Protokół Nr XXXIII/17

Numer XXXIII/17
Data wydania 2017-07-20

Protokół Nr XXXIII/17

z obrad XXXIII  sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta
w dniu 20 lipca 2017 roku

Obrady XXXIII sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 15:00, zakończyły zaś o godzinie 15:25.
W obradach XXXIII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 10, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).

Radni obecni na XXXIII sesji:

1. Witold Berski
2. Marek Bogucki
3. Rafał Burakowski
4. Melania Grygoruk
5. Walentyna Kożuchowska
6. Jerzy Korowicki
7. Łukasz Rybałtowski
8. Igor Śnieżko
9. Agnieszka Monika Zalewska
10. Roman Zdrojewski

Radni nieobecni na XXXIII sesji:

1. Jan Hyndza
2. Katarzyna Jarocka
3. Antoni Kosieradzki
4. Paweł Onieszczuk
5. Jerzy Roszczenko

W obradach XXXIII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

1) Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza
2) Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XXXIII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 20 lipca 2017 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XXXIII sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2).

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXXIII sesji, na 10 radnych biorących udział w obradach XXXIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XXXIII sesji przedstawia się następująco:

1) otwarcie obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z obrad  XXXII  sesji Rady Miasta,
4) podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze,
5) wolne wnioski,
6) zakończenie obrad.

Do punktu 3 – Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miasta,

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z  XXXII sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 – podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze.

- Z-ca Burmistrza powiedział, że dzisiejsza uchwała jest jednym z elementów, który w finale doprowadzi do przyjęcia programu rewitalizacji Miasta Siemiatycze. Głównym celem było określenie obszarów problemowych. W sierpniu będzie trzeba podjąć uchwałę o przystąpieniu do rewitalizacji, sam program zostanie uchwalony we wrześniu. Program potrzebny będzie do uzyskania środków zewnętrznych, które są dedykowane Miastom, które takie programy posiadają, na projekty społeczne. W celu określenia mapy były rozesłane ankiety, były też prowadzone spotkania konsultacyjne, na których mieszkańcy czy przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli okazję wypowiedzenia się do tych zagadnień i w konsekwencji tych spotkań i analiz została określona mapa, którą maja Państwo przed sobą.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 10 radnych biorących udział w obradach XXXIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXXIII/201/17 stanowi Załącznik Nr 3

Do punktu 5 – wolne wnioski.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

- Radny Berski poruszył temat drogi krajowej Nr „19”, powiedział, że na spotkaniu była mowa, że do końca czerwca zostanie zakończony remont drogi, zapytał o to czy coś wiadomo w tej sprawie?

- Z-ca Burmistrza odpowiedział, że na razie nic nie wiadomo, poinformowano nas, ze umowa z firmą która wykonuje remont jest zawarta na dłuższy i są tam problemy w związku z tym, że wykonawca jednocześnie prowadzi kilka inwestycji.

- Radny Berski poruszył temat byłego kina, powiedział, ze wiemy wszyscy, że jest to prywatnego właściciela, ale trzeba w jakiś sposób wpłynąć na właściciela lub sprzątnąć  we własnym zakresie przynajmniej od strony głównej ulicy.

- Z-ca Burmistrza dodał, ze być może trzeba będzie posłużyć się tym wariantem, jeśli właściciel nie reaguje na nasze monity. Z-ca Burmistrza dodał, że kwestia estetyki nie jest rzeczą prostą, bo nawet w regulaminie utrzymania czystości nie ma takiego parametru jak „estetyka”.

- Radny Zdrojewski poruszył temat wykoszenia trawy na ulicy Cichorskiego – Zameczka, powiedział, że jest to miejsce strategiczne i przejeżdża tamtędy dużo ludzi.

- Z-ca Burmistrza powiedział, że zgadza się z tym, ale w ostatnich dniach brygada została zaangażowana do ustawienia znaków drogowych na ulicy Słowackiego. Jest też dużo zieleni w mieście, o którą trzeba dbać i podlewać.

- Radny Zdrojewski zgłosił, że po wichurze leżą połamane drzewa przy rzeczne na Osiedlu Tarasy, radny dodał, ze większe drzewa zostały uprzątnięte, ale leży mnóstwo połamanych mniejszych gałęzi, radny zwrócił się z prośbą o uprzątnięcie tego terenu.

