Protokół Nr XXVII/08

Numer XXVII/08
Data wydania 2008-12-30

Protokół Nr XXVII/08
Z obrad XXVII sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 30 grudnia 2008 roku

Obrady XXVII sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:30 zakończyły zaś o godzinie 14:30.

W obradach XXVII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 13, według załączonej do protokołu listy obecności.

Radni obecni na XXVII sesji:

1. Witold Berski
2. Rafał Burakowski
3. Franciszek Drewulski
4. Aleksander Jakowiuk
5. Antoni Kosieradzki
6. Andrzej Miazio
7. Jerzy Górski
8. Eugeniusz Mudel
9. Agnieszka Sitarska
10. Krzysztof Osmólski
11. Bogdan Raczyński
12. Krzysztof Szyszko
13. Krzysztof Wieczorek

Radni nieobecni na XXVII sesji:

1. Mariusz Gocał
2. Mirosław Kobus

W obradach XXVII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

1. Zbigniew Jan Radomski -Burmistrz Miasta Siemiatycze
2. Stanisław W. Fleks - Zastępca Burmistrza Miasta
3. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
4. Danuta Jaszczołt - Skarbnik Miasta
5. Janusz Majer - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
6. Teresa Nazarewicz - Prezes Zarządu Mienia Komunalnego
7. Jolanta Sidorowicz - Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
8. Ewa Romaniuk - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
9. Andrzej Ryński - Komendant Powiatowy Policji
10. Jan Snycerski - Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz
11. Tadeusz Soroczyński - Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 8
12. Marek Malinowski - korespondent Głosu Siemiatycz

Do punktu 1 - otwarcie obrad

Obrad XXVII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 grudnia 2008 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta - Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XXVII, ostatnią w roku 2008 sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 - przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Rady stwierdziła w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XXVII sesji radni otrzymali wcześniej. Przewodnicząca zawróciła się do radnych z pytaniem, czy chcieliby zgłosić inne zmiany do zaproponowanego porządku. Radni nie zgłosili innych poprawek do proponowanego porządku obrad XXVII sesji, a ona sama zaproponowała uzupełnienie porządku obrad o punkt dot. podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Radni jednogłośnie przyjęli propozycję uzupełnienia porządku obrad XXVII sesji o w/w punkt.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XXVII sesji Rady w dniu 30 grudnia 2008 r. wraz z przyjętą poprawką - na 13 radnych biorących udział w obradach XXVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.

Przyjęty porządek obrad XXVII sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXV, XXVI sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Siemiatycze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 - przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Miasta

Przewodniczący Rady poinformowała radnych, że protokoły z XXV i XXVI sesji Rady Miasta wyłożone są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do nich uwagi i poprawki to uzna się je za przyjęte.

Do punktu 4 - sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami

Sprawozdanie z pracy w okresie wakacyjnym złożył Burmistrz Miasta - Zbigniew Radomski. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do punktu 5 - interpelacje i zapytania radnych

Radni zgłosili podczas XXVII sesji następujące interpelacje:

- Radny Eugeniusz Mudel zabierając głos stwierdził, że słuchając sprawozdania Pana Burmistrza z pracy między sesjami można wywnioskować, że pojawił się promyk nadziei, że jednak w końcu hala w naszym mieście powstanie. Radny Mudel dodał, że Pan Burmistrz jednak nie sprecyzował skąd środki na budowę hali będą pochodzić, bo jeśli już w styczniu przyszłego roku ma być ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji, to z czego to będzie finansowane. Radny Mudel w swojej wypowiedzi stwierdził także, że w swoim sprawozdaniu Burmistrz Radomski powiedział, że miasto złożyło również wniosek na zmianę pokrycia dachu budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1. Radny Mudel dodał, że ma informację, że wniosek ten został negatywnie rozpatrzony i że na ten dach nie otrzymamy żadnych dotacji. Radny Mudel zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza, czy coś wie na ten temat, a jeśli ma błędną informację, to kiedy ten wniosek będzie rozpatrzony.

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały również zapoznali się dokładnie przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy w tej chwili zachodzi jeszcze potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni odpowiedzieli, że nie ma takiej potrzeby.

