Protokół Nr XXXXI/10

Numer XXXXI/10
Data wydania 2010-02-17
Protokół Nr XXXXI/10

 

z obrad XXXXI sesji Rady Miasta Siemiatycze, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 17 lutego 2010 roku

 

Obrady XXXXI sesji Rady Miasta Siemiatycze   rozpoczęły się o godzinie 13:00 zakończyły zaś o godzinie 14:20.

 

W obradach XXXXI sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 15, według załączonej do protokołu listy obecności.

 

Radni obecni na XXXXI sesji:
 1. Witold Berski
 2. Rafał Burakowski
 3. Franciszek Drewulski
 4. Aleksander Jakoniuk
 5. Mariusz Gocał
 6. Antoni Kozieradzki
 7. Mirosław Kobus
 8. Andrzej Miazio
 9. Eugeniusz Mudel
 10. Jerzy Górski
 11. Krzysztof Osmólski
 12. Bogdan Raczyński
 13. Agnieszka Sitarska
 14. Krzysztof Szyszko
 15. Krzysztof Wieczorek
W obradach XXXXI sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:
 1. Zbigniew Radomski –Burmistrz Miasta Siemiatycze
 2. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
 3.  Danuta Jaszczołt – Skarbnik Miasta
 4. Stanisław Fleks- Z-ca Burmistrza Miasta
 5. Jolanta Sidorowicz – Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
 6. Ewa Romaniuk – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 7. Janusz Majer –Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
 8. Jan Snycerski – Prezes TPS
 9. Teresa Nazarewicz – Prezes PK Spółka z o.o
 10. Agnieszka Bolewska- Iwaniuk – korespondentka Katolickiego Radia Podlasia
 11. Marek Malinowski – korespondent Głosu Siemiatycz
 12. Edward Krasowski – Komendant Powiatowy Straży Pożarnej
 13. Jerzy Wawrentowicz – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
 14. Roman Umiastowski – Dyrektor MOSiR
 15. Barbara Grzelak – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 16. Krystyna Wolanin – Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 17. Z-ca Komendanta WKU w Bielsku Podlaskim - Leszek Frydrych
 18. Kapitan WKU w Bielsku Podlaskim –Pan Wojnarowski
oraz Panie Janina Korzeniewska, Zinaida Kowalczuk oraz Maria Marks – matki, które otrzymają medale za zasługi dla obronności kraju w związku z tym, że ich kilku synów służyło w wojsku.

 

Do punktu 1otwarcie obrad

 

            Obrady XXXXI sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 17 lutego 2010 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Sitarska, która na wstępie powitała zaproszonych gości i wszystkich przybyłych na XXXXI sesję.

 

Do punktu 2 przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodnicząca Rady stwierdziła w tym punkcie, że proponowany porządek obrad XXXXI sesji radni otrzymali wcześniej. Przewodnicząca zawróciła się do radnych z pytaniem, czy chcieliby zgłosić zmiany do zaproponowanego porządku.

 

-Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktów 9 i 10 tj. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. podjęcia uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2013.

 

-Przewodnicząca Rady zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad punktu podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku oraz wykreślenie punktu 12 tj. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Przedszkole Nr 1, 3 i 5 w Siemiatyczach w celu przekształcenia w jednostki budżetowe.

 

      - Radny Franciszek Drewulski zabierając głos zaporponował wpisanie do porządku obrad XXXXI sesji – podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

 

      W dalszej części obrad Przewodnicząca zarzadziła następujące głosowania:

 

- w sprawie wniosku radnego Osmólskiego dot. zdjęcia z porzadku obrad XXXXI sesji pkt. 9 dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 - - w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad XXXXI głosowało 13 radnych, przeciwko 1 radny, od głosu wstrzymał się 1 radny,

 

-w sprawie wniosku radnego Osmólskiego dot. zdjęcia z porzadku obrad XXXXI sesji pkt. 10 dot. przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. podjęcia uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2013.  - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXXI sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za wykreśleniem tego punktu z porządku obrad głosowało 11 radnych, przeciwko było 4 radnych,

 

- w sprawie wniosku o zdjęcie z  porządku obrad XXXXI sesji punktu 12  podjęcie uchwały w sprawie   likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Przedszkole Nr 1, 3 i 5 w Siemiatyczach w celu przekształcenia w jednostki budżetowe - w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za wykreśleniem tego punktu z porządku obrad głosowało 14 radnych, od glosu wstrzymał się 1 radny.

