Protokół Nr XXIII/08

Numer XXIII/08
Data wydania 2008-09-29

Protokół Nr XXIII/08
z obrad XXIII sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 29 września 2008 roku

Obrady XXIII sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 14:00 zakończyły zaś o godzinie 15:30.

W obradach XXIII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 13, według załączonej do protokołu listy obecności.

Radni obecni na XXIII sesji:

1. Witold Berski
2. Rafał Burakowski
3. Franciszek Drewulski
4. Jerzy Górski
5. Aleksander Jakowiuk
6. Antoni Kosieradzki
7. Mirosław Kobus
8. Bogdan Raczyński
9. Eugeniusz Mudel
10. Krzysztof Wieczorek
11. Krzysztof Osmólski
12. Andrzej Miazio

Radnym nieobecnymi na XXIII sesji byli radni:
1. Mariusz Gocał
2. Agnieszka Sitarska
3. Krzysztof Szyszko

W obradach XXIII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także goście zaproszeni w osobach:

1. Zbigniew Radomski -Burmistrz Miasta Siemiatycze
2. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
3. Danuta Jaszczołt - Skarbnik Miasta
4. Stanisław W. Fleks -
5. Anna Nazarewicz - Radca Prawny Urzędu Miasta
6. Marek Malinowski- korespondent Głosu Siemiatycz
7. Agnieszka Bolewska - Iwaniuk - korespondentka katolickiego Radia Podlasia
8 Jan Snycerski - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Siemiatycz
9. Andrzej Ryński - Komendant Powiatowy Policji
10. Edward Krasowski - Komendant Powiatowy Straży Pożarnej
11. Ewa Romaniuk - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
12. Teresa Nazarewicz - Prezes Zarządu Mienia Komunalnego
13. Janusz Majer - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
14. Jolanta Sidorowicz - p.o Dyrektora Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
15. Teresa Fronc - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
16. Zbigniew Chrołowski - Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych

Do punktu 1 - otwarcie obrad

Obrad XXIII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 września 2008 r. otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Krzysztof Osmólski, który na wstępie powitał zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XXIII sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 - przyjęcie porządku obrad

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XXIII sesji radni otrzymali wcześniej. Przewodniczący zawrócił się do radnych z pytaniem, czy chcieliby zgłosić inne zmiany do zaproponowanego porządku. Radni nie zgłosili innych poprawek do proponowanego porządku obrad XXIII sesji.

Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XXIII sesji Rady w dniu 2 września 2008 r. - na 13 radnych biorących udział w obradach XXIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.

Przyjęty porządek obrad XXIII sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 - przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta

Wiceprzewodniczący Rady poinformował radnych, że protokół z XXII sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 - sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami

Sprawozdanie z pracy w okresie wakacyjnym złożył Burmistrz Miasta - Zbigniew Radomski. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do punktu 5 - interpelacje i zapytania radnych

Radni zgłosili podczas XXIII sesji następujące interpelacje:

-Radny Krzysztof Wieczorek zabierając głos stwierdził, że jego interpelacja związana jest z zapytaniami z poprzedniej sesji i uzyskanymi odpowiedziami na nie. Radny Wieczorek powiedział odpowiedzi na interpelacje radnych powinny być udzielane bezpośrednio na sesji, a nie pisemnie, a jeśli otrzymują pisemnie, to dobrze żeby informowani innych. Radny Wieczorek przytoczył następnie w skrócie odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji dot. euroskrzynek. Stwierdził, że w tej sprawie jego informacje są inne, a mianowicie z tego co wie, to każda firma kurierska może do sądu zaskarżyć brak tych skrzynek. Radny Wieczorek dodał, że według niego w sprawie euroskrzynek termin nie został dotrzymany. Odnosząc się do drugiej sprawy dot. budowy hali sportowej w naszym mieście radny Wieczorek powiedział, że ta sprawa od 6 lat się przewija, po czym odczytał odpowiedź Pana Burmistrza na interpelację w tej sprawie. Radny Wieczorek dodał, że w swojej interpelacji pytał, ile mamy środków na budowę hali, a nie ile możemy mieć, stwierdził, że według niego nie miasto nie ma ani jednej złotówki na budowę hali. Radny Wieczorek w swojej wypowiedzi stwierdził także, iż radni wielokrotnie wnioskowali o zmniejszenie kosztu tej inwestycji, dodał, że władze wojewódzkie również wyraziły dezaprobatę tej inwestycji. Radny Wieczorek poprosił o wyjaśnienia w tej sprawie. Radny Wieczorek w swojej wypowiedzi stwierdził również, że jako radny chciał uzyskać informację od pracownika jednostki miejskiej, jednak osoba ta nie chciała z nim rozmawiać, twierdząc, że będzie miała nieprzyjemności.

- Radny Bogdan Raczyński stwierdził, że we wcześniejszych interpelacjach pytał, kiedy wnioski dot. hali będą rozpatrywane, z uzyskanych wtedy odpowiedzi wynika, że już są rozpatrzone, więc teraz pyta jak są rozpatrzone i czy dostaliśmy pieniądze, a jeśli nie co dalej w sprawie hali, czy miasto posiada plan B.