Jedynie Rady Jerzy Górski zabrał głos w tym punkcie i stwierdził, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego radni podjęli decyzję o zakupie nowego samochodu służbowego dla Pana Burmistrza, bo w tej chwili samochody są tańsze i dodatkowo są większe upusty.

Radni innych uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

/Uchwała Nr XXVII/ 122/08 w załączeniu/

Do punktu 7 - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Siemiatycze

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały również zapoznali się dokładnie przed sesją. Przewodnicząca Rady stwierdziła również, że wpłynęła do niej propozycja nadania nazwy tej ulicy imieniem Franciszka Miłkowskiego. Zwróciła się z pytaniem do radnych, czy są inne propozycje. Innych propozycji nazwy ulicy radni nie zgłosili, a Radny Franciszek Drewulski pokrótce przedstawił wszystkim sylwetkę Pana Franciszka Miłkowskiego
Zwróciła się z pytaniem, czy w tej chwili zachodzi jeszcze potrzeba omówienia tego projektu uchwały. Radni odpowiedzieli, że nie ma takiej potrzeby.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania ulicy na terenie Miasta Siemiatycze, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

/Uchwała Nr XXVII/ 123/08 w załączeniu/

Do punktu 8 - podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały również zapoznali się dokładnie przed sesją. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Pan Burmistrz zaproponował do składu tej komisji 3 osoby z Urzędu Miasta tj. Panią Grażynę Berską - jako Przewodniczącą Komisji, Pana Stanisława Waldemara Fleks - Zastępcę Przewodniczącego oraz Pana Marka Bobla. Przewodnicząca dodała, że do składu tej komisji należy też powołać 2 radnych, zaproponowała, aby byli to radni Franciszek Drewuslki i Krzysztof Osmólski. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

/Uchwała Nr XXVII/ 124/08 w załączeniu/

Do punktu 9 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Burmistrz Radomski zabierając glos pogratulował na wstępie Radzie decyzji nadania ulicy imienia Franciszka Miłkowskiego. Burmistrz stwierdził, że Pan Miłkowski był osobą, z którą najdłużej współpracował, wspólnie tworzyli Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz w latach 70-tych i bardzo dobrze się stało, że o nim pamiętamy i to jego imieniem nadano nazwę ulicy na terenie naszego miasta.

Burmistrz Radomski odpowiadając na interpelacje i zapytania radnych stwierdził m.in.:

- odpowiadając na interpelację radnego Eugeniusza Mudla stwierdził, że jeśli chodzi o finansowanie budowy tej hali to ta decyzja została podjęta i jest wpisana w projekcie budżetu na 2009 r. Pan Burmistrz dodał, że z chwilą rozstrzygnięcia przetargu będziemy ubiegać się o środki z Toto Lotka tj. o środki ministerialne. Burmistrz podkreślił, że na dziś mamy 900.000 zł już przeznaczonych na ten cel jeszcze w roku ubiegłym i 33% możemy uzyskać . Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi stwierdziła także, że dobrze się stało, że ta inwestycja się trochę odwlekła w czasie, bo po pierwsze 2 lata temu inwestycja kosztowałaby 9 milionów 500 tys zł, a w tej chwili po przeliczeniu na bieżąco kosztorysów jest o 1 milion tańsza. Burmistrz dodał, że jest również kryzys, który szczególnie dotknął branżę budowlaną, stwierdził także, że jest po rozmowach z niektórymi wykonawcami i liczy że ta inwestycja będzie naprawdę tańsza w granicach 2 milionów złotych w stosunku do tego co było 3 lata temu, a więc do prawie 10 milionów złotych jakie w 2 przetargach były uzyskiwane. W swojej wypowiedzi Burmistrz Radomski stwierdził następnie, że z chwilą rozstrzygnięcia przetargu, a więc określenia ceny i wartości tej inwestycji wystąpi z wnioskiem i dlatego tak się mocno spieszą, aby ten przetarg rozstrzygnąć jeszcze w miesiącu w styczniu i chcą aby budżet miasta był uchwalony już w miesiącu styczniu, lub na początku lutego, dlatego że potrzebna jest uchwała Rady Miasta, że Rada podejmuje taką decyzję o budowie hali i że akceptuje budowe tej hali widowiskowo-sportowej w Siemiatyczach. Burmistrz dodał, że chciałby powiedzieć radnym, że 2 kwietnia 2009 r. na sejmiku woj. podlaskiego ta kwota zostanie zaklepana, stwierdził, że taką ma obietnicę, że te 33% zostanie przyznane dla naszego miasta ze środków ministerialnych. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi stwierdził, że są jeszcze możliwości, też chyba do zaakceptowania, że uzyskamy z Funduszu Osób Niepełnosprawnych pieniądze na częściowe wyposażenie i częściowe roboty budowlane budowy tej hali. Burmistrz podkreślił w swojej wypowiedzi, że to nie znaczy, że nie możemy się ubiegać ponownie o dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, dodał, że w III kwartale 2009 r. będzie można się ubiegać o te środki i taka możliwość istnieje. Burmistrz na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdził, że taką ryzykowną decyzję trzeba będzie podjąć i on taką decyzję podjął umieszczając to w projekcie budżetu miasta na 2009 r. a do Radnych będzie należała sprawa przyjęcia tego i jeśli Wysoka Rada tą propozycje przyjmie to inwestycja ta będzie realizowana. Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz Radomski zwrócił się do radnego Mudla z pytaniem, czy przedstawione wyjaśnienia są wystarczające.

