Protokół Nr XXVIII/17

Numer XXVIII/17
Data wydania 2017-02-15

Protokół Nr XXVIII/17
z obrad XXVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
w dniu 15 lutego 2017 roku

Obrady XXVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00, zakończyły zaś o godzinie 15:00.
W obradach XXVIII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 13, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).
Radni obecni na XXVIII sesji:

 1. Witold Berski
 2. Rafał Burakowski
 3. Melania Grygoruk
 4. Jan Hyndza
 5. Katarzyna Jarocka
 6. Jerzy Korowicki
 7. Walentyna Kożuchowska
 8. Paweł Onieszczuk
 9. Jerzy Roszczenko
 10. Łukasz Rybałtowski
 11. Igor Śnieżko
 12. Roman Zdrojewski
 13. Agnieszka Monika Zalewska

Radni nieobecni na XXVIII sesji:

 1. Marek Bogucki
 2. Antoni Kosieradzki

W obradach XXVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

1) Piotr Siniakowicz – Burmistrza Miasta
2) Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza
3) Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
4) Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XXVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 15 lutego 2017 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XXVIII sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2). Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXVIII sesji,  na 13 radnych biorących udział w obradach XXVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XXVIII sesji przedstawia się następująco:

1) otwarcie obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołów z obrad XXVI i XXVII sesji Rady Miasta,
4) sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
7) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
8) przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze,
9) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze,
10) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.,
11) podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli,
12) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
13) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
14) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
15) wolne wnioski,
16) zakończenie obrad.

Do punktu 3 – Przyjęcie protokołów z obrad XXVI i XXVII sesji Rady Miasta,

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokóły z XXVI i XXVII sesji Rady Miasta wyłożone są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się je za przyjęte.

Do punktu 4 – sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu

Do punktu 5 – interpelacje i zapytania radnych.

Radni zgłosili następujące interpelacje:

- Radny Berski zapytał o budowę elektrociepłowni, zapytał też czy w najbliższym czasie będzie prowadzony remont drogi krajowej nr 19?

Radny Śnieżko poruszył temat przygotowania zmian do planu zagospodarowania przestrzennego, powiedział, że plan uporządkuje sprawy architektoniczne i komunikacyjne. Radny zapytał czy można też zająć się uporządkowaniem przestrzeni reklamowej w mieście.

Radny Śnieżko zapytał czy jest szansa wyrównania terenu górki przy trasie nart biegowych, radny dodał, że często dzieci jeżdżą tam na sankach trzeba coś zrobić żeby było bezpieczniej.

- Radny Korowicki zgłosił po raz kolejny zwisające przewody na ulicy Słowiczyńskiej.

Radny zapytał o to czy dużo mieszkańców zalega z płatnością podatku od nieruchomości i działalności gospodarczej?

Radny Korowicki podziękował w imieniu mieszkańców korzystających ze stołówki MOPS za smaczne posiłki i miłą obsługę, zapytał też o to czy zupy mogłyby być bardziej treściwe?

Radny zapytał o to czy na ulicy Słowiczyńskiej będą postawione przystanki MKS z ławeczkami?

Radny zapytał o to czy można by było nazwać jakąś ulicę w mieście imieniem Franceski Michalskiej?

- Radny Onieszczuk poruszył temat odśnieżania, zapytał, czy są zabezpieczony środki na ten cel, czy planowane jest zwiększenie środków na ten cel?

- Radny Rybałtowski zapytał na jakim etapie jest ulica Bursztynowa?

Radny zaproponował, żeby w Siemiatyczach nad zalewem postawić automat z pokarmem dla ptaków, powiedział, że ptaki najczęściej dokarmiane są przez mieszkańców chlebem a nie można tego robić.

Radny poruszył temat przycinki drzew przy drodze krajowej Nr 19, zapytał, czy drzewa przy przedszkolu Nr 3 są wzięte pod uwagę (drzewa były zgłaszane).

