Protokół Nr XXXIX/17

Numer XXXIX/17
Data wydania 2017-12-29

Protokół Nr XXXIX/17

z obrad XXXIX  sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali  Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
w dniu 29 grudnia 2017 roku

 

 

Obrady XXXIX sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:25, zakończyły zaś o godzinie 14:27.
W obradach XXXIX sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 13, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).

Radni obecni na XXXIX sesji:

 1. Marek Bogucki
 2. Rafał Burakowski
 3. Melania Grygoruk
 4. Jan Hyndza
 5. Katarzyna Jarocka
 6. Jerzy Korowicki
 7. Antoni Kosieradzki
 8. Walentyna Kożuchowska
 9. Paweł Onieszczuk
 10. Jerzy Roszczenko
 11. Łukasz Rybałtowski
 12. Igor Śnieżko
 13. Agnieszka Monika Zalewska
 14. Roman Zdrojewski

Radni nieobecni na XXXIX sesji:

 1. Witold Berski

W obradach XXXIX sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:

 • Piotr Siniakowicz – Burmistrz Miasta
 • Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza
 • Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta
 • Elżbieta Rakszawa – Sekretarz Miasta

Do punktu 1 – otwarcie obrad.

Obrady XXXIX sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 grudnia 2017 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XXXIX sesję Rady Miasta.

Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2).

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.

Radny Onieszczuk zwrócił się z prośbą wprowadzenia do porządku obrad uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi.

Przewodnicząca zaproponowała, żeby wprowadzić ją do pkt 9 porządku obrad, pozostałe punkty uległyby przesunięciu. Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad, na 14 radnych biorących udział w obradach XXXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem zmiany głosowało 14 radnych. Zmiana porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na komisji omówiona została, której nie ma w porządku obrad, jest to uchwała w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dla których organem prowadzącym jest miasto Siemiatycze, Przewodnicząca zaproponowała, żeby wprowadzić ją do pkt 10 porządku obrad, pozostałe punkty uległyby przesunięciu Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad, na 14 radnych biorących udział w obradach XXXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem zmiany głosowało 14 radnych. Zmiana porządku obrad został przyjęty jednogłośnie

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad po wprowadzonych zmianach XXXIX sesji, na 14 radnych biorących udział w obradach XXXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty porządek obrad XXXIX sesji przedstawia się następująco:

 • otwarcie obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII  sesji Rady Miasta,
 • interpelacje i zapytania radnych.
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 • podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2035.
 • podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2018 rok.
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi,
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dla których organem prowadzącym jest miasto Siemiatycze,
 • odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • wolne wnioski,
 • zakończenie obrad.

Do punktu 3 – Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z  XXXVIII sesji Rady Miasta wyłożony jest na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.

Do punktu 4 – interpelacje i zapytania radnych.

Radni zgłosili następujące interpelacje:

- Radny Korowicki zwrócił się w imieniu mieszkańców okolic sklepu Lidl i Biedronka, powiedział, że często ludzie załatwiają potrzeby fizjologiczne przy płotach posesji, zapytał o to czy nie ma możliwości udostępnienia toalet w sklepach lub udostępnić jakąś toaletę nad zalewem. Dodał, że tą kwestię zgłosił również dzielnicowy.

- Radny Korowicki zgłosił uszkodzone latarnie nad zalewem.

- Radny Korowicki zgłosił śmieci na posesjach prywatnych nie ogrodzonych m.in. na ulicy Sienkiewicza. Radny zapytał, czy nie ma możliwości wysłania jakiś służb do uprzątnięcia tych terenów oraz parkingu przed „Wodnikiem”.

- Radny Korowicki poruszył temat oczyszczania plaży, powiedział, że jest tam sporo butelek, szkła i różnych innych śmieci.

- Radny Korowicki poruszył po raz kolejny sprawę nie usunięcia słupów wysokiego napięcia nad małym zalewem, radny dodał, że zgłaszał to już kilkukrotnie.

- Radny Korowicki poruszył temat zatorów między ulicą Świętojańska a Grodzieńską, powiedział, że miało być przebudowane skrzyżowanie i jak na razie nic się nie dzieje.