Radny Mudel odpowiedział, że tak.

W dalszej części swojej wypowiedzi Burmistrz Radomski odniósł się do innej kwestii poruszonej przez radnego Mudla, a mianowicie o negatywnym rozpatrzeniu wniosku na remont dachu na Gimnazjum Nr 1. Burmistrz Radomski stwierdził, że oficjalnych widomości w tej sprawie nie ma, stwierdził, że jeśli nie przyznano tych środków, to będą się starali te środki uzyskać z innego programu na realizację tej inwestycji. Burmistrz Radomski dodał, że jego zdaniem przy budowie hali sportowej myśli, że i ta sprawa zostanie załatwiona. Burmistrz Radomski stwierdził, że chce także powiedzieć, iż już w tej chwili poważni wykonawcy pytają, kiedy będzie ogłoszony przetarg na budowę hali, dodał, że miał już także spotkanie z poważnym inwestorem , który w tej chwili realizuje budowę strażnicy w Mielniku, który uważa, że w tej chwili jest taki czas, że nasze miasto zyska, jeśli chodzi o oszczędność środków finansowych. Pan Burmistrz podkreślił, że teraz będzie od radnych zależało i jeśli w najbliższym czasie dojdzie do uchwalenia budżetu na 2009 r. i jeśli Rada zaakceptuje budowę tej hali to przystąpimy do realizacji. Burmistrz stwierdził również w swojej wypowiedzi, że wysokość tej dotacji, te 33% to nie jest od wartości kosztorysowej, która tutaj figuruje, ale od wartości realnej tj. wygranego przetargu, a więc musi być wcześniej przetarg, żeby uzyskać pieniądze, bez ogłoszenia przetargu nikt pieniędzy nie da.

Do punktu 10 - wolne wnioski

W wolnych wnioskach głos zabrali:

-Radny Krzysztof Osmólski - zabierając głos w swojej wypowiedzi zwrócił się do Prezesa PK Spółka z o.o Pana Janusza Majera i podziękował mu za ulicę Moniuszki. Radny Osmólski w swojej wypowiedzi powrócił do sprawy zaproszenia Pana Majera na posiedzenie Komisji Rady i pisma, które Pan Majer wystosował do Komisji. Radny Osmólski stwierdził, że Prezes Majer odpisał grzecznie, ale olał radnych, dodał, że radni ponownie zaproszą Pana Prezesa na posiedzenie Komisji i będą chcieli z nim porozmawiać. Radny Osmólski w swojej wypowiedzi stwierdził także, że Pan Prezes Majer obiecał informacje na temat stawek na ciepło i czy dziś może na ten temat coś powiedzieć.

- Prezes Majer odnosząc się do wypowiedzi radnego Osmólskiego stwierdził, że na piśmie odpowie na ten temat.

