Protokół Nr XXIV/08

Numer XXIV/08
Data wydania 2008-10-29

Protokół Nr XXIV/08
Z obrad XXIV sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 29 października 2008 roku

Obrady XXIV sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00 zakończyły zaś o godzinie 16:05.

W obradach XXIV sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 14, według załączonej do protokołu listy obecności.

Radni obecni na XXIV sesji:

1. Witold Berski
2. Rafał Burakowski
3. Franciszek Drewulski
4. Mariusz Gocał
5. Jerzy Górski
6. Aleksander Jakowiuk
7. Mirosław Kobus
8. Antoni Kosieradzki
9. Andrzej Miazio
10. Eugeniusz Mudel
11. Krzysztof Osmólski
12. Bogdan Raczyński
13. Krzysztof Szyszko
14. Andrzej Miazio

Radni nieobecni na XXIV sesji:

1. Agnieszka Sitarska

W obradach XXIV sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także goście zaproszeni w osobach:
1. Zbigniew Jan Radomski -Burmistrz Miasta Siemiatycze
2. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
3. Danuta Jaszczołt - Skarbnik Miasta
4. Anna Nazarewicz - Radca Prawny Urzędu Miasta
5. Janusz Majer - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
6. Jolanta Sidorowicz - Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
7. Teresa Nazarewicz - Prezes Zarządu Mienia Komunalnego
8 .Marek Malinowski - redaktor Głosu Siemiatycz
9. Ewa Romaniuk - Kierownik MOPS
10. Romuald Wilgat - Dyrektor MOSiR
11. Andrzej Ryński - Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach
12. Tadeusz Soroczyński - Przewodniczący ZO Nr 8 w Siemiatyczach
13. Jan Snycerski - Prezes TPS

Do punktu 1 - otwarcie obrad

Obrady XXIV sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 października 2008 r. otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Krzysztof Osmólski, która na wstępie powitał zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XXIV sesję Rady Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Do punktu 2 - przyjęcie porządku obrad

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XXIV sesji radni otrzymali wcześniej. Zwrócił się z pytaniem, czy w dniu dzisiejszym radni chcieliby zgłosić jakieś uwag do tego porządku.

Głos w tym punkcie zabrał następnie radny Krzysztof Szyszko, który odczytał radnym projekt uchwały w sprawie zobowiązania Przewodniczącego Rady Miasta Siemiatycze do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. Radny Szyszko stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu Komisji przed sesją w dniu 27 października br. członkowie Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury przegłosowali i przyjęli wniosek Komisji Rewizyjnej o skierowanie pod obrady sesji uchwały w sprawie wystąpienia do Najwyższej Izby Kontroli celem skontrolowania prawidłowości wydatkowania środków publicznych przez Siemiatycki Ośrodek Kultury na wydawanie Samorządowego Kuriera Siemiatyckiego w latach 2006, 2007, 2008 i zobowiązanie Przewodniczącego Rady Miasta do wystąpienia z wnioskiem w tej sprawie.
Innych propozycji zmian proponowanego porządku obrad XXIV sesji radni nie zgłosili.

Wiceprzewodnicząca Rady zaproponował więc przegłosowanie wniosku radnego Krzysztofa Szyszko o ujęcie w porządku obrad XXIV sesji podjęcia uchwały w tej sprawie , dodał, że proponowałby ujęcie tego punktu jako punktu 13a. Za tym wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciwko 3, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XXIV sesji Rady w dniu 29 października 2008 r. z przyjętą poprawką- na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, przeciwko było 2 radnych.

Przyjęty porządek obrad XXIV sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta.
6. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
13a. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Przewodniczącego Rady Miasta Siemiatycze do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 - przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta

Wiceprzewodniczący Rady poinformował radnych, że protokół z XXIII sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 - interpelacje i zapytania radnych

W punkcie interpelacje i zapytania radnych głos zabrali:

-Radny Mariusz Gocał zabierając głos stwierdził, że chciałby poruszyć sprawę tzw. pieskiego problemu, który od dłuższego czasu jest głośnym problemem. Radny Gocał w swojej wypowiedzi stwierdził, że miał okazję ostatnio rozmawiać właścicielami Gabinetu Weteryjnego BAWET o tych problemach i wydaje mu się, że nie ma już odwrotu od czopowania dla psów. Radny Gocał dodał, że właściciele Bawetu są zainteresowani współpracą w władzami miasta w tym zakresie. Radny Gocał zwrócił się z prośba do pana Burmistrza, aby podjąć rozmowy w tym zakresie i dokonać analizy kosztów, by ten problem w naszym mieście rozwiązać sensownie. Radny Gocał w swojej wypowiedzi zwrócił się także z pytaniem, co z nowym pomysłem na ogrzanie naszych osiedli, bo pomysł elektrociepłowni na biomasę się nie udał. Radny Gocał stwierdził, że chciałby usłyszeć alternatywny pomysł Pana Burmistrza w tej kwestii.

-Radny Krzysztof Osmólski stwierdził, że na posiedzeniu łączonych komisji przed sesją zadano sporo pytań i ustalił z Panem Burmistrzem Fleksem, że w dniu dzisiejszym usłyszy odpowiedzi na niektóre pytania, a na resztę otrzymają radni odpowiedzi na piśmie.

- Radny Bogdan Raczyński zabierając głos powiedział, że ma zapytanie do Dyrektora SOK, a mianowicie na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury i Kom Rewizyjnej w dniu 3 października br. zadał pytanie, czy pani Dyrektor czyni przygotowania do wydawania nowej gazety, a radny Wieczorek zapytał, czy jest prawdą, że prowadzi rozmowy na temat wydawania ponownie jakiegoś wydawnictwa. Radny Raczyński stwierdził, że Pani Dyr. SOK odpowiedziała, że nie, że żadnych rozmów się nie prowadzi, wydawnictwa się nie planuje, a trzy dni później ukazało się to, co się ukazało. Radny Raczyński w dalszej części swojej wypowiedzi stwierdził, że chodzi mu o to, że Pani Sidorowicz wprowadziła radnych w błąd ta odpowiedzią i nie będąc jeszcze Dyr. SOK weszła w spór bardzo poważny z Radą Miasta, przekroczyła swoje uprawnienia, gdyż na XVI sesji w dniu 2 kwietnia 2007 r. radni podjęli uchwałę zmieniającą w sprawie zatwierdzenia statutu SOK i wykreślili z niego prowadzenie działalności wydawniczej przez SOK. Radny Raczyński powiedział, że w tym momencie Pani Sidorowicz z góry idzie w otwarty konflikt z Radą Miasta, co prawdopodobnie będzie skutkować tym, że te 70.000 zł, które są stratami SOK w związku z wydawaniem Kuriera, o tę kwotę będzie obcięty budżet SOK na 2009 r. Radny Raczyński raz jeszcze zwrócił się z pytaniem do Pani Sidorowicz, dlaczego wprowadziła radnych w błąd na kilka dni przed wydaniem kolejnej gazety.

-Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos w punkcie interpelacje i zapytania radnych zwrócił się z pytaniem jak realizowany jest plan inwestycyjny na 2008 r, co z ul. Obrońców Helu i dlaczego do dziś nie przystąpiono do jej budowy. Radny Mudel zwrócił się także z pytaniem do Pana Burmistrza, czy to prawdą jest, ze wystąpił do Rady Powiatu o podjęcie decyzji zakazującej używanie sprzętu pływającego na naszych zalewach. Jeśli tak, to dlaczego tak jest. Radny Mudel zwracając się także do Burmistrza Radomskiego stwierdził, że odpowiadając pisemnie na jego zapytanie w sprawie podwyżek płac w Urzędzie Miasta poinformował, że wyniosły one od 60 do 316 zł wynagrodzenia zasadniczego. Radny Mudel stwierdził, że po raz kolejny pyta, ile wyniosło najwyższe wynagrodzenie w Urzędzie Miasta Radny Mudel w swojej wypowiedzi zwrócił się także z pytaniem z jakiego powodu została uchylona decyzja dotycząca budowy ul. Plażowej. Kolejne pytanie radnego Mudla dotyczyło tego, co dzieje się z działką przekazaną aportem dla Przedsiębiorstwa Komunalnego pod budowę elektrociepłowni. Pan Mudel zwrócił się do Burmistrza Radomskiego z pytaniem, czy i jak zamierza tę działkę odzyskać. W dalszej części swojej wypowiedzi radny Mudel powiedział, że Przedsiębiorstwo Komunalne planuje kolejne prawdopodobnie drastyczne podwyżki ciepłej wody i centralnego ogrzewania dla swoich odbiorców, radny Mudel zwrócił się z pytaniem, czy ktoś analizował, co jest przyczyną tych podwyżek. Radny Mudel zwrócił się także z pytaniem, jakie koszty poniosło Przedsiębiorstwo Komunalne na przygotowania do budowy elektrociepłowni i w jaką działalność zostały one zaksięgowane. Na zakończenie swojej wypowiedzi radny Mudel stwierdził, że na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków miasto przeznaczyło ponad 300.000 zł, radny Mudel zapytał, co zrobiono w tym temacie. -Radny Witold Berski odnosząc się do wypowiedzi radnego Mudla stwierdził, że przysłuchując czegoś nie rozumie.

