Protokół Nr XXV/16

Numer XXV/16
Data wydania 2016-12-09

Protokół Nr XXV/16

z obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Siemiatycze,

która odbyła się w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta

w dniu 9 grudnia 2016 roku

Obrady XXV sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 14:30, zakończyły zaś o godzinie 14:50.

W obradach XXV sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 11, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).
Radni obecni na XXV sesji:

 1. Witold Berski
 2. Marek Bogucki
 3. Rafał Burakowski
 4. Melania Grygoruk
 5. Jan Hyndza
 6. Jerzy Korowicki
 7. Antoni Kosieradzki
 8. Walentyna Kożuchowska
 9. Łukasz Rybałtowski
 10. Roman Zdrojewski
 11. Agnieszka Monika Zalewska

Radni nieobecni na XXIII sesji:

 1. Katarzyna Jarocka
 2. Paweł Onieszczuk
 3. Jerzy Roszczenko
 4. Igor Śnieżko

W obradach XXV sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

1)      Piotr Siniakowicz – Burmistrza Miasta
2)      Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza
3)      Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
4)      Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XXV sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 3 listopada 2016 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XXV sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2). Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXV sesji,  na 11 radnych biorących udział w obradach XXV sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XXV sesji przedstawia się następująco:

1)      otwarcie obrad,
2)      przyjęcie porządku obrad,
3)      podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum lokalnym,
4)      wolne wnioski.
5)      zakończenie obrad.

Do punktu 3 – podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum lokalnym.

Przewodnicząca Rady poprosiła Burmistrza o zabranie głosu.

- Burmistrz powiedział, że sąd zlecił dla Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzenie referendum w sprawie budowy lotniska w naszym województwie.
- Sekretarz dodała, że Kodeks Wyborczy reguluje w ten sposób, że tam gdzie przebywa 15 wyborców gmina ma obowiązek zorganizować obwód głosowania. Kalendarz wyborczy zobowiązuje do podjęcia uchwały w krótkim trybie.

Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum lokalnym, na 11 radnych biorących udział w obradach XXV sesji, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXV/153/16 stanowi Załącznik Nr 3

Do punktu 4 – wolne wnioski.

Radni zgłosili następujące wnioski:

- Radny Kosieradzki, zapytał o to czy obwody do referendum będą się pokrywały z obwodami wyborczymi?
- Sekretarz odpowiedziała, że stałe obwody ustalone są na stałe, chyba, że nastąpi korekta, w momencie powstania nowej ulicy.
- Radny Kosieradzki zapytał o to w jakich godzinach odbędzie się referendum?
- Sekretarz odpowiedziała, że od 7:00 do 20:00.
- Radny Berski zapytał o „19”, zapytał o to czy remonty zostały już zakończone, powiedział, że droga jest w kiepskim stanie są duże koleiny i na przejściach dla pieszych są duże kałuże, są też duże wyrwy na rondzie. Radny dodał, że dziury zostały załatane, ale za kilka dni będzie to samo.
- Burmistrz odpowiedział, że GDDKiA nie informuje Miasta o pracach jakie będą wykonywane.
- Radna Kożuchowska zaproponowała, żeby na 20 grudnia na godz. 13:00 zwołać komisję łączoną m.in. w sprawie budżetu.
- Burmistrz zaproponował, żeby komisja odbyła się o godz. 15:00.
- Radny Burakowski poruszył temat śniadań w szkole, powiedział, że jest to dobry pomysł, ale panie kucharki mają dużo więcej pracy w związku z tym, radny zapytał, czy jest możliwość przyznania tym paniom podwyżek?
- Burmistrz powiedział, że panie z obsługi od trzech lat dostają podwyżki. Burmistrz dodał, ze rozmawiał też z dyrektorami szkół i obsługa miała dostawać około 3% podwyżki rocznie. Te śniadania miały się same finansować. Burmistrz dodał, że być może uda się dać jakąś pomoc w formie stażystów. Jeśli damy podwyżki to we wszystkich szkołach, być może uda się znaleźć jakieś środki na te podwyżki, ale trzeba to jeszcze przeliczyć.
- Radny Korowicki powiedział, że Burmistrz zobowiązała się do poniedziałku postawić kosz na ulicy Spacerowej (przy tamie).
- Burmistrz powiedział, że przed chwilą otrzymał informację od pracownika że koszt był postawiony w poniedziałek.

Do punktu 5 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXV sesji Rady Miasta w dniu 9 grudnia 2016 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 14:50.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

Monika Mazur                                                                     Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2017-01-10

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-01-10