 

 - w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad XXXXI głosowało 12 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych,

 

- w sprawie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad XXXXI głosowało 12 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych,

 

- w sprawie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r - w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad XXXXI głosowało 15 radnych.

 

            Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad XXXXI z przegłosowanymi poprawkami - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXXI sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciwko był 1 radny.

 

            Przyjęty porządek obrad XXXXI sesji przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX i XXXX sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne pod tytułem „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Siemiatycze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych warz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

 

 

Do punktu 3 – Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju.

 

W tym punkcie porządku obrad głos zabrał na wstępnie Z-ca Komendanta WKU w Bielsku Podlaskim – Pan Leszek Frydrych, który stwierdził, że dzisiejsza uroczystość należy już do nielicznych, gdyż w związku z restrukturyzacją armii służba zasadnicza odchodzi w minioną epokę, a w tej chwili żołnierze przyjmowani są do służby zawodowej w wojsku polskim. Pan Frydrych zwracając się do matek, których kilku synów odbyło wzorową służbę wojskową stwierdził, że chciałby im pogratulować wychowania synów, stwierdził, że Pani Janina Korzeniewska oddała 5 synów do wojska, a Panie Maria  Marks i Zinaida Kowalczuk po 3. Następnie kapitan Wojnarowski odczytał Decyzje Ministra Obrony o przyznaniu Pani Janinie Korzeniewskiej Złotego Medalu za zasługi dla obronności kraju oraz decyzje o przyznaniu Paniom Kowalczuk i Marks srebrnych medali. W dalszej kolejności nastąpiło uroczyste wręczenie przyznanych medali.

 

W dalszej części realizacji tego punktu obrad Burmistrz Radomski i Przewodnicząca Radny wręczyli odznaczonym paniom kwiaty oraz złożyli gratulacje.

 

Do punktu 4 - przyjęcie protokołów z XXXIX i XXXX  sesji Rady Miasta

 

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokoły z XXXIX i XXXX  sesji Rady Miasta wyłożone są    na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad dzisiejszej sesji nie wpłyną do nich uwagi i poprawki to uzna się je za przyjęte.

 

Do punktu 5 – sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.

 

Sprawozdanie z pracy za okres od 1 stycznia br. złożył Burmistrz Miasta – Zbigniew Radomski. Radni uwag i pytań do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Do punktu 6 - interpelacje i zapytania radnych

 

Radni zgłosili podczas XXXXI sesji następujące interpelacje:

 

            -Radny Krzysztof Osmólski zabierając glos stwierdził, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji pytał o kalendarium zdarzeń jeśli chodzi o realizację inwestycji na 2010 r. i to co proponował w imieniu radnych o wcześniejsze rozpoczęcie prac przetargowych na koncepcję budowy basenu. Radny Osmólski zwrócił się z pytaniem, czy Pan Burmistrz weźmie to pod uwagę.

 

            -Burmistrz Radomski odnosząc się do wypowiedzi radnego Omólskiego stwierdził, że jeśli chodzi o koncepcję budowy basenu, to procedury już są w toku, już trwają, jednak to nie jest tak, że za miesiąc radny Osmólski zapyta znowu. Burmistrz Radomski podkreślił, że są określone terminy, dodał, że wisi to już na stronie internetowej Urzędu Miasta. Burmistrz stwierdził, że będzie to zrealizowane, dodał, że prosi radnych, aby się nie obawiali.

 

            -Radny Osmólski w swojej wypowiedzi poruszył także inny problem zgłoszony przez mieszkańców Słowiczyna, a mianowicie problem komunikacji miejskiej i dużej ilości pustych przejazdów w dalszym ciągu. Zdaniem radnego Osmólskiego ponownie należy przeanalizować na przestrzeni całego miasta kursy MKS. Radny Osmólski zwrócił również uwagę, że dobrze byłoby, aby w dni wolne od pracy 1 autobus MKS objechał całe miasto kosztem zmniejszenia np. dwóch kursów MKS w dni powszednie.