-Wiceprzewodniczący Rady przerywając radnemu Berskiemu wypowiedź stwierdził, że jest to punkt interpelacje i zapytania radnych, a widzi, że będzie polemika, więc przerywa sprawę.

-Radny Krzysztof Wieczorek zabierając głos w punkcie interpelacje i zapytania radnych stwierdził, że mimo urlopu Pana Burmistrza oczekiwał informacji, co przez ten czas działo się w mieście, a szczególnie w temacie budowy hali, od której odstąpić nie może. Radny Wieczorek stwierdził, że budowa hali sportowej była sztandarowym hasłem kampanii wyborczej Burmistrza Radomskiego i być może dlatego wygrał wybory, ponieważ młodzież pełnoletnia glosowała za tym pomysłem. Radny Wieczorek stwierdził, że 6 lat już sprawa hali się toczy. Radny Wieczorek stwierdził, że przedstawi w tej chwili swoje najświeższe informacje sprzed kilku dni, z funduszy europejskich, gdzie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie hali . Radny Wieczorek stwierdził, ze przypomni radnym, że rzecz się toczy przynajmniej 6 lat, dodał, że w poprzedniej kadencji dostaliśmy dofinansowanie i ono zostało zwrócone. Radny Wieczorek stwierdził, że dowiedział się, że nasz wniosek o budowę hali jest źle umotywowany i jego umieszczenie w Infrastrukturze Turystycznej źle rokuje, bo jest to obiekt sportowy. Radny Wieczorek podkreślił w swojej wypowiedzi, że pomimo wcześniejszych 2 pism z Urzędu Marszałkowskiego, że projekt jest za drogi i próśb radnych Burmistrz Radomski nie wziął tego wszystkiego pod uwagę. Radny Wieczorek na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdził, że ponieważ są bardzo małe szanse żeby ten obiekt powstał w naszym mieście więc pyta Pana Burmistrza, co dalej?

Do punktu 5 - przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta

Analizę oświadczeń majątkowych radnych przedstawił w imieniu Przewodniczącej Rady Miasta - radny Krzysztof Osmólski - Wiceprzewodniczący Rady Miasta. Analiza ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do punktu 6 - przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta

Analizę oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta przedstawiła w imieniu Burmistrza Miasta Pani Elżbieta Rakszawa- Sekretarz Miasta. Analiza ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do punktu 7 -podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że projekt tej uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji przed sesją i z tego co wie nie było odnośnie tego projektu dyskusji. Radny Osmólski zwrócił się do radnych z pytaniem, czy w chwili obecnej zgłaszają jeszcze jakieś pytania do tego projektu.

Radni uwag i pytań odnośnie tego projektu uchwały nie wnieśli. Wiceprzewodniczący Rady zarządził więc głosowanie nad podjęciem uchwały w tej sprawie zwrócił się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

/Uchwała Nr XXIV/113/08 w załączeniu/

Do punktu 8 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że projekt tej uchwały został również omówiony na posiedzeniu Komisji przed sesją i z tego co wie nie było odnośnie tego projektu dyskusji. Radny Osmólski zwrócił się do radnych z pytaniem, czy w chwili obecnej zgłaszają jeszcze jakieś pytania do tego projektu.

Radni uwag i pytań odnośnie tego projektu uchwały nie wnieśli. Wiceprzewodniczący Rady zarządził więc głosowanie nad podjęciem uchwały w tej sprawie zwrócił się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

/Uchwała Nr XXIV/114/08 w załączeniu/

Do punktu 9 -podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że projekt tej uchwały także był omawiany na posiedzeniu łączonych Komisji przed sesją. Zwrócił się pytaniem, czy w tej chwili radni chcieliby zabrać glos w tej sprawie.

W dyskusji na temat projektu uchwały w tej sprawie głos zabrali:

-Radny Krzysztof Wieczorek - Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu stwierdził, że większością głosów członkowie łączonych Komisji na posiedzeniu w dniu 27 października zdecydowano o wycięciu z projektu tej uchwały kwoty 50 000 zł proponowanej na zwiększenie planu wydatków na utrzymanie czystości w mieście. Radny Wieczorek dodał, że radni zaproponowali przeniesienie rozpatrzenia tego punktu na stosowne posiedzenie komisji w okresie późniejszym.

-Radny Witold Berski zabierając głos w tej sprawie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś się zastanawiał, jakie konsekwencje pociągnie za sobą taka decyzja, czy wobec tego nie będziemy sprzątać miasta?

-Wiceprzewodniczący Rady zabierając głos w dyskusji stwierdził, że radny Berski boi się, że miasto będzie tonęło w brudach, jeśli radni nie przyjmą tej poprawki. Radny Osmólski powiedział, że te 50.000 zł radni proponują wykreślić na dziś i do dalszej dyskusji tę kwestię pozostawić.

-Radny Wieczorek stwierdził, że wniosek przez niego zgłoszony jest wnioskiem dot. zmiany tego projektu uchwały.

-Wiceprzewodniczący Rady zabierając głos odczytał następnie treść fragmentu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta, którą radni zaproponowali wykreślić, a mianowicie: wykreślenie w § 3 projektu uchwały w dziale 900 rozdział 90003 kwoty 50 000.
Zwrócił się z pytaniem do radnych, kto jest za przyjęciem tej poprawki, na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu nad tym wnioskiem udział wzięło 14 radnych, za tym wnioskiem głosowało 8 radnych, przeciwko 3 radnych, od głosu wstrzymał się 3 radnych.
Przed przeprowadzenia głosowania nad podjęciem tej uchwały Skarbnik Miasta, która poprosiła o zabranie głosu stwierdziła, że wobec przegłosowania tej poprawki § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000 zł, a § 3: zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 350 000 zł z wykreśleniem działu 900 rozdział 90003 § 4300.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. z przyjętą poprawką, zwrócił się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciwko2 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.

/Uchwała Nr XXIV/115/08 w załączeniu/

Do punktu 10 - podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady odczytał radnym opinię NSZZ Solidarność Oddział w Siemiatyczach odnoszącą się do projektów uchwał podatkowych. W powyższej opinii związki w sposób negatywny odniosły się do propozycji podwyżek podatków na 2009 r.

W dalszej części realizacji tego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu łączonych Komisji. Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się następnie do Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu, który przewodniczył posiedzeniu łączonych komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie projektu uchwały w tej sprawie.

-Radny Krzysztof Wieczorek - Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu komisji radni większością głosów opowiedzieli się za zerowym wzrostem podatku od nieruchomości na 2009 r. tj. pozostawieniem wysokości podatku od nieruchomości na 2009 r. bez żadnego wzrostu. Radny Wieczorek dodał, że radni wzrostu podatku od nieruchomości na 2009 r. nie zaopiniowali pozytywnie.

- Skarbnik Miasta zabierając głos w tym punkcie stwierdziła, że w związku z tym, że uchwała w sprawie wysokości podatku od nieruchomości w 2007 r. została podjęta bezterminowo, dlatego też jeśli stawki są nie podnoszone nie trzeba podejmować nowej uchwały.

-Radny Witold Berski zabierając głos w tym punkcie zwrócił się z pytaniem, jakie dla miasta będą konsekwencje, jeśli podatki nie zostaną podniesione.

