Protokół Nr XXIV/16

Numer XXIV/16
Data wydania 2016-11-25

Protokół Nr XXIV/16

z obrad XXIV sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
w dniu 25 listopada 2016 roku

Obrady XXIV sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00, zakończyły zaś o godzinie 15:30.
W obradach XXIV sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 14, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).
Radni obecni na XXIV sesji:
1. Witold Berski
2. Marek Bogucki
3. Rafał Burakowski
4. Melania Grygoruk
5. Jan Hyndza
6. Katarzyna Jarocka
7. Jerzy Korowicki
8. Antoni Kosieradzki
9. Walentyna Kożuchowska
10. Paweł Onieszczuk
11. Łukasz Rybałtowski
12. Igor Śnieżko
13. Roman Zdrojewski
14. Agnieszka Monika Zalewska

Radni nieobecni na XXIV sesji:

1. Jerzy Roszczenko

W obradach XXIV sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

1) Piotr Siniakowicz – Burmistrza Miasta
2) Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza
3) Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
4) Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XXIV sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25 listopada 2016 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XXIV sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2). Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXIV sesji, na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XXIV sesji przedstawia się następująco:
1) otwarcie obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miasta,
4) sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Siemiatycze,
7) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Siemiatycze.
8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej miasta Siemiatycze na lata 2016 – 2020”,
9) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok,
10) podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2018 w Siemiatyczach,
11) podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
12) podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Siemiatycze przez inne niż Miasto Siemiatycze osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
13) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.,
14) podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2025,
15) przedstawienie informacji o podmiotach wyznaczonych do wykonywania pracy przez skazanych,
16) przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016,
17) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
18) wolne wnioski,
19) zakończenie obrad.

Do punktu 3 – Przyjęcie protokołów z obrad XXIII sesji Rady Miasta,

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z XXIII sesji Rady Miasta wyłożony są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 – sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu

Do punktu 5 – interpelacje i zapytania radnych.

