Protokół Nr XXX/17

Numer XXX/17
Data wydania 2017-04-20

Protokół Nr XXX/17

z obrad XXX sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
w dniu 20 kwietnia 2017 roku

 

 

Obrady XXX sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00, zakończyły zaś o godzinie 13:55.

W obradach XXX sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 13, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).

Radni obecni na XXX sesji:

 1. Witold Berski
 2. Marek Bogucki
 3. Rafał Burakowski
 4. Melania Grygoruk
 5. Jan Hyndza
 6. Katarzyna Jarocka
 7. Walentyna Kożuchowska
 8. Jerzy Korowicki
 9. Antoni Kosieradzki
 10. Paweł Onieszczuk
 11. Łukasz Rybałtowski
 12. Igor Śnieżko
 13. Agnieszka Monika Zalewska

 

Radni nieobecni na XXX sesji:

 

 1. Jerzy Roszczenko
 2. Roman Zdrojewski

 

W obradach XXX sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

1)      Piotr Siniakowicz – Burmistrza Miasta

2)      Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza

3)      Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta

4)      Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XXX sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 20 kwietnia 2017 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XXX sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2). Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXX sesji,  na 13 radnych biorących udział w obradach XXX sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XXX sesji przedstawia się następująco:

1) otwarcie obrad,

2) przyjęcie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Miasta,

4) sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami,

5) interpelacje i zapytania radnych,

6) podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Ambasador Siemiatycz,

7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 r.,

8) przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach za 2016 rok,

9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej miasta Siemiatycze,

10) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

11) wolne wnioski,

12) zakończenie obrad.

Do punktu 3 – Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Miasta,

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z XXIX sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 – sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami

Burmistrz poinformował, że dzisiaj są imieniny Pani Agnieszki – Przewodniczącej Rady Miasta i w związku z tym złożył najlepsze życzenia w imieniu swoim i radnych.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu

Do punktu 5 – interpelacje i zapytania radnych.

Radni zgłosili następujące interpelacje:

- Radna Kożuchowska powiedziała, że w pod koniec 2016 r. PK prowadziło prace przygotowujące do wymiany kanałów ciepłowniczych na Osiedlu Wysokie, radna zapytała o to, co dalej dzieje się w tej sprawie, na jakim etapie są prace, czy będą wymieniane w tym roku te kanały?

- Radny Berski poruszył temat drogi wyjazdowej spod szpitala, zapytał o to czy coś się dzieje w tym temacie?

Radny zapytał też czy jest możliwy remont chodnika na ulicy Świętojańskiej od sklepu „Supersam” do zakrętu?

- Radny Hyndza poruszył temat odnawialnych źródeł energii, zapytał o to co dzieje się w tej sprawie?

- Radny Śnieżko powiedział, że rozmawiał z Panem Komendantem Policji, który zasygnalizował zły stan techniczny monitoringu miejskiego (działa 1 kamera). Radny zapytał o to czy jest możliwość przejrzenia monitoringu?

Do punktu 6 – podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Ambasador Siemiatycz.

Przewodnicząca powiedziała, że Pan Burmistrz na wczorajszej komisji wyjaśnił, że w uchwale zmienia się zapis, że uroczystość przyznania tytułu Ambasador Siemiatycz odbywać się będzie w czasie ważnych uroczystości miejskich bądź na sesji Rady Miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Ambasador Siemiatycz, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXX sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXX/182/17 stanowi Załącznik Nr 5

Do punktu 7 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 r.

Przewodnicząca powiedział, że uchwała została omówiona na komisji.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 r., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXX sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXX/183/17 stanowi Załącznik Nr 6

Do punktu 8 – przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach za 2016 rok

Przewodnicząca Rady powiedział, że sprawozdanie na komisji przedstawiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Ewa Romaniuk. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy radni mają jeszcze pytania do sprawozdania?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli.

Do punktu 9 – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została przedstawiona na komisji. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXX sesji, w głosowaniu udział wzięło 13 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

/Uchwała Nr XXX/184/17 stanowi Załącznik Nr 8

Przewodnicząca Rady zarządziła 10 minut przerwy.

Do punktu 10 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

- Odnosząc się interpelacji radnej Kożuchowskiej w sprawie kanałów ciepłowniczych na Osiedlu Wysokie, Burmistrz powiedział, że ogłoszony jest przetarg i do 26 kwietnia ma być rozstrzygnięty. Termin wykonania prac planowany jest do 31 sierpnia br.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie chodnika na ulicy Świętojańskiej Burmistrz odpowiedział, że jeśli znajdą się środki na ten cel to chodnik zostanie zrobiony.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Hyndza w sprawie odnawialnych źródeł energii Burmistrz odpowiedział, że są przygotowane listy beneficjentów. Burmistrz powiedział, że Miasto czeka na ogłoszenie konkursu przez Tygiel doliny Bugu. Burmistrz dodał, że konkurs w tej sprawie będzie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski a Tygiel doliny Bugu będzie do niego aplikował. Dopiero wtedy Tygiel ogłosi konkurs do którego przystąpi Miasto.

Wszystko miało być na początku grudnia, dlatego też zostały zorganizowane spotkania z mieszkańcami, ale nie z naszej winy terminy zostały przesunięte.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Śnieżko w sprawie miejskiego monitoringu Burmistrz odpowiedział, ze wiemy że jest on w fatalnym stanie (1 kamera porządna nad zalewem). Monitoring należałoby wymienić, ale trzeba się zastanowić czy zrobić to za jednym zamachem (koszt ok. 10-12 tys. zł), czy wymieniać kamery sukcesywnie po 2-3 rocznie.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie wyjazdu spod szpitala Z-ca Burmistrza powiedział, że dokumentacja została już wykonana i został złożona do Konserwatora zabytków, ma on ok. miesiąc czasu na zaopiniowanie, po tym czasie można będzie wystąpić o pozwolenia na budowę.