- Z-ca Burmistrza powiedział, że zostanie to zgłoszone.

- Radny Bogucki poruszył temat ulicy Polnej, powiedział, że w ostatnim czasie została ona trochę dożwirowana, mieszkańcy twierdzą że było tragicznie a jest nadal bardzo źle, radny zwrócił się z prośbą o ponowne dożwirowanie.

- Z-ca Burmistrza odpowiedział, że zostanie to naprawione.

- Radny Korowicki poruszył temat budynku socjalnego na ulicy Armii Krajowej, powiedział, że przed budynkiem po opadach deszczu tworzy się olbrzymia kałuża, która  uniemożliwia przejście ludziom i trzeba tą zapadlinę usunąć.

Radny dodał, ze jest tam przystanek MKS, przy którym przydałby się ławeczka.

Radny Korowicki zapytał o to kto odpowiada za chodniki na rondzie? Powiedział, ze po opadach deszczu również widać zapadliny.

- Z-ca Burmistrza odpowiedział, że GDDKiA. Dodał, ze GDDKiA będzie w niedługim czasie będzie przebudowywać parkingi na rondzie i trzeba będzie zwrócić się do nich, żeby też przy okazji została przełożona kostka w miejscach tych zapadlin.

- Radny Korowicki dodał, że podobna sytuacja jest na ulicy Grodzieńskiej (zaraz za zakrętem), ale to już nie podlega pod GDDKiA.

- Radny Korowicki powiedział, że na ulicy Słowiczyńskiej  przy dwóch przystankach zostały postawione ławeczki i kosze, ale zostały jeszcze kolejne przystanki na tej ulicy.

- Z-ca Burmistrza odpowiedział, że zostaną one również zmienione .

- Radna Kożuchowska zapytała o to czy było dużo szkód po ostatniej wichurze.

- Z-ca Burmistrza powiedział, ze największą szkodę poniósł nasz budynek socjalny przy ulicy Słowiczyńskiej, został zerwany kawałek dachu. Szkoda została już usunięta. Na ulicy Żwirki i Wigury zostało połamane drzewo, jest uszkodzona część barierki na płycie przejściowej przy ulicy Żwirki i Wigury. Do usunięcia drzewa potrzebny jest specjalistyczny sprzęt.

- Radna Kożuchowska powiedział, ze są tez połamane drzewa na cmentarzu żydowskim.

- Radna Grygoruk stwierdził, że jeśli chodzi o cmentarz żydowski to nie można usunąć żadnych roślin z korzeniami.

- Radny Korowicki zapytał o to czy piasek na plaży jest czyszczony, powiedział, ze mieszkańcy skarżą się, że jest brudno.

- Z-ca Burmistrza powiedział, że przed sezonem było sprzątane.

- Przewodnicząca Rady powiedziała, ze miała też zgłoszenie że psy kąpią się w zalewie.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że tydzień temu Miasto Siemiatycze gościło delegację z Białorusi z Miasta Kobryń i Panią z konsulatu z Brukseli, powiedziała, że miała przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu, dodała, że delegacje korzystając z gościnności Pana Jerzego Korowickiego odwiedziły m.in. zamek (byli bardzo zachwyceni) i Grabarkę. Przewodnicząca dodała, że przekazała pozdrowienia od całej Rady Miasta, a dzisiaj przekazuje pozdrowienia całej Radzie Miasta od delegacji. Przewodnicząca dodała, ze chciała pochwalić koleżankę radną Melanię Grygoruk, powiedziała, ze miała kilka razy wejście na antenę Lata z Radiem i opowiadała o Siemiatyczach, dodatkowo oprowadzając delegację pięknie opowiadała o historii Siemiatycz, że wszyscy byli zachwyceni. Przewodnicząca Rady w imieniu wszystkich podziękowała radnej Melanii Grygoruk za to że tak pięknie reprezentuje nasze Miasto, że pięknie opowiada o tym co się dzieję i całą historię Siemiatycz.

- Radna Grygoruk powiedziała, że bardzo ładnie rozwija nam się turystyka, odwiedzają nas goście z całej Europy, dodała, że ostatnio odwiedzili nas turyści z wyspy Cooka.

Do punktu 6 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXIII sesji Rady Miasta w dniu 20 lipca 2017 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 15:25.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Monika Mazur


Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2017-08-25

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-09-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-08-25