Radni zgłosili następujące interpelacje:
- Radna Jarocka poruszyła temat robót na ulicy Ciechanowieckiej, zapytała, czy będzie wymieniana tylko nawierzchnia, czy będą też układane chodniki?
- Radna Jarocka poruszyła temat pomalowanego samochodu, który stoi na parkingu na rondzie, wygląda nieestetycznie i zajmuje miejsce parkingowe, których i tak jest niewiele. Radna zapytał, czy można coś z tym zrobić?
- Radny Berski zapytał o to czy coś dzieje się w temacie budowy elektrociepłowni?
- Radny Berski poruszył temat „targowicy chłopskiej” zapytał, czy istnieje możliwość dogadania się z firmami, które tam się znajdują i naprawienia nawierzchni drogi, a przynajmniej wjazdu?
- Radny Berski zapytał też o to, czy Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymuje zaproszenia na sesję?
- Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że otrzymuje.
- Radny Kosieradzki poruszył temat „19”, powiedział, że wiele drzew na ulicy Ciechanowieckiej i 11 Listopada zostało wyznaczonych do wycięcia, zapytał czy Rada Miasta może wystąpić do GDDKiA o uzupełnienie drzew?
- Radny Rybałtowski zapytał o to co dzieje się z witaczami?
- Radny Rybałtowski poruszył temat znaku „zakaz wjazdu” między ulicą Kilińskiego i Wesoła, mieszkańcy zgłaszają potrzebę usunięcia znaku i korzystania z tej drogi w obie strony.
- Radny Rybałtowski poruszył temat zapadniętej drogi na tamie, czy jest możliwość naprawienia drogi?
Radny Rybałtowski poruszył temat studzienki kanalizacyjnej na ulicy Witosa (przy skrzyżowaniu z ulicą Wesołą), powiedział, że jest uciążliwy zapach szczególnie latem, zapytał, czy można to sprawdzić i coś zrobić z tym problemem?
Radny Rybałtowski poruszył temat braku widoczności na skrzyżowaniach Szarych Szeregów (żywopłot zasłaniający widoczność) z ulicą Wąska oraz Kilińskiego i Ściegiennego (wysokie ogrodzenie), czy istnieje możliwość ustawienia luster poprawiających widoczność?
- Radny Korowicki powiedział, że parkan przy targowicy jest bardzo zniszczony i należałoby go naprawić lub usunąć. Radny powiedział, że w lesie od strony liceum jest bardzo dużo śmieci, las nie jest własnością miasta ale śmieci należy uprzątnąć.
Radny podziękował za porządek w toalecie na targowicy. Radny dodał, że trzeba uprzątnąć teren w okolicy toalety.
Radny poruszył temat ulicy Słowiczyńskiej, powiedział, że droga i chodniki są w kiepskim stanie. Przystanki komunikacji miejskiej na tej ulicy są również w kiepskim stanie i mieszkańcy proszą żeby przy wszystkich przystankach były ławeczki.
Radny Korowicki poruszył temat zwisających kabli w lasku na ulicy Słowiczynskiej, powiedział, że zagrażają one życiu ludzi i zwierząt.
Radny Korowicki zgłosił, że nie wszystkie ulice wewnątrz osiedla (np. ulica Orzeszkowej) mają oznaczenia i należałoby to uzupełnić.
Radny Korowicki poruszył temat barierek nad zalewem, powiedział, że należałoby je wymienić, ponieważ szpecą widok zalewów.
Radny Korowicki powiedział, że jest potrzeba ustawienia koszy na śmieci na ulicy Spacerowej na wysokości tamy.
Radny Korowicki poruszył temat ulicy Fabrycznej, powiedział, że niedawno robiony był remont tej ulicy, tą ulica szczególnie w czwartki porusza się dużo osób nie ma tam chodników, ponieważ nie ma miejsca żeby je zrobić. Są tam wysokie krawężniki i zapadnięte boki tej ulicy, które należałoby wyrównać i być może ułożyć kostkę żeby poprawić estetykę ulicy.
Radny Korowicki poruszył temat ulicy Sportowej, powiedział, że w przyszłym roku ma być robiony remont tej ulicy od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, radny powiedział, że należałoby zrobić przynajmniej po jednej stronie chodnik na ulicy Sportowej w stronę Słowiczyńskiej. Radny zapytał o to czy Miasto współpracuje z Gminą Siemiatycze. Radny poruszył temat bunkrów w okolicy Siemiatycz, powiedział, że często trafiają do niego turyści i chcą zobaczyć te bunkry. Przy bunkrach zazwyczaj są wysypiska śmieci. Radny zapytał o to czy jest możliwość dogadania się z kimś w sprawie wysprzątania tych miejsc.
- Radny Korowicki poruszył temat drogi na wprost cmentarza na ulicy Wysokiej, jest tam droga do wioski Osolin. W wiosce jest piękna nowa droga, ale brakuje około 400 m dojazdu do tej drogi.
- Radny Onieszczuk dodał, że podobna sytuacja jest na drodze dojazdowej do Słoch Annopolskich za wysypiskiem śmieci.
- Radny Korowicki zapytał o to czy można jakoś dogadać się z gminą i zrobić te brakujące kawałki drogi.
- Radny Korowicki powiedział, że Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego ładnie remontuje budynek biurowca i za to chciał mu podziękować.
- Radny Rybałtowski poruszył temat kotłowni przy ulicy 11 listopada, zapytał, czy jest szansa odmalowania budynku. Radny dodał, że w okolicy kotłowni został odremontowany Skwer Artystów Siemiatyckich, bloki też są odmalowane i tylko budynek kotłowni szpeci widok.
- Radny Śnieżko zapytał o to czy Burmistrz myśli o tym żeby pozyskać jakiegoś inwestora, który stworzył by nowe miejsca pracy?

Przewodnicząca przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami odczytał opinię NSZZ „Solidarność” z której wynika, że zarząd nie wnosi uwag do projektów uchwał opiniowanych na dzisiejszej sesji. Opinia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Siemiatycze.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXIV/144/16 stanowi Załącznik Nr 5

Do punktu 7 – podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIV/145/16 stanowi Załącznik Nr 6

Do punktu 8 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej miasta Siemiatycze na lata 2016 – 2020”
Przewodnicząca Rady powiedziała, że program został przedstawiony na komisji przez Panią Barbarę Kiczko – Pracownika MOPS i stanowi załącznik do protokołu z sesji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej miasta Siemiatycze na lata 2016 – 2020”, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIV/146/16 stanowi Załącznik Nr 7