Radny poruszył temat zbiórki chleba przy śmietnikach, szczególnie na osiedlach z blokami, czy może znalazł się ktoś chętny do odbioru zebranego chleba.

Radny poruszył temat drewnianego budynku na ulicy Pałacowej, powiedział, ze miał być wykonany mural zasłaniający budynek i zapytał o to co dzieje się w tym temacie?

Przewodnicząca przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami odczytał opinię NSZZ „Solidarność” z której wynika, że zarząd nie zastrzeżeń i uwag co do organizacji obwodów szkolnych, przy założeniu, że powstaną dwie szkoły podstawowe. Zarząd uważa, ze równie dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie trzeciej szkoły podstawowej na bazie wygaszanego gimnazjum. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Siemiatyczach uchwałę opiniuje negatywnie, nie odnosząc się do innych jej paragrafów i punktów. Zarząd widzi potrzebę szkolenia nauczycieli i instruktorów do obsługi pływalni, której planowana jest budowa, a nie zostały w uchwale objęte szkoleniem takie kierunki. Opinia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Głos zabrał Burmistrz, informując, że jeżeli założymy trzecią szkołę i przyjmiemy tylko 1 klasę to musimy zwolnić nauczycieli z każdej szkoły, bo wszędzie będzie mniej klas. Można też przenieść dzieci ze wszystkich klas (dzieci ze szkoły Nr 1 i z Zespołu szkół) z wybranego okręgu i będziemy mieli zamieszanie wśród rodziców i nauczycieli, zwolnienia będą wtedy we wszystkich szkołach. Zamykając gimnazjum narażamy garstkę osób na utratę pracy, ale i tak robimy wszystko, żeby ta utrata była jak najmniejsza. Burmistrz dodał, ze jesteśmy wykonawcami sejmu i rządu.

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Głos zabrała Pani Anasińska informując, że w związku z reformą oświaty i wprowadzoną nową ustawą Prawo oświatowe muszą być podjęte nowe działania, które utworzą sieć szkół w naszym mieście. Pan Burmistrz już wspomniał o tym w swoim wystąpieniu. Pani Anasińska powiedziała, że zostały przeprowadzone dwa spotkania z pracownikami szkół, z radnymi, rodzicami i związkami zawodowymi. Były prowadzone rozmowy na temat sieci szkół w naszym mieście. Brane były pod uwagę argumenty przede wszystkim związane z uczniami, żeby szkoły były dostępne i nie przepełnione. Brane były też pod uwagę argumenty związane z pracownikami szkoły Gimnazjum Nr 1 (pracowników obsługi i nauczycieli). Chcemy rozłożyć efekt końcowy sieci szkół w mieście i zagospodarować część pracowników z gimnazjum w innych szkołach. Pan Burmistrz również zamówił audyt firmy zewnętrznej żeby ktoś z zewnątrz ocenił nasze możliwości.

Z uchwała, która została przedstawiona pod obrady wynika, że Szkołę Podstawową chcemy przekształcić w 8 letnią szkołę podstawową, Zespół szkół z oddz. Integracyjnymi w 8 szkoła podstawową z klasami obecnego gimnazjum, aż do wygaśnięcia, Gimnazjum Publiczne Nr 1 będzie funkcjonowało aż do wygaśnięcia. Zaproponowane zostały też zmiany w obwodach szkół, żeby dzieci było mniej więcej tyle samo w obu szkołach, obwód do rzeki i od rzeki.

Pani Anasińska dodała, że firma audytująca zwróciła nam uwagę na kilka spraw i te zmiany zostały naniesione.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radna Grygoruk poprosiła o uspokojenie rodziców, ze nie będzie przenoszenia dzieci ze szkoły do szkoły w trakcie nauki, że dzieci nie będą uczyły się do godziny 18:00.

- Burmistrz odpowiedział, że to wszystko nie jest prawdą.


Radni nie zgłosili więcej uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów.

