Protokół Nr XXV/08

Numer XXV/08
Data wydania 2008-11-19

Protokół Nr XXV/08
Z obrad XXV sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 19 listopada 2008 roku

Obrady XXV sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00 zakończyły zaś o godzinie 13:25.

W obradach XXV sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 13, według załączonej do protokołu listy obecności.

Radni obecni na XXV sesji:

1. Witold Berski
2. Rafał Burakowski
3. Franciszek Drewulski
4. Mariusz Gocał
5. Aleksander Jakowiuk
6. Mirosław Kobus
7. Antoni Kosieradzki
8. Andrzej Miazio
9. Jerzy Górski
10. Krzysztof Osmólski
11. Bogdan Raczyński
12. Krzysztof Szyszko
13. Krzysztof Wieczorek

Radni nieobecni na XXV sesji:

1. Eugeniusz Mudel
2. Agnieszka Sitarska

W obradach XXV sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

1. Zbigniew Jan Radomski -Burmistrz Miasta Siemiatycze
2. Stanisław W. Fleks - Zastępca Burmistrza Miasta
3. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
4. Danuta Jaszczołt - Skarbnik Miasta
5. Marek Malinowski - korespondent Głosu Siemiatycz
6. Agnieszka Bolewska - przedstawicielka Katolickiego Radia Podlasia

Do punktu 1 - otwarcie obrad

Obrad XXV sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 19 listopada 2008 r. otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Krzysztof Osmólski, który na wstępie powitał wszystkich przybyłych na XXV sesję Rady Miasta. Stwierdził, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, gdyż zaistniała potrzeba podjęcia uchwały, która została wszystkim radnym dostarczona.

Do punktu 2 - przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady stwierdził w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XXV sesji radni otrzymali przed sesją wraz z projektem uchwały w sprawie 19 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Miasta Siemiatycze do "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Radny Osmólski zwrócił się do radnych z pytaniem, czy zgłaszają jakieś uwagi i poprawki do zaproponowanego porządku. Wiceprzewodniczący poinformował również radnych, że proponuje uzupełnienie porządku obrad XXV sesji o punkt podobny do tego, który był na poprzedniej sesji a dot. podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, gdyż pojawiły się w poprzedniej uchwale pewne nieprawidłowości formalno-prawne. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził również, że radni otrzymali również w dniu dzisiejszym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i punkt ten został ujęty w porządku obrad za jego zgodą, jednak radni nie zapoznali się dokładnie z tą sprawą i proponują zdjąć ten punkt z obrad dzisiejszej sesji i przełożyć go na kolejna sesję, aby mieć więcej czasu na zapoznanie się z tymi sprawami. Radny Osmólski dodał, że na przyszłość prosi, aby radnym wcześniej dostarczać materiały, aby był czas na zapoznanie się z nimi, podkreślił, że trzeba nawzajem się szanować i razem wszystkie materiały dostarczać radnym. Radny Osmólski podkreślił także w swojej wypowiedzi, że z rozmowy z Panem Burmistrzem wynikała, że to punkt dot. podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie ul. Żwirki i Wigury jest powodem dzisiejszych obrad Rady Miasta.
Innych uwag do proponowanego porządku obrad XXV sesji radni nie wnieśli.
W dalszej części realizacji tego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zaproponował radnym przegłosowanie zdjęcia z porządku obrad XXV sesji punktu 5 dot. podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta - na 13 radnych biorących udział w obradach XXV sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za zdjęciem z proponowanego porządku obrad punktu 5 głosowało 8 radnych, przeciwko było 3 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych.
Następnie Wiceprzewodniczący Osmólski zaproponował umieszczenie w miejsce zdjętego z porządku obrad punktu 5 uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach porządku obrad punktu 5 . Radni przez aklamację przyjęli przyjęli prozycję Wiceprzewodniczącego Rady w tej kwestii.
Ostatecznie radni przyjęli 11 głosami za, przy 1 przeciwko i 1 wstrzymującym się cały porządek obrad XXV sesji z przyjętymi poprawkami, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miasta.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Siemiatycze do "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011";.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 - przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta

Wiceprzewodniczący Rady poinformował radnych, że protokół z XXIV sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do nich uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 - interpelacje i zapytania radnych

W punkcie interpelacje i zapytania radnych radni głos zabrali:

-Radny Antoni Kosieradzki stwierdził, że w imieniu sąsiadów z ul. bez nazwy przylegającej do ul. 11 Listopada, a kończącej się w ul. A.Jabłoniowej chciałby poprosić o nadanie tej ulicy nazwy oraz nadanie numerów domów.

