Protokół Nr XXVII/16

Numer XXVII/16
Data wydania 2016-12-30

Protokół Nr XXVII/16

z obrad XXVII sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury w dniu 30 grudnia 2016 roku

Obrady XXVII sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:50, zakończyły zaś o godzinie 15:10.

W obradach XXVII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 14, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).

Radni obecni na XXVII sesji:

 1. Witold Berski
 2. Marek Bogucki
 3. Melania Grygoruk
 4. Jan Hyndza
 5. Katarzyna Jarocka
 6. Jerzy Korowicki
 7. Antoni Kosieradzki
 8. Walentyna Kożuchowska
 9. Paweł Onieszczuk
 10. Jerzy Roszczenko
 11. Łukasz Rybałtowski
 12. Igor Śnieżko
 13. Roman Zdrojewski
 14. Agnieszka Monika Zalewska

Radni nieobecni na XXVII sesji:

1. Rafał Burakowski

W obradach XXVII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

1)      Piotr Siniakowicz – Burmistrza Miasta

2)      Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza

3)      Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta

4)      Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XXVII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 grudnia 2016 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XXVII sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2). Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXVII sesji,  na 14 radnych biorących udział w obradach XXVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XXVII sesji przedstawia się następująco:

1)      otwarcie obrad,

2)      przyjęcie porządku obrad,

3)      przyjęcie protokołów z obrad XXIV i XXV sesji Rady Miasta,

4)      sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami,

5)      interpelacje i zapytania radnych,

6)      podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r.,

7)      podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Gminie Drohiczyn,

8)      podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Miasto przedszkolach,

9)      podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2028.

10)  podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2017 rok,

11)  podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.,

12)  odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

13)  wolne wnioski,

14)  zakończenie obrad.

Do punktu 3 – Przyjęcie protokołów z obrad XXIV i XXV sesji Rady Miasta,

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokóły z XXIV i XXV sesji Rady Miasta wyłożone są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się je za przyjęte.

Do punktu 4 – sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu

Do punktu 5 – interpelacje i zapytania radnych.

Radni zgłosili następujące interpelacje:

- Radny Hyndza zapytał o dalszy ciąg kanalizacji na „Łojkach”?

- Radny Kosieradzki zwrócił się z prośbą o wysłanie pisma do GDDKiA, ponieważ jezdnia „19” jest w kiepskim stanie, są koleiny, które przy opadach deszczu wypełniają się wodą i ciężko jest przejść na drugą stronę jezdni. Radny dodał, że jakiś czas temu została uszkodzona barierka przy zjeździe z Placu Jana Pawła na ulicę 11 Listopada i nadal nie została ona naprawiona. Radny poprosił o interwencję, dodał, że Zarząd GDDKiA w Bielsku Podlaskim nie interesuje się tym co dzieje się w Siemiatyczach.

- Radny Rybałtowski poruszył temat doświetlenia przejść dla pieszych.

Przewodnicząca przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami odczytał opinię NSZZ „Solidarność” z której wynika, że zarząd nie wnosi uwag do projektów uchwał opiniowanych na dzisiejszej sesji. Opinia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji przez Panią Joannę Balejko. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXVII/155/16 stanowi Załącznik Nr 5

Do punktu 7 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Gminie Drohiczyn.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Gminie Drohiczyn, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXVII/156/16 stanowi Załącznik Nr 6

Do punktu 8 - podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Miasto przedszkolach.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Miasto przedszkolach, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXVII/157/16 stanowi Załącznik Nr 7

Do punktu 9 – podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2028.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwałą została przedstawiony na komisji przez Panią Skarbnik. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2028, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXVII/158/16 stanowi Załącznik Nr 8

Do punktu 10 – podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2017 rok.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji.

Skarbnik powiedziała, że:

1) dochody budżetu Miasta ustalono w wysokości 52.707.465 zł z czego dochody majątkowe w wysokości 4.756.040 zł, dochody bieżące w wysokości 47.951.425 zł.

2) wydatki budżetu Miasta ustalono w wysokości 54.057.465 zł z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości – 8.140.600 zł (11 inwestycji realizowanych przez Miasto, 3 inwestycje realizowane przez jednostki – Przedszkole Nr 3, Bibliotekę Miejską i Siemiatycki Ośrodek Kultury oraz zaplanowano 3 dotacje dla innych samorządów – Powiatu, Gmin i Województwa)

- wydatki bieżące w wysokości – 45.916.865 zł.

3) w budżecie miasta tworzy się rezerwy w wysokości 367.000 zł w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 247.000 zł,

- rezerwę celową w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

4) deficyt budżetowy w kwocie 1.350.000 zł,

5) kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.500.000 zł, rozchodów budżetu (spłata kredytu) w wysokości 1.150.000 zł.