-Wiceprzewodniczący Rady Miasta zabierając głos w tej dyskusji stwierdził, że 350 000 zł miasto przeznaczyło w 2007 r. na projekt modernizacji oczyszczalni ścieków i w tym roku tego już nie będzie i ta podwyżka nawet jeśliby wynosiła 5% to też tyle daje mniej więcej. Radny Osmólski dodał, że w zasadzie miasto w tej sytuacji nic nie traci. Radny Osmólski dodał, że jest też apel NSZZ Solidarność, żeby nie podnosić podatków.

-Burmistrz Radomski odnosząc się do słów radnego Osmólskiego stwierdził, że nigdy nie było tak, aby związki zawodowe wyrażały zgodę na podnoszenie podatków.

W dalszej części obrad Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Pani Anny Nazarewicz - radcy prawnego Urzędu Miasta, aby zabrała głos i wyjaśniła radnym, jak należy postąpić w sytuacji, kiedy podatki nie są podnoszone.

-Pani Anna Nazarewicz zabierając głos stwierdziła, że ponieważ przegłosowano już porządek obrad XXIV sesji, to w tej chwili należy tę uchwałę przegłosować i jeśli wolą Rady jest niepodjęcie tej uchwały, to nie przyjęcie jest będzie skutkowało tym, że jej nie będzie i zostanie utrzymana w mocy ta uchwała z 2007 r.

Radni innych uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Wiceprzewodniczący Rady zarządził więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwrócił się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały nie głosował żaden radny, przeciwko głosowało 12 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.

Radny Krzysztof Wieczorek zabierając głos stwierdził, że rzadko zdarza się, aby radni podejmowali uchwały negatywne, dodał, że w tym przypadku radni nie podnieśli rąk i tej uchwały nie podjęto.

Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że projekt tej uchwały również był omawiany na posiedzeniach Komisji, dodał, że w tym przypadku radni mają podobne zdanie, jak przy poprzedniej uchwale.

-Radny Krzysztof Wieczorek - Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu komisji radni większością głosów opowiedzieli się za zerowym wzrostem także podatku od środków transportowych na 2009 r. tj. pozostawieniem wysokości tego podatku na 2009 r. bez żadnego wzrostu. Radny Wieczorek dodał, że radni wzrostu podatku od środków transportowych na 2009 r. nie zaopiniowali pozytywnie

Radni innych uwag i pytań odnośnie tego projektu uchwały nie wnieśli. Wiceprzewodniczący Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r, zwrócił się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały nie głosował żaden radny, przeciwko głosowało 12 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.

Do punktu 12 - podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r.

O zabranie głosu w tym punkcie poproszona została Skarbnik Miasta - Pani Danuta Jaszczołt, która stwierdziła, że średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłasza Prezes GUS. Pani Skarbnik powiedziała, że w tym roku kwota ta została określona w wysokości 55,80 zł.

Następnie głos zabrał radny Krzysztof Wieczorek - Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu komisji przed sesją radni po dyskusji ustalili kwotę tego podatku na 2009 r. w wysokości 35 zł.

W dalszej części realizacji tego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, zwrócił się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

/Uchwała Nr XXIV/116/08 w załączeniu/

Do punktu 13 - podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2009 r.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że projekt tej uchwały również był omawiany na posiedzeniu Komisji i z tego co wie nie było odnośnie tego projektu uwag. Radny Osmólski zwrócił się do radnych, czy w chwili obecnej zgłaszają jeszcze jakieś pytania do tego projektu.

Radni uwag i pytań odnośnie tego projektu uchwały nie wnieśli. Wiceprzewodniczący Rady zarządził więc głosowanie nad podjęciem uchwały w tej sprawie zwrócił się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2009 r. - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

/Uchwała Nr XXIV/117/08 w załączeniu/

Do punktu 13a - podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Przewodniczącego Rady Miasta Siemiatycze do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli

Wiceprzewodniczący Rady zabierając głos w tej sprawie stwierdził, że uchwała, którą radni mają przed sobą została do porządku obrad XXIV sesji wprowadzona w dniu dzisiejszym, Wiceprzewodniczący dodał, że każdy radny wie, o co w tej uchwale chodzi.

Radni uwag i pytań odnośnie tego projektu uchwały nie wnieśli. Wiceprzewodniczący Rady zarządził więc głosowanie nad podjęciem uchwały w tej sprawie zwrócił się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zobowiązania Przewodniczącego Rady Miasta Siemiatycze do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 4 radnych było przeciwko, 1 radny wstrzymał się od głosu.

/Uchwała Nr XXIV/118/08 w załączeniu/

Po realizacji tego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zarządził 10 min. przerwę w obradach XXIV sesji.

Do punktu 14 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta, który stwierdził, m.in.:

-odnosząc się do interpelacji zgłoszonej przez radnego Mariusza Gocała Burmistrz Radomski stwierdził, że nie ukrywa, ze jeśli chodzi o bezpańskie psy, to problem w naszym mieście istnieje. Burmistrz dodał, że chce przez to powiedzieć, że coraz więcej jest w naszym mieście takich psów, a w każdy czwartek przybywa ich jeszcze więcej. Burmistrz Radomski stwierdził, że ten problem widzi także Przedsiębiorstwo Komunalne, które stosuje różne metody selekcji psów, Burmistrz dodał także, że z tego co przekazał mu Prezes Majer to Prezes utrzymuje kontakty z tym zakładem weterynaryjnym, o którym mówił radny Gocał i jest z nim w stałym współpracy jeśli chodzi i usypianie i kastrację. Burmistrz Radomski podkreślił, że ta współpraca musi przynieść pewne efekty. Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi podkreślił również, że ten problem szybko nie zginie z pola widzenia miasta i cały czas będzie, ponieważ ludzie chcą mieć psy, potem one się nudzą i ludzie się ich pozbywają. Burmistrz Radomski zapewnił jednak radnych, że rozumie, iż jest to problem, dodał, że ten problem będzie systematycznie rozwiązywany. Odnosząc się do kwestii alternatywnego rozwiązania jeśli chodzi o elektrociepłownię, to Pan Burmistrz stwierdził, że szczegółowych informacji na ten temat udzieli Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego. Burmistrz Radomski odnosząc się do tematu elektrociepłowni stwierdził, że chce powiedzieć, że nie wszystko jest jeszcze przegrane, bo przegrana została jedna walka, ale nie wojna. Burmistrz Radomski powiedział, że Prezes Majer prowadzi rozmowy z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, bo pojawiła się następna alternatywa, że utworzona zostanie jedna kotłownia, a dwie zostaną zlikwidowane przy ul. 11 Listopada, ale w dalszym ciągu wszyscy liczą na to, że elektrociepłownia na biomasę będzie w Siemiatyczach budowana i tylko zmieni się rodzaj jej finansowania, ale w dalszym ciągu jest zielone światło jeśli chodzi o ogrzewanie na biomasę w Siemiatyczach i w dalszym ciągu jest możliwość dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

-odpowiadając radnemu Eugeniuszowi Mudel na pytanie jak realizowany jest plan inwestycyjny na 2008r. co z ul. Obrońców Helu Burmistrz Radomski stwierdził, że rozmawiał telefonicznie z radnym Mudlem w tej sprawie i myślał, że wyjaśnił tę kwestię, ale być może to co powiedział nie było przekonujące. W dalszej części odpowiedzi na interpelację radnego Mudla Burmistrz Radomski stwierdził, że wykonana została w tym roku ul. Cerkiewna, której nie było w planie inwestycyjnym, a ulica ta jest bardzo uczęszczana, Burmistrz dodał, że zostały także zwiększone środki na ul. Gilewskiego, bo nie tylko to było przykrycie żwirówki asfaltem, ale to w całości wybudowanie jeszcze jednej dodatkowej ulicy, dlatego tez te koszty zostały zwiększone. Burmistrz Radomski odnosząc się do ul. Obr. Helu stwierdził, że jest to ślepa ulica, przy której są tylko 3 domy, dodał, że wie, iż jeden z mieszkańców trzyma tam sprzęt ciężki i jak ulica powstanie nie będzie mógł już tam tych maszyn trzymać. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi podkreślił, że to nie o to chodzi, jednak są pewne sprawy w mieście, które należało w tym planie umieścić i są też takie, które na dalszy termin zostały przełożone. Burmistrz stwierdził, że odnosząc się do realizacji planu inwestycyjnego na 2008 r. należy stwierdzić, że oprócz ul. Obr. Helu to w zasadzie wszystko jest realizowane, niektóre inwestycje są już w 100% zrealizowane, inne w 70, czy też 90%.