 

            -Radny Eugeniusz Mudel stwierdził, że z tego miejsca chce podziękować Panu Edwardowi Zaremba – Wójtowi Gminy Siemiatycze i radnym Gminy Siemiatycze za to, że podjęli wagę problemu dot. fekali wpływających z terenu gminy do naszego zalewu. Radny Mudel stwierdził, że dzięki temu, że gmina opracowała dokumentację i przystąpiła do budowy kanalizacji nasz zalew będzie nieco czystszy. Radny Mudel zwrócił się następnie z pytaniem do Burmistrza Radomskiego, czy podjął jakieś działania, aby wyeliminować zrzut fekali z Bacik. W dalszej części swojej wypowiedzi radny Mudel stwierdził, że Przedsiębiorstwo Komunalne ma zapłacić różnym instytucjom kary i czy w związku z tym Pan Burmistrz w dalszym ciągu uważa, że PK jest dobrze zarządzane. Radny stwierdził, że już kilka razy kierował zapytania o zarządzenie PK m.in. o zasadność zakupu samochodu WUKO za kwotę ponad 1 miliona zł, wymianę hydrantów za ponad 3 tys zł, kiedy podobne, polskie można kupić za 400 zł. Radny Mudelk stwierdził, że kiedy wtedy pytał Pana Burmistrza czy PK jest dobrze zarządzane , to odpowiadał, że tak, wiec teraz też pyta , czy PK jest dobrze zarządzane. W dalszej części swojej wypowiedzi radny Mudel stwierdził, że w dniach 3-5 luty br. w hotelu Żubrówka w Białowieży odbyła się konferencja zorganizowana przez firmę AVK, firmę produkującą drogie hydranty i sprzedającą samochody dostawcze. Radny Mudel zwrócił się z pytaniem, w jakim celu przebywali na tej konferencji pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego.

 

Do punktu 7 - podjęcie uchwały w  sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne pod tytułem „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej”.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni zapoznali się dokładnie przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy w tej chwili radni chcą zabrać głos w tej sprawie. Radni uwag i pytań odnośnie tego projektu uchwały nie wnieśli.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne pod tytułem „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXXI sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

 

/Uchwała Nr XXXXI/174/10 w załączeniu/

 

Do punktu 8 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni również zapoznali się dokładnie przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy w tej chwili zachodzi jeszcze potrzeba omówienia tego projektu uchwały, czy radni mają jeszcze jakieś pytania w tej sprawie. Radni odpowiedzieli, że nie.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżecie miasta na 2010 r. zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXXI sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

 

/Uchwała Nr XXXXI/175/10 w załączeniu/

 

Do punktu 9 - podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Siemiatycze.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni również zapoznali się dokładnie na posiedzeniu komisji. Zwróciła się z pytaniem, czy w tej chwili zachodzi jeszcze potrzeba omówienia tego projektu uchwały, czy radni mają jeszcze jakieś pytania w tej sprawie. Radni odpowiedzieli, że nie.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie projektu uchwały w sprawiewprowadzenia regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Siemiatycze, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXXI sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

 

/Uchwała Nr XXXXI/176/10 w załączeniu/

 

Do punktu 10 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych warz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z projektem tej uchwały radni także zapoznali się dokładnie na posiedzeniu komisji przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy w tej chwili zachodzi jeszcze potrzeba omówienia tego projektu uchwały, czy radni mają jeszcze jakieś pytania w tej sprawie. Radni odpowiedzieli, że nie.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie projektu uchwały w sprawiewyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych warz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu., zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXXI sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

 

/Uchwała Nr XXXXI/177/10 w załączeniu/

 

Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że z sprawa ta była radnym dokładnie przedstawiana na posiedzeniu komisji przed sesją. Zwróciła się z pytaniem, czy w tej chwili zachodzi jeszcze potrzeba omówienia tego projektu uchwały, czy radni mają jeszcze jakieś pytania w tej sprawie. Radni odpowiedzieli, że nie.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła więc głosowanie projektu uchwały w sprawieprzekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXXI sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 3 radnych było przeciwko, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