6) ustalono dochody w kwocie 410.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 376.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 33.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

7) dochody w kwocie 100.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

8) dochody w kwocie 1.150.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przewodnicząca poprosiła Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu – Walentynę Kożuchowską o odczytanie opinii Komisji Finansów i Budżetu w sprawie Budżetu na 2017 r.

(opinia stanowi załącznik Nr 9 do protokołu)

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają jakieś pytania do budżetu?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXIV/159/16 stanowi Załącznik Nr 10

Burmistrz podziękował za zaufanie i jednomyślność. Dodał, że to że na sesji jest jednomyślność nie oznacza, że nie spieramy się. Są to godziny rozmów bo pracujemy dla dobra Miasta. Spotykamy się na Komisjach żeby wypracować wspólny kompromis.

Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 r.

Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienia do uchwały.

Pani Skarbnik powiedziała, że plan dochodów zwiększono o kwotę 438 269 zł, w tym:

1) o kwotę 31 547 zł - zwiększenie subwencji ogólnej z rezerwy, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw nauczycielom (Gimnazjum Nr 1),

2) o kwotę 58 053 zł - zwiększenie wpływów z tytułu opłat za uczęszczanie do przedszkoli miejskich, dzieci z innych gmin,

3) o kwotę 266 722 zł - zwiększenie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego,

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 097 111 zł, w tym:

1) o kwotę 40 000 zł - zwiększenie wydatków na przewozy MKS,

2) o kwotę 303 762 zł - w tym: zmiana Gminie Drohiczyn dofinansowania na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury na kwotę 303 762

3) o kwotę 2 500 zł - przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami,

4) o kwotę 28 000 zł - zwiększenie wydatków bieżących związanych z finansowaniem Rady Miasta i usług Urzędu Miasta,

5) o kwotę 3 000 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie orkiestry OSP,

6) o kwotę 112 280 zł, - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie szkół ( zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek ) oraz na pozostałą działalność oświatową,

7) o kwotę 284 722 zł - w tym: kwota 266 722 zł przeznaczenie na świadczenia wychowawcze zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego oraz 18 000 zł zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe i bieżącą działalność MOPS,

8) o kwotę 7 500 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego,

9) o kwotę 55 000 zł  - zwiększenie dotacji dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury - między innymi w związku z wydatkami związanymi z przygotowaniem projektu „Termomodernizacji budynku Szkoły Muzycznej",

10) o kwotę 48 000 zł - zwiększenie dotacji Bibliotece Miejskiej.

 Plan wydatków zmniejszono o kwotę:

1) 304 162 zł - w tym: kwota 303 762 zł. zmniejszenie dotacji inwestycyjnej Gminie Drohiczyn w związku z przeniesieniem części dotacji na zadania bieżące oraz 400 zł. zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem wiat przystankowych,

2) 50 000 zł - pomniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich”,

3) 2 500 zł - przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami,

5) 30 000 zł. - pomniejszenie wydatków na obsługę kredytów i obligacji,

7)  80 000 zł - rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zwiększenie budżetów w oświacie,

8) 45 270 zł - przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami (wnioski jednostek ),

9)  58 670 zł - przeniesienie wydatków pomiędzy działami (wnioski Dyrektorów jednostek ),

10) 12 000 zł - przeniesienie wydatku inwestycyjnego z zadania pn. „Wykonanie muralu" na wydatki bieżące, w związku z niezrealizowaniem zadania,

11) 34 000 zł - pomniejszenie wydatku inwestycyjnego pn. " Wykonanie projektu krytej pływalni" z przeniesieniem na wydatki bieżące.

Pani Skarbnik dodała, że na chwilę obecną jest zwiększenie po stronie dochodów faktycznych wpływów od spadków i darowizn na kwotę 33.000 zł, o 43.000 zł zwiększenie wpływu podatków od czynności cywilno – prawnych oraz otrzymaliśmy zwrot kosztów za usuwanie azbestu – 18.000 zł.