- Radny Franciszek Drewulski stwierdził, że ma pytanie dot. zmian w budżecie w tym roku, a mianowicie, kiedy radni mówili o podwyżkach dla nauczycieli łączyło się to z podniesieniem podatków, natomiast z tego co wie to płace w Urzędzie Miasta wzrosną w tym roku o 220 000 zł. Radny Drewulski powiedział, że wobec tego ma pytanie, czy te podwyżki były dzielone jakimś kluczem, czy jest to decyzja Pana Burmistrza i czy kwotę 220 000 zł tej podwyżki nie należało wcześniej skonsultować z radnymi.

-Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos stwierdził, że jego wypowiedź także będzie dotyczyć tej podwyżki, a mianowicie na poprzedniej sesji pytał czy to prawda, że w Urzędzie Miasta były podwyżki o 1000 zł, Pan Burmistrz odpowiedział, że nie, że takiej podwyżki nie było. Radny Mudel stwierdził, że zadaje więc kolejne pytanie Panu Burmistrzowi, czy jest w stanie powiedzieć ile wyniosła najwyższa podwyżka płac w Urzędzie Miasta, a ile najniższa i ile średnio wzrosły płace i ile wynosi średnia płaca w Urzędzie Miasta. Radny Mudel skierował następnie do Pana Burmistrza pytanie, jaka jest średnia płaca nauczycieli, jaka była najwyższa podwyżka, a jaka najniższa, ile to wynosi procent.

-Radny Krzysztof Osmólski stwierdził, że skoro zostało jakby cofnięte całe postępowanie administracyjne w sprawie drogi ul. Plażowej, więc jak to długo potrwa żeby ewentualnie przywrócić tą dokumentację, według wymogów, które są niezbędne i w jakim przedziale czasowym ta sprawa może powrócić do realizacji.

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że z projektem tej uchwały radni zapoznali się dokładnie przed sesją. Zwrócił się z pytaniem, czy w tej chwili zachodzi jeszcze potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni odpowiedzieli, że nie ma takiej potrzeby.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Wiceprzewodniczący Rady zarządził więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. zwrócił się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

/Uchwała Nr XXIII/ 111/08 w załączeniu/

Do punktu 7 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że z projektem tej uchwały radni również zapoznali się dokładnie przed sesją, zwrócił się z prośbą do Pani Sekretarz, aby raz jeszcze przybliżyła radnym kwestie, które reguluje przedstawiony radnym projekt uchwały.

-Sekretarz Miasta wprowadzając radnych do tego tematu stwierdziła, że zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej Rady gmin mają pewne zadania związane z ochotniczymi strażami pożarnymi m.in. ponoszą koszty uczestniczenia w działaniu ratowniczym strażaków ochotników. Sekretarz Miasta stwierdziła, że w ostatnim czasie były pewne nieporozumienia na temat wysokości tego ekwiwalentu, tego komu należy go wypłacać, dodała, że Ministerstwo Administracji zajęło się tą sprawą i teraz istnieje podstawa prawna na podstawie której poszczególne rady gmin mogą podejmować tego typu uchwały. Sekretarz Miasta powiedziała, że w tej chwili została w ustawie określona maksymalna wysokość ekwiwalentu, jako 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie ustawy o emeryturach i rentach przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w takim działaniu ratowniczym. Pani Rakszawa dodała, że wyliczono, iż aktualnie ta wysokość to jest 16 zł 68 gr i propozycja przedstawionej uchwały zawiera stawkę 16 zł za każdą godzinę udziału w tym działaniu ratowniczym. Na terenie naszego miasta ten problem wypłat tego ekwiwalentu strażakom ochotnikom nie jest duży, ponieważ te obowiązki związane z tymi działaniami wykonuje straż zawodowa.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli, jednie radny Jerzy Górski zwrócił się z pytaniem do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej uczestniczącego w obradach sesji jak duża jest liczba strażaków ochotników w Siemiatycach i jak często nasi strażacy ochotnicy uczestniczą w szkoleniach.

-Pan Edward Krasowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej odpowiadając na to pytanie stwierdził, że strażaków ochotników jest ponad 50, dokładnie 57 , przy czym w działaniach ratowniczych nie mogą brać udziału strażacy powyżej 60 r. życia, przy czym większość z naszych strażaków są to druhowie honorowi. Komendant dodał, że tych strażaków, którzy mogą brać udział w czynnych działaniach jest około 15. Komendant PST stwierdził, że w tym roku Państwowa Straż Pożarna tylko raz korzystała z pomocy strażaków ochotników ( w przypadku pożaru na ul. Drohiczyńskiej). Pan Krasowski podkreślił, że bardzo dobrze, że taka służba istnieje w systemie ratownictwa. Odnosząc się do kwestii szkoleń strażaków ochotników Komendant Krasowski stwierdził, że są one przeprowadzane co jakiś czas. Odnosząc się do kwestii kwoty ekwiwalentu Pan Krasowski stwierdził, że jego wypłata nie jest strategicznym dla budżetu miasta wydatkiem.