-Radny Franciszek Drewulski zwrócił się z pytaniem dot. miejskiej komunikacji, zapytał jak przebiegają rozmowy z Dyr. PKS w kwestii dodatkowych kursów.

- Przewodnicząca Rady poinformowała również, że w sprawie uruchomienia dodatkowego kursu MKS wpłynęło także pismo do Biura Rady od mieszkańców bloków przy ul. Kościuszki. Pani Sitarska dodała, że wychodząc naprzeciwko potrzeb mieszkańców prosiłaby o pozytywne załatwienie tej prośby.

Do punktu 11 - zakończenie obrad

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXVII sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2008 r. r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 14:30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Przewodniczący Rady Miasta
K. Andruszkiewicz Agnieszka Anna SitarskaPanie Przewodniczący, Wysoka


Tradycyjnie już w okresie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem organizowana jest sesja Rady by dokonać ostatecznych zmian w budżecie Miasta . Zanim, Rada przystąpi do debaty na ten temat, chciałbym krótko przedstawić sprawozdanie z ostatniego okresu.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami do Zakładu Energetycznego została przekazana dokumentacja techniczna, wykonana przez miasto na remont linii energetycznej w ulicy Bartosza Głowackiego. Jednocześnie, wyraziłem zgodę na przeniesienie na Zakład Energetyczny uzyskanego przez nas pozwolenia na budowę. Nawiązałem kontakt z firmą ELEKTRO-SILVER, która realizuje przebudowę, w sprawie jednoczesnego wykonania oświetlenia ulicznego na tym odcinku. Koszt jaki poniesie miasto z tego tytułu wyniesie 32 696 zł. Umowny termin zakończenia prac wyznaczono do 31 grudnia br.
Firma GRONTMIJ Sp. z o.o. z Poznania złożyła kompletną dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z projektem drogowym odbudowy nawierzchni w ulicach Świerkowej, Sosnowej i Górnej. Umowna wartość za opracowanie przedmiotowej dokumentacji w wysokości 183.000 zł została uregulowana. Jednocześnie z tytułu nieterminowego wykonania zadania zostały naliczone kary umowne w wysokości 14 823 zł. Dokumentacja jest przygotowana do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Jednak w chwili obecnej, wniosek o pozwolenie na budowę nie może zostać złożony z uwagi na konieczność ponownego przeprowadzenie postępowania środowiskowego. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku ulicy Ogrodowej, Sadowej, Anny Jabłonowskiej i pozostałych w tym rejonie ulic oraz osiedla Ciechanowieckie.
W związku z prawomocną decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi - ulicy Spacerowej i przygotowaną dokumentacją techniczną złożyłem wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę drogi z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wysokość odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi oraz koszt nabycia części nieruchomości która polega wykupowi wynoszą w sumie 475 691 zł.
Uprawomocniła się również decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi w ulicach: Ogrodowej, Sadowej, Anny Jabłonowskiej, Szpitalnej, Żeromskiego i Annopolskiej przystąpiono więc do przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargu na wycenę nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji. Z chwilą uprawomocnienia się decyzji Miasto Siemiatycze na mocy przepisów prawa stało się właścicielem gruntów przeznaczonych pod budowę ulic. Tym samym Urząd jest zobowiązany do wypłaty, byłym właścicielom, odszkodowania za przejęcie nieruchomości.
Na początku listopada zostało wznowione postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko projektowanej modernizacji węzła osadowego. Opublikowany został raport oddziaływania na środowisko. Na początku grudnia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach . Z chwilą uprawomocnienia się decyzji będę mógł wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Pani Przewodnicząca ! Wysoka Rado!