Wydatki zostały zwiększone o 10.000 zł na aktualizację wyceny użytkowania wieczystego i kwota 135.947 zł zwiększenie wydatków na wywóz odpadów komunalnych. Dochody zamkną się na chwilę obecną kwotą 48.711.347 zł, wydatki 47.561.347,58 zł.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają jeszcze jakieś pytania?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXVII sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXIV/160/16 stanowi Załącznik Nr 11

Do punktu 12 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

- Odnosząc się interpelacji radnego Hyndza Burmistrz powiedział, że w przyszłym roku Przedsiębiorstwo Komunalne planuje zrobienie kanalizacji m.in. na ulicy Plażowej, Słowiczej i na części ulicy 11 Listopada (od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do ulicy Żeromskiego). W tym roku kanalizacja został zrobiona na części ulicy 11 Listopada.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego Burmistrz powiedział, że w przyszłym roku w styczniu Pan Burmistrz Czmut pojedzie na spotkanie z głównym dyrektorem GDDKiA, ponieważ Białystok jest „trochę bezradny”.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych Burmistrz powiedział, że pomysł jest fajny ale kosztowny. Burmistrz dodał, że nowe inwestycje zawierają porządne doświetlenia takich przejść, natomiast jeśli tylko pojawią się wolne środki trzeba będzie doświetlić przejścia na ulicy 11 Listopada, szczególnie w miejscach gdzie najczęściej zdarzają się wypadki.

- Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego dodał, że zapewne Wiceprzewodniczący Rady – Jan Hyndza chciałby usłyszeć informację o wykonaniu kanalizacji na odcinku do „Weski”, dodał że Rada Nadzorcza spółki zaakceptowała plan inwestycyjny z zakresu gospodarki wodno - ściekowej, odcinek ul. 11 Listopada o którym wspominał Pan Burmistrz oraz ulicę Plażową i Słowiczą i część ulicy Słowiczyńskiej. W momencie uzyskania dotacji z Programu Transgranicznego – zostanie wykonana modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacja Osiedla Nr 5. Kanalizacja odcinak do „Weski” planowany jest na lata 2018-2019.

Do punktu 18 – wolne wnioski.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

- Radny Roszczenko powiedział, że na sesjach brakuje przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej, radny zapytał czy jest możliwość powzięcia działań aby przedstawiciel spółdzielni się pojawił?

- Burmistrz odpowiedział, że rozmawiał z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej kilka dni temu i Prezes obiecał, że pojawi się na sesji Rady Miasta. Burmistrz dodał, że wiosną odbędą się wybory do Zarządu Spółdzielni i jest szansa, że mieszkańcy wyrażą swoją opinię w czasie wyborów. Burmistrz dodał, że jeśli chodzi o współpracę ze Spółdzielnią to układa się nie najlepiej. Zwróciliśmy się do Spółdzielni o wydzierżawienie placu na skrzyżowaniu ulicy Andersa i Wysokiej, żeby zrobić skwer dla mieszkańców z Budżetu Obywatelskiego ale jest opór ze strony spółdzielni.

- Obecny na Sali Igor Mironkiewicz powiedział, że jest członkiem Rady Spółdzielni i na ostatnim posiedzeniu Rady zwrócił się z prośbą, żeby na sesjach Rady Miasta pojawił się ktoś z Zarządu Spółdzielni, niestety na tym to się skończyło.

- Radny Berski poruszył temat zebrania członków Spółdzielni, które odbyło się w Szkole Muzycznej, powiedział, że obecny na zebraniu Prezes poinformował wszystkich żeby nie zadawać mu pytań ponieważ nie zna się na tym.

- Radna Grygoruk dodała, że jej mama zgłosiła do spółdzielni problem z pojawieniem się szczura w jej mieszkaniu. W odpowiedzi Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała, że gryzonie znajdują się w starej instalacji cieplnej, która miała być zdemontowana przez firmę, która wykonywała nową instalację, ale nie została zdemontowana.

- Radny Korowicki zapytał o to jak przedstawia się sytuacja z „witaczami”?

Radny pochwalił Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego za wyremontowanie biurowca PK, dodał, że można było zmienić również dach.

Radny Korowicki poruszył temat drogi powiatowej za Horteksem, zapytał o to czy Miasto może wpłynąć na to, żeby ten remont został przeprowadzony.

Radny Korowicki zapytał o to kiedy zostanie rozpoczęta budowa budynku socjalnego, w miejsce tzw. „leżącego Mariotu”.

- Burmistrz odpowiedział, że w przyszłym roku Prezes Bereza rozpoczyna budowę budynku socjalnego i jest propozycja, żeby mieszkańców z „leżącego Mariota” przenieść do nowego budynku. Najprawdopodobniej w 2018 r. zakończy się budowa i można będzie rozebrać istniejący budynek, który jest w kiepskim stanie.

Burmistrz powiedział, że Miasto ma problem z ustawieniem witaczy. Witacze są już wykonane, ale muszą być one ustawione 25 m od drogi. Nie będzie problemu z witaczem na drodze wojewódzkiej, natomiast GDDKiA traktuje witacz jak reklamę i pobiera wysokie opłaty.