- Radny Korowicki zapytał o to, z której strony będzie ten wyjazd?

- Z-ca Burmistrza odpowiedział, że od strony Szkoły Muzycznej przy pogotowiu. Dodał, że koszt wykonania tych robót zostały wyliczone na 30 tys. zł, z czego połowę pokryje Miasto, a połowę Starostwo.

- Burmistrz dodał, że dokumentację wykonał Pan Burmistrz Czmut.

- Komendant Powiatowy policji powiedział, że Komenda Policji w dniu dzisiejszym zorganizowała debatę w cyklu debat, które będą organizowane pod nazwą „porozmawiajmy o bezpieczeństwie, też możesz mieć na nie wpływ”. Jeden z mieszkańców Siemiatycz na tym spotkaniu również poruszył kwestię monitoringu. Komendant dodał, że trzeba wziąć pod uwagę do czego ten monitoring ma służyć, czy do bieżącej rejestracji, czy do identyfikacji, czy w celach dowodowych. Zgodnie z bieżącymi przepisami policjanci nie mogą obsługiwać bieżącej rejestracji. Komendant dodał, że też warto wstawić też monitoring na rogatkach miasta. Dodał, że monitoring działa też odstraszająco.

Do punktu 11 – wolne wnioski.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

- Radna Kożuchowska poruszyła temat budowy chodnika na Osiedlu Wysokim przy budynku wielorodzinnym Nr 64, dodała, że budynek należy do wspólnoty. Radna powiedziała, że chodnik jest w kiepskim stanie, a korzystają z niego nie tylko mieszkańcy wspólnoty.

- Burmistrz dodał, że niedawno odbyło się spotkanie z mieszkańcami wspólnoty i są pewne ustalenia, że jeśli wspólnota się do tego przyłoży to jeszcze w tym roku zostanie ułożona kostka.

- Radny Korowicki podziękował Burmistrzom, Dyrektorowi MOSiR oraz jego pracownikom (ekipie sprzątającej cmentarz żydowski) oraz pracownikom ZMK za porządek na targowicy. Radny dodał, że na targowicy należałoby usunąć jeszcze zniszczone słupki ogrodzeniowe i siatkę oraz oczyścić od strony liceum „mikro” wąwóz zasypany śmieciami.

Radny Korowicki zgłosił, że na rondzie na Zamościu (przy wjeździe na ulicę Wysoką) tworzy się zapadlina, a jadąc wyżej zapadanie jezdni widać przy studzienkach.

Radny zwrócił też uwagę na ulicę Słowiczyńską, powiedział że jest w coraz gorszym stanie.

- Burmistrz powiedział, że miło jest słyszeć słowa pochwały. Powiedział, że jeśli chodzi o ulicę Słowiczyńską to są z nami radni powiatowi i poprosimy, żeby poinformowali Zarząd Powiatu o stanie tych ulic. Burmistrz dodał też, że z ankiet wypełnionych przez mieszkańców miasta wynika, ze mieszkańcy w dużej ilości apelują o zrobienie tej ulicy.

Głos zabrał Mikołaj Żabiński Radny Powiatowy, powiedział, że wielokrotnie ta sprawa była poruszana na sesjach Rady Powiatu, ale bezskutecznie, ponieważ nie została uwzględniona w wieloletniej prognozie finansowej, mimo wszystko Klub Siemiatyckiego Porozumienia wyborczego wystosował, również wniosek, gdzie nie tylko ulica Słowiczyńska, ale też przedłużenie Kościuszki zostały uwzględnione.

Pan Mikołaj Żabiński, powiedział, że chciał również zabrać głos w imieniu grupy działaczy społecznych MKS Cresovia. Poinformował, że z ich inicjatywy powstał Komitet honorowy, który ma na celu ufundowanie sztandaru dla MKS Cresovia. Dodał, że Komitet chciałby wręczyć go na uroczystych obchodach 70-lecia powstania klubu na początku lipca br. Pan Mikołaj w imieniu Komitetu Honorowego zachęcił radnych i sympatyków klubu do dokonywania dowolnych wpłat na wskazane konto lub do kasy klubu. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sztandaru.

Pan Mikołaj powiedział, że klub wysoko ceni dotychczasową współpracę i zasugerował, aby na kolejnej sesji Rady Miasta w jednym z punktów ująć analizę dotychczasowej działalności klubu, analizę problemów i wypracowanie wspólnych wniosków do dalszej działalności Cresovii.

- Radny Korowicki poruszył temat powalonych drzew na cmentarzu żydowskim, powiedział, że należałoby je usunąć.

- Dyrektor MOSiR powiedział, że w najbliższym czasie sprawa zostanie załatwiona.

- Radny Korowicki powiedział, że może należałoby docenić finansowo pracowników MOSiR, którzy zajmują się sprzątaniem m.in. cmentarza.

- Dyrektor MOSiR odpowiedział, że w miarę możliwości pracownicy są doceniani.

Do punktu 12 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXX sesji Rady Miasta w dniu 20 kwietnia 2017 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 13:55.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Monika Mazur

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2017-05-31

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-09-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-05-31