Obejmując funkcję Burmistrza Miasta Siemiatycze zapowiedziałem, że jednym z priorytetów mojej działalności będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych na planowane w naszym mieście przedsięwzięcia. By działania te miały charakter ciągły utworzyłem w Urzędzie Miasta zespół osób, które analizują na bieżąco możliwości pozyskiwania środków oraz opracowują wnioski i kompletują towarzyszącą dokumentację. W praktyce, składane przez miasto wnioski opracowywane są przez ten właśnie zespół.
W październiku złożyłem , do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , wniosek pt. "Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy synagogi w Siemiatyczach". Przedmiotem wniosku jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy byłej synagogi (obecnie obiektu miejskiej infrastruktury kultury) przy ul. Zaszkolnej 1 w Siemiatyczach. Siemiatycka synagoga wpisana jest do rejestru zabytków od 9 grudnia 1958 r. W wyniku realizacji zadania powstanie kompleksowa dokumentacja techniczna, wraz ze studium wykonalności, niezbędna do dalszego prowadzenia inwestycji budowlanej. Projekt Miasta Siemiatycze jest spójny z celem Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Rozwój Infrastruktury Kultury" i przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania, wpłynie na rozszerzenie i wzbogacenie oferty placówki zajmującej się działalnością kulturalną na terenie miasta. Kompleksowa dokumentacja techniczna, która powstanie umożliwi Miastu Siemiatycze aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w VI Osi Priorytetowej - Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 6.3 - Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Wartość projektu oszacowano na kwotę 250 000 zł , przy czym wkład finansowy Miasta wyniesie 35% wartości ogólnej czyli 87 500 zł.
W 2008 r. Miasto Siemiatycze złożyło 3 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
1. "Przebudowa ulic na osiedlu Muszkowie przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach" - całkowity koszt projektu 1 206 103 zł w tym kwota dotacji 504 176 zł, która stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych. Projekt uzyskał pozytywną opinię w procesie oceny merytorycznej oraz został rekomendowany do dofinansowania. Aktualnie oczekuję na podpisanie umowy o dofinansowanie.
2. "Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach" - całkowity koszt projektu 9 540 401 zł w tym kwota dotacji 5 247 220 zł. Wartość dofinansowania kształtuje się na poziomie 55% kosztów kwalifikowanych. Projekt przeszedł pomyślnie ocenę formalną oraz merytoryczną i znalazł się na 12 pozycji na liście rankingowej. Niezależnie od wyników konkursu jestem zwolennikiem rozpoczęcia już teraz budowy hali. Chciałbym w styczniu ogłosić przetarg na budowę. Nie ustanę w poszukiwaniu możliwości źródeł jej finansowania. Istnieje możliwość dofinansowania do 33 % wartości inwestycji ze środków Toto-lotka. Będzie można również złożyć ponownie wniosek o środki finansowe w kolejnym naborze wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego w III kwartale następnego roku.
3. Trzeci złożony wniosek to zmiana pokrycia dachu budynku Gimnazjum Publicznego nr 1 w Siemiatyczach - całkowity koszt projektu - 310 637 zł, w tym kwota dotacji 232 935 zł. Dofinansowanie stanowi 74,99 % wartości kosztów kwalifikowanych. Wniosek przeszedł ocenę formalną. Nie ma jeszcze wyników oceny merytorycznej.

Na ostatniej sesji Rady podjęta została decyzję o przystąpieniu do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i zgłoszeniu do programu ul. Żwirki i Wigury. Złożyłem stosowny wniosek do Wojewody Podlaskiego. Wartość zadania oszacowano na kwotę 219 tys. zł., z czego 50 % stanowi dotacja. Wniosek został wybrany do dofinansowania. W obecnej chwili oczekujemy na zatwierdzenie przez Ministerstwo Infrastruktury, listy projektów wybranych do dofinansowania przez Wojewodę.
Zakończona została budowa ulicy Obrońców Helu. Materiały do budowy tj. krawężniki i kostka brukowa zostały zakupione przez Urząd Miasta. Wykonawca Firma DIMEX otrzymała wynagrodzenie 30 500 zł brutto.
W ostatnich tygodniach kolejna ulica w centrum Miasta uzyskała nową nawierzchnię. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził remont ul. Grodzieńskiej w ramach którego odnowiona została nawierzchnia bitumiczna ulicy. Prace wykonywała firma MAKSBUD.
W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca utrzymania zimowego ulic miejskich. Na przetarg wpłynęły 2 oferty. Jako korzystniejsza została wybrana oferta firmy MAXI - Koparki Marcin Sawicki z Siemiatycz. Stawki godzinowe, ustalone w przetargu, w cenach netto to:
- godzina odśnieżania ulic 95 zł,
- posypywanie piaskiem - 120 zł,
- rozsypywanie mieszanki piasku z dodatkiem soli - 210 zł,
- rozsypywanie soli 400 zł.

