Protokół Nr XXIX/17

Numer XXIX/17
Data wydania 2017-03-29

Protokół Nr XXIX/17
z obrad XXIX sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
w dniu 29 marca 2017 roku

 

Obrady XXIX sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00, zakończyły zaś o godzinie 15:00.
W obradach XXIX sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 13, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).

Radni obecni na XXIX sesji:

 1. Witold Berski
 2. Marek Bogucki
 3. Rafał Burakowski
 4. Melania Grygoruk
 5. Jan Hyndza
 6. Jerzy Korowicki
 7. Antoni Kosieradzki
 8. Jerzy Roszczenko
 9. Łukasz Rybałtowski
 10. Igor Śnieżko
 11. Agnieszka Monika Zalewska

Radni nieobecni na XXIX sesji:

 1. Katarzyna Jarocka
 2. Walentyna Kożuchowska
 3. Paweł Onieszczuk
 4. Roman Zdrojewski

W obradach XXIX sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

1) Piotr Siniakowicz – Burmistrza Miasta

2) Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza

3) Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta

4) Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XXIX sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 15 lutego 2017 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XXIX sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2). Przewodnicząca Rady powiedziała, że od chwili tworzenia porządku obrad doszło kilka ważnych uchwał, które należy podjąć, stąd też potrzeba wprowadzenia ich do porządku. Przewodnicząca dodała, że na komisji zostało zaopiniowanych 5 uchwał, których nie ma w porządku obrad:

- uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siemiatycze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium, Przewodnicząca zaproponowała, żeby uchwałę wprowadzić do punktu 7 porządku obrad, pozostałe punkty uległyby przesunięciu, Przewodnicząca Rady zapytała o to, kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad, za wprowadzeniem zmiany głosowało 11 radnych, zmiana do porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie,

- uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Siemiatycze na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, Przewodnicząca zaproponowała, żeby uchwałę wprowadzić do punktu 8 porządku obrad, pozostałe punkty uległyby przesunięciu, Przewodnicząca Rady zapytała o to, kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad, za wprowadzeniem zmiany głosowało 11 radnych, zmiana do porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie,

- uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Nr 1 w Siemiatyczach, Przewodnicząca zaproponowała, żeby uchwałę wprowadzić do punktu 9 porządku obrad, pozostałe punkty uległyby przesunięciu, Przewodnicząca Rady zapytała o to, kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad, za wprowadzeniem zmiany głosowało 11 radnych, zmiana do porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie,

- uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Nr 2 w Siemiatyczach, Przewodnicząca zaproponowała, żeby uchwałę wprowadzić do punktu 10 porządku obrad, pozostałe punkty uległyby przesunięciu, Przewodnicząca Rady zapytała o to, kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad, za wprowadzeniem zmiany głosowało 11 radnych, zmiana do porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie,

- uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zaproponowała, żeby uchwałę wprowadzić do punktu 22 porządku obrad, pozostałe punkty uległyby przesunięciu, Przewodnicząca Rady zapytała o to, kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad, za wprowadzeniem zmiany głosowało 11 radnych, zmiana do porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie,

- przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze z kontroli dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w mieście Siemiatycze w latach 2012 – 2015, Przewodnicząca zaproponowała, żeby protokół wprowadzić do punktu 23 porządku obrad, pozostałe punkty uległyby przesunięciu, Przewodnicząca Rady zapytała o to, kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad, za wprowadzeniem zmiany głosowało 11 radnych, zmiana do porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie,

- przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze z kontroli gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013 – 2015, Przewodnicząca zaproponowała, żeby protokół wprowadzić do punktu 24 porządku obrad, pozostałe punkty uległyby przesunięciu, Przewodnicząca Rady zapytała o to, kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad, za wprowadzeniem zmiany głosowało 11 radnych, zmiana do porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie,

Przewodnicząca powiedziała, że po komisji wynikła potrzeba wprowadzenia zmiany kolejności podejmowanych uchwał z punktu 15 i 16, zaproponowała, żeby w nowym porządku obrad uchwała z punktu 15 była w punkcie 16, a z punktu 16 w punkcie 15, Przewodnicząca Rady zapytała o to, kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad, za wprowadzeniem zmiany głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się do głosowania, zmiana do porządku obrad została wprowadzona większością głosów.

Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXIX sesji, uwzględnieniem zmian, na 11 radnych biorących udział w obradach XXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XXIX sesji przedstawia się następująco:

1) otwarcie obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Miasta,
4) sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siemiatycze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium,
8) podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Siemiatycze na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
9) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Nr 1 w Siemiatyczach,
10) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Nr 2 w Siemiatyczach,
11) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemiatycze w 2017 roku,
12) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.,
13) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2028.
14) podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Siemiatycze,
15) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do jednostkowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze,
16) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze dla terenów przy ul. Górnej, Armii Krajowej i Obrońców Warszawy,
17) uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi,
18) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020,
19) przedstawienie informacji o realizacji działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii miasta Siemiatycze z 2016 roku,
20) przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok,
21) przedstawienie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2016 r.,
22) podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze,
23) przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze z kontroli dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w mieście Siemiatycze w latach 2012 – 2015,
24) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze z kontroli gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013 – 2015,
25)  odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
26)  wolne wnioski,
27)  zakończenie obrad.

Do punktu 3 – Przyjęcie protokołów z obrad XXVIII sesji Rady Miasta,

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z XXVIII sesji Rady Miasta wyłożone są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się je za przyjęte.

Do punktu 4 – sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu

Do punktu 5 – interpelacje i zapytania radnych.

Radni zgłosili następujące interpelacje:

- Radny Śnieżko poruszył temat remontu ulicy Słowackiego, powiedział, że powstaje tam m.in. ścieżka rowerowa, zapytał o to czy nie dałoby się pociągnąć ścieżki rowerowej na ulicę Świerkową. Teren zalewów jest dla nas atrakcyjny turystycznie, ale nie można zapominać o innych ulicach. Ścieżka rowerowa na ulicy Świerkowej mogłaby połączyć się ze ścieżką przy ulicy Górnej.

Radny poruszył też temat oświetlenia na ulicy Obrońców Westerplatte.

- Radny Kosieradzki poruszył temat uporządkowania terenu przy transformatorze, między Przedszkolem Nr 3 a przychodnią specjalistyczną.

Radny powiedział też, że na rogu ulicy Szpitalnej od dłuższego czasu leży właz telekomunikacyjny, może udałoby się go uprzątnąć.

- Radny Rybałtowski poruszył temat wjazdu do szpitala, powiedział, że mieszkańcom chodzi o to żeby krótkie wjazdy (np. do 15 minut) były bezpłatne.

Radny zapytał kiedy ruszy budowa na ulicy Bursztynowej?

- Radny Korowicki poruszył temat opuszczonych zaniedbanych budynków, radny zapytał o to czy ktoś opłaca za te budynki podatek od nieruchomości, jeśli nie to czy jest możliwość przejęcia przez miasto takich budynków?

Radny poruszył temat paskudnych reklam i bilbordów, szczególnie po sklepie MarcPol, radny zapytał o to, czy ktoś usunie pozostałości reklam.

Radny poruszył temat żywności z MOPS, powiedział, że osoby korzystające z paczek żywnościowych informowali, że żywność którą otrzymali była zepsuta. Radny zapytał o to skąd pochodzi ta żywność.

Radny poruszył temat bałaganu na cmentarzu żydowskim od strony PZMOT.

Radny poruszył temat drzew rosnących na cmentarzu żydowskim (korony zwrócone w kierunku wschodnim), zaproponował aby radna Melania oprowadzała wycieczki po cmentarzu.

- Radna Grygoruk powiedziała, że zawsze tam oprowadza wycieczki.

- Radny Korowicki poruszył temat zaśmieconego lasu, pomiędzy ulicą Górną a Polną, powiedział, że ten las należy do wspólnoty i najprawdopodobniej wspólnota tego nie sprzątnie. Ten bałagan jest już od dawna i trzeba żeby jednak Miasto zajęło się uporządkowaniem lasu.