 

/Uchwała Nr XXXXI/178/10 w załączeniu/

 

Do punktu 12 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r

 

            W dyskusji w tej sprawie głos zabrali:

 

            -Skarbnik Miasta stwierdziła, że nie widziała wcześniej tego planu pracy, jednak tak gorąco chciałaby się odnieść do niektórych zapisów zawartych w tym projekcie, a mianowicie jeśli chodzi o analizę realizacji miejskich inwestycji w roku 2010, które komisja zaplanowała na luty, to jej zdaniem w tej chwili jest okres zimowy i za wcześnie jest zajmować się tymi sprawami. Skarbnik Miasta odniosła się także do zapisu dot. analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze, stwierdziła, że ten punkt mógłby być realizowany w sierpniu, a nie jak zapisano w projekcie tej uchwały w czerwcu. Zdaniem Pani Skarbnik w innych pozycjach terminy realizacji także powinny być dalsze.

 

            -Radny Franciszek Drewulski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że ten punkt dot. analizy realizacji inwestycji konkretnie dot. ul. Wysokiej.

 

            -Przewodnicząca Rady zabierając głos w tej sprawie stwierdziła, że w najbliższym czasie to Komisja Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego ma zająć się  kwestiami związanymi  z ul. Wysoką, jeśli tego nie wyjaśni, to Komisja Rewizyjna zrobi to w marcu.

 

            -Radny Drewulski zabierając głos stwierdził, że proponuje w pkt. 6 tej uchwały zamienić termin realizacji punktu – analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. zmienić z czerwca na sierpień.

 

            -Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w tej chwili nie pozostaje już nic innego jak przegłosowanie tej uchwały, jeśli radni się z tymi zapisami nie zgadzają, to zagłosują negatywnie.

 

            W dalszej części realizacji tego punktu obrad radny Szyszko zwrócił się z prośbą o ogłoszenie 15 min. przerwy w obradach XXXXI sesji. Za wnioskiem radnego Szyszki, opowiedziała się większość radnych i Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 min przerwę w obradach XXXXI sesji.

 

            Po wznowieniu obrad sesji Przewodnicząca Rady ponownie zaproponowała głosowanie  nad projektem uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

 

            - Radny Mudel zabierając głos stwierdził, że na wczorajszym posiedzeniu komisji przed sesją Pan Burmistrz podał preliminarz, jeśli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych w 2010 r. i do końca czerwca ma być zrealizowana ul. Spacerowa, ks. Brzóski, ma być opracowana dokumentacja na basen. Radny Mudel i komisja tym się zajmie. Radny stwierdził, że jeśli Komisja Rewizyjna opracowała swój plan, to dlaczego postronni zajmują stanowisko w tej sprawie.

 

            -Przewodnicząca Rady odnosząc się do tej wypowiedzi stwierdziła, że pojawiły się pewne nieścisłości i w tej chwili trzeba się zastanowić.

 

            -Radny Osmólski stwierdził z kolei, że prosił kolegów radnych o odłożenie tej sprawy na kolejną komisję i sesję i zdjęcie dziś tego z porządku obrad. Radny Osmólski dodał, że w tym projekcie nic nie pisze, że np. analiza inwestycji dot. tylko tych 3 rzeczy.

 

            -Radny Drewulski stwierdził z kolei, że w tym projekcie zawarte są tylko nagłówki.

 

            -Pan Stanisław Fleks –Z-ca Burmistrza odnosząc się do tych wypowiedzi stwierdził, że ta uchwała idzie do Regionalnej Izby Obrachunkowej i podejmowanie jej w tej treści jest idiotyzmem.

 

            -Radny Drewulski ponownie zabierając głos w tej dyskusji zaproponował, aby każdy z radnych przeczytał protokół z sesji w dniu 23 czerwca 2009 r.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła następnie głosowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r, zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XXXXI sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 3 radnych, 6 radnych było przeciwko, 6 radnych wstrzymało się od głosu.