Do punktu 9 – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że program został przedstawiony na komisji przez Panią Katarzynę Prochowicz – Pracownika Urzędu Miasta i stanowi załącznik do protokołu z sesji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIV/147/16 stanowi Załącznik Nr 8

Do punktu 10 – podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2018 w Siemiatyczach.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIV/148/16 stanowi Załącznik Nr 9

Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji. Przewodnicząca Rady powiedziała, że na temat podwyżki podatków była prowadzona dyskusja, dodała, ze podwyżka nawet niewielka nie należy do najmilszych, chyba że związana jest z konkretnym celem, gdyż wiemy, że pieniądze uzyskane z podatków pozwolą m.in. na kontynuowanie miejskich inwestycji.
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o bardziej szczegółowe informacje.
Pani Skarbnik powiedział, że podwyżka podatków przeznaczana jest na inwestycje miejskie. Pani Skarbnik powiedziała, że jeśli chodzi o podatki to wzrosły one w niewielkim procencie:
- podatek od budynków mieszkalnych – wzrost stawki o 3 grosze na 1m² powierzchni użytkowej (na 100 m² - wzrost o 3 zł w skali roku),
- podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - wzrost stawki o 1 zł na 1m² ( na 100 m² - wzrost o 100 zł w skali roku),
- pozostałe budynki w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – wzrost o 32 grosze na 1m² (na 100 m² powierzchni użytkowej - wzrost o 32 zł w skali roku).
Nie ulega podwyżce część budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Pomimo wzrostu podatków od nieruchomości Miasto dokłada każdemu mieszkańcowi do zużycia wody - 30 groszy do 1m³ oraz 55 groszy do 1m³ ścieków. W skali budżetu rocznego Miasta jest to ok. 250 tys. zł.
Dzięki temu, że w ubiegłym roku zostały podniesione podatki od nieruchomości to po raz pierwszy od 4 lat Miasto otrzymało subwencję uzupełniającą do subwencji oświatowych (pomimo mniejszej liczny uczniów) – kwota na rok 90,5 tys. zł.
- Radny Onieszczuk powiedział, że w trakcie burzliwych obrad komisji na temat podwyżki podatków padły deklaracje ze strony burmistrza, że nie będziemy podwyższać podatków do końca kadencji.
- Burmistrz potwierdził, że razem z Radą Miasta zobowiązują się nie podnosić podatków do końca kadencji.
- Radny Berski wypowiedział się w sprawie podwyżki podatków, powiedział, że pieniądze są potrzebne na inwestycje.
- Radny Korowicki powiedział, że koniecznie potrzebne są podwyżki, ale popiera podwyżkę w wysokości 3% a nie 5%.
- Pani Skarbnik powiedziała, że różnica pomiędzy 3 % a 5 % przedstawia się następująco:
budynki mieszkalne 3% - 2 zł, 5 % - 3 zł, budynki związane z prowadzeniem działalności 3% - 60 gr, 5% - 1 zł, dla gminy natomiast jest to 450 tys. zł.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, „przeciw”- głosowało 2 radnych, „wstrzymało się od głosowania” – 2 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów.

/Uchwała Nr XXIV/149/16 stanowi Załącznik Nr 10

Do punktu 12 - podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Siemiatycze przez inne niż Miasto Siemiatycze osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienia do uchwały.

- Pani Skarbnik powiedziała, że § 2 pkt 6 zmienione zostały publikatory na obecnie obowiązujące, w § 7 pkt 2 jest błąd literalny jest użyte słowo „dzielność” a powinno być „działalność”, w § 7 pkt 4 wykreślamy zupełnie publikatory, § 9 pkt 1 brzmi „kontrolę przeprowadzają osoby wskazane imiennie przez Burmistrza Miasta Siemiatycze na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Siemiatycze” a jest propozycja żeby zapis sformułować „kontrolę przeprowadzają osoby wskazane imiennie przez Burmistrza Miasta Siemiatycze na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta Siemiatycze”, w § 11 pkt 1 i w pozostałych punktach mówi się o kontrolerze, propozycja jest żeby zapisać „osoba kontrolująca”, w § 13 jest propozycja żeby dopisać Dz. Urz. Woj. Podlaskiego ze wskazaniem numeru właściwego. Pani Skarbnik zwróciła się z prośbą o uwzględnienie zmian w dzisiejszej uchwale.
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają jeszcze jakieś pytania?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Siemiatycze przez inne niż Miasto Siemiatycze osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z wprowadzonymi zmianami, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XXIV/150/16 stanowi Załącznik Nr 11

Do punktu 13 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienia.