/Uchwała Nr XXVIII/161/17 stanowi Załącznik Nr 5

Do punktu 7 – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają pytania do przedstawionej uchwały?

- Radny Onieszczuk zapytał, czy w związku z tym, że ma powstać basen czy można ująć w tej uchwale kierunek dokształcania w tym kierunku. Czy uchwła będzie w związku z tym zmieniana?

- Burmistrz powiedział, że rozmawiał z dyrektorem MOSiR , żeby pracownicy MOSiR się dokształcili. Trzeba porozmawiać z dyrektorami szkół. Burmistrz dodał, że były prowadzone też rozmowy z firmą zewnętrzną która wyszukuje nam możliwości składania wniosków, o zwrócenie uwagi na możliwość przekwalifikowania się nauczycieli nawet na zupełnie inne zawody.

- Radny Burakowski poruszył temat, żeby w pierwszej kolejności z możliwości dofinansowania doskonalenia zawodowego korzystali nauczyciele w wygaszanego gimnazjum.

- Burmistrz odpowiedział, że zobowiązuje się z Dyrektorami zająć tą sprawą.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają jeszcze pytania do tej uchwały?


Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXVIII/162/17 stanowi Załącznik Nr 6

Do punktu 8 - przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała sprawozdanie zostało przedstawione na komisji i stanowić będzie załącznik do protokołu z sesji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli.

Do punktu 9 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została przedstawiony na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXVIII/163/17 stanowi Załącznik Nr 7

Do punktu 10 – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji.

Skarbnik zabrała głos w sprawie uchwały, powiedziała, że:

Zwiększenia w planie dochodów:

- o kwotę 130 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej wpływów za zajęcie pasa drogowego.

- o kwotę 60 747 zł - zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów otrzymanego dnia 01.02.2017 r.

- o kwotę 6 000 zł - zmiana paragrafów dochodów.

Zmniejszenie w planie dochodów:

- o kwotę 130 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej wpływów za zajęcie pasa drogowego.

- o kwotę 189 996 zł - pomniejszanie dotacji przedszkolnej zgodnie z pismem Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.01.2017 r.

- o kwotę 6 000 zł - zmiana paragrafów opłaty zagospodarowaniem odpadami.

Zwiększenia w planie wydatków, pierwotnie proponowane było 60 000 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z ulicą Sportową i Słowackiego” w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta jest na 30 000 zł należy zmienić wydatek na taką kwotę.

Zwiększenie w planie wydatków na kwotę 17 000 zł - dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach.

Zmniejszenia w planie wydatków:

- o kwotę 30 000 zł - pomniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na inwestycje.

- o kwotę 129 249 zł - pomniejszenie wydatków na oświatę.

- o kwotę 17 000 zł - pomniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają jakieś pytania do uchwały w sprawie budżetu?


Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian do budżetu Miasta na 2017 rok, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXVIII/164/17 stanowi Załącznik Nr 8

Burmistrz powiedział, że w uchwale była mowa o dotacji dla szpitala i jest dzisiaj na Sali Dyrektor szpitala na ręce którego Miasto przekazuje czek w wysokości 17 000 zł na echo serca, mamy nadzieję że nie będziemy z tego korzystać, ale taki sprzęt powinien dobrze działać. Burmistrz dodał, że spółka PK przekazała dla szpitala 8 000 zł.

Dyrektor szpitala, podziękował za przekazane środki, powiedział ze nowe urządzenie zostało już zakupione. Dyrektor powiedział, że udało się kupić sprzęt trochę taniej, dodał, że planowany jest również zakup sprzętu na oddział ginekologiczno – położniczy. Dyrektor dodał, że szpital będzie kierował się w kierunku badań profilaktycznych.

Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że po raz kolejny skargę złożył Pan C. Konnar, po uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wiemy, że skarga zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Uchwała została podjęta większością głosów.