- Prezes PK odnosząc się do wypowiedzi radnej Grygoruk powiedział, że Przedsiębiorstwo nie jest właścicielem instalacji cieplnej, która znajduje się wewnątrz bloku. Są one własnością Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prezes PK odnosząc się do zapytania w sprawie biurowca, powiedział, że decyzją fachowców dach jednospadowy prosty będzie wykonany w pierwszym półroczu 2017 r.

Prezes PK poruszył sprawę dróg powiatowych w Mieście, powiedział, że jako radny powiatowy i przewodniczący Klubu Radnych Siemiatyckiego Porozumienia Wyborczego (7 osobowy Klub radnych) zwracał się o ujęcie w budżecie przynajmniej 1 drogi powiatowej, która stanowi ulicę. Zarząd Powiatu nie poparł wniosku.

- Radny Korowicki złożył gratulacje Prezesowi PK za wysoką kulturę osobistą pracowników PK, dodał, ze mieszkańcy miasta to doceniają. Radny poprosił o przekazanie tej informacji pracownikom.

- Prezes PK podziękował za dobre słowo.

- Radny Hyndza poruszył temat postawienia przystanku PKS przy ulicy 11 Listopada, powiedział, że każdy myślał że na „19” się nie uda, ale pracownik PKS zadzwonił i zapytał gdzie postawić ten przystanek i na drugi dzień już stał.

Radny Hyndza stwierdził, że wykonanie kanalizacji na ulicy 11 Listopada, było to niemożliwe przez 30 lat, stało się realne w 2016 r. Mieszkańcy ulicy 11 Listopada, Przewodniczący Osiedla – Pan Eugeniusz Sołamacha dziękują Panu Burmistrzowi i wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces.

Radny poruszył również temat Oczyszczalni Ścieków, podziękował Burmistrzowi za to, że w końcu nie „śmierdzi”.

Radny poruszył temat terenów wspólnot, powiedział, że wszystkie wspólnoty mają Zarządy i oni powinni być odpowiedzialni za sprzątanie swoich terenów, a nie Burmistrz z Radą Miasta.

Radny Hyndza poprosił o zaprzestanie szkalowania jego osoby, powiedział, że każdy powinien zająć się swoją pracą i spełnianiem obietnic przedwyborczych. „Słowo „Razem” które obowiązywało jak szliśmy do wyborów, niech obowiązuje jeszcze przez dwa lata, myślę, że Wszyscy Razem będziemy w stanie zrobić dużo, zrobiliśmy bardzo dużo i jesteśmy w stanie w stanie zrobić więcej”.

Przewodnicząca Rady Miasta powiedziała, że na listę osób z poza rady wpisał się Pan Igor Mironkiewicz – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji. Przewodnicząca udzieliła mu głosu:

- Pan Mironkiewicz powiedział, że chciał poinformować lub przypomnieć o realizacji dwóch ogólnopolskie programów, które realizuje siemiatycka policja: „Nie bądźmy obojętni” oraz „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”. Pierwszy program dotyczy osób w trudnej sytuacji życiowej, nieporadnych, mieszkających samotnie, osób które nadużywają alkoholu, osób które w okresie zimowym potrzebują pomocy, wsparcia bądź też zauważenia. Jeżeli ktoś zauważy taką sytuację proszę to zgłaszać bezpośrednio na policję lub do MOPS. Jeśli chodzi o mapę zagrożeń, to każda osoba może nanieść miejsce, które jest niebezpieczne, te miejsca są weryfikowane przez policję. Na zakładce są gotowe zagrożenia w formie graficznej i wystarczy je wybrać i zaznaczyć na mapie, a policja będzie tym się zajmowała. M.in. udało się wyeliminować zaśmiecanie lasu na ulicy Wysokiej. Pan Mironkiewicz poprosił o przekazywanie tej informacji w swoich środowiskach lokalnych i środowiskach wyborczych, żeby skrócić czas reakcji na zagrożenie.

- Radny Korowicki zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji dla Komendanta Policji, że Rada Miasta zaprasza na sesję.

- Pan Mironkiewicz powiedział, że Komendant ma wyznaczone godziny urzędowania i można przyjść na komendę, ale również przekaże tą informację.

- Przewodniczący Osiedla Nr 3 w tym miejscu złożył życzenia noworoczne wszystkim obecnym.

- Przewodnicząca Rady podziękowała Przewodniczącym Osiedli oraz radnym powiatowym, za to że przychodzą na sesję. Przewodnicząca podziękowała również przedstawicielom Młodzieżowej Rady Miasta za przybycie na sesję.

Do punktu 19 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXVII sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2016 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 15:10.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała                                                                    Przewodniczący Rady Miasta
Monika Mazur                                                                     Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2017-03-07

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-09-25

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-03-07