Pani Skarbnik powiedział, że zmiany dotyczą:
Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 155 500,00 zł, w tym:
1) o kwotę 100 000 zł - zwiększenie wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn.
2) o kwotę 55 000 zł - zwiększenie wpływów z tytułu opłat za uczęszczanie do przedszkoli miejskich, dzieci z innych gmin.
2. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 266 475,00 zł, w tym:
1) o kwotę 13 000 zł - w tym: 3 000 zł. zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Wykup gruntów" oraz 10 000 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg.
2) o kwotę 26 000 zł - zwiększenie wydatków bieżących związanych z pomniejszeniem środków z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw os. POM".
3) o kwotę 8 000 zł, - przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.
4) o kwotę 5 800 zł - przeniesienie wydatków pomiędzy działami - wniosek Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1.
5) o kwotę 28 675 zł - przeznaczenie wydatków niewykorzystanych kwot dotacji na inne wydatki bieżące w tym rozdziale.
6) o kwotę 85 000 zł - w tym: 35 000 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów" oraz kwota 50 000 zł na wydatki bieżące związane z przygotowaniem wniosku do projektu realizowanego w roku przyszłym ”Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach" .
7) o kwotę 100 000 zł - zwiększenie dotacji dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury - między innymi w związku z wydatkami związanymi z przygotowaniem projektu „Termomodernizacji budynku Szkoły Muzycznej".
3. Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 111 475,00 zł w tym:
1) o kwotę 8 000 zł - wycofanie dotacji dla Powiatu Siemiatyckiego.
2) o kwotę 35 000 zł - pomniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na inwestycję pn. "Budowa skweru im. Siemiatyckich Artystów„.
3) o kwotę 26 000 zł. - przeniesienie wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach projektu „Budowa placu zabaw os. POM"
4) kwota 8 000 zł - przeniesienie wydatków.
5) o kwotę 5 800 zł - przeniesienie wydatków pomiędzy działami - wniosek Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1.
6) o kwotę 28 675 zł - przeniesienie niewykorzystanej dotacji, na wydatki bieżące związane z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia zmian w budżecie miasta na 2016 r.., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXIV/151/16 stanowi Załącznik Nr 12

Do punktu 14 - podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2025.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Pani Skarbnik na komisji omówiła uchwałę i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2025, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXIV/152/16 stanowi Załącznik Nr 13

Do punktu 15 - przedstawienie informacji o podmiotach wyznaczonych do wykonywania pracy przez skazanych.

Przewodnicząca Rady Miasta powiedziała, że Pani Sekretarz na komisji powiedziała, o jakie podmioty chodzi tzn. Przedsiębiorstwo Komunalne, Zarząd Mienia Komunalnego i Siemiatycki Ośrodek Kultury, gdzie osoby skazane będą mogły odbyć karę.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają jeszcze jakieś pytania do tego punktu?
Radni nie zgłosili pytań.

Do punktu 16 - przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że informację na komisji przedstawiła Pani Barbara Anasińska – Inspektor ds. oświaty. Informacją będzie stanowiska załącznik do protokołu z dzisiejszej sesji.

Przewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy.