Innych pytań w tej sprawie nie było i Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu, zwrócił się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

/Uchwała Nr XXIII/ 112/08 w załączeniu/

Do punktu 8 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

-Skarbnik Miasta stwierdziła, że nie zrozumiała pytania radnego Drewulskiego, więc prosiłaby o skonkretyzowanie tego pytania.

-Radny Franciszek Drewulski powiedział, że kiedy w miesiącu listopadzie, czy październiku ubiegłego roku radni rozpatrywali budżet na ten rok na płace Urzędu Miasta było 3 miliony 175 tys zł.

Skarbnik Miasta ustosunkowując się do interpelacji radnego Drewulskiego stwierdziła, że wszystkie płace nie tylko pracowników Urzędu Miasta ale całej budżetówki założone były średnio o 3,5 % bo taki wskaźnik przysłał Minister Finansów i te płace ani w jednej jednostce nie były wyższe. Jeśli chodzi natomiast o nauczycieli, to w ich przypadku jest karta nauczyciela i podwyżki daje minister i w roku 2008 wynosiły one średnio około 10 % z czego my wyliczyliśmy skutki podwyżek, wystąpiliśmy do ministerstwa i ministerstwo około 70% tych środków nam przekazało w formie zwiększonej subwencji, pozostałe środki pochodziły z naszego budżetu. Jeśli chodzi o podwyżki dla pracowników, to te podwyżki założone były w wysokości 3,5% i podwyżka w Urzędzie Miasta obowiązuje od miesiąca czerwca, więc wskaźnik średnio wyniósł około 6% i na dzień dzisiejszy nie przekroczyliśmy w Urzędzie żadnego limitu jeśli chodzi o fundusz płac, ani Rada Miasta nie zmieniała funduszu płac dla Urzędu. Pani Skarbnik odnosząc się do tego co jest jedynie poza planem stwierdziła, że w związku z tym, że weszła w życie nowa ustawa pozwalająca odejście 60-letniemu pracownikowi na emeryturę jeden z pracowników Urzędu Miasta z takiej emerytury skorzystał i została mu wypłacona odprawa emerytalna, która na dzień dzisiejszy w budżecie nie była planowana i jeśli się nie zmieścimy w budżecie, w miesiącu grudniu br. o tą odprawę do Rady wystąpi się o zwiększenie. Pani Skarbnik podkreśliła, że innych skutków tej podwyżki dla budżetu nie ma i ona mieści się w granicach 3,5% w skali roku. Pani Jaszczołt podkreśliła, że to wszystko jest do udowodnienia i za taki stan daje swoją głowę.

-Radny Franciszek Drewulski stwierdził, że w cyfrach jest kwota 3 miliony 175 tys zł i to jest z planu więc pyta co to jest za kwota.

-Skarbnik Miasta odnosząc się do tej wypowiedzi stwierdziła, że 220 tys zł było planowane na inwestycje, jednak radni to zabrali.

-Sekretarz Miasta poproszona o wyjaśnienia w tej sprawie stwierdziła, że jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników to rada Miasta ustala budżet, w którym wyodrębniane są środki na wynagrodzenia pracowników. Pani Rakszawa podkreśliła, że Rada ustala pewien limit, a już ocena pracowników i kwestie tego czy będą takie czy inne podwyżki są to decyzje Pana Burmistrza.

-Skarbnik Miasta - Pani Danuta Jaszczołt zabierając głos podkreśliła, że na dzień dzisiejszy do Rady Miasta nie występowała o zwiększenie budżetu na fundusz płac.