/Uchwała Nr XXVIII/165/17 stanowi Załącznik Nr 9

Do punktu 12 – podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została przedstawiony na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXVIII/166/17 stanowi Załącznik Nr 10

Do punktu 13 - podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została przedstawiony na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXVIII/167/17 stanowi Załącznik Nr 11

Do punktu 14 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

- Odnosząc się interpelacji radnego Berskiego Burmistrz powiedział, że nie są planowane większe remonty na drodze krajowej Nr 19. Burmistrz powiedział, ze niedawno odbyły się konsultacje w sprawie przebiegu S 19, najbardziej korzystny dla rozwoju Miasta jest przebieg obwodnicy w wariancie zachodnim. Wariant wschodni nie przebiega przez miasto, tereny są dziewicze, żyje tam dużo zwierząt, jest tam teren pagórkowaty. GDDKiA od nas dowiedziała się że jest strefa ekonomiczna w Czartajewie, jeśli ten teren się rozwinie to samochody ciężarowe będą jeździły z obwodnicy przez miasto do strefy. We wschodniej części miasta jest cmentarz, są studnie PK.

Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie elektrociepłowni Burmistrz powiedział, że prace trwają i mamy nadzieję że zostanie ona wybudowana. Firma czeka na aukcję energetyczną.

Prezes PK dodał, ze jest to inwestor zewnętrzny, który z nami i z miastem współpracuje. Inwestora ogranicza sprawa aukcji energii odnawialnej, która przesuwa się z I półrocza na II półrocze i może z tego tytułu nastąpić przesunięcie terminu realizacji. Do końca lutego mamy podpisać umowę przedwstępną. Przedsiębiorstwo PK przygotowuje się do tej inwestycji poprzez wymianę sieci ciepłowniczych m.in. na Osiedlu Wysokim.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Śnieżko w sprawie wyrównania terenu pod sanki Burmistrz powiedział, że zostanie sprawdzone czy jest to nasz teren, jeśli nasz to zostanie to wyrównane, jeśli teren wspólnoty to zostanie przeprowadzona rozmowa z właścicielem.

Odnosząc się do interpelacji radnego w sprawie uporządkowanie przestrzeni reklamowej Burmistrz zaproponował, żeby zorganizować spotkanie urzędników i Komisji Rady i porozmawiali na ten temat. Burmistrz dodał, że wiele miast rezygnuje z reklam i określa przepisy gdzie można reklamować.

- Radny Śnieżko dodał, ze jeśli nie uda się wyrównać terenu pod sanki to można w innym miejscu znaleźć miejsce na sanki.

- Burmistrz powiedział, ze miała być usypana górka, ale nie zawsze pogoda sprzyja.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie zwisającego kabla Burmistrz odpowiedział, ze zgłaszane to było wielokrotnie jednak nie ma reakcji na te zgłoszenia.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie zaległości podatkowych Burmistrz poprosił Panią Skarbnik o udzielenie informacji.

- Pani Skarbnik powiedziała, że jeśli podatnik nie reaguje na nasze ponaglenia to sprawa kierowana jest to komornika skarbowego. Zazwyczaj komornik ma możliwość ściągnięcia zaległości poprzez zajęcie np. wynagrodzenia. Są też takie przypadki, że sprawa zostanie rozpatrzona w kolejnej turze, ponieważ osób ubiegających o ściągnięcie należności jest więcej np. bank, ZUS czy inne organy. Zdarza się też, że komornik wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