-odnosząc się do interpelacji radnego Krzysztofa Wieczorka odnośnie hali Burmistrz Radomski stwierdził, że nie wie skąd radny Wieczorek ma takie informacje, nie wie z kim się kontaktuje, bo po prostu nie mówi prawdy. Burmistrz Radomski w dalszej części swojej wypowiedzi stwierdził, że w dniu 22 października br. otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego, które w tej chwili chce radnym przedstawić. Odczytując treść w/w pisma Burmistrz stwierdził, że wniosek dofinansowanie projektu został zarejestrowany pod numerem RPO.V.0191-15/08, a tytuł projektu: Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został przekazany do następnego etapu oceny wniosku. Po doczytaniu tego pisma, Burmistrz powiedział, że wynika z niego, że jedno przeczy drugiemu. Burmistrz dodał, że być może ktoś nie chce, aby ta hala w naszym mieście była budowana. Burmistrz zwrócił się z prośbą, aby w sprawie hali nie przeszkadzać, aby nie prowadzać fermentu w tej sprawie, że już ona nie będzie budowana, bo jest za droga, itp.. Następnie Burmistrz Radomski odczytał radnym kolejne pismo w sprawie hali, mówiące o pozytywnej ocenie naszego wniosku na budowę hali. Burmistrz Radomski zwracając się do radnych prosił, by uwierzyli, że na dziś nic nie wskazuje, że hala w Siemiatyczach nie będzie budowana. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi podkreślił także, że w tej chwili najgorszy błąd popełniłaby rada, nie cała, ale niektórzy radni żeby wprowadzać taki ferment, że po co nam budować taką halę, kiedy my możemy za 3 miliony wybudować, ale na te halę nie dostaniemy ani 1 złotówki. Burmistrz dodał, że należy poczekać, bo są pewne okresy ocen składach wniosków i wszystko będzie wiadomo w miesiącu grudniu br. Burmistrz Radomski poinformował także radnych, że miasto już jest pewne, że otrzymało prawie 1 milion zł z Totolotka na budowę hali, i jest to jakby wstęp bo to właśnie Siemiatycze otrzymały największą kwotę, przy czym Burmistrz Radomski podkreślił, że nikt nie daje pieniędzy na początku, żeby potem nie dodać środków. W swojej wypowiedzi Burmistrz Radomski stwierdził także, że cały czas jest w kontakcie z Zarządem Województwa Podlaskiego i ma nadzieję, że radni wspólnie wspomogą tę sprawę, dodał, że ten wniosek będzie głosowany w najbliższym czasie tj. koniec listopada, czy początek grudnia na Zarządzie Województwa, gdzie zapadnie ostateczna decyzja, ile Siemiatycze otrzymają środków czy 4, 5, 6 milionów. Burmistrz podkreślił, że walczymy o 5 milionów zł. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi stwierdził, że to nie jest wielka hala, aż u Dyr. Doradców Politycznych Min. Drzewickiego taka, aby jej nie móc zrealizować w Siemiatyczach. W swojej wypowiedzi Burmistrz Radomski poinformował także radnych o swojej wizycie w Ministerstwie Sportu, gdzie również jest przychylna opinia jeśli chodzi o budowę hali, jednak Ministerstwo nie ma takich możliwości zasilenia jednostek samorządowych środkami na budowę, ale wniosek nasz wesprą w jakiś sposób. Burmistrz Radomski powiedział, że w sprawie hali udzielił dziś szczegółowych wyjaśnień z prośbą, aby nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, że już jest tylko przegrana dodał, że trzeba zadać sobie pytanie, co każdy z tu obecnych zrobił, aby utrzymać to.