Burmistrz Radomski odpowiadając na interpelacje i zapytania radnych stwierdził m.in.: - odpowiadając na interpelację radnego Wieczorka stwierdził, że jeśli chodzi o to, żeby interpelacje były udzielane na sesji, a nie na piśmie, to nie zawsze jest tak, że na sesji w ciągu 5 minut można na nie odpowiedzieć, bo jeśli jest problem złożony, na który nie można od razu udzielić odpowiedzi, należy sięgnąć do dokumentów i jest wtedy odpowiedź udzielana na piśmie. Burmistrz Radomski dodał, że postara się odpowiadać na interpelacje na każdej sesji, ale prawo nie zabrania udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych na piśmie jeśli problem jest złożony, na który nie można od razu udzielić odpowiedzi. Odnosząc się do kwestii euroskrzynek Pan Burmistrz stwierdził, że ta sprawą zajmuje się Zarząd Mienia Komunalnego, dodał, że w sesji uczestniczy Pani Prezes Nazarewicz. Pan Burmistrz dodał, że taką odpowiedź dostał od Pani Prezes, że to w ogóle nie kłóci się z terminem, że tam w ogóle nie ma zagrożenia finansowego jeśli chodzi i te skrzynki. Burmistrz Radomski podkreślił, że to wspólnoty mieszkaniowe zamawiają te skrzynki, a nie ZMK i to wspólnoty odpowiadają za to, a nie Burmistrz, ani ZMK. Pan Burmistrz podkreślił, że w tym przypadku jedynie wpływ Pani Prezes na wspólnoty może doprowadzić do szybkiej realizacji tego zadania, jednak to wspólnoty mieszkaniowe zamawiają tego rodzaju usługi. Ustosunkowując się do kwestii budowy hali widowiskowo- sportowej i pytania ile miasto otrzymało pieniędzy i ile mamy pieniędzy na budowę hali. Burmistrz Radomski odpowiadając na ta interpelację stwierdził, że jest to inwestycja prawie 10 milionowa i tych pieniędzy się nie trzyma, bo wiadoma sprawa, że najprawdopodobniej będziemy korzystać z kredytów i to Rada Miasta zadecyduje o tym, gdzie on będzie zaciągnięty. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi podkreślił także, ze jeśli dostaniemy środki to w granicach 50% na realizację tej inwestycji, a 50% będziemy musieli wyłożyć, jednak nikt nie trzyma w kasie i nie czeka, aż one będą wykorzystane. Pan Burmistrz dodał, że jest przekonany z pozyskaniem drugiej połowy tych środków nie będziemy mieli żadnych kłopotów, bo każdy bank, w tym też ban prowadzący i finansujący to, z którym już rozmowy były prowadzone twierdzi, że nie będzie żadnych problemów jeśli chodzi o zaciągnięcie kredytu na budowę tej hali. Burmistrz Radomski dodał, że nie odczuwa żadnej obawy, że nie będziemy mieć pieniędzy na realizację tej inwestycji. Odnosząc się do kwestii zmniejszenia budowy kosztów tej inwestycji, to Burmistrz stwierdził, że można zmniejszyć, ale trzeba starać się o jak największe pieniądze i to właśnie miasto robi, a ile otrzyma to jest drugie zagadnienie. Burmistrz w swojej wypowiedzi stwierdził także, że w każdej chwili możemy z tego projektu wyrzucić np. zagospodarowanie terenu, remont sali, która obecnie jest przy Gimnazjum i dostosujemy nasz kosztorys do warunków realnych i to nie jest problem, jednak otrzymać 50% środków do 10 milionów, a otrzymać środki do 6 milionów to jest różnica, ale starać się musimy o środki jak największe. Burmistrz Radomski powiedział, że rozmawiał z Marszałkiem Dworzańskim i Marszałkiem Piorunkiem i uważa, że miasto Siemiatycze złożyło 2 wnioski i te 2 wnioski będą rozpatrywane i Zarząd Województwa przychylnie ustosunkuje się do tych wniosków. Pan Burmistrz podkreślił, że cały czas rozmowy na ten temat trwają, pozakulisowo także i te rozmowy mogą dużo dać. Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi podkreślił, że my tej hali nie budujemy na dziś, ale budujemy ja dla następnych pokoleń i jeśli już coś budujemy, to z jakąś perspektywą. Burmistrz Radomski stwierdził, że jeśli już zaczęliśmy coś budować, przymierzamy się do tego, to już konsekwentnie powinniśmy do tego dążyć, mówić jednym głosem, bo jeśli będziemy mówić różnym głosem, to też się temu wszyscy będą dziwić. Pan Burmistrz stwierdził także w swojej wypowiedzi, że jeśli chodzi o halę, to nasz wniosek w tej chwili jest pod względem merytorycznym rozpatrywany i już pewne uwagi miasto dostało co do niektórych liczb i w tej chwili w ciągu 5 dni należy to uzupełnić. Pan Burmistrz dodał, że do rozpatrywania wniosków zbierze się komitet ekspertów i on będzie oceniał każdy wniosek z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Podlaskiego, a potem Zarząd Województwa będzie to zatwierdzał na poszczególne miasta, przy czym nie wiadomo jaka to będzie polityka. Pan Burmistrz dodał, że słyszał, iż Zarząd ma przyjąć taką politykę, że na każde miasto powiatowe ma być przydzielona odpowiednia pula środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Burmistrz dodał, że to może się zmienić, jednak na dziś tak to słyszał o takiej przymiarce, aby te miasta mogły zrealizować niektóre zaplanowane inwestycje. Odnosząc się do kwestii tego kiedy ten wniosek ma być rozpatrzony Burmistrz Radomski stwierdził, że na pewno ma być rozpatrzony w tym roku. Burmistrz podkreślił, że w RPO nie jest tylko wniosek Siemiatycz, i indywidualnie się go nie rozpatruje, a rozpatrywane są wszystkie wnioski złożone przez miasta i gminy, a jest ich 118 w woj. podlaskim.

-Radny Raczyński stwierdził, że miał taki termin zapisany i chciał się dowiedzieć mniej więcej na jakim to jest etapie.