Radny poruszył temat targowicy miejskiej, przez kilka miesięcy był tam porządek, ale obecnie jest tam bardzo brudno, radny dodał, ze zgłaszał też potrzebę sprzątnięcia lasu przy targowicy, są tam też zniszczone ogrodzenia. Radny poruszył temat braku toalety na targowicy, zapytał czy jest możliwość postawienia TOITOI.

Radny Korowicki powiedział, że poruszał w ubiegłym roku potrzebę położenia kostki na łączniku ulicy Polnej z Wysoką. Radny dodał, że należałoby też wyłożyć kostką łącznik pomiędzy ulicą Polną a Kościuszki, pomiędzy murem cmentarza a posesjami prywatnymi. Radny stwierdził, że większość osób przechodzi przez cmentarz, a dobrze by było żeby przechodzili uliczką, która kiedyś istniała.

Radny poruszył temat skweru artystów siemiatycki, powiedział, że miała być zamieszczona tablica z nazwiskami siemiatyckich artystów i zapytał kto będzie taka listę tworzył?

Radny Korowicki powiedział, że młodzież pięknie się zaprezentowała i doprowadziła do tego żeby nadać imię Pani Franceski Michalskiej dla ZOL w Bacikach. Radny dodał, że proponował też żeby nazwać nazwiskiem Pani dr ulicę w Siemiatyczach lub oddział dziecięcy w szpitalu.

Radny powiedział, ze Burmistrz wspomniał w sprawozdaniu o dożwirowaniu ulic po zimie, radny dodał, że należy też dożwirować ulicę Zieloną.

Radny Korowicki poruszył temat wyjazdu urzędników do Brukseli, zapytał o to jaki koszt Miasto ponosi z tego tytułu.

Radny zapytał o biuro informacji turystycznej, zapytał czy zdaje ono zadanie, porosił też o krótkie streszczenie działalności informacji turystycznej przez pracownika biura.

Radny podziękował za usunięcie zwisającego przewodu w lesie.

- Radny Korowicki poruszył temat zużycia wody, powiedział, że jeden mieszkaniec przeliczył że zużywa około 200 l dziennie, zgłosił to do PK i otrzymał informację, że ma sobie na własny koszt wymienić licznik. Pracownik PK powiedział, że trzeba zamontować zawór zwrotny. Zamontował ten zawór i okazało się, że faktycznie dopiero teraz dobrze jest liczone zużycie wody. Radny zapytał o to w jaki sposób można się ubiegać o zwrot nadpłaconych środków za błędne wskazania licznika.

- Radny Roszczenko poruszył temat oświetlenia Targowicy. Radny zapytał też o możliwość postawienia garaży na Osiedlu Wysokim na placu przy kotłowni.

Przewodnicząca przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami odczytał opinię NSZZ „Solidarność” z której wynika, że zarząd nie ma uwag do przedstawionych propozycji, poza jedną uchwałą, w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, pomimo pozytywnej opinii Kuratora Oświaty opinia związków zawodowych jest negatywna. Opinia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Przewodnicząca powiedział, że na komisji uchwałę omówił Pani Barbara Anasińska – inspektor ds. oświaty, powiedziała, że na poprzedniej sesji była podejmowana uchwała w sprawie projektu, teraz to nie jest już projekt.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili więcej uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów.

/Uchwała Nr XXIX/168/17 stanowi Załącznik Nr 5

Do punktu 7 – podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siemiatycze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają pytania do przedstawionej uchwały?

Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają jeszcze pytania do tej uchwały?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siemiatycze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIX/169/17 stanowi Załącznik Nr 6

Do punktu 8 - podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Siemiatycze na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają pytania do przedstawionej uchwały?

Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają jeszcze pytania do tej uchwały?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Siemiatycze na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIX/170/17 stanowi Załącznik Nr 7

Do punktu 9 – podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Nr 1 w Siemiatyczach.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została przedstawiony na komisji, dodała że żłobek Nr 1 będzie tworzony przy przedszkolu Nr 1. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Nr 1 w Siemiatyczach, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIX/171/17 stanowi Załącznik Nr 8

Do punktu 10 – podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Nr 2 w Siemiatyczach

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została przedstawiony na komisji, dodała że żłobek Nr 2 będzie tworzony przy przedszkolu Nr 5. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Nr 2 w Siemiatyczach, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIX/172/17 stanowi Załącznik Nr 9

Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemiatycze w 2017 roku.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została przedstawiony na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemiatycze w 2017 roku, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXIX/173/17 stanowi Załącznik Nr 10

Do punktu 12 – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r..

Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik – Elżbietę Boguszewską o wyjaśnienia do uchwały.

Pani Skarbnik powiedziała, że do budżetu wprowadzone zostały nowe zadania inwestycyjne . Pani Skarbnik powiedziała, ze zwiększenia w planie dochodów:

1) o kwotę 40 000 zł - planowane dofinansowanie WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach".".

2) o kwotę 100 000 zł - planowane dofinansowanie z „Tygla Doliny Bugu" na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu Nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne w rejonie ul. Sportowej", udział Miasta Siemiatycze w tym zadaniu wynosi 1 000 zł,

3) o kwotę 12 900 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zadanie realizowane przez MOPS,

4) o kwotę 61 616 zł - dotacja celowa na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego,

5) o kwotę 203,74 zł - otrzymanie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego

6) o kwotę 60 000 zł - umowa zawarta z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Zakup altanek śmieciowych”, nowe zadanie inwestycyjne w pełni pokryte z dofinansowania,

7) o kwotę 770 000 zł - zwiększenie udziału unijnego ( kwalifikowalność Vat ) na projekt "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach".

Planie wydatków o kwotę:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 40 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Żyjące przystanki. Nowoczesne rozwiązania ekologiczne w Siemiatyczach„.

2) o kwotę 52 100 zł - wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn. "zakup UTM do ochrony lokalnej sieci teleinformatycznej”, "Zakup programu „Rejestr VAT„,, ”Zakup systemu replikacji kopii zapasowych " oraz zwiększenie wydatków na zadanie „Zakup i montaż klimatyzacji".

3) o kwotę 101 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu Nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne w rejonie ul. Sportowej"

4) o kwotę 6 220 zł - przesunięcie środków w ramach rozdziałów - wniosek Dyrektora Zespołu Szkół.

5) o kwotę 125 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków” zadanie realizowane w Przedszkolu Nr 1 i 5.
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIX/174/17 stanowi Załącznik Nr 11

Do punktu 13 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2028

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została przedstawiony na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień.
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2028, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIX/175/17 stanowi Załącznik Nr 12

Do punktu 14 - podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została przedstawiony na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIX/176/17 stanowi Załącznik Nr 12

Do punktu 15 - podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do jednostkowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została przedstawiona przez Panią Hannę Czmut na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do jednostkowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIX/177/17 stanowi Załącznik Nr 13

Do punktu 16 - podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze dla terenów przy ul. Górnej, Armii Krajowej i Obrońców Warszawy.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została również omówiona przez Panią Hannę Czmut na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze dla terenów przy ul. Górnej, Armii Krajowej i Obrońców Warszawy, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIX/178/17 stanowi Załącznik Nr 13

Do punktu 17 – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Przewodnicząca Rady poprosiła o odczytanie uzasadnienia do uchwały radnego Igora Śnieżko – członka Komisji Rewizyjnej. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z opinią Komisji że skarga jest bezzasadna, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIX/179/17 stanowi Załącznik Nr 14

Do punktu 18 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została omówiona przez Panią Joannę Balejko na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIX/180/17 stanowi Załącznik Nr 13

Do punktu 19 - przedstawienie informacji o realizacji działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii miasta Siemiatycze z 2016 roku.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że informacja została przedstawiona przez Panią Joannę Balejko na komisji i będzie stanowiła załącznik do protokołu z dzisiejszej sesji.

Do punktu 20 - przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że sprawozdanie została przedstawiona przez Panią Ewę Romaniuk - Dyrektor MOPS na komisji i będzie stanowiła załącznik do protokołu z dzisiejszej sesji.