W dalszej części udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Burmistrz Radomski pokrótce odniósł się również do realizacji innych zadań inwestycyjnych w 2008 r.
1/ dokumentacja techniczna, projekt drogowy, kanalizacja sanitarna w ulicach Żeromskiego, Annopolskiej i 11 Listopada - planowane łączne nakłady 140.000 zł, wydatkowane nakłady 14.445 - obsługa geodezyjna tj. kopie map ewidencyjnych, wtórnik, podziały nieruchomości, aktualizacja wtórnika, uzupełnienie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej. Nie została uregulowana należność za projekt w wysokości 47 580 zł z uwagi na dalsze odwołania mieszkańców ulicy od decyzji o ustaleniu drogi. Burmistrz dodał, że rozumie , iż mieszkańcy chcieliby mieć drogi piękne, 4 metrowe, jednak jeśli jest opracowany projekt drogowy, on musi odpowiadać określonym standardom i tego nie da się zmienić i projektant nie może tego opracować tak, jak akurat komuś się chce, bo ten ktoś nie może akurat podstąpić kawałeczka działki. Burmistrz Radomski podkreślił, że projektant musi zaplanować i jezdnię, która wynosi 6 m i chodnik i uzbrojenie i stąd są pewnego rodzaju odwołania, bo wiadomo, że własność prywatna jest święta i nienaruszalna.
2/ dokumentacja techniczna ( na kanał sanitarny, deszczowy i projekt drogowy) na ul. Sportowa, Plażowa i Słowicza - planowane łączne nakłady 80.000 zł, wydatkowane nakłady 24 156 - koszty ponoszone w tym roku ograniczają się do wydatków na obsługę geodezyjną. Biorąc pod uwagę, iż do przygotowania kompletu dokumentów czekają wydatki związane z aktualizacją wtórnika oraz dokumentacji technicznej należy zarezerwować kwotę 65 000 zł. Burmistrz Radomski stwierdził, że jak Przewodniczący Osmólski orientuje się, bo jeśli chodzi o tą ulicę są w ciągłym kontakcie, to Urząd ma tu problem, bo też chciano iść mieszkańcom na rękę i dlatego też część dróg będzie realizowanych jako drogi 7 m, część razem z pasem drogowym jako 10 m i jest to gehenna. Burmistrz Radomski stwierdził, że być może komuś się wydaje, że jest to takie proste zaprojektować, wybudować, itp., ale tak się nie da, bo jeśli będzie inaczej niż w projekcie, to na nasze wnioski nie dostaniemy środków. Burmistrz dodał, że można byłoby tę ulicę przykryć asfaltem, ale to za własne pieniądze, przypomniał, że miasto ubiega się w dalszym ciągu o środki unijne na ten cel.
3/ dokumentacja techniczna (projekt drogowy i kanalizacji sanitarnej) w ul. Wysokiej, w ulicach pomiędzy ul. Słowiczyńską, a Górną włącznie ( ul. Świerkowa, Sosnowa, Akacjowa, Lipowa, Leśna, Klonowa, Wierzbowa, Brzozowa, Krzywa) - planowane łączne nakłady to 170. 000 zł, wydatkowane nakłady to 168.177 zł. Wypłacono za dokumentację techniczną w miesiącu październiku kwotę 183 000 zł. Z tytułu nieterminowego wykonania dokumentacji technicznej naliczono karę w wysokości 14.823 zł.
4/ opracowanie dokumentacji na ul. Ogrodowej, Sadowej, Jabłoniowej, Jabłonowskiej, L. Piłsudskiego - planowane nakłady inwestycyjne to 120.000 zł, wydatkowane nakłady to 108.235 zł - aktualizacja wtórnika po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi - 9.415 zł. Za wykonaną dokumentację techniczną wypłacono w dniu 14.04.08 80% tj. (79 056 zł ), pozostałą część umownej kwoty za dokumentację techniczną wypłacono w dniu 28.10.08 (19.764 zł). Dokumentacja jest wykonana w całości i przygotowana do składania wniosku o pozwolenie na budowę. W związku ze zmiana przepisów prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania nowej decyzji środowiskowej.
5/ wykonanie oświetlenia na ul. B. Głowackiego - planowane łączne nakłady inwestycyjne to 80.000 zł - obsługa geodezyjna - 3.355 zł. Dokumentacja techniczna na przebudowę linii energetycznej i linii oświetleniowej wypłacono kwotę 4.880 zł. Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę przebudowy linii przekazano w miesiącu wrześniu na rzecz PGE Dystrybucja Sp. z o.o Białystok. Zakład Energetyczny ogłosił i rozstrzygnie przetarg na budowę linii jeszcze w tym roku. Urząd zwrócił się do wykonawcy z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie oświetlenia.
6/ współfinansowanie w 25% zakresu rzeczowego pomocy technicznej do opracowania studium wykonalności inwestycji (aglomeracji miasta) raportu oddziaływania na środowisko - planowane łącze nakłady to 464.100 zł - umowa o dofinansowanie pomocy technicznej w zakresie wykonania przedmiotowej dokumentacji została podpisana 17 września 2007 r. W chwili obecnej trwa ocena sporządzonej przez wykonawcę - Firmę CITEC dokumentacji w NFOŚiGW w Warszawie. Planowany termin wykonania zadania to koniec czerwca 2008 r. przy czym w związku z nieterminową realizacją zlecenia przygotowanie dokumentów może przedłużyć się do nawet do końca stycznia 2009 r. Uzgodniona ostateczna wersja posłuży miastu jako niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie . Wstępny termin złożenia wniosku do I kwartał 2009 r.
7/ dokumentacja techniczna na kanał sanitarny i projekt drogowy na ul. Kosynierów, Ciechanowiecka, Fieldorfa, Traugutta, Okulickiego, Liniarskiego, Nowa - planowane nakłady to 100.000 zł, wydatkowane nakłady - 100.220,20 zł - wypłacono za dokumentację techniczną zgodnie z umową kwotę 100.040 zł, obsługa geodezyjna 180,20 zł. Trwa aktualizacja decyzji środowiskowej.
8/ opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w strefie gospodarki osadowej -planowane nakłady 357.000 zł wydatkowane nakłady 78293, 21 zł. Burmistrz stwierdził, że obsługa geodezyjna wyniosła 5,581, 21 zł, 20% umownej wartości tj. 72.712.000 zł za opracowaną dokumentację techniczną, pozostała część 284.784,000 zł zostanie wypłacona z chwilą uzupełnienia dokumentacji technicznej w zakresie określonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach w trakcie jej wydawania. Brak raportu oddziaływania na środowisko przygotowanego przez firmę CITEC w ramach Pomocy Technicznej.
9/ wykonanie dokumentacji technicznej - projekt drogowy na ul. Spacerową - planowane łączne nakłady to 20.000 zł, wydatkowane nakłady to 10,980,00 zł. Burmistrz Radomski powiedział, że za dokumentację techniczną wypłacono w dniu 8,10.2008 r., dodał, że obecnie została zlecona wycena nieruchomości przez niezależnego rzeczoznawcę , termin realizacji to 17.11.2008 r.
10/ wykonanie nawierzchni żwirowej na ulicy Walendziuki - wysypisko - planowane łączne nakłady to 50.000 zł, wydatkowane nakłady to 49.971,82 zł. Burmistrz stwierdził, że inwestycja ta została wykonana przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota dofinansowania to 20 000 zł. Zadanie ostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe i zakończone 23 września br.
11/ Budowa ul. Obr. Warszawy, Boh. Lenino. Obr. Helu. - planowane łączne nakłady to 95.000 żl. Wydatkowane nakłady to 73.365,92 zł. Burmistrz stwierdził, że budowa 108 m ul. Boh. Lenino została zakończona 10 czerwca br., dodał, że zadanie to zostało wykonane przez Firmę DIMEX za łączną kwotę 36.600 zł. Jeśli chodzi o budowę 110 m drogi Obr. Warszawy to kosztowało to miasto Siemiatycze 36. 765 zł i i inwestycja ta została wykonana do 22 lipca br. przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Burmistrz dodał, że rezerwa w wysokości 21.634,08 zł została przesunięta na wykonanie budowy ul. Cerkiewnej. Inwestycja dotycząca budowy ul. Obr. Helu nie została w br. rozpoczęta.
11/ opracowanie projektu drogowego w ul. Ks. Brzóski - planowane łączne nakłady to 13.000 zł i wydatkowane to też 13.000 zł a są to koszty dokumentacji technicznej.
12/ wykonanie podbudowy nawierzchni na ul. Gilewskiego - odcinek od ul. Konopnickiej do ul. Wysokiej - planowane nakłady to 40.000 zł, wydatkowano zaś 187.263 zł -Burmistrz Radomski stwierdził, że budowa ul. Gilewskiego została sfinansowana za środków własnych oraz z darowizny w postaci masy bitumicznej na kwotę 62.500 zł. Przeznaczone w budżecie miasta środki na wykonanie podbudowy ulicy zostały w całości wydatkowane, dodatkowo w związku z nadarzającą się okazją z tytułu otwarcia w Siemiatyczach nowego zakładu produkcji masy bitumicznej i zaoferowanej darowizny postanowiono jednocześnie położyć masę na całej długości ulicy Cerkiewnej.
13/ odnowa ul. Ks. Ściegiennego na odcinku od ul. Drohiczyńskiej do Spółdzielni Mieszkaniowej - planowane łączne nakłady to 70.000 zł, wydatkowane zaś to 72 235,81 zł - Burmistrz powiedział, że zadanie to zostało wykonane na łączną kwotę 72.235,81 zł przez Firmę Maksbud, a odbiór inwestycji nastąpił 26 sierpnia br.
14/ przebudowa ulic na osiedlu Muszkowie przy ul. Ciechanowieckiej - planowane łączne nakłady na to zadanie to 1 206 104 zł, a wydatkowano kwotę 8 064 zł. Burmistrz Radomski powiedział, że w br. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach RPO WP. Poniesione koszty w związku z realizacją tego zadania to koszt wykonania studium wykonalności oraz koszt opracowania projektu organizacji ruchu na tym osiedlu. Pozostałe załączniki zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników urzędu oraz przy pomocy pracowników MOSiR. Wspólnie opracowano analizę natężenia ruchu na tym obszarze. Burmistrz stwierdził, że wniosek został złożony w dniu 24 kwietnia br, a dnia 1 sierpnia br. Urząd otrzymał informację, iż wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalna i został skierowany do oceny merytorycznej. Jednym z wymogów był obowiązek dostarczenia do dnia 31 października dokumentacji z przeprowadzonego postępowania OOŚ. Burmistrz stwierdził, że postępowanie OOŚ dla tego zadania zostało przeprowadzone w 2006 r, dodał, że Urząd nie znalazł podstaw prawnych by wszczynać ponownie procedurę postępowania OOŚ dla tego zadania, dlatego tez zostało wysłane stosowne oświadczenie w tej sprawie.
15/ zmiana pokrycia dachu budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 - planowane nakłady to 310 640 zł, wydatkowane nakłady to 6 202. Burmistrz stwierdził, że koszty które miasto poniosło w związku z przygotowaniem inwestycji dotyczą opracowania studium wykonalności oraz opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla tego zadania. Burmistrz dodał także , że w chwili składania wniosku o dofinansowanie, czyli 29 maja br. inwestycja mogła być realizowana na podstawie tzw. zgłoszenia. Zmiana wytycznych w zakresie OOŚ spowodowała konieczność przystąpienia do opracowania dokumentacji technicznej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko dla danego zadania. Burmistrz stwierdził, że w chwili obecnej wniosek przeszedł ocenę formalną o został przekazany do oceny merytorycznej, która potrwa 60 dni roboczych, dodał także, że została wszczęta procedura OOŚ, a także rozpoczęto inwentaryzację obiektu, w celu opracowania dokumentacji technicznej. Burmistrz stwierdził, że bez wymaganego pozwolenia na budowę inwestycja ta nie może być realizowana ze środków UE.
16/ moje boisko ORLIK 2012 - planowane łączne nakłady to 1 306 000, wydatkowane nakłady to 1248 992,47 zł. Burmistrz stwierdził, że zadania to zostało rozpoczęte w dniu 10 lipca a zakończone 10 września br. Łączny koszt tego zadania przewyższył planowane przez rząd wydatki na ten cel, jednakże był zgodny z wydatkami złożony mi we wniosku Miasta Siemiatycze o dofinansowanie w/w zadania (zgodny z kosztorysem). Burmistrz stwierdził, że projekt rządowy nie uwzględnił konieczności poniesienia podatku VAT, cedując ten obowiązek w całości na samorząd gminy, nie uwzględnił również dodatkowych kosztów tj. budowy sanitariatów. Burmistrz stwierdził, że koszt Orlika w stosunku do innych gmin woj. podlaskiego nie był duży. Burmistrz stwierdził, że wybrana oferta w Siemiatyczach opiewa na kwotę 1 090 000 zł, w Wasilkowie 1 398 000, w Augustowie 1 443 000, w Białymstoku 1 675 000, w Łomży 1 791 000 zł w Korycinie 1 415 000 zł. Burmistrz stwierdził także, że koszt ten nie uwzględnia wydatków dodatkowych tj. koszt projektanta, adaptacja, itp. Burmistrz w swojej wypowiedzi podkreślił także, że w ramach całego zadania wyremontowano także łazienki w MOSiR - toalety stadionowe, a łączny koszt tego podzadania to 32.000 zł i zostało to wykonane w ramach budżetu MOSiR.
17/ budowa ul. Cerkiewnej - planowane łączne nakłady to 50.000 zł, wydatkowane zaś to 42 004, 60 zł . Burmistrz stwierdził, że budowa ul. Cerkiewnej jako dodatkowej inwestycji w budżecie została zakończona 26 sierpnia 2008 r. Stwierdził, że łączna kwota całego zadania to 42 004, 60 zł, a ul. ta została wykonana przez Firmę MAKSBUD.