-Burmistrz Radomski stwierdził, że zrozumieć trzeba 2 lata jest realizowany program pozyskania środków z Unii Europejskiej 2007-2013 i nikt, żadna gmina nie otrzymała żadnych środków i wytworzyła się taka sytuacja, że przedsiębiorstwa Drogowe stoją bo nic się nie realizuje i nie tylko w Siemiatyczach, ale w całym województwie, bo brak jest środków i nie wszystko zostało jeszcze zrealizowane ze środków na lata 2006, a program ten jest 2 lata, skończy się, a nikt jeszcze ani jednej złotówki nie otrzymał na realizację inwestycji. Gdyby te środki były, to Maksbud by pracował i produkował masę, a nie stał zakład wybudowany za 10 mil. zł. Jeśli chodzi o płace, to poda skale, jednak pamiętać należy o jednej rzeczy , że jest tak, iż wchodzą w ten ogólny fundusz płac także nagrody jubileuszowe, że także co roku pracownicy za wysługę lat otrzymują środki i to się wszystko kumuluje i to wszystko wchodzi także w średnią płacę pracowników. Burmistrz Radomski stwierdził, że w Urzędzie nie było jakiś specjalnych kominów, a jeśli chodzi o to, czy należało to skonsultować z Radą, to radny zna odpowiedź co należy do Rady, a co należy do Burmistrza.

-Radny Drewulski zabierając głos ponownie w dyskusji stwierdził, że radni otrzymali informację z 7 sierpnia br. za półrocze tego roku i w tej informacji jest plan na płace 3 mil. 175 tys zł, natomiast w listopadzie ub. roku, kiedy radni głosowali za budżetem była to kwota 2 mil. 900 tys zł, a teraz jest 3 mil. 175 tys zł więc ta różnica to 220 tys zł. i proszę nie mówić, że nie była żadnych zmian.

-Skarbnik Miasta ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Drewulskiego stwierdziła, że zaszło pewne nieporozumienie, bo dała już słowo honoru, że się nic nie dołożyło do funduszu płac i raz jeszcze daje taką odpowiedź radnym. Pani Skarbnik podkreśliła, że trzeba umieć czytać budżet, bo radny czytał projekt budżetu, gdzie było 220.000 zł na inwestycje, ale radni to wykreślili i to jest ten projekt przed zmianą. Pani Skarbnik stwierdziła, że trzeba wziąć budżet miasta uchwalony w styczniu 2008 r. i tam nie ma już na pewno tej kwoty 220.000 zł a na pewno jest 2 mil. 900 tys zł na fundusz płac.

-Wiceprzewodniczący Rady zaproponował, by na następnej sesji te kwestie zostały wyjaśnione.

-Radny Bogdan Raczyński zabierając głos stwierdził, że przypomina sobie słowa Pana Burmistrza wypowiedziane przy uchwalaniu budżetu miasta i ustalaniu np. wysokości płac np. Urzędu Miasta, kiedy Pan Burmistrz mówił, że jak radni nie podniosą podatków w takich, czy innych pozycjach podatków o 6 czy 9%, czy 7% i to będzie budżet tylko na przeżycie i nie będzie żadnych inwestycji, a tu raptem są podwyżki.

-Wiceprzewodniczący Rady zabierając głos stwierdził, że zrozumiał wypowiedź radnego Raczyńskiego w ten sposób, że nie ma pieniędzy na to i na to, a tu raptem na podwyżki są. Radny Osmólski stwierdził, że patrząc na to z boku, to radny Raczyński ma rację. Wiceprzewodniczący Rady zaproponował, aby wytłumaczono i pokazano to, że nic tu nie ma do ukrywania.

Odpowiedzi na interpelację dot. ul. Plażowej udzielił Zastępca Burmistrza - Pan Stanisław Fleks, który odnosząc się do pytania co dalej z ul. Plażową, bo Wojewoda uchylił decyzję lokalizacji drogi stwierdził, że tak się postępuje w przypadkach kiedy są odwołania i tak też się dzieje w przypadku innych ulic. Pan Fleks podkreślił, że realizacja innych węzłów na terenie miasta przebiega bez przeszkód. Jako przykłady podał np. osiedle Ciechanowieckie z ul. Ciechanowiecką wraz z osiedlem przy ul. Drohiczyńskiej, ulice: Lipową, Świerkową, Sosnową i Górną oraz ulice: Jabłoniową, Ogrodową, Sadową, Żeromskiego itd. Pan Fleks stwierdził, że rzeczywiście największy problem jest z ul. Plażową, przy czym Wojewoda nie uchylił całej decyzji, a tylko w części działek na ul. Plażowej. Pan Fleks powiedział, że w ramach rozpatrzenia zaskarżonej decyzji przez mieszkańców ul. Plażowej organ drugiej instancji uchylił decyzję w części ulicy i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Pan Fleks stwierdził, że główną przyczyną uchylenia decyzji jest fakt, iż przygotowany projekt nie spełnia warunków technicznych tj. wymaganej szerokości pasa drogowego. Zastępca Burmistrza w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na fakt, iż przepisy prawa mówią o tym, iż ubiegając się o środki unijne na tego inwestycje wymagane jest opracowanie raportu oddziaływania na środowisko i uzyskanie nowej decyzji środowiskowej. Pan Fleks stwierdził, że w związku z tym Burmistrz Radomski zdecydował o zleceniu przygotowania 4 takich raportów do miesiąca grudnia br.