Radny Korowicki podziękował za wszystkie wykonane sprawy.

- Radny Kosieradzki zgłosił, że na ulicy Szpitalnej został wgnieciony chodnik, radny zwrócił się z prośbą o naprawienie chodnika. 

- Radny Śnieżko poruszył temat problemów z wodą jaki w ostatnim czasie miała miejsce, dodał, że Pan Burmistrz oraz PK starali  się jak najszybciej dotrzeć z informacja do mieszkańców drogą tradycyjną oraz poprzez portale społecznościowe, radny dodał, ze Pan Burmistrz zapoczątkował informowanie mieszkańców poprzez sms, dodał, ze jest to bardzo dobry pomysł i warto wprowadzić taką komunikację, warto zachęcić mieszkańców do korzystania z sms.

- Radny Śnieżko zaproponował, żeby nie rezygnować z promocji naszej wody.

Przewodnicząca Rady odczytała opinię Związku NSZZ Solidarność, który nie wnosi żadnych uwag do uchwał podejmowanych a dzisiejszej sesji.

Do punktu 5 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Przewodnicząca powiedział, że uchwała została omówiona na komisji.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXXIX/238/17 stanowi Załącznik Nr 3

Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2035.

Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię RIO na temat przedstawionej uchwały.  

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni zgłaszają jakieś pytania?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2035, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXXIX/239/17 stanowi Załącznik Nr 4

Do punktu 7 – podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2018 rok.

Przewodnicząca Rady porosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienia do uchwały.

Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię RIO na temat uchwały.

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu o odczytanie  opinii Komisji. – opinia Komisji stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2018 rok, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 13 radnych biorących udział w obradach XXXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXXIX/240/17 stanowi Załącznik Nr 5

Przewodnicząca udzieliła głosu Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

Burmistrz podziękował, powiedział, że jest to historyczny budżet, mamy ponad 60 mln zł, jest 25 inwestycji na kwotę 25,5 mln zł, 40 % wydatków będzie przekazanych na inwestycje. Większość inwestycji zostanie wykonana w tym roku, poza basenem, który jest planowany na 2-3 lata.

Do punktu 8 – zmiany w budżecie miasta na 2017 r.

Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienia.

Pani Skarbnik powiedziała, że rozpocznie od informacji na którą czekają wszyscy dyrektorzy, powiedziała, że wszystkie prośby odnośnie zwiększenia budżetu zostały uwzględnione. Pani Skarbnik powiedziała, ze wszystkie budżety zostaną spięte.

Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 447 334 zł., w tym:

1) o kwotę 21 053 zł - zwiększenie wpływów z tytułu użytkowania wieczystego i czynszów.

2) o kwotę 12 000 zł - zwiększenie wpływów z tytułu podatków cywilno - prawnych.

3) o kwotę 329 500 zł - zwiększenie faktycznie otrzymanych dochodów z tytułu czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od nieruchomości.

4) o kwotę 24 100 zł - zwiększenie faktycznych wpływów z tytułu opłaty skarbowej.

5) o kwotę 55 681 zł - zwiększenie subwencji z rezerwy ogólnej na wypłatę odpraw nauczycielskich.

6) o kwotę 5 000 zł - zwiększenie wpływów z tytułu czynszów z lokali miejskich.

 1. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 744 438,15 zł, w tym:

1) zwiększenia w planie wydatków związane ze zwiększeniem planów finansowych jednostkom organizacyjnym szkołom podstawowym, gimnazjom, Szkole Muzycznej, MOPS, żłobkom, SOK  oraz bibliotece.

 1. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 297 104,15 zł., w tym:

1) o kwotę 50 000 zł - zmniejszenie wydatków na koszty odsetek bankowych

2) o kwotę 120 000 zł - rozwiązanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801,

3) ponadto zmniejszenie wydatków o kwotę 172 104,15 - wnioski Dyrektorów jednostek i wycofanie 3 zadań inwestycyjnych, które nie będą realizowane w roku 2017.

