o wyjaśnienie uchwały.
Sekretarz powiedział, że proponowana zmiana Statutu dotyczy zmiany zasad udostępniania dokumentów Rady, do tej pory był zapis, ze dokumenty mogą być udostępniane dopiero po formalnym przyjęciu. Jednak jest to zasada niezgodna z prawem (orzecznictwo), ponieważ dokumenty należy udostępniać po ich sporządzeniu.
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXII/134/16 stanowi Załącznik Nr 5


Do punktu 7 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji, Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że chodzi o nasadzenie drzew w mieście, m.in. na ulicy Nadrzecznej, Ogrodowej, Wiśniowej i innych, Przewodnicząca zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.
Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.


/Uchwała Nr XXII/135/16 stanowi Załącznik Nr 6

Do punktu 8 – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienia.
Pani Skarbnik powiedział, że zmiany dotyczą

Pani Skarbnik powiedział, że zmiany dotyczą:
Zwiększenia w planie dochodów, w tym:
1) o kwotę 672 916 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych ( 500+ ) - zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego
2) o kwotę 34 978 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych -.
3) o kwotę 76 050 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" -
4) o kwotę 14 956 zł -zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników "Wyprawka szkolna”.
Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 1 087 976,50 zł, dotyczą - zmniejszenie dotacji Wojewody na zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 693" o kwotę 587 988,50 zł decyzja Wojewody Podlaskiego oraz zmniejszenie dotacji udzielonej przez Gminę Drohiczyn o kwotę 499 988 zł. Zmniejszenie wynika z ostatecznej oszczędności poprzetargowej zadania.
Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 1 575 464,50 zł. w tym:
1) o kwotę 1 075 476,50 zł - w związku zmniejszenia kwoty przetargu na realizację zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 693" zmianie ulega również kwota wydatku inwestycyjnego.
2) o kwotę 499 988 zł - z tytułu podpisania aneksu zmniejszającego dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminie Drohiczyn.
Z powyższej kwoty, która wynika z oszczędności wydatków środki zostaną przesunięte na poszczególne cele:
1) kwota 8 000 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na na zadanie pn. „Wykup gruntów".
2) kwota 10 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch wiat przystankowych".
3) kwota 30 000 zł - zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
4) kwota 40 000 zł - zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
5) ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 399 488 zł w zakresie: świadczenia usług transportu miejskiego, oświetlenia ulic i placów miejskich, oczyszczania miasta, dopłat do wody mieszkańcom, promocji miasta, wydatków opłat za internet dotyczących kontynuacji projektu "Wykluczenia cyfrowego".

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia zmian w budżecie miasta na 2016 r.., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXII/136/16 stanowi Załącznik Nr 7

Przewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy.

Do punktu 9 – podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji, i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XXII/142/16 stanowi Załącznik Nr 8


Do punktu 10 - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XX/137/16 stanowi Załącznik Nr 9

Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXII/138/16 stanowi Załącznik Nr 10

Do punktu 12 - podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia stypendium samorządu miasta Siemiatycze im. Jana Pawła II.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia stypendium samorządu miasta Siemiatycze im. Jana Pawła II., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.


/Uchwała Nr XXII/139/16 stanowi Załącznik Nr 11

Do punktu 13 - podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXII/140/16 stanowi Załącznik Nr 12

Do punktu 14 - podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.


/Uchwała Nr XX/130/16 stanowi Załącznik Nr 17

Do punktu 15 - przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym każdy radny ma obowiązek składać co roku oświadczenie majątkowe. Przewodnicząca poinformowała, że 15 radnych w terminie do 30 kwietnia 2016 r. wraz z kopią zeznania majątkowego za 2015 r. oświadczenie majątkowe złożyło 15 radnych. Oświadczenia zostały przekazane do Urzędu Skarbowego i po analizie oświadczeń nie stwierdzono większych uchybień, a drobne nie wpływają na istotę złożenia oświadczeń. Oświadczenia majątkowe są jawne i można je obejrzeć na BIP.

