Protokół Nr XXVI/16

Numer XXVI/16
Data wydania 2016-12-20

Protokół Nr XXVI/16

z obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 20 grudnia 2016 roku

 

Obrady XXVI sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 15:00, zakończyły zaś o godzinie 15:05.

W obradach XXVI sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 10, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).

Radni obecni na XXVI sesji:

 1. Witold Berski
 2. Rafał Burakowski
 3. Jerzy Korowicki
 4. Antoni Kosieradzki
 5. Walentyna Kożuchowska
 6. Paweł Onieszczuk
 7. Jerzy Roszczenko
 8. Łukasz Rybałtowski
 9. Igor Śnieżko
 10. Agnieszka Monika Zalewska

Radni nieobecni na XXVI sesji:

 1. Marek Bogucki
 2. Melania Grygoruk
 3. Jan Hyndza
 4. Katarzyna Jarocka
 5. Roman Zdrojewski

W obradach XXVI sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

1)      Piotr Siniakowicz – Burmistrza Miasta

2)      Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza

3)      Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta

4)      Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XXVI sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 20 grudnia 2016 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XXVI sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, przedstawiła porządek obrad i zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXVI sesji,  na 10 radnych biorących udział w obradach XXVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XXVI sesji przedstawia się następująco:

1)      otwarcie obrad,

2)      przyjęcie porządku obrad,

3)      podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

4)      zakończenie obrad.

Do punktu 3 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

- Burmistrz powiedział, że są oficjalne wyniki naboru do Projektu w sprawie zieleni i Miasto znalazło się na 23 miejscu, a tylko 7 miast dostało dofinansowanie (duże miasta typu Warszawa). Burmistrz dodał, że można składać po raz kolejny wnioski (drugi nabór jest do 30 grudnia) i chcemy skorzystać stąd potrzeba podjęcia uchwała Rady Miasta w tej sprawie.

Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla Osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, na 10 radnych biorących udział w obradach XXVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXVI/154/16 stanowi Załącznik Nr 3

Do punktu 4 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXVI sesji Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2016 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 15:05.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                                                                    Przewodniczący Rady Miasta
Monika Mazur                                                                     Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2017-03-07

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-03-07