Do punktu 21 - przedstawienie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2016 r.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że sprawozdanie również została przedstawiona przez Panią Ewę Romaniuk - Dyrektor MOPS na komisji i będzie stanowiła załącznik do protokołu z dzisiejszej sesji.

Do punktu 22 - podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady poprosiła radnego Igora Śnieżko o odczytanie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do uchwały.

Przewodnicząca rady zapytała, czy radni mają jakieś pytania do przedstawionego planu pracy Komisji Rewizyjnej. Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 11 radnych biorących udział w obradach XXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIX/181/17 stanowi Załącznik Nr 13

Do punktu 23 - przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze z kontroli dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w mieście Siemiatycze w latach 2012 – 2015.

Przewodnicząca Rady poprosiła radnego Igora Śnieżko o odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze z kontroli dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w mieście Siemiatycze w latach 2012 – 2015. Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Do punktu 24 - przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze z kontroli gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013 – 2015.

Przewodnicząca Rady poprosiła radnego Igora Śnieżko o odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze z kontroli gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013 – 2015. Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Do punktu 25 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

- Odnosząc się interpelacji radnego Śnieżko w sprawie utworzenia ścieżki rowerowej Burmistrz powiedział, że jest już zrobiona ścieżka na ul Nadrzecznej, w tym roku zostanie zrobiona na ulicy Słowackiego, trzeba kawałek pociągnąć Słowiczyńską i w przyszłym roku znajdziemy środki żeby połączyć tą ścieżkę z ulicą Wysoką i dzięki czemu powstanie jeden duży ciąg. Burmistrz dodał, ze jest to dobra koncepcja i trzeba będzie ją kontynuować.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Śnieżko w sprawie oświetlenia na ulicy Bohaterów Westerplatte Burmistrz powiedział, ze w tym roku z oszczędności oświetlenie zostanie zrobione (kwota ok. 50 tys. zł).

- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie włazu Burmistrz powiedział, że Miasto zwróci się do telekomunikacji o zabranie włazu.

Odnosząc się do interpelacji w sprawie oczyszczenia terenu przy transformatorze Burmistrz powiedział, że Miasto będzie interweniowało o uprzątnięcie tego terenu.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie bezpłatnego wjazdu pod szpital Burmistrz odpowiedział, że poprosimy radnych powiatowych, żeby ta sprawę poruszyli na sesji Rady Powiatu.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Roszczenko w sprawie oświetlenia targowicy, Burmistrz powiedział, że trzeba zaplanować to w przyszłorocznym budżecie. Burmistrz dodał, że w tym roku postaramy się zrobić projekt tego oświetlenia.

Odnosząc się do interpelacji radnego Roszczenko w sprawie postawienia garaży na Osiedlu Wysokim, Burmistrz odpowiedział, że trzeba będzie sprawdzić kto jest właścicielem placu i czy jest możliwość postawienia w tym miejscu garaży.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie sprzątania prywatnych posesji Burmistrz powiedział, że prawo nie pozwala na sprzątanie prywatnych posesji, zarówno Burmistrz jak i Rada Miasta stoją na straży pilnowania środków publicznych.

- Radny Korowicki powiedział, że trzeba pomyśleć w jaki sposób to uporządkować.

- Burmistrz powiedział, że czeka na pomysły.

Burmistrz dodał, że z inicjatywy Miasta w kwietniu będą sprzątane zalewy i środki na ten cel zostały pozyskane z zewnątrz. Burmistrz dodał, ze niektóre wspólnoty po pismach jakie od nas otrzymały uporządkowały swoje tereny.

- Odnosząc się do interpelacji radnego w sprawie podatków od zaniedbanych posesji Burmistrz odpowiedział, że w większości podatki są płacone, jeżeli nie są, to zadłużenie z tytułu nieopłaconych podatków nie pozwala na przejęcie nieruchomości.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie bilbordów z reklamami sklepów, Burmistrz powiedział, że trzeba ostrożnie do tego podejść, dodał, że często reklamy stoją na prywatnych gruntach.