Do punktu 17 – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

- Odnosząc się interpelacji radnej Jarockiej w sprawie remontu na ulicy Ciechanowieckiej Burmistrz powiedział, że są to remonty cząstkowe, naprawcze przed zimą.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Jarockiej w sprawie pomalowanego samochodu Burmistrz odpowiedział, że rozmawiał z komendantem policji i dowiedział się, że policja nic nie może zrobić, ponieważ samochód może być pomalowany, musi mieć tylko szyby i lusterka czyste, a ponieważ ma to nic nie można zrobić.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie elektrociepłowni Burmistrz odpowiedział, że firma która miała inwestować została wykupiona przez dużego inwestora. Burmistrz dodał, że w poniedziałek odbędzie się spotkanie z głównym architektem. Firma zainwestowała już ponad 1 mln zł. Zostały też postawione pewne warunki. Ma odbyć się aukcja energii, jeśli ona się odbędzie i oni się dostaną to na pewno będą budować. Inwestycja wyniesie około 75 mln zł, z czego podatek od nieruchomości to około 1,5 mln zł. Odpowiadając na pytanie radnego Śnieżko w sprawie inwestycji w mieście to jest inwestycja jakiej jeszcze nie było w Siemiatyczach. Były prowadzone też rozmowy, żeby cena ciepła nie była droższa niż ogrzewanie węglem, Burmistrz dodał, że udało się wynegocjować takie warunki.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie „rynku chłopskiego” Burmistrz odpowiedział, że rozmawiał na ten temat z Prezesem Berezą i Prezes przyjrzy się tym wjazdom i zostaną też przeprowadzone rozmowy z właścicielami.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie drzew na drodze krajowej nr „19” Burmistrz odpowiedział, że nie mamy wpływu na to co robi GDDKiA, ale zostaną przeprowadzone rozmowy, żeby w miejsce wyciętych drzew posadzono kolejne.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie witaczy, Burmistrz powiedział, że witacze są już gotowe, ale postawienie ich wiąże się z wysokimi kosztami. Obecnie prowadzone są rozmowy z Zakładem Gazowniczym w sprawie postawienia witacza od strony Lublina.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie uskoku na ulicy Spacerowej w okolicy tamy Burmistrz odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie studzienek kanalizacyjnych na ulicy Witosa Burmistrz odpowiedział, że został tam wysłany pracownik i nie wyczuł brzydkich zapachów, być może ktoś odprowadza nielegalnie ścieki.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie złej widoczności na skrzyżowaniach Burmistrz odpowiedział, że systematycznie stawiane są nowe lustra, m.in. pojawiła o się na ulicy Jabłonowskiej, skrzyżowaniu Legionów Piłsudskiego z Ogrodową, potrzeba trochę czasu żeby je ustawić (potrzebne są różne uzgodnienia).
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie odnowienia kotłowni na ulicy 11 Listopada Burmistrz powiedział, że Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego ma już jakiś pomysł na odnowienie i można z Prezesem o tym porozmawiać.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie drogi do Osolina czy Słoch Burmistrz odpowiedział, że Miasto nie ma środków na zrobienie drogi, która nie jest drogą miejską. Dodał, że jeśli są środki na drogi to w pierwszej kolejności będą robione nasze miejskie drogi z których korzystają nasi mieszkańcy.
- Odnosząc się do interpelacji w sprawie ulicy Słowiczyńskiej Burmistrz odpowiedział, że jest to droga powiatowa i w tej sprawie chciałby wypowiedzieć się radny powiatowy – Mikołaj Żabiński.