Pani Skarbnik dodała, że SP Nr 3 i Przedszkole Nr 5 plan wydatków i dochodów otrzymała o przesłaniu informacji radnym na tablety w związku z tym w załączniku nr 7 naniesione zostaną jeszcze poprawki.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XXXVIII/241/17 stanowi Załącznik Nr 6

Do punktu 9 - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli. Protokół stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta większością głosów.

/Uchwała Nr XXXIX/242/17 stanowi Załącznik Nr 8

Do punktu 10 – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dla których organem prowadzącym jest miasto Siemiatycze.

Przewodnicząca Rady powiedziała, ze uchwała została omówiona na komisji przez Panią Barbarę Anasińską. Zapytała, czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni nie zgłosili uwag i pytań w tej sprawie. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dla których organem prowadzącym jest miasto Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XXXIX sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta większością głosów.

/Uchwała Nr XXXIX/242/17 stanowi Załącznik Nr 8

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach Rady Miasta.

Do punktu 11 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych..

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Burmistrz Miasta – Piotr Siniakowicz:

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie  toalet powiedział, że jakiś czas temu została zrobiona toaleta dla osób handlujących z tyłu sklepu Biedronka. Burmistrz dodał, że w sklepach powinny być toalety (w Biedronce na pewno jest). Jeśli ktoś będzie w potrzebie to na pewno Pani  Dyrektor biblioteki udostępni łazienkę. Łazienka na pewno jest w PKS-ie.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie latarni Burmistrz powiedział, że zostały one zgłoszone do wykonawcy, jednak firma zajmująca się oświetleniem zasugerowała, ze te latarnie są jeszcze na gwarancji i może uda się je naprawić w ramach gwarancji.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie śmieci na ulicy Sienkiewicza Burmistrz odpowiedział, ze zostanie to zgłoszone do właściciela posesji, bo każdy powinien pilnować porządku na swojej posesji. Odnosząc się o porządek na plaży czy parkingu to MOSiR zawsze bardzo dba o porządek, być może po okresie świątecznym znalazły się tam jakieś śmieci, Burmistrz dodał, ze zostanie to uprzątnięte.

- Burmistrz powiedział, że jeśli zależy coś od nas to jest wszystko robione, ale jeśli zależy to od zewnętrznych firm, to nie mamy na to wpływu.

Burmistrz dodał, ze jeśli chodzi o zdjęcie słupów to PGE ogłosiło przetarg, który wygrała firma „X” i ta firma tego nie realizuje i płaci kary.

- Odnosząc się do interpelacji w sprawie przerobienia skrzyżowania ulicy Grodzieńskie ze Świętojańską Burmistrz odpowiedział, że cały czas prowadzone sa rozmowy z Drogami Wojewódzkimi, projekt z 60 tys. wzrósł na 200 tys. zł. Mamy nadzieję że ta droga w niedługim czasie zostanie zrobiona.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie zniszczonego chodnika Burmistrz odpowiedział, ze jeśli pogoda pozwoli to zostanie to naprawione.

- Odnosząc się do interpelacji radnego Śnieżko w sprawie sms Burmistrz powiedział, ze sms będą wysyłane jeśli mieszkańcy się zalogują.

Burmistrz powiedział, ze jeśli chodzi o wodę to PK zrobi na własne potrzeby laboratorium i dzięki temu częściej woda będzie sprawdzana. Burmistrz dodał, że w przyszłym roku zostanie przeprowadzona akcja promocyjna, na każdej imprezie zrobimy stoisko miejskie gdzie będziemy pomagali się rejestrować. Musimy się zaangażować wszyscy.

Odnosząc się do promocji wody Burmistrz powiedział, ze trzeba będzie nadal naszą wodę promować być może zrobimy Panią Kropelak.

Do punktu 18 – wolne wnioski.

W tym punkcie głos zabrali:

- Radny Hyndza poruszył temat informacji o profanacji cmentarza żydowskiego, powiedział, że profanacja była w latach kiedy był budowany PZMOT, radny zapytał o to czy miasto jest zobowiązane do sprzątania?

Radny Hyndza zapytał radnego Korowickiego o to jak sytuacja cmentarza wyglądał w momencie budowy PZMOT?