- Odnosząc się do interpelacji w sprawie stołówki MOPS Burmistrz powiedział, ze miło jest słyszeć zadowolenie ze strony osób korzystających ze stołówki.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie przystanków MKS na ulicy Słowiczyńskiej Burmistrz odpowiedział, ze w tym roku zostało kilka przystanków w mieście postawionych i trzeba cierpliwie poczekać. Zostaną wymienione w najbliższym czasie wszystkie przystanki i będą one wyglądały jednakowo w całym mieście.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie nazwania ulicy imieniem Pani dr Francuski Michalskiej, Burmistrz powiedział, że można rozważyć taką możliwość, Burmistrz dodał, ze ma też inny pomysł, żeby nazwać oddział dziecięcy w szpitalu jej imieniem, ponieważ Pani dr była wiele lat ordynatorem oddziału i być może dyrektor zastanowi się nad tym.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Onieszczuka w sprawie środków odśnieżanie, Burmistrz powiedział, że w okolicy 6 stycznia były duże mrozy i nie można było sypać solą ponieważ nic to by nie dało. Podjazdy i skrzyżowania były posypane piaskiem lub chlorem i miasto było przejezdne (należało jeździć wolniej, bo ok. 40 km/godz) ale Miasto zaoszczędziło na tym około 40 tys. zł.. Burmistrz stwierdził, ze czasami trzeba podjąć takie decyzje.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie ulicy Bursztynowej Burmistrz powiedział, ze w budżecie są zarezerwowane środki na budowę tej ulicy, na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Jedyną decyzją na jaką czekamy jest budowa sieci gazowniczej na tej ulicy. Mieszkańcy powinni sami zadbać o swój interes.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie automatów z pokarmem dla kaczek ale nie wiadomo czy będzie zainteresowanie kupnem karmy.

Burmistrz powiedział, ze jest też pomysł postawienia budek telefonicznych, w których podnosi się słuchawkę i słucha informacji o mieście, koszt jest do udźwignięcia przez Miasto.

- Odnosząc się do interpelacji w sprawie zbiorników na chleb Burmistrz powiedział, że jest duży problem z sanepidem. Pomysł jest dobry, ale nie każdy pomysł da się zrealizować.

- Odnosząc się do interpelacji w sprawie drzew przy Przedszkolu Nr 3, Burmistrz powiedział, ze zostanie to zgłoszone. Burmistrz dodał, że zmieniła się dyrekcja GDDKiA w Białymstoku i Warszawie i Burmistrz Czmut rozmawiał z nowym dyrektorem w Warszawie i jest szansa, że wiosną dyrektor pojawi się na sesji Rady Miasta.

- Radny Rybałtowski dodał, że drzewa są zagrożeniem dla przechodniów.

- Burmistrz stwierdził, że szkoda by było wycinać takie drzewa może wystarczy je przyciąć.

- Burmistrz Czmut dodał, że Miasto jest w stałym kontakcie z GDDKiA i obiecane jest zajęcie się tymi przycinkami wiosną, wnioskowane było też wycięcie drzew przy wyjeździe z hali i najprawdopodobniej wiosną te kwestie zostaną zrealizowane.

- Burmistrz dodał, że wszystko co należy do kompetencji Miasta jest robione niezwłocznie, natomiast sprawy zależne od innych instytucji to trzeba czekać.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie budynku na ulicy Pałacowej, Burmistrz powiedział, że wykonanie muralu (budowa ścianki) okazało się dość dużym kosztem.

Burmistrz powiedział, że czekamy na odpowiedź kancelarii bo chcemy zrobić tam drogę i zrobić wywłaszczenie. W pierwszej kolejności Miasto próbuje znaleźć spadkobierców tego budynków. Dzięki temu można będzie rozebrać ten budynek.

- Pani Skarbnik powiedział, że chciałaby jeszcze zabrać głos w sprawie środków na odśnieżanie dróg. Powiedział, że w ubiegłym roku na utrzymanie dróg został poniesiony wydatek w wysokości 112 tys zł – w części dotyczące remontu dróg, natomiast na odśnieżanie i opróżnianie koszty – 168 tys. zł. W tym roku zaplanowano 120 tys. zł na remonty dróg i 150 tys. zł na odśnieżanie i opróżnianie koszy, w tym roku zostało już wydane 42 tys. zł za miesiąc grudzień i za styczeń 50 tys. zł. Być może będzie trzeba zwiększyć środki na ten cel.

Do punktu 15 – wolne wnioski.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

- Radny Korowicki zapytał radnych powiatowych i dyrektora szpitala o to czy coś wiadomo w sprawie wyjazdu spod szpitala?