-Skarbnik Miasta odnosząc się ponownie do wypowiedzi radnego Drewulskiego stwierdziła, że kwota 3 milionów 395 tys zł to były wydatki na Urząd Miasta przedstawione w projekcie budżetu miasta na 2008 r. w trakcie dyskusji nad budżetem kwota 220.000 zł została wykreślona przez radnych.

-Sekretarz Miasta odnosząc się wypowiedzi radnego Wieczorka w części dot. kwestii tego, że pracownicy jednostek nie chcą udzielać radnym informacji stwierdziła, że jeśli chodzi o zasady funkcjonowania organów gminy, to należy przyjąć ogólną zasadę, iż dzieli się je na organ uchwałodawczy i wykonawczy. Pani Rakszawa stwierdziła, że uchwałodawczy to wszyscy radni, podkreśliła, że poszczególni radni nie posiadają takich uprawnień. Sekretarz Miasta podkreśliła, że poszczególni radni uzyskują informacje poprzez składne interpelacje i zapytania. Pani Rakszawa dodała, że jeśli chodzi o funkcje kontrolne Rady to może ona pełnić je przez Komisję Rewizyjną. Sekretarz Miasta w swojej wypowiedzi zwróciła również uwagę na funkcjonowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej, stwierdziła, że na podstawie tej ustawy radny może złożyć wniosek do kierownika jednostki, podkreśliła, że pracownicy jednostek nie udzielają odpowiedzi na pytania, które kierowane są do kierowników tych jednostek.

-Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że ma podobne zdanie co radny Wieczorek odnośnie odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych. Radny Osmólski stwierdził, że Urząd posiada stronę internetową i czy w związku z tym nie byłoby możliwe na tej tronie zamieszczanie tych odpowiedzi. Radny Osmólski podkreślił, że chciałby się tymi uzyskanymi informacjami podzielić i chciałby aby ta uzyskana informacja była informacją publiczną.

-Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos stwierdził, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi na swoje pytanie. Radny Mudel ponownie przytoczył zadanie pytania, a mianowicie: ile wyniosła najwyższa podwyżka płac w Urzędzie Miasta, a ile najniższa i ile średnio wzrosły płace oraz ile wynosi średnia płaca w Urzędzie Miasta, jak również jaka jest średnia płaca nauczycieli, jaka była najwyższa podwyżka, a jaka najniższa, ile to wynosi procent.

-Wiceprzewodniczący Osmólski skierował do Pana Burmistrza pytanie, czy jest przygotowany do odpowiedzi na te pytania radnego Mudla.

-Burmistrz Radomski odpowiedział, że w tej chwili nie.

Następnie Wiceprzewodniczący Osmólski zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego Urzędu Miasta - Pani Anny Nazarewicz, czy mogłaby odnieść się do kwestii związanej z odpowiedziami na interpelacje radnych.

-Pani Anna Nazarewicz zabierając głos stwierdziła, że Statut Miasta Siemiatycze przewiduje 2 formy uzyskania odpowiedzi na interpelacje radnych, a mianowicie ustna bezpośrednia na sesji oraz w formie pisemnej. Pani Nazarewicz dodała, że statut nie przewiduje ogłaszania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych w internecie. Pani Nazarewicz stwierdziła także, że Przewodniczący Rady ma prawo odczytać te uzyskane odpowiedzi na interpelacje radnych podczas sesji.

-Wiceprzewodniczący Osmólski zabierając głos ponownie w dyskusji stwierdził, że kiedy nasz statut był uchwalany, to nie było tego wszystkiego, co jest w tej chwili, dlatego też należy iść z duchem czasu i statut w tym zakresie dostosować do nowych możliwości. Pan Osmólski dodał, że skoro jest zmieniana konstytucja, to dlaczego nie można zmienić statutu miasta.

Do punktu 9 - wolne wnioski

W wolnych wnioskach głos zabrali:

-Radny Jerzy Górski poruszył kwestię budowy drogi za wiatrakiem do wysypiska śmieci. Radny Górski zwrócił się z pytaniem, po co zrobiono ulicę która prowadzi w szczere pole.

-Wiceprzewodniczący Rady zabierając głos stwierdził, że już w kwietniu br. radni rozmawiali na ten temat, kiedy były opory przydzielenia tych 30.000 zł na budowę tej ulicy, ale radni uwierzyli, że te 80.000 zł ma być przyznane, ale jeśli nie zostaną przyznane, to wykonana będzie ścieżka nad małym zalewem.

-Burmistrz Radomski ustosunkowując się do tych wypowiedzi stwierdził, że miasto nie otrzymało pieniędzy na część miejską tej ulicy i do tej pory ta część ulicy od Walendziuk jest nie zrobiona, ale regularnie systemem gospodarczym jest wykonywana. Burmistrz Radomski podkreślił, że przyznane zostały jedynie środki na tę część ulicy, która związana jest z użytkami rolnymi, bo ona jest wykonana z myślą o rolnikach. Pan Burmistrz dodał, że wiadomo, że tych pieniędzy w budżecie miasta nie jest za dużo i tych środków z zewnątrz też miasto otrzymało mniej niż zakładano, ale w 2009 r. być może uda się dokończyć tę drogę bo będą się starali ponownie o środki z zewnątrz.