- radny Śnieżko powiedział, że w ustawie krajobrazowej jest napisane, że można reklamować ale w uzgodnieniu z Magistratem, który ma wpływ na np. wielkość banerów. Chodzi o to żeby zostało to unormować.

- Burmistrz stwierdził, że mogłaby tym zająć się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego.

- Odnosząc się do interpelacji w sprawie porządku na cmentarzu żydowskim Burmistrz powiedział, ze zawsze porządkami zajmuje się MOSiR. Burmistrz dodał, ze dopiero od kilku dni jest ciepło i pracownicy MOSiR nie zdążyli zająć się porządkami w całym mieście. Burmistrz dodał, że Miasto nie ma wpływu na PZMOT.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie postawienia TOITOI, Burmistrz odpowiedział, ze przekaże sprawę dla Prezesa Berezy.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie wyłożenia kostką przejścia między ulica Polną a Wysoką Burmistrz odpowiedział, że jest to bardzo wąskie przejście i nie wjedzie tam żaden większy sprzęt.

- Radny Korowicki powiedział, ze przejeżdżał tam swoim samochodem.

- Burmistrz powiedział, że mówi o ścieżce wzdłuż cmentarza i tam na pewno żaden sprzęt nie wjedzie.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie Skweru artystów Siemiatyckich, Burmistrz odpowiedział, ze brakuje tam jeszcze zieleni i tablicy o której radny wspomniał. Burmistrz dodał, ze planowany jest konkurs dla mieszkańców w sprawie pomysłu na tablicę. Burmistrz dodał, ze w ciągu najbliższych dni będą wykonywane nasadzenia w mieście.

- Radny Korowicki powiedział, że chodzi o nazwiska jakie znajdą się na tej tablicy.

- Burmistrz odpowiedział, ze jeszcze nie było to rozważane, ale być może zbierze się podobna komisja jak do wyboru ambasadora Siemiatycz.

- Odnosząc się do interpelacji radnego w sprawie nazwy ulicy nazwiskiem dr Franceski Michalskiej Burmistrz odpowiedział, że trzeba się nad tym zastanowić, ponieważ ulice noszą nazwy np. Jana Pawła II, Mickiewicza czy innych wielkich artystów to może nie koniecznie stawiać na takim samym poziomie dr Michalską, pomimo jej zasług.

- Radny Korowicki dodał, że jest też ulica Franciszka Miłkowskiego.

- Burmistrz odpowiedział, że Franciszek Miłkowski jest postacią historyczną.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie kosztów wyjazdu do Brukseli Burmistrz odpowiedział, że jedynym kosztem jakie miasto ponosi w tym projekcie są koszty przelotu do Brukseli. Bilety są w różnej cenie. Burmistrz dodał, że nocleg ambasada daje za darmo, Urząd Marszałkowski udostępnia pomieszczenie w którym przyjmowani są interesanci.

- Odnosząc się do interpelacji w sprawie dożwirowania ulicy Zielonej Burmistrz powiedział, że gdzie jest sucho prace już trwają, na mokrych terenach trzeba jeszcze zaczekać.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie ulicy Bursztynowej Z-ca Burmistrza odpowiedział, ze PGE jest w momencie dezorganizacji w związku z tym są u nich pewne problemy organizacyjne, jednak mamy zapewnienie że w przeszłym tygodniu zostaną podane terminy realizacji robót gazowych w tej ulicy. Środki finansowe są zabezpieczone na tą ulicę, jednak nasze prace są uzależnione od wykonanie w pierwszej kolejności robót gazowych. PGE przewiduje termin realizacji swoich prac na przełomie lipca i sierpnia.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie niezgodności w pomiarach zużycia wody Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego – Pan Bogusław Zduniewicz odpowiedział, że od kwietnia 2015 w PK została wprowadzona procedura postępowania w przypadku zgłoszenia zaistnienia sytuacji. Dodał, że jeśli u odbiorcy jest wodomierz główny i poza nim nie ma żadnych innych urządzeń pomiarowych wstawiany jest rejestrator, który sprawdza jednocześnie przepływ wody. Jeżeli okaże się że wodomierz główny jest klasy C (najbardziej prawidłowy) ma w obojętnie którą stronę niezgodności, wówczas wymieniany jest wodomierz główny. Jeżeli okaże się, że na instalacji wodomierzowej, poniżej wodomierza głównego są inne podliczniki wówczas staramy się zwrócić uwagę jakiej klasy jest urządzenie, przy tańszych podlicznikach klasy A lub B, zdarza się, że następuje podbicie, które wymaga wstawienia zawora zwrotnego. Najprawdopodobniej ten przypadek o którym mówił radny na tym polegał. Prezes dodał, że to co jest poniżej wodomierza głównego nie należy do Przedsiębiorstwa Komunalnego. Prezes dodał, że od sierpnia 2016 r. notowania średnie na fakturach osoby o której mówi radny były ok. 150 l wody miesięcznie, w tym konkretnym przypadku (czyli 5 l dziennie).