- Radny Powiatowy – Mikołaj Żabiński powiedział, że występuje w imieniu własnym i klubu Siemiatyckie Porozumienie Wyborcze, radny powiedział, że temat ulicy Słowiczyńskiej wraca na sesjach rady powiatu, radny powiedział, że wnioskował na ostatniej sesji powiatowej o całkowitym remoncie tej ulicy, ale odpowiedzi radny jeszcze nie otrzymał. Radny dodał, że jako klub radnych wystąpili z pisemnym wnioskiem dotyczącym nie tylko ulicy Słowiczyńskiej, ale również ulicy Kościuszki (odciążenie ulicy 11 listopada). Zawarte tak były również inne drogi, które chcieliśmy ująć w planie gospodarczym na rok 2017 i kolejne lata. Do tej pory nie ma stanowiska zarządu. Jeśli chodzi o wyjazd spod szpitala to najprawdopodobniej uda się to zrealizować w przyszłym roku.
- Odnosząc się do pytania radnego Berskiego w sprawie zaproszeń na sesję Prezesa Spółdzielni, Burmistrz odpowiedział, że zarówno Prezes Spółdzielni jak i Komendant Policji otrzymują zaproszenia na sesję ale nie przychodzą.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie przystanków MKS Burmistrz powiedział, że systematycznie są przystanki wymieniane na nowe. Burmistrz dodał, że nie ma sensu remontować starych przystanków.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie zwisających kabli Burmistrz powiedział, że sprawa zostanie po raz kolejny zgłoszona.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie oznakowania ulic Burmistrz powiedział, że jeśli nie ma gdzieś informacji o nazwie ulicy to trzeba to zgłaszać, jeśli gdzieś nie są ulice oznaczone to zostanie to uzupełnione.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie barierek nad zalewem Burmistrz odpowiedział, że do nowych barierek trzeba by było dołożyć około 100 tys. zł (przy założeniu że stare sprzeda się na złom). Burmistrz dodał, że nad zalewami jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia i być może kiedyś zostaną też barierki wymienione. W tym roku trzeba będzie je wypiaskować.
- Odnosząc się do interpelacji radnego w sprawie kosza na tamie Burmistrz odpowiedział że kosz będzie stał w najbliższy poniedziałek.
- Odnosząc się do interpelacji radnego w sprawie ulicy Fabrycznej, Burmistrz odpowiedział, że łatwiej będzie wysypać takie miejsca kamieniami.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickkiego w sprawie ulicy Sportowej w prawą stronę Burmistrz odpowiedział, że trzeba będzie to zrobić ale nie da się zrobić wszystkiego na raz.
- Radny Korowicki zapytał czy nie ma możliwości ułożenia chociaż chodnika na części.
- Burmistrz dodał, że zostanie to sprawdzone.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie bunkrów i współpracy z gminą, Burmistrz powiedział, ze współpraca z gminą układa się dobrze ale jeśli chodzi o bunkry to często znajdują się one na prywatnych działkach. Burmistrz poprosił, aby radna Grygoruk wypowiedziała się na ten temat.
- Radna Grygoruk powiedziała, że schrony wchodzą w skład szlaku Nadbużańskiego Szlaku Bunkrów i stoją na terenach prywatnych. Radna dodała, że turyści często są przeganiani przez właścicieli terenów.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Śnieżko w sprawie pozyskania inwestorów na terenie miasta Siemiatycze, Burmistrz powiedział, że mieszkańców ubywa we wszystkich miastach. Burmistrz powiedział, że Miasto podejmuje dużo działań, żeby pozyskać inwestorów, organizuje szkolenia, m.in. na temat jak promować firmę przez Internet, jak otworzyć działalność, jak pozyskać środki na otworzenie działalności gospodarczej, jak otrzymać środki z Urzędu Pracy, są punkty informacyjne dotyczące otwierani działalności gospodarczej. Zostaliśmy dostrzeżeni i otrzymaliśmy nagrodę w Lublinie za Rozwój Lidera Ruchu Gospodarczego. Burmistrz dodał, że Miasto się zmienia, rozwija się infrastruktura, co też wpływa zachęcająco do inwestowania na naszym terenie. Burmistrz dodał, że spowolnienie gospodarcze również nas dotyka i trzeba przedsiębiorców pytać dlaczego nie inwestują.