 

            Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas tego glosowania projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r. został odrzucony i na następnej sesji po dokonanych zmianach odbędzie się kolejne głosowanie radnych w tej sprawie.

 

Do punktu 13 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

 

            Burmistrz Radomski odpowiadając na zgłoszone interpelacje radnych stwierdził m.in., że:

 

            - jeśli chodzi o interpelację radnego Osmólskiego, dot. pustych przejazdów MKS to jeśli chodzi o Słowiczy, to jest to już końcowy przystanek i może faktycznie tam nie być nikogo, jednak na kolejnych przystankach już ci ludzie wsiadają i jadą. Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi stwierdził, że jest opracowany rozkład jazdy komunikacji miejskiej i w tej chwili nie wie czy Dyrektor PKS zgodzi się na to, żeby zatrudnić kierowcę, aby w dni wolne objechał autobusem komunikacji miejskiej całe miasto. Pan Burmistrz podkreślił , że nie wie czy jest to możliwe, ale nie mówi nie, sprawdzi to i przedstawi tę propozycję Dyrektorowi PKS, który ją rozważy i wtedy odpowie radnemu na to pytanie.

 

            -odnosząc się do interpelacji radnego Mudla Burmistrz Radomski stwierdził, że jeśli chodzi o podziękowanie radnego Mudla dla Wójta Gminy, to faktycznie Wójt stanął na wysokości zadania. Burmistrz stwierdził, że nie było podziękowań dla władz miasta, które doprowadziły kanalizację do drogi białostockiej 4 lata temu. Burmistrz Radomski dodał, że gdyby nie to, to Czartajew nadal by spuszczał ścieki do zalewu. Burmistrz Radomski w dalszej części wypowiedzi odniósł się do kwestii tego,  czy podjął jakieś działania, aby wyeliminować zrzut fekali z Bacik odpowiedział, że przeprowadzane badania, również te z laboratorium PK nie potwierdziły, że od strony Bacik do rzeki Muchawiec wpływają ścieki. Prewentorium je wywozi. Pan Burmistrz dodała także, że po drodze nie ma tam innych instytucji, ani osób, które na dzień dzisiejszy te ścieki spuszczałyby do rzeki. Ustosunkowując się do kwestii udziału pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego w konferencji zorganizowanej przez firmę AVK, która odbyła się w hotelu Żubrówka w Białowieży Burmistrz Radomski stwierdził, że nic nie wie o tym, jednak jeśli pracownicy PK byli na tej konferencji, to mieli na pewno zaproszenie, bo konferencji poświecona była gospodarce ściekowej. Pan Burmistrz dodał, że jeśli radnego Mudla bliżej interesują jakieś kwestie związane z tą konferencją, np. menu, to Pana Prezes Majer jest obecny na sali i może na te pytania odpowiedzieć. Odpowiadając na kolejne pytanie radnego Mudla, a mianowicie, czy PK jest dobrze zarządzane, bo Przedsiębiorstwo Komunalne ma zapłacić różnym instytucjom kary, Pan Burmistrz odpowiedział, że faktycznie kary na PK zostały nałożone, ale PK odwołało się od tej  decyzji i dlatego też z ostateczną oceną trzeba poczekać na rozstrzygniecie w II instancji. Burmistrz Radomski dodał, że jest na dzisiejszej sesji obecny Prezes Majer i jeśli radni chcą, to Pan Prezes jest do dyspozycji. Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi stwierdził także, że w PK jest Rada Nadzorcza, która kontroluje działalność całej spółki i dobrze byłoby, aby radni się z nią spotkali i wyjaśnili sobie te kwestie, Pan Radomski dodał, że Rada Nadzorcza, co miesiąc analizuje całość sytuacji PK. Burmistrz Radomski w swojej wypowiedzi stwierdził również, że dotychczas nie miał ze strony Rady Nadzorczej sygnałów, że PK jest źle zarządzane. Pan Radomski dodał również, że w przypadku PK nie ma ręcznego sterowania tą spółką, sytuacji takiej, że to Burmistrz nakazuje, podkreślił, że w spółce są odpowiednie organy, które decydują o wszystkim, a miasto jeśli zleca jakieś zadania dla PK do realizacji, to musi za to zapłacić. Pan Burmistrz w swojej wypowiedzi stwierdził także, że Komisja Rewizyjna nie może pisać w swoim planie, że pójdzie na kontrolę do PK, bo od tego jest Rada Nadzorcza w PK i to z nią w tych sprawach można rozmawiać. Pan Radomski stwierdziła także, że nawet kwestia tego, że z 3 węglowych kotłowni, w tej chwili dymi tylko 1 to też jest sukcesem PK i Pana Prezesa, tym bardziej, że przecież były duże mrozy podczas tej zimy, a 1 kotłownia to załatwiła. Pan Burmistrz dodał, że jest to sukces wszystkich , raz jeszcze podkreślił, że ta spółką nie można ręcznie sterować, jak to się wydaje radnemu Mudlowi, bo są pewne prawa i kryteria i trzeba je przestrzegać.

