Protokół Nr XXXII/17

Numer XXXII/17
Data wydania 2017-06-14

Protokół Nr XXXII/17

z obrad XXXII sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta
w dniu 14 czerwca 2017 roku

Obrady XXXII sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00, zakończyły zaś o godzinie 13:55.
W obradach XXXII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 15, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).

Radni obecni na XXXII sesji:

 1. Witold Berski
 2. Marek Bogucki
 3. Rafał Burakowski
 4. Melania Grygoruk
 5. Jan Hyndza
 6. Katarzyna Jarocka
 7. Walentyna Kożuchowska
 8. Jerzy Korowicki
 9. Antoni Kosieradzki
 10. Paweł Onieszczuk
 11. Jerzy Roszczenko
 12. Łukasz Rybałtowski
 13. Igor Śnieżko
 14. Agnieszka Monika Zalewska
 15. Roman Zdrojewski

W obradach XXXII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

 • Piotr Siniakowicz – Burmistrza Miasta
 • Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza
 • Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
 • Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XXXII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 14 czerwca 2017 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XXXII sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2).

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.

- Radny Onieszczuk powiedział, że chciałby włączyć do porządku obrad dzisiejszej sesji protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

Przewodnicząca zaproponowała, żeby protokół wprowadzić do punktu 13 porządku obrad, pozostałe punkty uległyby przesunięciu, Przewodnicząca Rady zapytała o to, kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad, za wprowadzeniem zmiany głosowało 15 radnych, zmiana do porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na komisji została omówiona uchwała, której nie ma w porządku obrad uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Drohiczyn. Przewodnicząca zaproponowała, żeby uchwałę wprowadzić do punktu 14 porządku obrad, pozostałe punkty uległyby przesunięciu, Przewodnicząca Rady zapytała o to, kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad, za wprowadzeniem zmiany głosowało 15 radnych, zmiana do porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie,

Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXXII sesji, uwzględnieniem zmian, na 15 radnych biorących udział w obradach XXXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XXXII sesji przedstawia się następująco:

 • otwarcie obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z obrad XXXI  sesji Rady Miasta,
 • interpelacje i zapytania radnych,
 • wystąpienie Burmistrza na temat realizacji zadań w 2016 r.,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2028,
 • podjęcie uchwały w sprawie określenia dopłat do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Siemiatycze
 • podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze,
 • podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Siemiatyckiego Ośrodka Kultury,
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenie pomocy finansowej gminie Drohiczyn.
 • odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • wolne wnioski,
 • zakończenie obrad.

Do punktu 3 – Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Miasta,

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z  XXXI sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 – interpelacje i zapytania radnych

W tym punkcie radni głosu nie zabrali.

Do punktu 5 – wystąpienie Burmistrza na temat realizacji zadań w 2016 r.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w 2016 r. Sprawozdanie stanowi Załącznik  Nr  3 do niniejszego protokołu

Do punktu 6 – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Skarbnik – Elżbietę Boguszewską.

Pani Skarbnik powiedział, ze wykonania budżetu jest na bardzo dobrym poziomie:

- plan wydatków – 48.395.555,46 zł co stanowi 99,84 %,

- dochody majątkowe -  wykonanie 1.666.934,19 zł, co stanowi 99,41 %

- dochody bieżące – 46.728.621,27 zł, co stanowi 99,34%

- wydatki ogółem – wykonanie 46.877.430,47 zł, co stanowi 98,55% planu

- wydatki bieżące – wykonanie 44571.274,05zł co stanowi 98,93%

- wydatki majątkowe – 2.306.155,082 zł, co stanowi 91,76 %

- kredyty – zostały spłacane w wysokości planowanej 1.150.000,00 zł

- zaplanowana nadwyżka budżetowa na poziomie 1.150.000,00 została wykonana na poziomie wyższym i stanowi kwotę 1.518.126,99 zł.

Pani Skarbnik dodała, że w dniu wczorajszym miął przyjemność rozmawiać z Kolegiatem z RIO, który poprosił, żeby przekazać gratulacje na ręce Pana Burmistrza, że poziom naszego budżetu dla Regionalnej Izby Obrachunkowej jest zadawalający.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania  finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXXII/193/17 stanowi Załącznik Nr 4

Do punktu 7 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.,

Przewodnicząca poprosiła o odczytanie opinii  Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta Siemiatycze za 2016 r. Opinia stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Siemiatycze wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2016 r. – uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze z tytułu wykonania budżetu za 2016 r., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXXII/194/17 stanowi Załącznik Nr 6

Burmistrz podziękował radnym za zaufanie i za to, że tak dobrze się z nimi współpracuje. Dodał, że jest to bardzo ważne, bo dzięki temu można skupić się na pracy. Burmistrz podziękował Burmistrzowi Czmut, Pani Sekretarz i Pani Skarbnik, wszystkim dyrektorom jednostek oraz pracownikom Urzędu Miasta, bo bez wspólnej pracy nie byłoby tych efektów. Burmistrz podziękował też mieszkańcom Miasta, którzy obdarzyli „Nas” zaufaniem. Burmistrz dodał, ze od kilku tygodni rozpoczęła się kampania wyborcza, na facebooku pojawiają się lewe konta, które tylko i wyłącznie są zakładane po to żeby z nienawiścią krytykować Miasto. Często te osoby nie mieszkają w Siemiatyczach i nie mają pojęcia czego oczekują mieszkańcy. Burmistrz dodał, że ani Burmistrz ani Rada Miasta nie da się sprowokować i nadal będzie pracować dla dobra Miasta pod hasłem z jakim szliśmy do wyborów „Dla Siemiatycz Razem”.