- Dyrektor ZOZ powiedział, ze od niego to nie zależy.

- Radny Korowicki powiedział, ze na terenie wspólnoty nad zalewem leżą powalone przez bobry drzewa, radny zapytał o to kto powinien zająć się uprzątnięciem tych drzew.

- Burmistrz stwierdził, że dzisiaj rano dzwonił do niego człowiek z pytaniem czy może zabrać drzewo w zamian za usunięcie. Burmistrz dodał, że skierował go do Dyrektora MOSiR, aby on stwierdził na czyim terenie leży powalone drzewo.

- Radny Korowicki poruszył temat „umierającego Manhattanu”, powiedział, że coraz więcej budek jest zamykanych i zapytał czy jest jakiś pomysł na to miejsce. Radny zapytał też o parking, który miał powstać na placu obok Biedronki.

- Burmistrz powiedział, że faktycznie jest tam mniej handlujących i być może trzeba będzie pomyśleć o zrobieniu tam parkingu, ponieważ miejsc parkingowych cały czas jest mało. Trzeba będzie się zastanowić latem i sprawdzić ile osób będzie chciało handlować.

Odnosząc się do pytania w sprawie parkingu obok sklepu Burmistrz odpowiedział, że było zainteresowanie ze strony Biedronki zrobieniem tego parkingu, chwilowo sprawa ucichła.

- Radny Korowicki poruszył temat przystanków autobusowych, powiedział, że sytuacja jest dość komiczna ponieważ większość autobusów nie wjeżdża na dworzec, co jest też utrudnieniem dla pasażerów.

- Burmistrz powiedział, że od nowego roku pięć PKS-ów (Białystok, Suwałki, Siemiatycze, Zambrów i Łomży) połączyło się w jeden NOVA i być może dogadają się wszyscy i autobusy będą wjeżdżały na dworzec.

- Radny zapytał o autobusy zza Buga?

- Burmistrz powiedział, że planuje spotkanie z dyrekcja nowego PKS i podjąć ten temat.

- Radny Hyndza powiedział, że Marszałek nic nie wie na ten temat i zorientuje się w temacie.

- Radny Zdrojewski powiedział, że jeśli chodzi o drogę wojewódzką Nr 693 to do tego przystanku PKS nic nie ma. Jest on własności urzędu wojewódzkiego i urząd wydaje zezwolenia. Ten temat był poruszony z Marszałkiem Województwa.

Radny dodał, że przystanek MKS na ulicy Grodzieńskej trzeba przenieść dalej (nie jest zaznaczony w strukturach drogi) i autobusy np. z Sokołowa Podlaskiego nie będą miały gdzie się zatrzymać na ulicy Grodzieńskiej.

Radny Zdrojewski w imieniu swoim i pracowników PKS podziewał Burmistrzowi i Staroście za pomoc, w utrzymaniu siemiatyckich rejestracji autobusów, w związku z czym podatki będą trafiały do naszego miasta. W tej chwili PKS w Siemiatyczach jest oddziałem Białostockiego PKS NOVA.

- Prezes PK – radny powiatowy odniósł się do drogi wyjazdowej spod szpitala, powiedział, że klub radnych SPW wnioskował o ujęcie zadania w budżecie na 2017 r. Stwierdził, że Zarząd nie przyjął tego zadania w budżecie, ale obiecał, że zostanie zadanie zrealizowane w trakcie roku na zasadzie zmiany uchwały budżetowej.

- Burmistrz Czmut poprosił o spotkanie dyrektora SP ZOZ w sprawie pewnych ustaleń związanych z drogą wyjazdową.

- Radny Korowicki poruszył temat bezdomności w Siemiatyczach. Powiedział, że jest na sesji Pan, który jest osobą bezdomną i chciałby otrzymać mieszkanie socjalne od miasta.