-Pan Stanisław Fleks zabierając głos podkreślił, że ta droga została wykonana dla rolników i rolnicy zapraszają, żeby przyjechać i zobaczyć jak ta droga służy rolnikom, którzy wcześniej mieli problem z dojechaniem na swoje pola sprzętem rolniczym. Pan Fleks przyznał, że docelowo ma być to też droga na wysypisko, idąca dalej do Gościńca Słochowskiego. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Fleks podkreślił, że każda droga jest dla rolnika potrzebna.

-Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos powiedział, że wbrew pozorom Siemiatyczom dużo brakuje do normalności, a nasze podatki idą dla ludzi, dla których ważniejsze są ich interesy niż dobro mieszkańców. Radny Mudel jako konkret podał wykonanie drogi od Walendziuk do wysypiska, zapytał dla kogo to zostało zrobione, czy tam jest jeszcze ktoś ze znajomych albo rodziny?. Radny Mudel stwierdził, że rozmowy z radnymi na temat tej drogi były takie, że jeśli miasto nie otrzyma tych środków, to nie będzie ta droga robiona. Radny Mudel dodał, że miasto dostało 20.000 zł, a 30.000 zł dołożono, a przecież Pan Burmistrz obiecał, że jeśli nie otrzymamy środków, to nie będzie realizacji tej inwestycji.

W tym punkcie porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miasta udzielił także głosu Panu Zbigniewowi Chrołowskiemu - przedstawicielowi SKIG w Siemiatyczach. Pan Chrołowski w swojej wypowiedzi odniósł się do sprawozdania z pracy przedstawionego przez Pana Burmistrza, w którym padły stwierdzenia o naprawieniu włazów na ul. Pałacowej na Tur de Pologne, Pan Chrołowski powiedział, iż wynika z tego, że w naszym mieście kolaż jest ważny, a mieszkańcy miasta nie. Pan Chrołowski odnosząc się do wypowiedzi Pana Fleksa stwierdził, że już od 10 lat drepcze on w miejscu, dodał, że wcześniej nie było dotacji unijnych na inwestycje i był problem, teraz są dotacje i też jest problem. Pan Chrołowski dodał, że w 17 tys. mieście radni powinni podejmować konkretna pracę dla Burmistrza, iść w kierunku pozyskania terenów pod budownictwo i przemysł. Pan Chrołowski podał przykład Solca Kujawskiego, gdzie władze miejskie poszły właśnie w takim kierunku.

-Burmistrz Radomski odnosząc się do wypowiedzi Pana Chrołowskiego stwierdził, że jeśli powiedziało się A, trzeba dodać także B i trzeba powiedzieć ile to miasto wydało najpierw wydało na ten cel.

-Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że proponuje, aby na ten temat porozmawiać na posiedzeniach komisji, na które Pan Chrołowski zostanie zaproszony.

- Radny Franciszek Drewulski zabierając głos poruszył sprawę ładu i porządku wokół Miejskiej Bibliotek Publicznej. Pan Drewulski powiedział, że za taki stan rzeczy wokół biblioteki odpowiada wyłącznie miasto, które dało pozwolenie na budowę sklepu i zdjęcie płotu między parkingiem a biblioteką.

Do punktu 10 - zakończenie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXIII sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2008 r. r. Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 15:30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Wiceprzewodniczący Rady Miasta
K.Andruszkiewicz Krzysztof Osmólski

Załącznik do Protokołu Nr XXIII/08
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 29 września 2008 r.

