Protokół Nr XXIII/16

Numer XXIII/16
Data wydania 2016-11-03

Protokół Nr XXIII/16

z obrad XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta
w dniu 3 listopada 2016 roku

Obrady XXIII sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 15:00, zakończyły zaś o godzinie 15:35.
W obradach XXIII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 11, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).

Radni obecni na XXIII sesji:

 1. Witold Berski
 2. Melania Grygoruk
 3. Jan Hyndza
 4. Katarzyna Jarocka
 5. Jerzy Korowicki
 6. Walentyna Kożuchowska
 7. Paweł Onieszczuk
 8. Jerzy Roszczenko
 9. Łukasz Rybałtowski
 10. Roman Zdrojewski
 11. Agnieszka Monika Zalewska

Radni nieobecni na XXIII sesji:

 1. Marek Bogucki
 2. Rafał Burakowski
 3. Antoni Kosieradzki
 4. Igor Śnieżko

W obradach XXIII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

1)      Piotr Siniakowicz – Burmistrza Miasta

2)      Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza

3)      Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta

4)      Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XXIII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 3 listopada 2016 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XXIII sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2). Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXIII sesji,  na 11 radnych biorących udział w obradach XXIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XXIII sesji przedstawia się następująco:

1)      otwarcie obrad,

2)      przyjęcie porządku obrad,

3)      przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miasta,

4)      podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi,

5)      wolne wnioski.

6)      zakończenie obrad.

Do punktu 3 – Przyjęcie protokołów z obrad XXII sesji Rady Miasta,

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z XXII sesji Rady Miasta wyłożony są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi,

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie sprawozdania w sprawie przeprowadzonej skargi. Przewodniczący Komisji – Paweł Onieszczuk odczytał sprawozdanie.

Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

Radni zgłosili następujące pytania:

- Radny Berski zapytał o to jaki nazwisko poprzednio nosił P. Konnar?

- Radna Jarocka odpowiedział, że Wakuluk.

- Radny Korowicki zapytał o to czy Komisja Rewizyjna spotkała się z P. C.K.?

- Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja rozpatruje tylko materiały. Dodał, że Komisja nie ma wiedzy i uprawnień żeby przesłuchiwać skarżącego.

- Radna Jarocka dodała, że Pan C.K. kontaktuje się z Urzędem pocztą elektroniczną.

- Radny Onieszczuk dodał, że odmówiono kilka zasiłków o które się ubiegał, ponieważ trudno jest się z nim skontaktować. MOPS ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jeśli ktoś ubiega się o jakieś świadczenia.

- Radny Korowicki zapytał o to czy Pan C.K. leczy się psychiatrycznie?

- Radna Jarocka odpowiedział, że nie leczy się.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady powiedziała, ze po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w związku ze złożoną skargą Cezara Konnar na pracowników i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w sprawie nie udzielenia pomocy finansowej:

1)   w części dotyczącej nie udzielenia pomocy przez MOPS w Siemiatyczach uznać skargę za bezzasadną,

2)   w pozostałej części, ze względu na charakter zarzutów, które mogą stanowić czyny noszące znamiona czynów zabronionych Rada Miasta decyduje o przekazaniu skargi i zgromadzonej dokumentacji w sprawie Prokuraturze Rejonowej w Siemiatyczach celem przeprowadzenia postępowania i podjęcia niezbędnych czynności.

Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały z takim uzasadnieniem- na 11 radnych biorących udział w obradach XXIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXIII/143/16 stanowi Załącznik Nr 3

Do punktu 5 – wolne wnioski.

Radni zgłosili następujące interpelacje:

- Radna Kożuchowska złożyła formalny wniosek o wykonanie oświetlenia w części łączącej targowicę miejską z ulicą Gilewskiego. Radna powiedział, że ta sprawa była już poruszana kilkukrotnie i radna chciała zgłosić tą inwestycję do przyszłorocznego budżetu. Radna dodała, że duża grupa mieszkańców korzysta z tego przejścia i oświetlenie zmniejszyłoby zagrożenie zdrowiu i życiu mieszkańców w tym rejonie.

- Burmistrz powiedział, że jest już pewna koncepcja wykonania tego oświetlenia i o tym później powie.

- Radna Grygoruk zwróciła się z prośną o wymianę żarówek (zwiększenie mocy) przy parkingu na ulicy Legionów Piłsudskiego w związku z sytuacjami jakie się zdarzają na parkingu.

- Burmistrz odpowiedział, że z informacji jakie uzyskał to oświetlenie parkingu było dobre.

- Radna Grygoruk zapytała, czy jest możliwość zamontowania atrapy monitoringu, żeby to odstraszało.

- Przewodnicząca Rady dodała, że może wystarczy powiesić tabliczki, że obiekt jest monitorowany.