- Burmistrz odpowiedział, że ten Pan był już u niego i otrzymał odpowiedź negatywną, ponieważ nie spełnia wymagań formalnych (należy mieszkać 5 lat w Siemiatyczach). Burmistrz dodał, że miejsce noclegowe może być zapewnione każdej osobie bezdomnej.

- Pani Smyk z MOPS powiedziała, że Pan P. był kilkakrotnie w MOPS, było mu proponowane zamieszkanie w schronisku, jednak Pan P. nie był zainteresowany takim rozwiązaniem.

- Pan P. powiedział, że jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. W Siemiatyczach takich osób się nie zauważa. W urzędzie jedna Pani powiedziała, ze nie wygląda na osobę bezdomną bo chodzi ubrany. Pan P. powiedział, że był kierowcą i pracował od 1974 r. w STW w Siemiatyczach. Dodał, że został oszukany przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej. Pan P. powiedział, ze nie może iść mieszkać do noclegowni, ponieważ ma problemy zdrowotne i nikt nie będzie chciał z nim mieszkać. Pan P. zwrócił się z prośbą o udostępnienie mu małego mieszkania, gdzie będzie mógł zadbać o swoje zdrowie (używać maści).

- Burmistrz zapytał o to gdzie aktualnie mieszka?

- Pan P. odpowiedział, że znajomy pozwolił mu „przeświętować” w kotłowni i kazał już się wynieść. Dodał, że całe lato mieszkał na działkach przy ulicy Ciechanowieckiej.

- Burmistrz zapytał o to w jaki sposób stracił mieszkanie?

- Pan P. powiedział, że był kierowcą i dostał mieszkanie M6 na Sadach, a z racji że wyjeżdżał mieszkanie stało puste. Potem zaczęła tam mieszkać jego żona i w mieszkaniu były balangi, aż w końcu Prezes Spółdzielni dał żonie mieszkanie mniejsze na Tarasach. Mieszkanie na Sadach przez dwa lata stało puste, wezwał go Prezes Spółdzielni żeby się wymeldował. Pan P. powiedział, że wymelduje się jak dostanie małe mieszkanie (pokój z kuchnią). Prezes Spółdzielni obiecał takie małe mieszkanie, ale przeszedł na emeryturę i Pan P. nie otrzymał żadnego mieszkania. Jego była żona zmarła, a mieszkanie na Tarasach zostało przepisane na dzieci. Dzieci przepiły i przećpały to mieszkanie i Pan P. został z niczym. Pan P. powiedział, że tyle lat przebywał w Siemiatyczach i zapytał o to czy tamte lata się nie liczą? Dodał, ze musiał jakiś czas temu pojechać do Pobikier dochować ojca.

- Burmistrz zapytał co z tym domem w Pobikrach?

- Pan P. odpowiedział, ze dowiedział się po śmierci ojca, ze dom przepisany był na brata, który po śmierci wszystko sprzedał i go wygonił. Powiedział, że przyjechał tu gdzie przez wiele lat pracował i chciałby tu dożyć.

- Burmistrz stwierdził, ze różne są sytuacje w życiu, ale miasto nie może naprawiać Pana błędów życiowych. Większość ludzi bierze kredyty i ciężko pracuje, żeby się utrzymać. Ostatnio był Pan zameldowany w Pobikrach, a nasze przepisy wewnętrzne nie pozwalają na udostępnianie mieszkań osobom, które nie spełniają warunków określonych w uchwale. Burmistrz dodał, że miasto może zagwarantować dla Pana miejsce w noclegowni, ale Pan nie jest zainteresowany takim rozwiązaniem. Jeśli chcielibyśmy przyznać mieszkanie, to należałoby nagiąć prawo lub zmienić zapis w uchwale, ale uchwała została w taki sposób napisana, żeby nie było sytuacji że nagle przyjeżdża 100 osób niewiadomo skąd i chce od Miasta mieszkanie.