Prezes PK dodał, że Przedsiębiorstwo Komunalne rozpoczęło pracę na Osiedlu Górnym, powiedział, że wnioskodawcy którzy przychodzili i prosili żeby ruszyć z tym tematem, obecnie nie chcieli podpisać oświadczeń o wyrażeniu zgody na przejście kanalizacji. Prezes dodał, ze spółka to zrobi omijając te posesje, ale teraz jest kwestia czy wyrazić zgodę na podłączenie do kanalizacji takich osób.

Prezes PK dodał, że w dniu wczorajszym odbyła się komisja Rady Powiatu, na której przedstawiono projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bacikach imieniem dr Franceski Michalskiej, wcześniej była mowa o szpitalu i oddziale, Prezes dodał że zabrał w tej sprawie głos ponieważ uważa że Baciki nie są zakładem który przetrwa. Uzyskał informację, że szpitalom czy oddziałom nie nadaje się imion. Prezes dodał, ze na jutrzejszej sesji zostanie podjęta ta uchwała. Prezes dodał, ze Pani dr była zasłużona dla Siemiatycz, a nie dla Bacik.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przekazanie na sesji Rady Powiatu zapytania o możliwość wjazdu pod szpital na 15 min bezpłatnie.

- Prezes PK powiedział, ze przekaże to zapytanie Radnych.

- Przewodnicząca Rady poprosiła o udzielenie odpowiedzi na pytanie radnego Korowickiego Panią Dyrektor MOPS.

- Pani Ewa Romaniuk - Dyrektor MOPS odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie żywności otrzymywanej z MOPS, powiedziała, że MOPS zajmuje się dystrybucją żywności dla ubogiej ludności Unii Europejskiej, program ten jest prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest on finansowany z budżetu państwa i ze środków z Unii Europejskiej. MOPS ma dystrybucję z Białegostoku z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Całością zadania zajmuje się Ministerstwo. Żywność jest produkowana specjalnie na ten cel, jest w odpowiednich opakowaniach i na pewno jest kontrolowana. MOPS ostatnio wydał 17 ton takiej żywności. Dyrektor powiedziała, ze być może znalazły się tam puszki uszkodzone, ale nikt tego nie zgłosił do MOPS. Dyrektor zwróciła się z prośbą, żeby takie sytuacje były zgłaszane bezpośrednio do MOPS (można wymienić), dzięki temu można będzie przekazać taką informację do Ministerstwa, które zajmuje się tym programem. Dyrektor MOPS dodała, że z takiej pomocy korzysta około 800 osób.

- Radny Korowicki stwierdził, że część osób korzystająca z takiej pomocy wolałaby otrzymywać środki pieniężne.

- Dyrektor MOPS odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości. MOPS ma zaspokoić potrzeby w odpowiedni sposób np. opłacić obiady w szkole, kupić książki, czy wydać żywność.

- Radny Berski dodał, że kilka osób pokazywało mu też takie puszki i tam jest długa data ważności. Radny zapytał o to na jakiej podstawie te osoby otrzymują tą żywność. Powiedział, że do koszy na śmieci trafia mnóstwo tej żywności (ryż, makarony).