Do punktu 5 - podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

Radni uwag i pytań w tej kwestii nie wnieśli , w zarządzonym przez Wiceprzewodniczącego Rady nad podjęciem uchwały sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, na 13 radnych biorących udział w obradach XXV sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

/Uchwała Nr XXV/119/08 w załączeniu/

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Siemiatycze do "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Burmistrz Radomski zabierając głos w tym punkcie stwierdził, że jak zapewne wszyscy radni wiedzą ze środków masowego przekazu w najbliższym czasie realizowana będzie na terenie naszego kraju budowa dróg lokalnych tzw. schetynówek. Burmistrz Radomski powiedział, że na woj. podlaskie jest do wykorzystania kwota 61 milionów zł i dobrze byłoby, aby nasze miasto do tego przystąpiło. Burmistrz podkreślił, że termin zgłaszania wniosków upływa 21 listopada br, dodał, że aby zgłosić taki wniosek musi zostać podjęta przez Radę uchwała intencyjna, w której zostaną zagwarantowane środki w budżecie miasta na ten cel. Burmistrz Radomski stwierdził również w swojej wypowiedzi, że wartość tego zadania to 220.000 zł, podkreślił, że w projekcie uchwały dostarczonym radnym została wpisana ul. Żwirki i Wigury, odnosząc się do kwestii tego, dlaczego akurat ta uchwała stwierdził, że ulica ta jest łącznikiem drogi krajowej z drogą powiatową, a przy ocenie wniosków, brane jest pod uwagę połączenie dróg lokalnych.

-Skarbnik Miasta zabierając głos w tym punkcie stwierdziła, że w związku z treścią tej uchwały cały czas trwają negocjacje od MSWiA po RIO. Skarbnik Miasta dodała, że wcześniej była mowa o tym, że należy to ująć w planie inwestycyjnym na 2009 r. ze wskazaniem źródeł finansowania. Skarbnik podkreśliła także w swojej wypowiedzi, że ostatecznie Urząd otrzymał pismo od Wojewody, w którym wyjaśnia, że istnieje potrzeba podjęcia przez Radę uchwały intencyjnej w tej sprawie, która zagwarantuje środki finansowe w budżecie na 2009 r. w wysokości 220.000 zł na realizację inwestycji pt. "Poprawa systemu komunikacji w mieście poprzez remont. ul. Żwirki i Wigury, łącznika drogi krajowej nr 19 z drogą powiatową ul. T. Kościuszki". Skarbnik Miasta podkreśliła także, iż § 2 tego projektu uchwały zawiera zapis, iż w przypadku nie uzyskania dofinansowania tego zadania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 miasto zrezygnuje z jego realizacji.

W dyskusji na ten temat głos zabrali:

- Radny Krzysztof Szyszko stwierdził, że powszechnie znana jest opinia, że ubiegając się o środki należy pisać wnioski na większe kwoty i czy w tym przypadku nie byłoby celowe wpisać kilka nazw dróg, bo jeśli wpiszemy 3 ulice, to może na 1 dostaniemy środki.

-Burmistrz Radomski odnosząc się do tej wypowiedzi radnego Szyszki stwierdził, że jest to za krótki okres czasu, a przecież przygotować trzeba dokumentację techniczną. Burmistrz Radomski podkreślił, że były tylko 2 tygodnie na uzyskanie uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg i Powiatem, a to nie są proste sprawy. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi podkreślił również, iż nie mamy przygotowanych dokumentacji technicznych na inne miejskie ulice np. na ul. Pałacową i po prostu technicznie nie jesteśmy przygotowani na to, aby taki wniosek został złożony.

-Wiceprzewodniczący Osmólski zabierając głos w tym tej dyskusji stwierdził, że troska radnego Szyszki jest słuszna. Radny Osmólski zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta jaka jest szansa powodzenia tego wniosku.

- Radny Krzysztof Wieczorek stwierdził, że szanse się nie sprawdzają.

-Burmistrz Radomski odnosząc się do wypowiedzi radnego Wieczorka stwierdził, że szanse się sprawdzają, np. na osiedlu Muszkowie, ale radny Wieczorek tego nie widzi.

Radni innych uwag i pytań w tej kwestii nie wnieśli , w zarządzonym przez Wiceprzewodniczącego Rady nad podjęciem uchwały sprawie przystąpienia Miasta Siemiatycze do "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" na 13 radnych biorących udział w obradach XXV sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

/Uchwała Nr XXV/120/08 w załączeniu/

Do punktu 7 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Burmistrz Radomski odnosząc się do interpelacji zgłoszonej przez radnego Kosieradzkiego stwierdził, że traktuje to jako wniosek do Przewodniczącego Rady, gdyż to Rada Miasta nadaje nazwy ulic na terenie miasta, po wcześniejszym zaopiniowaniu wniosku przez Komisje Rady.

Do punktu 8 - wolne wnioski

Wiceprzewodniczący Rady zapoznał radnych z analizą oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta - Zbigniewa Radomskiego i Przewodniczącej Rady Miasta - Agnieszki Sitarskiej, która przesłana została przez Wojewodę Podlaskiego.

Do punktu 9 - zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXV sesji Rady Miasta w dniu 19 listopada 2008 r. Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 13:25.

Na tym protokół zakończono.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Wiceprzewodniczący Rady Miasta
K. Andruszkiewicz Krzysztof Osmólski

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2009-01-12

Wprowadzający: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06