- Pani Dyrektor MOPS powiedziała, że Pan P. korzysta ze świadczeń z opieki społecznej, otrzymuje ciepłe posiłki, więc nie można twierdzić że Miasto nie pomaga.

- Pan P. powiedział, że nie narzeka na opiekę społeczną.

- Radny Korowicki stwierdził, że Pan P. musi mieszkać pod mostem.

- Pan P. powiedział że tyle lat pracował w Siemiatyczach, a teraz te lata się nie liczą.

- Przewodnicząca Rady powiedziała, że jest członkiem komisji socjalnej może jedynie obiecać, że komisja mieszkaniowa pochyli się jeszcze raz nad tą sprawą.

- Radna Jarocka zabrała głos w tej sprawie, powiedziała, że jest przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej i oprócz Pana P. jest mnóstwo rodzin, kobiet czy mężczyzn samotnie wychowujących dzieci, którym trzeba pomóc. Komisja wybiera osoby, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, a jeśli Pan nie spełnia kryterium w tym momencie to my nie jesteśmy temu winni. Radna dodała, że w najbliższy piątek będzie posiedzenie komisji i sprawa ta zostanie poruszona.

- Burmistrz powiedział, że mieszkał Pan w Pobikrach i czy był tam Pan u Wójta w tej sprawie?

- Przewodnicząca Rady obiecała, że Komisja Mieszkaniowa pochyli się jeszcze raz nad tą sprawą.

- Radny Roszczenko zapytał dyrektora SPZOZ o możliwość uruchomienia w Siemiatyczach poradni sportowej?

- Dyrektor powiedział, że są prowadzone rozmowy w tej sprawie, dodał, że płatność musieliby ponosić rodzice (podobnie jak w poradni medycyny prac).

- Radny Berski poruszył temat zdewastowanego samochodu na parkingu na tarasach, zapytał o to jaka jest procedura postępowania w tej sprawie.

- Radny Zdrojewski dodał, że w każdym powiecie jest pogotowie techniczne, które takie uszkodzone pojazdy na swój parking. Radny zapytał o to dlaczego tak się nie stało? Radny poprosił o interwencję.

- Komendant Policji powiedział, że nie udało się zlokalizować właściciela tego pojazdu. Komendant dodał, że nie ma takiego przepisu żeby ten pojazd schorować.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na listę osób z poza rady wpisał się Pan Eugeniusz Sołomacha i Przewodnicząca udzieliła mu głosu:

- Pan Sołomacha powiedział, ze kiedyś podpisała umowę na postawienie wiatraka na swojej posesji, zapytał Burmistrza o to czy te wiatraki będą stawiane na naszym terenie?

- Burmistrz powiedział, że był wczoraj na spotkaniu i uzyskał informację, że „wiatraki to wymysł szatana” i rząd odszedł od pomysłu finansowania czy dofinansowywania wiatraków. Burmistrz dodał, że gminy które weszły w wiatraki zastanawiają się w jaki sposób obniżyć podatek od nieruchomości, ponieważ wiatraki pracują, zostało obcięte dofinansowanie i trzeba do tych wiatraków dopłacać.

- Pan Sołomacha powiedział, że pod koniec roku otrzymał od firmy informację, że termin postawienia wiatraków się przesunął.

- Burmistrz powiedział, że trzeba rozmawiać z tą firmą. Zmieniły się kierunki dofinansowania źródeł energii, bardziej się kładzie nacisk na biomasę, a nie na wiatraki.

- Pan Sołomacha zapytał, czy ta firma nie wykorzysta tego użytkowania do innych celów?

- Burmistrz stwierdził, że należy pokazać umowę prawnikowi.

- Przewodnicząca Rady poinformowała, ze dzisiaj są urodziny Burmistrza i poprosiła o odśpiewanie „Sto lat” Burmistrzowi, złożyła też życzenia od wszystkich obecnych.

Do punktu 16 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta w dniu 15 lutego 2017 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 15:00.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Monika Mazur

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2017-04-03

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-09-25

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-04-21