- Radny Korowicki powiedział, ze pracował przez kilka lat w PZOT i na pewno budynek był postawiony na cmentarzu, kości były znajdowane i zbierane i pochowane w miejscu godnym na cmentarzu. Cmentarz sięgał aż do ulicy Kościuszki. Radny dodał, ze dzięki Burmistrzowi i Pracownikom MOSiR cmentarz utrzymany jest w dobrym porządku, dodał, ze mimo wszystko nadal powinniśmy dbać o ten cmentarz, bo to świadczy o naszej kulturze.
- radny Hyndza poruszył temat wody, powiedział, ze Burmistrz nie jest niczemu winien a wszystko spadło na niego. Radny dodał, ze im bardziej się chwali Pana Burmistrza to on coraz bardziej pracuje.

- radny Hyndza przekazał podziękowanie od mieszkańców osiedla przy Weterynarii (tarasy) za szybkie uprzątnięcie gałęzi.

- Radny Hyndza przekazał pozdrowienia od radnego, który nie mógł być na dzisiejszej sesji.

- Przewodnicząca Rady poprosiła o przekazanie pozdrowień dla Pana Berskiego.

Na listę osób z poza rady wpisał się Pan Mikołaj Żabiński. Przewodnicząca Rady udzieliła mu głosu.

- Pan Żabiński pogratulował zatwierdzenia budżetu jednogłośnie. Radny powiatowy w imieniu radnych z Siemiatyckiego Porozumienia Wyborczego podziękował za dotychczasowe zaproszenia na sesję Rady Miasta, powiedział, ze wiele spraw jest wspólnych , a wspólnie łatwiej jest je rozwiązać. Jedna z takich spraw jest sprawa ulicy Słowiczyńskiej. Radny dodał, ze sprawa tej ulicy była zgłaszana kilkukrotnie. W roku bieżącym  8 listopada taki wniosek został ponownie złożony ale nie było stanowiska Zarządu Powiatu. Starostwo zasugerowała, żeby w pierwszej kolejności zrobić ulicę Kościuszki. Radny Żabiński powiedział, ze zaczął zbierać podpisy i w tym miejscu podziękował radnemu Śnieżko, który również zaangażował się w zbieranie podpisów. Zebranych zostało 397 podpisów i zostało to przekazane razem z wnioskiem obywatelskim o remont ulicy do Zarządu Powiatu. Można było zebrać więcej tych podpisów. Otrzymaliśmy odpowiedź od Starosty, który stwierdził, ze wspólnie z Urzędem Miasta wystosują wniosek o remont ulicy Słowiczyńskiej. Radny powiatowy zawnioskował do radnych o wspieranie Burmistrza w tych działaniach.

Pan Żabiński przekazał życzenia pomyślności zdrowia i dobrych efektów pracy.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że na listę osób z poza rady wpisał się Pan W.B., Przewodnicząca udzieliła mu głosu:

- Pan W. B. powiedział, ze chciał odczytać krótkie oświadczenie: „Na sali jest obecny przedstawiciel policji, który był świadkiem głosowania, które w punkcie dotyczącym MOPSu jest przestępstwem poplecznictwa sprzeniewierzenia środków publicznych. Niedopełnienie obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych wynikających z art. 30 § 2 KPK przekłada się to na przestępstwo zmuszania do niekorzystnego rozporządzania mieniem i łamania art. 30 i art. 40 Konstytucji RP. Przestępstwa te są ścigane z urzędu.

Kopię oświadczenia dołączam jako załącznik do protokołu Dzisiejszej Sesji Rady Miasta”

Pan W.B. zapytał Burmistrza o to czy będzie przestrzegał zasad które uwzględnia konstytucja?

- Burmistrz odpowiedział, ż przestrzega i będzie przestrzegał. Burmistrz dodał, że zaprasza Pana do zgłoszenia się do pracy.

Do punktu 19 - zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXIX sesji Rady Miasta w dniu 29 grudnia 2017 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 14:47.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Monika Mazur

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2018-02-22

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-09-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2018-02-22