Burmistrz Radomski zwrócił uwagę radnych na fakt, iż składanie wniosków o środki unijne wiąże się z czasochłonnymi pracami, głównie jeśli chodzi o ochronę środowiska i dlatego też niejednokrotnie cykl starania się o te środki wydłuża się.
W swojej wypowiedzi Burmistrz Radomski podkreślił także, że dodatkowo prowadzone były prace remontowe związane z układaniem chodników w mieście. Stwierdził, że do tej pory położono 2921 m2 kostki m.in. na terenie amfiteatru miejskiego, ulicach: Konopnickiej, Boh. Lenino, Kasztanowej, Leśnej, Pałacowej oraz na stadionie, na Orliku. Burmistrz dodał także, że ułożono też 1243 m krawężnika przy ulicach: Gilewskiego, Polnej, Chopina, Boh. Lenino, Obr. Warszawy, Kasztanowej, Leśnej, przy SOK, na ul. Pałacowej do budynku ZGM, na ul. Cerkiewnej, na Orliku oraz 773 m obrzeży.
Burmistrz Radomski pozostając jeszcze przy głosie w tym punkcie stwierdził, że chciałby odpowiedzieć jeszcze dla radnego Mudla , jeśli chodzi o jedno z jego pytań, a mianowicie ile wyniosły podwyżki w Urzędzie Miasta , ile wyniosła najwyższa podwyżka - Burmistrz stwierdził, że odpowiedział już pisemnie na to pytanie po poprzedniej sesji i nie zamierza tego kontynuować. Odnosząc się do kwestii co dzieje się z działką przekazaną dla PK Spółka z o.o Burmistrz Radomski odczytał opinię prawną w tej sprawie, która jeśli chodzi o stan faktyczny stwierdza iż: na mocy umowy z dnia 16.10.l2006 r. sporządzonej w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 3899/2006 została przeniesiona przez Miasto Siemiatycze na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Siemiatyczach własność nie zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 1360/5 i 851/22 o łącznej powierzchni 8473 m2 położonej w Siemiatyczach. Zgodnie z § 9 tegoż aktu strony oświadczyły, iż umowę powyższą zawierają w celu realizacji uchwały Nr 11/06 z dnia 9.10.2006 r. podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z.o.o, którą podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 150.000 zł poprzez wniesienie przez Wspólnika Miasto Siemiatycze wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci opisanej wyżej nieruchomości i utworzenie 300 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł. Jeśli chodzi o stan prawny to zgodnie z § 10 ust. 10 Aktu Założycielskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o w Siemiatyczach o zbyciu lub nabyciu nieruchomości decyduje Zgromadzenie Wspólników, przy czym stosownie do postanowień § 15a ust. 6 tegoż aktu do uprawnień Rady Nadzorczej należy wyrażenie zgody na zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej 50.000 zł. Cytując wnioski tej opinii Burmistrz Radomski stwierdził, iż mając powyższe na uwadze przeniesienie przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o w Siemiatyczach na rzecz Miasta Siemiatycze własności nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 851/22 o pow. 5249 m2 i nr 1360/5 o pow. 3224 m2, wniesionej do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o jako aport przez Miasto Siemiatycze może nastąpić z zachowaniem przepisów prawa i postanowień Aktu Założycielskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o w Siemiatyczach.

Burmistrz Radomski w dalszej części swojej odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych stwierdził, że jeśli chodzi wystąpienie do Rady Powiatu to opracowany został operat wodono-prawny dla tego akwenu, z którego wynika, że ze względu na istniejący stan grobli duże falowania nie są wskazane, stąd też pismo do Powiatu o wprowadzenie zakazu dla łodzi motorowych.

Jako kolejny głos w dyskusji zabrał radny Krzysztof Wieczorek, który zwrócił się do Pana Burmistrza z pytaniem, w którym punkcie jego wystąpienia powiedział nieprawdę i kłamie. Radny Wieczorek po raz kolejny zacytował swoje wystąpienie.

-Burmistrz Radomski powiedział, że w swoim wystąpieniu radny Wieczorek stwierdził, że źle jest umotywowany nasz wniosek o halę, a to jest nieprawda i dlaczego w tym momencie radny Wieczorek kłamie. Burmistrz Radomski dodał także, ze radny Wieczorek się nie orientuje w tych kwestiach.

-Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do Pana Burmistrza z prośbą, aby nie podnosił głosu na radnego. Radny Osmólski w swojej wypowiedzi stwierdził, że jeśli chodzi o halę, to wiele już było wypowiedzi, dodał, że cały czas są w obrocie na ten temat różne dywagacje. Radny Osmólski stwierdził także, że to wszystko co mówi radny Wieczorek jest na tapecie i być może to trzeba skonfrontować.

-Radny Bogdan Raczyński zabierając głos w dyskusji na ten temat stwierdził, że to, iż radni się dociekliwie dopytują w sprawie hali, to nie znaczy, że przeszkadzają jak mówi Pan Burmistrz. Radny Raczyński podkreślił, że takie stawianie sprawy jest obraźliwe w stosunku do radnych.

-Radny Andrzej Miazio zabierając głos w tym punkcie obrad stwierdził, że ma już dość dyskusji o budowie hali. Radny Miazio zwrócił się z pytaniem do radnych, który z nich był obecny, kiedy było otwarcie ORLIKA. Radny Miazio stwierdził, że to radny Wieczorek jest od początku zaangażowany w sprawę hali, jest też dłużej radnym i wszystko to zna od początku i dlaczego w tej chwili szpilki daje.

-Radny Wieczorek stwierdził, że jeśli chodzi o halę, to pieniądze były i już ich nie ma.

-Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że prawda jest taka, że po jednej i po drugiej stronie wątpliwość jest.

-Burmistrz Radomski odpowiedział, że nie ma wątpliwości.

-Radny Eugeniusz Mudel stwierdził, że już 2,5 miliona złotych było przyznanych na naszą halę.

- Burmistrz Radomski powiedział, że była to kwota 2 milionów 300 tys zł.

-Wiceprzewodniczący Rady zabierając glos ponownie stwierdził, że jest mowa o tym, że były rozmowy na pewnym spotkaniu towarzyskim, że jest znikoma szansa, iż ten projekt za te pieniądze powstanie, gdyż są one za duże w stosunku do wielkości naszego miasta. Radny Osmólski dodał, że 10 milionów to spora kwota.