Zakupiono 7 t masy bitumicznej na zimno za kwotę 4 700 zł która będzie wykorzystywana do remontów cząstkowych ulic w okresie zimowym.
Sezon jesieni to nie tylko okres przygotowań do zimy. Jest to również dogodna pora do nasadzeń drzew i krzewów. Z budżetu miasta zakupiono 660 szt. róż za kwotę 2000 zł, które zostały posadzone przy Placu Jana Pawła II.
Z końcem roku zwiększyło się zainteresowanie najemców wykupem mieszkań. W ostatnim okresie z zasobu mieszkaniowego miasta zostało sprzedanych na rzecz najemców 20 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 118 613 zł. Sprzedaży dokonano z zastosowaniem bonifikat od 80 do 90 % . W 10 przypadkach przychyliłem się do wniosków o rozłożenie należności na 3 raty roczne przy oprocentowaniu równym 50 % stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Lokale położone są przy ul. Konopnickiej, Świętojańskiej, Ciechanowieckiej i 2 przy 11 Listopada.
20 października odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Armii Krajowej, o powierzchni 7762 m2 . Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 200 000zł + 22% VAT. Przetarg wyłonił nabywcę, którym został Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, a osiągnięta cena to 202 000 zł + VAT. Akt notarialny sprzedaży nieruchomości podpisany został 14 listopada b.r.
Dwa ogłoszone przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. W pierwszym przypadku przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej przy ulicy 11 Listopada, o pow. 1044 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 45 000 zł + 22 % VAT. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ osoba dopuszczona do przetargu nie dała żadnego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
Drugi przetarg dotyczył sprzedaży udziału do 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, wpisanym do rejestru zabytków, położonej przy ulicy Pałacowej 19 w Siemiatyczach, o powierzchni całkowitej 743 m2, stanowiącej współwłasność z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Cena wywoławcza wynosiła 671 400 zł + podatek VAT. Niestety nikt nie zgłosił się do przetargu.
27 listopada odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej przy ul. Szpitalnej, o pow. 169 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 35 000 zł + VAT. Nieruchomość została zbyta za 35 350 zł + VAT.
W trybie bezprzetargowym zbyłem na rzecz Zakładu Energetycznego działkę o pow. 106 m2, położoną przy ulicy Słowiczyńskiej, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - budowy stacji transformatorowej do przesyłu energii elektrycznej. Sprzedaż nastąpiła za kwotę 4 894 zł + 22 % VAT.
Sukcesywnie dokonywana jest zamiana, między miastem a osobami prywatnymi, nieruchomości gruntowych położonych przy ul Górnej za kościołem pw. Św. Andrzeja Boboli. Na teren ten został opracowany plan miejscowy. W zamian za działki osób prywatnych przeznaczone w planie na drogi, miasto przekazuje działki o podobnej powierzchni należące do zasobu Miasta. Z tytułu zamian, w związku z powiększeniem zasobu miasta o 230 m2 oraz koniecznością odprowadzenia podatku VAT, miasto poniosło koszty w wysokości 8 273 zł.
15 października podpisałem z Województwem Podlaskim wstępną umowę w sprawie współdziałania przy realizacji zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, - Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe". Rok temu podobną umowę zawarłem w sprawie współdziałania przy realizacji zadania - administracja samorządowa. Oba projekty mają być realizowane w ramach IV osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Urząd Marszałkowski obliczył szacunkowe koszty (rozłożone na lata 2009, 2010, 2011) tych projektów na podstawie wykonanych symulacji, kategoryzujących poszczególne jednostki samorządowe do odpowiednich klas urzędów. I tak pierwszy z wymienionych projektów ma kosztować 576 923 zł, natomiast drugi 414 388 zł. Oczywiście po złożeniu wniosku i podpisaniu stosownej umowy wydatki te będą w 85% zrefundowane w ramach RPO WP.