Dzisiejsza, krótka sesja Rady, związana jest przede wszystkim z koniecznością wprowadzenia do budżetu zmian, związanych z przyznaniem miastu dofinansowania za warsztaty polsko-niemieckie, na Program realizowany przez MOPS - Lepsze Jutro oraz na budowę boisk w ramach programu Orlik 2012. Zanim jednak Rada przystąpi do debaty w sprawach skierowanych pod jej obrady, tradycyjnie przedstawię skrót najistotniejszych informacji z ostatniego okresu.
10 września zostało zgłoszone zakończenie prac przy budowie kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012". 25 września dokonano odbioru robót. Natomiast w minioną sobotę miało miejsce uroczyste otwarcie kompleksu. Za wykonanie zadania jesteśmy zobowiązani wypłacić w terminie 14 dni kwotę 1.089.816 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem na konto Urzędu Miasta wpłynęła kwota 333.000 zł przekazana przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Dofinansowanie ze strony Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości równej 333.000 zł wpłynie w terminie późniejszym.
Przy wspomnianych boiskach Firma Dimex wykonała chodniki i drogę manewrową. Koszt robocizny wyniósł 22.692 zł natomiast koszt prefabrykatów zakupionych przez Urząd Miasta to - 27.229 zł. Ponadto Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "Maksbud" wykonało nawierzchnię bitumiczną na parkingu przy stadionie za kwotę 22 990 zł.
Zakończone zostały prace przy przebudowie drogi żwirowej na Walendziukach /dojazd do pól/ odc. 455 m. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Siemiatyczach za kwotę 49 972 zł. Dofinansowanie tej inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 20.000zł.
Wykonane zostały także prace w zakresie odnowy nawierzchni na parkingu przy ul. Szpitalnej. Realizację zadania powierzyłem firmie "Maksbud" za kwotę 16.608 zł . W związku z przebiegiem przez Siemiatycze trasy wyścigu Tour de Pologne konieczne stało się poprawienie włazów kanalizacji deszczowej oraz regulacja kratek kanalizacji deszczowej na ul. Pałacowej. To zadanie, którego koszt wyniósł 24.570 zł, również wykonało przedsiębiorstwo "Maksbud".
W wyniku odwołań mieszkańców ulicy Plażowej wydana, przez Starostwo Powiatowe, decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi, została w części uchylona przez organ drugiej instancji i przekazana do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu uchylonej decyzji organ rozpatrujący odwołania uznał, że dokumentacja techniczna powinna zakładać szerokość pasa drogowego zgodnie z warunkami technicznymi -10 m. W przypadku przedłożonego opracowania szerokość drogi, w najbardziej krytycznych miejscach, wynosi zaledwie 7,5 m. Reasumując, miasto chciało pójść na rękę właścicielom posesji i miejscami zwężyło drogę do 7,5 m. Wojewoda uznał takie rozwiązanie za niedopuszczalne i nakazał zachować szerokość drogi w każdym miejscu do 10 m. Biuro projektowe w oparciu sugestie organu odwoławczego musi opracować dodatkowy wariant techniczny lokalizacji drogi ujmując docelową realizację tej inwestycji o szerokości wymaganej normami tj. 10m. Ponieważ decyzja została uchylona w części, w zakresie niekwestionowanych odcinków ul. Plażowej oraz ul. Słowiczej można przystępować do przeprowadzania dalszej procedury.


Z zakresu gospodarki komunalnej

W minionym okresie sprzedanych zostało 6 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu bonifikat od 75% do 90% za łączną kwotę 39 039 zł. Do sprzedaży przygotowywanych jest kolejnych 5 lokali na rzecz najemców.
Z przyczyn formalno-prawnych unieważniłem przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Armii Krajowej. Kolejny przetarg na dotychczasowych warunkach, tzn. przy cenie wywoławczej 200 000 zł zostanie przeprowadzony 20 października.
W październiku są zaplanowane jeszcze dwa przetargi:
- na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej przy ul. 11 Listopada z ceną wywoławczą 45 000 zł,
- oraz na sprzedaż udziału do 1/2 części nieruchomości zabudowanej zabytkowym budynkiem przy ul. Pałacowej 19 z ceną wywoławczą obniżoną w stosunku do ubiegłego roku z 1 mln. do 671 400 zł.


Z zakresu oświaty

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. W naszym mieście od tego dnia zaczęła funkcjonować Szkoła Muzyczna I stopnia i z tej okazji w siedzibie szkoły rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku szkolnego.
Z dniem 31 sierpnia z grona nauczycielskiego 4 osoby odeszły na emeryturę. Wypłacone z tego tytułu odprawy wyniosły 43 478 zł. Wniosek w sprawie refundacji tej kwoty został złożony do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dwie ze szkół prowadzonych przez miasto uzyskały dofinansowanie rozbudowy monitoringu wizyjnego. Złożony wniosek obejmował wszystkie jednostki, jednak ze względu na dużą ilość zgłoszonych szkół w skali kraju, Ministerstwo ograniczyło się jedynie do szkół największych. Zarówno Zespół szkół jak i szkoła nr 1 otrzymały po 5 000 zł.
Zadania z zakresu oświaty obejmują nie tylko prowadzenie jednostek oświatowych lecz również wsparcie rodzin najuboższych przy realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci.
W ramach realizowanego przez miasto programu "Wyprawka szkolna" skierowanego do uczniów klas "0" oraz 1-3 szkoły podstawowej z najuboższych rodzin dofinansowano zakup podręczników dla 91 uczniów. Koszt realizacji programu wyniósł 12 390 zł. Całość została pokryta z budżetu państwa.
Do Urzędu Miasta wpłynęło 228 wnioski w sprawie przyznania stypendium socjalnego. Aktualnie trwa ich weryfikacja i po zakończeniu tego etapu nastąpi przyznawanie stypendiów w formie decyzji.
Kolejną formą pomocy realizowaną przez miasto jest wynikający z ustawy o systemie oświaty obowiązek zapewnienia dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i palcówek gdzie realizują obowiązek szkolny. W przypadku naszego Miasta zawarłem umowę ze starostwem w sprawie dowozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta do szkoły specjalnej. Aktualnie mamy dziesięcioro dzieci z Miasta, które są dowożone do szkoły specjalnej. Miasto opłaca dowóz wg stawki 1,70 za km. Ponadto w dwóch przypadkach, z rodzicami dzieci niepełnosprawnych przebywających w ośrodkach poza naszym miastem ( konkretnie w Warszawie i Stoku Lackim ) zawarte są umowy na zwrot kosztów dowozu organizowanego przez rodziców.

Dziękuję za uwagę.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2008-11-06

Wprowadzający: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06