Do punktu 16 - przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Przewodnicząca Rady Miasta powiedziała, że obowiązek złożenia oświadczeń miało 19 osób i wszystkie te osoby złożyły oświadczenia majątkowe złożyły w terminie. Po analizie oświadczeń nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Przewodnicząca dodała, że Burmistrz i Przewodnicząca Rady składają swoje oświadczenia do Urzędu Wojewódzkiego. Przewodnicząca dodała, że te oświadczenia zostały złożone w terminie.

Do punktu 17 – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

- Odnosząc się interpelacji radnego Berskiego w sprawie drogi Nr „19” Burmistrz odpowiedział, że miało być już coś robione w poprzednim tygodniu, ale firma która miała wykonywać prace ma opóźnienia i prace zostaną wykonane w terminie późniejszym.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie budynku po byłym kinie Burmistrz odpowiedział, że jest to teren prywatny i miasto nie ma wpływu na decyzje prywatnych właścicieli.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie placu zabaw w Horteksie, Burmistrz odpowiedział, że jest to teren prywatny i miasto nie może wykonywać inwestycji na terenie prywatnym. Burmistrz dodał, że mieszka tam dużo młodych rodzin z dziećmi i trzeba spróbować rozwiązać ten problem.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie ulicy Konopnickiej Burmistrz powiedział, że jeśli pogoda pozwoli to jeszcze w tym roku sposobem gospodarczym zostanie kawałek chodnika ułożony.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie dziury w asfalcie na ulicy Szpitalnej, Burmistrz powiedział, że asfalt na pewno zostanie naprawiony.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie ulic miejskich Burmistrz powiedział, że poprosimy obecnych radnych powiatowych o zgłoszenie tych spraw do Zarządu Powiatu, Burmistrz dodał, że miasto przez ostatnie kilka lat sporo środków zainwestowało w drogi powiatowe. Obecni radni zgłaszali kilkakrotnie nasze petycje, ale prosimy po raz kolejny o wstawienie się w tej sprawie (szczególnie chodzi o ulicę Słowiczyńską).
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie witaczy, Burmistrz powiedział, ze zmieniły się przepisy i czekamy na decyzję i pozwolenie żeby je postawić. Koszt postawienia witaczy wynosi około 100 tys. rocznie dla zarządcy drogi. Jest pomysł żeby postawić na terenie prywatnym i trwają rozmowy w tej sprawie. Zarządca drogi (GDDKiA) traktuje witacz jako reklamę i wylicza opłatę za m².
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie drzew przy Przedszkolu Nr 3 Burmistrz powiedział, że zostanie sprawa przekazana do GDDKiA.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie ulicy Słowackiego Burmistrz powiedział, że został złożony wniosek do Wojewody na schetynówkę i mamy nadzieję że uda się pozyskać środki.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie przejścia dla pieszych na przycisk, Burmistrz powiedział, że chyba jeszcze nie był zgłaszany taki pomysł, ale zostanie to zgłoszone.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie chodnika z osiedla Tarasy do kładki Z-ca Burmistrza powiedział, że prace trwają, decyzja o warunkach zabudowy została już wydana. Chodnik zostanie zrobiony jeszcze w tym roku.

Do punktu 18 – wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady w imieniu mieszkańców podziękował Burmistrzowi za postawienie przystanków.