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie punktu informacji turystycznej Radna Melania Grygoruk odpowiedziała, że punkt w 2016 r. był czynny od maja do 15 grudnia. W tym czasie Siemiatycze odwiedziło 3304 turystów, z czego indywidualnie 1273 i 2031 w 56 grupach zorganizowanych. Najwięcej turystów jest z województwa mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego, a najmniej z opolskiego i lubuskiego. Jeżeli chodzi o turystów zagranicznych to było ich 164 z Izraela, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, USA, Słowacja, Kanada, Ukraina, Czechy, Białoruś, Francja, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania i Litwa. Punkt udziela informacji w bardzo szerokim zakresie, opracowywane są materiały, prowadzona jest obsługa turystów w punkcie, oprowadzane są wycieczki, pisane są też artykuły, organizowane są gry miejskie, organizuje spacery z Przewodnikiem. Punkt współpracuje z Radiem Białystok - audycja „Wielka wakacyjna wyprawa tropem podlaskich tajemnic”, organizowane są spotkania w szkołach, np. w LO na Dzień Przewodnika, czy na Dzień Języka Ojczystego. Układane są programy wycieczek, ale nie zawsze uda się je zrealizować, ponieważ zdarza się że taki program wysyłamy i pilot sam oprowadza, na co nie mamy wpływu. Rozsyłane są zaproszenia do różnych organizatorów turystyki. W ubiegłym roku została przeprowadzona certyfikacja Punktu Informacji Turystycznej, dzięki czemu znaleźliśmy się w Krajowym Systemie Certyfikacji Polskiej Organizacji Turystycznej i dzięki temu łatwiej jest pozyskać różne materiały promocyjne, np. szlak green velo (atlasy, mapy). Odbyła się też wizyta studyjna przedstawicieli Rosyjskich Biur Podróży. W tym roku była już wizyta studyjna portalu Białystok Subiektywnie (portal promujący województwo podlaskie), z dużym zasięgiem w Internecie. Jeśli chodzi o nasz region to turystów interesuje szerokie zagadnienie wielokulturowości, oglądane są sfinksy, cerkwie, synagoga i cmentarz żydowski, zalewy. Turyści pytają o kuchnię regionalną i produkty regionalne, pamiątki.

Do punktu 26 – wolne wnioski.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

- Radny Korowicki poruszył temat przystanków MKS na ulicy Słowiczyńskiej, zapytał o to czy jest szansa, że zostaną postawione.

Radny zapytał też dyrektor Biblioteki o zakres prac już wykonanych.

- Z-ca Burmistrza odpowiedział, ze do końca kwietnia zostaną wymienione najbardziej zniszczone przystanki.

- Dyrektor Biblioteki odpowiedziała, że jeden budynek został już prawie ukończony, zostało zamontowanie opraw elektrycznych, trzeba jeszcze wylać posadzkę żywiczną i można będzie się przenosić. Dyrektor zaprosiła wszystkich do obejrzenia.

- Radny Berski poruszył temat Drogi krajowej Nr 19, zapytał o to czy jest możliwość ściągnięcia kogoś z dyrekcji na komisję. Radny powiedział, że jest sporo pytań dotyczących tej drogi, m.in. czy zostanie ścięte drzewo, które bardzo ogranicza widoczność przy wyjeździe spod hali w lewą stronę, czy doczekamy się remontu barierek.

- Z-ca Burmistrza odpowiedział, że jeśli chodzi o barierki to według kierownika regionu część z nich ma być wymieniona na nowe. Burmistrz dodał, że jeśli chodzi o drzewa to miały być wycięte. Burmistrz dodał, że postaramy się zaprosić kogoś z przedstawicieli GDDKiA na najbliższą komisję.

- Radny Roszczenko zapytał o to, czy już wiadomo coś czy powstanie w Siemiatyczach prywatne przedszkole na które zabezpieczane były środki w budżecie?

- Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeszcze nic nie wiadomo, mają czas do września.

Do punktu 27 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta w dniu 29 marca 2017 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 15:00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Monika Mazur                                                                  

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2017-05-09

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-09-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-05-09