- Burmistrz Radomski zabierając ponownie głos w tym punkcie stwierdził, że należy starać się o większe pieniądze, bo zawsze będzie można coś wyrzucić np. remont małej Sali przy gimnazjum, zagospodarowanie terenu wokół hali, czy remont małych boisk. Burmistrz Radomski podkreślił w swojej wypowiedzi, że miasto starać się powinno o większe pieniądze, to wtedy z budżetu miasta nie pójdą pieniądze na ten cel. Burmistrz Radomski podkreślił także, ze dlatego zadania to jest ujęte jako hala widowiskowo-sportowa bo to wiąże się z turystyką, a tam są większe pieniądze. Burmistrz w swojej wypowiedzi podkreślił, że nasze miasto ubiega się o 50% dofinansowania na budowę hali, raz jeszcze przypomniał, że mamy już 1 milion zł z Min. Sportu, a na resztę i tak miasto będzie musiało wziąć kredyt, a przy przetargu wytniemy, czy halę portową w GP Nr 1, czy też zagospodarowanie terenu wokół nowej hali.

-Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wcześniej już było powiedziane, że decyzja w sprawie hali będzie do 4 września br, dodał, że daje wiarę w tej chwili, że będzie to do 4 grudnia br.

-Burmistrz Radomski stwierdził, że może to być równie dobrze 10, czy też 15 grudnia br.

-Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że ma nadzieję, że do 20 grudnia br. się to wyjaśni.

- Radny Krzysztof Wieczorek stwierdził, że z tego co wie, to wiele instytucji, które złożyły takie wnioski jak my, nieoficjalnie zna już wysokości dotacji.

-Burmistrz Radomski odnosząc się do tej wypowiedzi radnego Wieczorka stwierdził, że jest to bzdura.

Innych głosów w punkcie interpelacje i zapytania radnych nie było.

Do punktu 15 - wolne wnioski

W wolnych wnioskach głos zabrali:

- Radny Franciszek Drewulski zabierając głos stwierdził, że poruszał na poprzedniej sesji temat otoczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Radny Drewulski zwrócił się z pytaniem, dlaczego nic się tam nie robi.

-Burmistrz Radomski odpowiedział, że po prostu nie ma pieniędzy.

-Radny Drewulski pozostając nadal w tym temacie stwierdził, że ludzie mieszkający w pobliżu się skarżą, że robi się w okolicach tego sklepu melina, a to przecież miasto wydało pozwolenie na ten sklep.

-Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos ponownie stwierdził, że jego pytanie zasadnicze brzmiało, ile wyniosła najwyższa podwyżka ze wszystkimi dodatkami w Urzędzie Miasta, a nie tylko podwyżka wynagrodzenia zasadniczego. Radny Mudel stwierdził, że z tego co wie, to ta podwyżka zbliża się do średniej płacy w mieście, a Burmistrz boi się tego powiedzieć, bo ludzie pluliby mu w twarz. Radny Mudel w swojej wypowiedzi stwierdził także, że Burmistrz Radomski zrobił drogę na wysypisko, zwrócił się z pytaniem dlaczego przystąpił do realizacji tej drogi skoro dostał 20 tys zł, a droga zrobiona została w pole. Radny Mudel w swojej wypowiedzi stwierdził także, że przed wyborami Burmistrz Radomski deklarował co zrobi i co z tego zrobił, co z tego zrealizował. Radny Mudel dodał, że Burmistrz Radomski mówi, że ma układy, znajomości, dodał, że jego zdaniem w mieście się niewiele robi i wszyscy młodzi ludzie niedługo wyjadą.

- Burmistrz Radomski odnosząc się do wypowiedzi radnego Mudla stwierdził, że nie mówi o układach.

- Pani Jolanta Sidorowicz - Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury odpowiadając na interpelację radnego Raczyńskiego stwierdziła, że trochę ją dotknęły słowa, że wchodzi w konflikt z Radą Miasta, bo nie jest osoba konfliktową i nie chce wchodzić w żadne konflikty. Pani Sidorowicz zwracając się do radnych stwierdziła, że wręcz przeciwnie oczekuje ich pomocy. Pani Sidorowicz odnosząc się do słów wypowiedzianych na posiedzeniu komisji stwierdziła, że odpowiedziała wtedy, iż Kurier nie jest wydawany, ale zamierza wydawać biuletyn informacyjny promujący pracę Siemiatyckiego Ośrodka Kultury. Pani Sidorowicz stwierdziła, że pamięta, iż mówiła o tym, że zaklejane są plakaty SOK na terenie miasta promujące różne imprezy, ze chce ze szkołami rozmawiać w kwestii promocji imprez organizowanych przez SOK. Pani Sidorowicz podkreśliła, że mówiła wtedy o tym radnym, ze rzeczywiście zamierza prowadzić wydawanie takiego biuletynu jednak i wtedy i teraz chce podkreślić, że celem wiodącym wydawania tego biuletynu jest informowanie mieszkańców z miesięcznym wyprzedzeniem o imprezach organizowanych przez SOK. Pani Sidorowicz podkreśliła, że pełni swoje obowiązki od 20 lipca br. jednak w SOK pracuje już wiele lat i wie, że takie biuletyny są wydawane przez ośrodki kultury i promują one imprezy organizowane przez te ośrodki, jak również i miasta, w których są wydawane. Pani Sidorowicz raz jeszcze w swoje wypowiedzi podkreśliła, że ten biuletyn to forma promująca SOK i zamierza to robić nadal i powinna, bo jak ma pokazać społeczeństwu naszego miasta, że SOK działa i chce go rozwijać. Pani Sidorowicz w swojej wypowiedzi podkreśliła także, że od radnych chce pomocy i współpracy i nie zamierza wchodzić w konflikt, raz jeszcze dodała, że Biuletyn ma na celu promowanie SOK i pokazanie mieszkańcom co było i co będzie robione w SOK.

-Radny Bogdan Raczyński odnosząc się do wypowiedzi Pani Sidorowicz stwierdził, że będzie się nadal trzymał litery prawa, choć cele SOK są jak najbardziej szczytne i popiera to, jednak radni podjęli uchwałę zmieniając statut SOK w taki sposób, że nie może on prowadzić działalności wydawniczej, a tu przez wydawanie tego Biuletynu SOK narusza prawo i dlaczego to robi.

- Pani Sidorowicz odpowiadając na pytanie radnego Raczyńskiego stwierdziła, że Biuletyn jest rozdawany za darmo, nie sprzedaje się go, to jest promocja SOK zgodna ze statutem.

- Radny Bogdan Raczyński zabierając głos ponownie stwierdził, że Komisja Rewizyjna w swoich protokołach zwracała uwagę na straty ponoszone w związku z wydawaniem Kuriera, a tera kiedy ta gazeta jest rozdawana za darmo to straty są podwójne. Radny Raczyński dodał, że będzie to przedmiotem dociekań Komisji Rewizyjnej. Radny Raczyński dodał, że jego zdaniem prawo jest tu ewidentnie łamane, bo napisane jest, że wydawca Biuletynu jest SOK.

- Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zajęcie stanowiska w tej kwestii Radce Prawną Urzędu Miasta - Panią Annę Nazarewicz.

- Pani Anna Nazarewicz zabierając głos stwierdziła, że różnica pomiędzy dziś, a poprzednim wydawnictwem jest taka, że jak rozumie dzisiaj to nie jest prowadzona działalność gospodarcza przez SOK. Pani Nazarewicz stwierdziła, że Rada Miasta uchwałą wykreśliła prowadzenie działalności wydawniczej. Pani Nazarewicz dodała, że nie można stwierdzić, że ten biuletyn narusza przepisy statutu SOK.

- Radny Antoni Kosieradzki zabierając głos odniósł się do wypowiedzi Pani Jolanty Sidorowicz - Dyrektora SOK i stwierdził, że faktycznie brakuje informacji o działalności SOK, bo wszystko jest zaklejane na tablicach ogłoszeniowych, albo zrywane z nich. Radny Kosieradzki wyraził opinię, że w jego odczuciu wydawanie tego biuletynu informacyjnego przez SOK jest niezbędne. Radny Kosieradzki zwrócił się z prośbą do Pani Sidorowicz o przedstawienie radnym programu spotkań zaplanowanych przez SOK na miesiąc listopad.

- Pani Jolanta Sidorowicz odnosząc się do wypowiedzi radnego Kosieradzkiego stwierdziła, że program pracy na miesiąc listopad jest wywieszony na stronie internetowej SOK. Pani Sidorowicz będąc przy glosie zaprosiła wszystkich na organizowane w dniu 4 listopada Zaduszki Muzyczne, następnie na uroczyste obchody 11 Listopada i występ Kapeli Praskiej.