Do punktu 8 – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.,

Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienie uchwały.

Pani Skarbnik powiedziała, że zwiększenia w planie dochodów o kwotę 219 229,94 zł, dotyczą następujących pozycji:

1) 75 000 zł - wpłaty mieszkańców na montaż solarów i pieców ( udział własny mieszkańców w projekcie ).

2) 10 000 zł. - wpłacone kary i odszkodowania firmy ubezpieczeniowej "Concordia".

3) 121 229,94 zł - otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego

4) 13 000 zł - otrzymana dotacja z WFOŚiGW za utylizację azbestu na terenie miasta Siemiatycze.

Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 574 229,94 zł, dotyczą:

1) 75 000 zł - zwiększenie wydatków na inwestycję pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych - solary" -  z pozyskanych wpłat mieszkańców.

2) 121 229,94 zł - przeznaczenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (do szkół).

3) 355 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po przedszkolach na potrzeby Żłobków".

4) 3 000 zł - zwiększenie wydatków na opłaty związane z przebywaniem dzieci miejskich w przedszkolach sąsiednich gmin.

5) 20 000 zł - zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

Pani Skarbnik dodała, ze został też zmieniony załącznik Nr 3, w którym wprowadzono do zadania inwestycyjnego wykonanie krytej pływalni miejskiej (kwota 16 mln zł).

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXXII/195/17 stanowi Załącznik Nr 7

Do punktu 9 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2028.

Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienie uchwały.

Pani Skarbnik powiedziała, ze zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy wprowadzenia do załącznika „przedsięwzięć” wykonania krytej pływalni miejskiej, gdzie na lata 2017-2019 zostało wprowadzone zadanie inwestycyjne, z rozbiciem na lata 1,5 mln w bieżącym budżecie, 10 mln – w 2018 r., 4,5 mln – w 2019 r.  Kwoty tak zostały zaplanowane, że nie przewidujemy w 2018-2019 zaciągania kredytu ani obligacji. Pieniądze mamy nadzieję pozyskać ze źródeł zewnętrznych i sprzedaży majątku miasta.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2028., kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXXII/196/17 stanowi Załącznik Nr 8

Do punktu 10 – podjęcie uchwały w sprawie określenia dopłat do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji, zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia dopłat do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Siemiatycze, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXXII/197/17 stanowi Załącznik Nr 9

Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na Komisji uchwałę omówiła Pani Agata Androsiuk, zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXXII/198/17 stanowi Załącznik Nr 10

Do punktu 12 - podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na Komisji uchwałę omówiła Pani Agata Androsiuk, zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXXII/199/17 stanowi Załącznik Nr 11

Do punktu 13przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej –Pawła Onieszczuka o odczytanie protokołu Komisji. Protokół stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

Do punktu 14 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenie pomocy finansowej gminie Drohiczyn.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na Komisji uchwałę omówiła Pani Skarbnik, zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenie pomocy finansowej gminie Drohiczyn, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXXII/200/17 stanowi Załącznik Nr 13

Do punktu 15 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

W związku z tym, że nie było zgłoszonych interpelacji Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu.

Do punktu 16 – wolne wnioski.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

- Radny Korowicki podziękował Burmistrzom oraz pracownikom nadzorującym z Urzędu Miasta (M. Krzewickiemu i K. Leszczyńskiemu) w imieniu mieszkańców mieszkających w okolicy byłego wysypiska i gruzowiska przy ulicy Kościuszki za uprzątnięcie terenu. Radny zapytał, czy nastąpią tam jakieś nasadzenia drzew? Radny podziękował też firmie Pana Koca, za dobrze wykonaną pracę.

- Burmistrz podziękował za docenienie, powiedział, że ten teren jest objęty  planem zagospodarowania przestrzennego (przemysł) i ten teren pokazujemy do potencjonalnego zagospodarowania na działkę przemysłową.

- Pan Żabiński, powiedział, że korzystając z upoważnienia radnych powiatowych z Klubu SPW chciałby pogratulować Burmistrzowi uzyskania absolutorium i życzyć realizacji podejmowanych zadań.

- Burmistrz również podziękował radnym powiatowym za współpracę, powiedział, że zostały zrobione wyliczenia, iż w ciągu ostatnich 6 lat Miasto dofinansowało dla powiatu m.in. umorzenia podatków czy środki na drogi na kwotę około 2 mln zł. Burmistrz dodał, ze Miasto zwróciło się do Powiatu z wnioskiem o dofinansowanie budowy basenu (w kwocie 2 mln zł). Burmistrz dodał, że liczy na to że współpraca będzie z korzyścią dla wszystkich.

Przewodnicząca Rady poprosiła o wystąpienie Panią Dyrektor Jolantę Sidorowicz.

W związku z tym, iż w dniu jutrzejszym są imieniny Jolanty, Burmistrz złożył Pani Dyrektor życzenia, żeby nadal była uśmiechnięta i pozytywnie nastawiona, żeby nadal z radością i chęcią pracowała na rzecz mieszkańców i rozwoju kultury w naszym mieście.

Do punktu 17 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXII sesji Rady Miasta w dniu 14 czerwca 2017 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 13:55.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Monika Mazur

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2017-07-25

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-09-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-07-25