- Wiceprzewodniczący zapytał o to co się dzieje na oczyszczalni ścieków, ponieważ w ostatnich dniach pojawił się problem odoru.
- Wiceprzewodniczący Rady zapytał o to czy będzie robiony płot przy Przedszkolu Nr 3.
- Radny Burakowski zapytał o to, czy jest możliwość oświetlenia przejścia z ulicy Grodzieńskiej wzdłuż rzeczki do ulicy Nadrzecznej (ładnie by się to łączyło w dłuższy deptak.
- Radny Korowicki podziękował w imieniu mieszkańców za poczucie piękna w mieście.
- Radny Korowicki poruszył również temat zwisającego przewodu telefonicznego w lasku na ulicy Słowiczyńskiej.
- Burmistrz podziękował za docenienie starań wszystkich osób które nad tym pracują.
- Burmistrz powiedział, że sprawa przewodu była już zgłaszana kilkukrotnie i nie ma żadnego odzewu.
- Burmistrz powiedział, ze sprawa oświetlenia zostanie przeanalizowana, zostanie sprawdzone jaki jest koszt zamontowania oświetlenia.
- Burmistrz powiedział, że jeśli będą środki to płot przy Przedszkolu Nr 3 zostanie wykonany.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że w tym punkcie głos chciał zabrać radny powiatowy Żabiński.
- Radny powiatowy Żabiński powiedział, że na ostatniej sesji powiatu (19 września) wniósł interpelację w sprawie bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów ulicą Ciechanowiecką do drogi dla rowerów znajdującej się za skrzyżowanie dróg k”19” i „690”. Jest piękną droga Siemiatycze – Ostrożany a obok ścieżka rowerowa, i co z tego jak do tej ścieżki nie można dojechać. Obok drogi Ciechanowieckiej są ogródki działkowe i działkowcy nie mogą zrobić parkingu. Radna Zalewska i Jarocka zwracały się do GDDKiA o budowę chodnika do końca ulicy Ciechanowieckiej.
Pan Żabiński zaproponował wspólne spotkanie przedstawicieli różny organów żeby wspólnie podjąć działania w sprawie budowy chodnika i parkingu przy ulicy Ciechanowieckiej.
Pan Żabiński dodał, że sprawa ulicy Słowiczyńskiej zostanie przekazanana na najbliższej sesji Rady Powiatu.
- Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o dojazd do ścieżki rowerowej przy drodze na Ostrożany Burmistrz powiedział, że została zrobiona droga zastępcza (po sugestii radnego Rybałtowskiego), skręca się za sklepem MarcPol w lewo, jest znak drogowy „do ścieżki rowerowej” i drogą żwirową można dojechać.
Jeśli chodzi o sprawę z GDDKiA i zrobienia chodnika, to GDDKiA odpowiedziała, że oni mogą zrobić taką drogę serwisową jeśli miasto pokryje koszty.
Burmistrz dodał, ze jeśli chodzi o parking przy ogródkach działkowych to jest możliwość parkowania po przeciwnej stronie. Właścicielka działki zezwoliła na parkowanie, Miasto tą działkę przygotowało do parkowania.
- Radny Powiatowy Żero zapytał, czy istnieje możliwość zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję pn. ”bezpieczny wyjazd ze szpitala”, powiat zbył nas śmiechem, a inwestycja rzędu 20 tys. zł nie mieści się w budżecie powiatu.
Radny Żero powiedział, że ulica Słowiczyńska była zgłaszana do ujęcia jej w budżecie na lata 2015-2018, niestety nie udało się. Radny dodał, że istnieje możliwość zgłoszenia uchwały jako mieszkańcy, radny dodał, ze nie wie jakie są procedury.
- Sekretarz powiedział, że zależy co jest zapisane w statucie. Sekretarz dodał, że z taka uchwała wiązałaby się z zobowiązaniami i raczej takie uchwały nie podlegają inicjatywie uchwałodawczej ponieważ trzeba znaleźć źródło pokrycia.
- Radny powiatowy Żabiński powiedział, ze taki wniosek zgłaszany był przez mieszkańców ulicy Drohiczyńskiej w sprawie utworzenia progów zwalniających.
- Burmistrz powiedział, że Miasto wystosowało pismo radnych do i po pozytywnej opinii rady jest w stanie zabezpieczyć ok. 50% środków na ten cel plus przygotowanie dokumentacji przez Burmistrza Czmuta. Koszt inwestycji szacowany jest na 30 tys. zł.
Przewodnicząca Rady powiedział, że Pan zero nie odpowiedział jeszcze na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady w sprawie oczyszczalni.
- Pan Żero powiedział, że chwilowe problemy wynikały z większej ilości ścieków z zakładów produkcyjnych. Od kilku dni nie ma już problemu. Pan Żero powiedział, że może zapewnić że powrotu do lat ubiegłych nie będzie.

Do punktu 21 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXII sesji Rady Miasta w dniu 21 września 2016 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 14:25..

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała               Przewodniczący Rady Miasta

Monika Mazur            Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2016-11-17

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-09-25

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-11-17