Do punktu 18 – wolne wnioski.

- Radny Onieszczuk zaproponował, żeby promować Miasto poprzez różne gadżety, które można by było kupić na terenie miasta.
Radny Onieszczuk powiedział, że ostatnia inwestycja na ulicy Nadrzecznej oraz planowana na 2017 r. na ulicy Sportowej promują turystycznie nasze Miasto. Radny dodał, ze jest problem z rejonem targu pomiędzy ulicą Nadrzeczną i Grodzieńską (tzw. Manhattan). Fajnie by było, żeby ten teren zagospodarować w jakiś ciekawy sposób, małych przedsiębiorców można zachęcać do inwestowania. Małe targi w wielu miastach są ciekawym miejscem, gdzie rozwija się handel.
- Burmistrz powiedział, że Miasto nie może sprzedawać gadżetów, ale może to być pomysł na biznes dla jakiegoś przedsiębiorcy. Miasto ma dużo gadżetów, o które często zwracają się różni organizatorzy imprez. Zostały zwiększone nakłady na promocję, m.in. po to żeby wydać nowe informatory, o które zwracała się pani Melania. Mamy dużo fajnych miejsc, które należałoby profesjonalnie sfotografować.
Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o Manhattan, to osób tam sprzedających jest coraz mniej, ponieważ jedna działalność wyparła drugą. Tereny te trzeba zagospodarować i drobnymi krokami trzeba będzie tam zrobić porządek.
Burmistrz poruszył temat ścieżki rowerowej, powiedział, ze jest zrobiona do ulicy Nadrzecznej, w przyszłym roku zostanie zrobiona do ulicy Słowiczyńskiej, trzeba będzie pociągnąć około 30-40 m ulicą Słowiczyńską i jest ulica Świerkowa (zostanie zrobiona ścieżka przez całą ulicę Świerkową), kawałek ulicy Górnej będzie trzeba będzie zrobić i będzie ścieżka, aż do cmentarza na Czystej Dolinie.
- Radny Korowicki zapytał o parking przy Biedronce?
- Burmistrz powiedział, że najprawdopodobniej Biedronka zrobi parking na placu przy zalewie.
- Z-ca Burmistrza poruszył temat wycinki drzew, powiedział, że w każdej decyzji jest warunek odnowy zadrzewienia (dotyczy to zarówno zarządców dróg jak i prywatnych właścicieli).
- Radny Burakowski powiedział, że wnioskował o wycięcie drzewa przy wyjeździe na ulicę 11 Listopada od strony hali ponieważ jest tam bardzo kiepska widoczność. Radny zapytał, czy wiadomo coś w tym temacie?
- Z-ca Burmistrza powiedział, że zostało to zgłoszone do kierownika GDDKiA w Bielsku Podlaskim i będą starali się ująć tą wycinkę w najbliższym wniosku.
- Radny Berski zapytał o to czy na sesję zapraszany jest Prezes Spółdzielni?
- Przewodnicząca Rady odpowiedział, że jest zapraszany.
- Radny Berski powiedział, ze nawet ciężko jest załatwić wymianę żarówki na słupie. W Spółdzielni informują, że droga jest ich ale słupy są Miasta.
- Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o współpracę Miasta ze Spółdzielnią, to współpraca jest dobra dopóki nie ma problemu z płatnościami. Zostało wysłane pismo do spółdzielni o wymianę żarówek. Miasto nie może za wszystko płacić i nie może odpowiadać za cały świat.
- Przewodnicząca Rady powiedziała, że mieszkańcy pytają o to dlaczego latarnie świecą się w ciągu dnia, Przewodnicząca powiedziała, że rozmawiała z Panem Burmistrzem Czmutem i uzyskała informację, że są wymieniane nie świecące się żarówki.
- Burmistrz powiedział, ze uprzedzając kolejne pytania dlaczego nie można robić tego w nocy powiedział, ze względów m.in. bezpieczeństwa.
- Radny Rybałtowski zgłosił jeszcze potrzebę wycięcia drzew przy przedszkolu Nr 3, które zagrażają bezpieczeństwu dzieci i rodziców.
- Burmistrz powiedział, że jeśli coś do nas należy to jest to robione sprawnie, radny Zdrojewski zgłaszał potrzebę podcięcia drzew przy uliczce z osiedla Tarasy na ulicę Żwirki i Wigury i drzewa te zostały podcięte.
- Radna Grygoruk poruszyła temat dojazdu ze Stacji Siemiatycze do Miasta. Turyści mają z tym problem, ponieważ na portalach jest informacja, że stacja jest w Siemiatyczach a nie 7 km dalej w Siemiatyczach Stacji.
- Burmistrz powiedział, że to są złe kompetencje osób które prowadzą portale.
- Radny Burakowski powiedział, że mieszkańcy osiedla Sady zgłaszają potrzebę doświetlenia parkingu przy osiedlu, zdarzają się tam często kradzieże samochodów.
- Burmistrz powiedział, że tam nie jest fatalnie, być może wystarczy wstawić żarówki o większej mocy.
- Radny Rybałtowski powiedział, że może trzeba ogrodzić parking i zrobić płatny.