Z końcem października w szkołach i przedszkolach ruszyły dwa programy edukacyjne Program "Razem na mecie" oraz Program Radosny Przedszkolak. Na realizację których pozyskane zostały środki finansowe spoza budżetu Miasta. Program "Razem na mecie" zakończony został 22 grudnia. Dotacja na realizację tego programu wyniosła 88 160 zł. Dzięki niej, przy wsparciu specjalistów, przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z logopedą, zajęcia teatralne , sportowo - ruchowe oraz zajęcia na basenie - naukę pływania. Ogółem przeprowadzono 792 godz. zajęć oraz 216 godz. nauki pływania. Programem objęto 277 dzieci z klas "0" w przedszkolach i 336 uczniów klas I-III szkół podstawowych. Przy realizacji programu pracowało 61 osób. Na zakończenie programu 15 i 16 grudnia w hali sportowej Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi odbyły się zawody sportowe z udziałem wszystkich uczestników programu. Natomiast 22 grudnia na scenie SOK dzieci przedstawiły przygotowane na zajęciach teatralnych inscenizacje.
Drugi z programów - "Radosny Przedszkolak" adresowany jest wyłącznie do dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 5 lat. Finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Na realizację tego programu przyznano nam 387 870 zł, z czego w pierwszym etapie wykorzystano ok. 131 320 zł. Realizacja potrwa do końca czerwca następnego roku. Programem objętych jest 440 dzieci. Wśród nich są zarówno te które do przedszkola uczęszczają jak i te które nigdy do przedszkola nie chodziły. W ramach programu w trzech miejskich przedszkolach realizowane są zajęcia: językowe (angielski, niemiecki i francuski), zajęcia z logopedą, zajęcia teatralne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, ruch i zabawa oraz zajęcia na krytej pływalni w Sokołowie Podlaskim. Podczas zajęć na basenie dzieci uczą się pływać. Dla dzieci, które nigdy nie chodziły do przedszkola zorganizowano dodatkowy oddział przedszkolny tj. "Dzieciniec". Do przeprowadzania zajęć zakupiono drobny sprzęt grający, sportowy oraz zabawki, aparaty cyfrowe i laptopy. Do chwili obecnej zrealizowano 968 godz. zajęć dodatkowych oraz 108 godz. zajęć na basenie. Przy programie pracuje 51 osób. W sumie środki zewnętrzne uzyskane na realizację obu programów wynoszą 441 730 zł.
Również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przygotowany przez MOPS skierowany był do 20 osób znajdujących się pod opieką Ośrodka Pomocy, długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na realizację projektu miasto otrzymało środki w wysokości 136 376 zł a 24 000 zł stanowił wkład własny. Realizacja programu kończy się wraz z końcem roku. Dla beneficjentów projektu zorganizowano i sfinansowano trening umiejętności psychospołecznych, warsztaty komunikacji i podejmowania decyzji oraz objęto indywidualną opieką psychologa.
W stosunku do uczestników projektu prowadzona była aktywizacja zawodowa, która obejmuje indywidualne doradztwo zawodowe i warsztaty szkoleniowe pt. "Motywacja, Elastyczność, Kreatywność, Kariera, Aktywność"
Uczestników projektu skierowano na szkolenie zawodowe: opiekun osoby starszej i glazurnik. Na czas realizacji projektu w Ośrodku Pomocy zatrudniono 2 osoby.
Przed Świętami MOPS przygotował dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 250 paczek żywnościowych. Zorganizowana została również wigilia w której uczestniczyło 40 osób.
Działania w zakresie pozyskiwania środków zaktywizował również Siemiatycki Ośrodek Kultury, który do dnia dzisiejszego złożył 8 wniosków o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć w 2009 r. Jeden wniosek dotyczy zakupu sprzętu nagłaśniającego a pozostałe planowanych imprez. 4 wnioski na kwotę 223 050 zł zostały skierowane do Ministerstwa Kultury, 3 na kwotę 29 500 zł do Urzędu Marszałkowskiego i jeden na kwotę 7 000 zł do Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse.
Na zakończenie pragnę złożyć serdeczne życzenia Noworoczne wszystkim radnym oraz zebranym tu osobom. Życzę Państwu by Nowy Rok był pełen sukcesów oraz pomyślności w życiu zawodowym , społecznym i osobistym. By obfitował w zdrowie, radosne wydarzenia i przyniósł realizację planów.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2009-02-05

Wprowadzający: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06