Protokół Nr XXVI/08

Numer XXVI/08
Data wydania 2008-11-21

Protokół Nr XXVI/08
Z obrad XXVI sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 21 listopada 2008 roku

Obrady XXVI sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 14:45 zakończyły zaś o godzinie 14:55.

W obradach XXVI sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 12, według załączonej do protokołu listy obecności.

Radni obecni na XXVI sesji:

1. Witold Berski
2. Rafał Burakowski
3. Franciszek Drewulski
4. Mariusz Gocał
5. Aleksander Jakowiuk
6. Antoni Kosieradzki
7. Andrzej Miazio
8. Jerzy Górski
9. Krzysztof Osmólski
10. Bogdan Raczyński
11. Krzysztof Szyszko
12. Krzysztof Wieczorek

Radni nieobecni na XXVI sesji:

1. Eugeniusz Mudel
2. Agnieszka Sitarska
3. Mirosław Kobus

W obradach XXVI sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

1. Zbigniew Jan Radomski -Burmistrz Miasta Siemiatycze
2. Stanisław W. Fleks - Zastępca Burmistrza Miasta
3. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
4. Danuta Jaszczołt Skarbnik Miasta

Do punktu 1 - otwarcie obrad

Obrad XXVI sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21 listopada 2008 r. otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Krzysztof Osmólski, który na wstępie powitał wszystkich na XXVI, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Stwierdził, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, aby podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta.

Do punktu 2 - przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady stwierdził w tym punkcie, proponuje, aby porządek obrad XXVI sesji w dniu 21 listopada 2008 r. przyjęty został w sposób następujący:

1.Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porzadku obrad.
3. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budzeie miasta na 2008 r.
4. Zamknięcie obrad.

Innych uwag do zaproponowanego porządku obrad XXVI sesji radni nie wnieśli.. Przewodniczacy Rady poddał następnie pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XXVI sesji, który został przyjęty 12 głosami za.

Do punktu 3 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.

O przedstawienie projektu uchwały w tej sprawie poproszona została Skarbnik Miasta, która w swojej wypowiedzi stwierdziła, że projekt zmian, który został przedstawiony radnym zakłada zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 161.320 zł z czego - 20.000 zł to dotacja celowa przeznaczona na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie miasta Siemiatycze przekazana przez Zarząd Województwa Podlaskiego, 10.000 zł z tytułu opłaty adiacenskiej. Skarbnik Miasta dodała, że 131.320 zł to dofinansowanie projektu "Radosny Przedszkolak" w roku 2008 objętego wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego . Środki pochodzące z EFS wynoszą 113.907 zł, a z funduszu krajowego 17.413 zł. Jeśli chodzi o zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 66.200 zł to 60.000 zł stanowi rezerwa ogólna oraz dotacje podmiotowe: dla Przedszkola Nr 3 9.000 zł i dla Przedszkola Nr 5 6.000 zł oraz wydatki na pozostałą działalność w oświacie 1.200 zł. Ustosunkowując się do kwestii Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 227.520 zł Pani Skarbnik stwierdziła, że 20.000 zł proponuje się na wykonanie części nawierzchni żwirowej na drodze gruntowej Walendziuki - wysypisko, o 30.000 zł zwiększa się dotację dla Przedszkola Nr 1 w związku z koniecznością utworzenia dodatkowej grupy przedszkolnej - 15.000 zł oraz na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną w związku z odejściem na emeryturę pracownicy tej placówki - 15.000 zł, a 132.520 zł są to wydatki związane z realizacją projektu w roku 2008 pn. "Radosny Przedszkolak". W tej części swojej wypowiedzi Skarbnik Miasta zwróciła także uwagę radnych na fakt braku środków na utrzymanie czystości w mieście, a szczególnie na wywóz nieczystości. Pani Jaszczołt stwierdziła, że w 2007 r. na oczyszczanie miasta wydano kwotę 114.000 zł, a za 10-mcy tego roku jest to już kwota 111,530 zł. Pani Skarbnik dodała, że średni koszt wywozu koszy na terenie miasta wyniósł 2.600 zł, a w 2008 r. ten koszt to 4.8000 zł. Pani Skarbnik zaproponowała, aby na ten cel przeznaczyć w budżecie 30.000 zł, które pozostały z rezerwy budżetowej. Skarbnik Miasta zaproponowała także przeznaczenie 45.000 zł to dotacja na remont sakralnych obiektów zabytkowych, z czego 30.000 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. WNMP w Siemiatyczach na remont elewacji zewnętrznej oraz 15.000 zł dla Parafii Prawosławnej pw. Piotra i Pawła w Siemiatyczach na remont zabytkowego parkanu.

W dyskusji w tej sprawie głos zabrali:

- Radny Bogdan Raczyński zabierając głos zaproponował wprowadzenie zmiany do tej uchwały polegającej na zmianie w pkt. 3 a dotyczącej dotacji na remont sakralnych obiektów zabytkowych i proponuje aby 10.000 zł przekazać dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. WNMP w Siemiatyczach na remont elewacji zewnętrznej oraz 5.000 zł dla Parafii Prawosławnej pw. Piotra i Pawła w Siemiatyczach na remont zabytkowego parkanu. Radny Raczyński zaproponował również, aby pozostałą kwotę 30.000 zł zlecić do rozdysponowania dla Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury na zwalczanie narkomanii.

-Radny Aleksander Jakowiuk zabierając głos stwierdził, że jest przeciwnego zdania i proponuje nadal te kwotę w całości pozostawić dla remont obiektów zabytkowych jakimi są nasze świątynie. Radny Jakowiuk stwierdził, że są one wizytówką naszego miasta.

-Skarbnik Miasta zabierając głos stwierdziła, że zastanawia się, czy głosowanie nad wnioskiem radnego Raczyńskiego jest możliwe technicznie.

-Zastępca Burmistrza Miasta - Stanisław Fleks odnosząc do propozycji zgłoszonej przez radnego Raczyńskiego stwierdził, że Komisja Rady nie może dysponować tymi środkami.

-Radny Krzysztof Wieczorek stwierdził, że Komisja Rady może zaproponować.

-Skarbnik Miasta stwierdziła, że może więc na dzień dzisiejszy te 30.000 zł pozostanie w rezerwie do rozdysponowania w czasie późniejszym.

-Radny Raczyński stwierdził, że proponuje więc aby te 30.000 zł pozostawić nadal w rezerwie, a radni na posiedzeniu Komisji Oświaty zdecydują na jaki cel te pieniądze przeznaczyć.

W zarządzonym przez Wiceprzewodniczącego Rady głosowaniu nad wnioskiem radnego Raczyńskiego udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem tego wniosku głosowało 6 radnych, przeciwko było 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Radni uwag i pytań w tej kwestii nie wnieśli, a w zarządzonym przez Wiceprzewodniczącego Rady nad podjęciem uchwały sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r, na 12 radnych biorących udział w obradach XXVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciwko było 4 radnych.

/Uchwała Nr XXVI/121/08 w załączeniu/

Do punktu 4 - zamknięcie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta w dniu 21 listopada 2008 r. Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 14:55.

Na tym protokół zakończono.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Wiceprzewodniczący Rady Miasta
K. Andruszkiewicz Krzysztof Osmólski

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2009-01-12

Wprowadzający: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06