- Burmistrz powiedział, że trzeba by było dopłacać do tego parkingu.
- Radny Korowicki zapytał o to kto jest właścicielem budynków przy ul. 11 Listopada, należałoby je odnowić. Radny poruszył też temat osób handlujących na ulicy Polnej, które nie mogą tam się rozstawiać.
- Radny Korowicki zapytał o skazanych, czy można ich wysłać do ZMK?
- Burmistrz powiedział, że ZMK jest w wykazie, a dodatkowo Prezes współpracował z Urzędem pracy i bezrobotni, którzy stracili prawo do zasiłku pracowały 10 m-cy i otrzymywały wynagrodzenie.
- Radny Korowicki zaproponował, żeby wykorzystać „skazanych” do sprzątnięcia lasów.
- Prezes ZMK odpowiedział, że budynki przy ulicy 11 Listopada 4 i 6 należą one do wspólnoty mieszkaniowej i wszelkie decyzje o remontach budynków podejmują współwłaściciele (miasto ma mniejszość). Najprawdopodobniej w bloku nr 4 w najbliższym czasie będzie robiona elewacje.
Prezes ZMK powiedział, że nie będzie handlu na ulicy Polnej, są wolne miejsca w innej części targowicy. Tam musi być przejazd dla służb bezpieczeństwa.
- Radny Korowicki, zapytał o ogrodzenie na targowicy?
- Prezes powiedział, że w najbliższym czasie ZMK tym się zajmie.
- Burmistrz powiedział, że ma dobry pomysł, często poruszany jest temat sprzątani więc może wiosną radni razem z Burmistrzem wspólnymi siłami posprzątają lasy, a potem zrobią wspólne ognisko. Burmistrz też zaproponował, że dyrektorzy jednostek również mogą włączyć się we wspólną akcję.
- Radny Hyndza zapytał o to dlaczego radni miejscy nie zostali zaproszeni na spotkanie z Prezydentem. Spotkanie odbyło się na hali miejskiej.
Radny Hyndza zapytał też o to dlaczego tak długo ciągnie się budowa drogi spod szpitala?
- Burmistrz odpowiedział, że SPW złożyło wniosek z pomysłem budowy drogi i Miasto odpowiedziało, że pokryje koszty w 50% i dodatkowo Pan Burmistrz Czmut jest w stanie zrobić projekt drogi. W odpowiedzi Zarząd Powiatu poinformował, że z oszczędności po przetargach Zarząd zobowiązuje się wybudować drogę. Jest to deklaracja na piśmie.
Odnosząc się do wizyty prezydenta, Burmistrz odpowiedział, że Miasto nie było organizatorem spotkania i nie miało wpływu na to kto zostanie zaproszony. Organizatorem spotkania był Zarząd Powiatu. Burmistrz dodał, że hala była bezpłatnie udostępniona na to spotkanie.
- Radny Żabiński powiedział, że w imieniu Zarządu i Rady zostały wysłane zaproszenia, ale z Radą Powiatu nikt nie uzgadnia listy zaproszonych.
- Przewodniczący Osiedla zapytał o to czy Miasto nie ma zamiaru doprowadzić kanału sanitarnego do „domu rycerza” ? Pan Przewodniczący Osiedla stwierdził, że jest to budynek miasta, użytkuje go kilka organizacji m.in. harcerze, Szwadron i klub AA, a jest tam tylko jedna mała łazienka w której nie można się ruszyć.
- Burmistrz odpowiedział, że budynek podlega pod Siemiatycki Ośrodek Kultury i jest tam szambo, rok temu zostały tam zrobione dwie łazienki i prysznic. Jeśli chodzi o kanał sanitarny to dopiero w tym roku została wybudowana kanalizacji. Na 50 gospodarstw domowych podłączyło się już 46. Plany na przyszły rok są takie, że ta część ulicy do ulicy Żeromskiego zostanie również skanalizowana. W 2018 r. planowane jest pociągnięcia kanalizacji aż do świetlicy.
- Przewodniczący Osiedla dodał, że budynek gospodarczy obok „domu Rycerza” trzeba wyremontować, jest tam jeszcze garaż, który jest zamknięty.
- Burmistrz odpowiedział, ze budynek nie jest w złym stanie, należy tam tylko wymienić drzwi. W garażu znajduje się sprzęt harcerzy z Bielska Podlaskiego.
- Przewodniczący Osiedla powiedział, że siatka w ogrodzeniu jest porwana. Dodał, że budynki są pozamykane i nikt nie ma kluczy.
- Burmistrz powiedział, że wszystko tam działa dobrze można zapytać o to klub AA, tylko nie jest zadowolenie stowarzyszenie „Rycerz”. Miasto udostępniło bezpłatnie budynek do użytkowania 3 organizacjom i oni realizują tam swoje „statutowe zobowiązania”.

Do punktu 19 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXIV sesji Rady Miasta w dniu 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 15:30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała      Przewodniczący Rady Miasta

Monika Mazur      Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2017-01-10

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-01-10