-Radny Krzysztof Szyszko zabierając głos powiedział, że już w roku ubiegłym zwracał uwagę, że jeśli chodzi o organizację w naszym mieście np. występów chórów itp. To należałoby się pokusić o zmobilizowanie w jakiś sposób mieszkańców, młodzież. Pan Szyszko stwierdził, że przecież w naszych szkołach pracują nauczyciele muzyki i to oni powinni w jakiś sposób zobligować młodzież szkolną do udziału w takich imprezach. Radny Szyszko dodał, że Komisja Oświaty tymi sprawami się zajmie.

- Pan Janusz Majer - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o zabierając glos podczas obrad XXIV sesji odnosząc się do zapytania jakie koszty poniosło PK na przygotowania do budowy elektrociepłowni stwierdził, że od samego początku wydano 300.050 zł. Pan Majer dodał, że ta informacja jest informacją publiczną, dodał, że w tej chwili nie jest przygotowany na przedstawienie dokładnych informacji w jaki sposób to zostało zaksięgowane, jednak na pewno zostało to zaksięgowane zgodnie z ustawą o rachunkowości na odpowiednich kontach. Pan Majer podkreślił także, że te kwestie biegły rewident powołany przez Radę Nadzorczą sprawdzał. Prezes Majer odnosząc się do kolejnego pytania radnego Mudla w kwestii podwyżek ciepłej wody i centralnego ogrzewania przez PK stwierdził, że zagadnienia te są już od 4 miesięcy wertowane przez Urząd Regulacji Energetyki w Lublinie i nie wie jaki % wzrostu będzie.

-Wiceprzewodniczący Osmólski zwrócił się z pytaniem do Prezesa Majera, czy ma w planie podwyżkę cen ciepłej wody i centralnego ogrzewania.

- Prezes Majer odnosząc się do tego pytania zwrócił się z pytaniem, czy radni czytają w prasie informacje, ile % w ostatnim czasie wzrosły ceny energii.

-Wiceprzewodniczący Osmólski zapytał Prezesa Majera, jaka to będzie kwota podwyżki.

-Prezes Majer odpowiedział, że nie wie na tę chwilę.

- Wiceprzewodniczący Osmólski zwrócił się więc z pytaniem do Prezesa Majera, kiedy będzie wiedział.

-Prezes Majer odpowiadając na to pytanie stwierdził, że wtedy, kiedy Urząd Regulacji Energetyki to zaopiniuje, dodał, że jak wspominał wcześniej sprawa ta jest w toku.

- Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do Prezesa Majera, kiedy dostanie odpowiedź w tej sprawie, czy do 15 grudnia ona wpłynie.

-Prezes Majer odpowiedział, że spodziewa się, że powinna do tego czasu być.

- Wiceprzewodniczący Rady zabierając głos ponowie w tym punkcie stwierdził, że odpowiedzi Pana Burmistrza były niepełnie, dodał, że nie są to odpowiedzi które mają radnych zaspokoić. Radny Osmólski dodał, że często spotyka się z mieszkańcami miasta, którzy mówią, że w mieście nic się nie robi. Radny Osmólski zwrócił się z prośbą, aby następnym razem Pan Burmistrz udzielał konkretnych i zdecydowanych odpowiedzi. Radny Osmólski dodał, że tu nie można się mamić, tu muszą zapadać decyzje, podkreślił, że radni chcą pomóc Panu Burmistrzowi, że nikt nie chce przeszkodzić.

-Burmistrz Radomski zabierając głos w tej dyskusji stwierdził, że rozumie to, ze ktoś nie rozumie procedur ubiegania się o środki unijne. Pan Burmistrz zwrócił się z pytaniem jakie miasto otrzymało już środki z RPO, odpowiadając na to pytanie stwierdził, że żadne. Pan Burmistrz podkreślił, że to nie jest ta, że w przypadku pozytywnej opinii, już od razu idzie się po środki, podkreślił, że są pewne procedury dochodzenia do tych środków, jest to ogromna mozolna praca.

-Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że będzie jednak po stronie radnego Wieczorka.

-Burmistrz Radomski odpowiedział, że wie o tym.

- Radny Bogdan Raczyński zabierając głos stwierdził, że zawsze kij ma dwa końce. Radny Raczyński stwierdził, że każdy wie ile przez okres 2,4,6 lat wstecz pobudowało się w innych miastach hal, basenów, a u nas są zawsze problemy, zawsze na drodze stoją procedury.

-Radny Osmólski stwierdził, że faktycznie tak jest jak mówi radny Raczyński, dodał, że np. w Łapach wiele zrobiono.

-Burmistrz Radomski stwierdził, że Hajnówka też buduje basen, ale za własnych 15 milionów złotych, bez środków unijnych.

-Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że obiecuje sobie, że Komisje Rady będą się teraz częściej spotykać i będą prosić na te spotkania Pana Burmistrza, aby sobie wszystko wyjaśniać.

-Radny Witold Berski zabierając głos w tym punkcie stwierdził, że przedstawiona została w dniu dzisiejszym analiza oświadczeń majątkowych radnych. Radny Berski zwrócił się z pytaniem, czy każdy radny powinien, czy nie złożyć oświadczenie. Radny Berski w swojej wypowiedzi poruszył również kwestię 2 zdjętych przystanków autobusowych, zwrócił się z pytaniem co się z nimi dzieje, czy zostały one odremontowane, czy też nie.

- Radny Osmólski odpowiadając na powyższe pytanie radnego Breskiego dot. przystanków autobusowych stwierdził, że jeden z nich stoi u niego na osiedlu na Słowiczynie, a drugi u radnego Drewulskiego przy ul. Wysokiej. Radny Osmólski wyjaśnił pokrótce następnie kwestie związane z przeniesieniem tych przystanków.

- Pani Anna Nazarewicz poproszona została następnie o udzielenie odpowiedzi na kwestie związane ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych. Pani Nazarewicz stwierdziła w swojej wypowiedzi, że istnieje obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez radnych wynikający z ustawy o samorządzie gminnym, a konsekwencją nie złożenia oświadczenia jest wstrzymanie wypłaty diety radnemu.

-Radny Andrzej Miazio zabierając głos podziękował Panu Burmistrzowi i Prezesowi Majerowi za ul. Ściegiennego.

-Radny Eugeniusz Mudel zabierając glos stwierdził, że chciałby w chwili obecnej złożyc oświadczenie następującej treści: "Przepraszam Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Siemiatyczach za to, że w trakcie sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 2 kwietnia 2008 r. podałem nieprawdziwe informacje dotyczące działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o w Siemiatyczach, a w szczególności dotyczące wyjazdu pracowników przedsiębiorstwa na bezpłatne wczasy do Świnoujścia w ramach delegacji służbowej w zamian za nie pobieranie od firmy Oerlemans Foods Siemiatycze Sp. z o.o. opłat z tytułu odprowadzania ścieków niestandardowych do oczyszczalni miejskiej. Pan Janusz Majer w imieniu przedsiębiorstwa przeprosiny tej treści przyjmuje".

-Wiceprzewodniczący Rady Miasta - radny Krzysztof Osmólski odczytał następnie radnym pismo podpisane przez Dyrektora Generalnego Lang Team - Pana Czesława Langa, w którym proponuje współorganizację w Siemiatyczach w 2009 r. Lotnej Premii na jednym z etapów 66 wyścigu Tour de Pologne UCI Pro Tour. Pan Osmólski poinformował radnych, że projekt umowy w której zawarte są szczegółowe warunki organizacji tej imprezy opiewa na kwotę 15.000 zł netto. Radny Osmólski stwierdził, że jego zdaniem jest to dobra promocja naszego miasta i należy w to wejść.

- Burmistrz Radomski zabierając głos zaprosił wszystkich radnych do uczestnictwa w obchodach 90 rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada br.

-Radny Mariusz Gocał poinformował radnych, że szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii odbędzie się w dniu 14 listopada br. w Sali konferencyjnej Urzędu, a poprowadzi je psycholog z wie

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2009-01-12

Wprowadzający: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06