- Radny Korowicki podziękował w imieniu mieszkańców Siemiatycz za dopilnowanie porządku w ubikacji na targowicy. Od dwóch czwartków jest tam czysto.

- Radny Korowicki zgłosił, że na ulicy Sportowej (przy Polonezie) nie świecą dwie lampy.

- Radna Jarocka powiedziała, że na ulicy 11 Listopada (koniec ulicy) do ronda przy Kmicicu jest nieoświetlony odcinek. Czy ten odcinek musi być wyłączony?

- Burmistrz powiedział, że zdarzyło się że był przecięty kabel i zostanie to sprawdzone.

- Radny Berski poruszył temat ulicy sygnalizacji świetlnej, powiedział, że na 11 Listopada dojeżdżając do centrum (rondo) najkrócej jest zielone światło, powiedział, że sygnalizują to kierowcy.

- Z-ca Burmistrza powiedział, że uwagi odnośnie działania sygnalizacji zgłaszane były GDDKiA i odpowiedzieli, że są aktualnie w trakcie przeprowadzania monitoringu instalacji świetlnych na swoim terenie i m.in. ta sygnalizacja będzie jeszcze raz weryfikowana.

- Radny Korowicki poruszył temat postawienia znaku zakazu wjazdu na drogę przy cmentarzu, mieszkańcy zgłosili, że znak stał krótko, a policja bardzo karała kierowców.

- Burmistrz odpowiedział, że już trzeci rok z rzędu w dniu 1 listopada następuje reorganizacja ruchu przy cmentarzu i ułatwia to wszystkim przejazd. Problem jest jeśli jeździ się na pamięć.

- Radna Jarocka dodała, że bardzo dobrze, że jest taka reorganizacja.

- Radny Korowicki zapytał, czy nie ma możliwości wcześniej poinformowania mieszkańców o takiej reorganizacji.

- Policjant powiedział, że policja pilnuje przestrzegania znaków. Dodał też, że stał tam około 5 godzin i nikogo nie ukarał, wszystkie osoby były tylko pouczone.

- Radny Rybałtowski poruszył temat ankiet w sprawie min. paneli słonecznych, zapytał czy są już jakieś wyniki.

- Burmistrz powiedział, że do urzędu wpłynęło 540 wypełnionych ankiet. W następnym tygodniu zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami w tej sprawie. Trzeba jeszcze ustalić kryteria skorzystania z dofinansowania.

- Radny Rybałtowski poruszył temat studzienki (deszczówki) z której śmierdzi, jest to na skrzyżowaniu ulic Wesołej i Witosa.

- Burmistrz powiedział, że zostanie to sprawdzone.

Burmistrz dodał, że zostały wysłane pisma do mieszkańców w sprawie podłączenia się do kanalizacji.

- Radny Rybałtowski poruszył temat parkingów w mieście, powiedział, że przedsiębiorcy skarżą się, że mieszkańcy parkują przy budynkach gdzie jest parking dla klientów zamiast wjechać na swoje podwórko. Jedna z mieszkanek miasta miała pomysł żeby zrobić parkomaty.

- Burmistrz powiedział, że często jest tak, że pracownicy jednego sklepu zobowiązani sa do parkowania pod innym sklepem (konkurencyjnym).

- Radny Rybałtowski zgłosił, że na skrzyżowaniu Szarych Szeregów i Młodych Orłów jest słaba widoczność, jest tam żywopłot który zasłania widoczność. Drugie takie skrzyżowanie ze słabą widocznością jest na ulicy Ściegiennego i Kilińskiego, płot kamienny zasłania widoczność. Radny dodał, że również kiepska widoczność jest przy parkingu miejskim przy Pensjonacie Cezar.

- Radny Berski zgłosił do Panów Policjantów żeby ok. godz. 16-18.00 policja pojawiała się na ulicy Świętojańskiej, ponieważ kierowcy jeżdżą tam bardzo szybko.

- Policjant powiedział, że zwróci uwagę kolegom na tą sytuację.

- Radny Roszczenko poruszył temat włączenia się do ruchu na osiedlu Centrum przy sklepie piwnym, jest tam bardzo słaba widoczność.

- Burmistrz powiedział, że może zrobić tam drogę jednokierunkową.

- Przewodnicząca odczytała wniosek mieszkańców ( ul Mickiewicza i Moniuszki) o potrzebie budowy drogi wewnętrznej, która jest dojazdem do budynków mieszkalnych od ulicy Moniuszki.

- Burmistrz powiedział, że ta sprawa jest rozważana (zamiana działek).

Przewodnicząca zaprosiła wszystkich radnych na „Jesienne Trele” w dniu 11 Listopada w SOK.

Do punktu 6 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXIII sesji Rady Miasta w dniu 3 listopada 2016 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 15:35..

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                                                                      Przewodniczący Rady Miasta

Monika Mazur                                                                     Agnieszka Monika Zalewska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2016-12-07

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-12-07