 

Do punktu 14 – wolne wnioski

 

W wolnych wnioskach głos zabrali:

 

-Pani Alina Smyk – mieszkanka ul. Dąbrowskiego w swojej wypowiedzi przedstawiła problem znaków drogowych umieszczanych na drodze łączącej ulicę Dąbrowskiego z ul. Ciechanowiecką, które bardzo utrudniają codzienne życie jej rodzinie. Pani Smyk pokrótce przedstawiła historię swego zamieszkiwania przy tej ulicy oraz zwróciła się z pytaniem do Pana Burmistrza jaki opracowuje projekt nowej organizacji ruchu na tej ulicy. Zdaniem Pani Smyk takim działaniem Pan Burmistrz narusza jej prawa, a postępowanie to jest niezgodne z prawem.

 

- Radny Krzysztof Osmólski zabierając głos stwierdził, że wstępnie radni rozmawiali o problemie z dachem na bibliotece miejskiej. Radny Osmólski stwierdził, że radni byli w bibliotece i problem istnieje, tak więc proszą o wygospodarowanie środków w budżecie miasta na ten cel. Radny Osmólski dodał, że radni będą pilotowali tę sprawę. Radny Osmólski zwrócił się także z prośbą o zajęcie się sprawą pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 3, bo z tego co wie, to tam też problem.

 

-Radna Agnieszka Sitarska zabierając głos stwierdziła, że Dyrektor Przedszkola Nr 3 będzie występować o jakieś środki z budżetu miasta na ten cel, więc sprawa ta powróci.

 

- Radny Krzysztof Szyszko zabierając głos stwierdził, że zgłasza wniosek o o kompleksowe rozwiązanie sposobu dowozu i parkowania na parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1. Radny Szyszko dodał, że wniosek chce rozciągnąć również o Przedszkole Nr 1, gdzie również ten sam problem występuje.

 

-Zastępca Burmistrza Miasta - Stanisław Fleks odnosząc się do wypowiedzi Pani Aliny Smyk stwierdził, że generalnie problem jest wtedy, kiedy problem jest wśród ludzi. Pan Fleks dodał, że wcześniej tego problemu nie było, bo ludzie się dogadywali. Pan Fleks dodał, że ten problem jest już od jakiegoś czasu i w tej chwili się go nie rozwiąże, dodał, że jest to temat dla Komisji Rewizyjnej. Pan Fleks w swojej wypowiedzi podkreślił także, że Burmistrz nie może sam, kiedy chce i gdzie chce na terenie miasta ustawiać znaki, podkreślił, że w tym celu powoływana jest specjalna komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Policji oraz Straży Pożarnej. Pan Fleks dodał, że ta komisja na wiosnę zacznie pracę i zajmie się również sprawą, którą poruszyła w swojej wypowiedzi Pani Smyk. Pan Fleks w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na fakt, że jego zdaniem jeśli nie będzie zgody sąsiedzkiej to w tym przypadku sprawa ta nie będzie rozwiązana.

 

-Radna Agnieszka Sitarska stwierdziła, że Rada zapoznała się z tym problemem i radni zlecą Komisji Rewizyjnej zapoznanie się z tym tematem.

 

Do punktu 15 - zakończenie obrad

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXXI sesji Rady Miasta w dniu 17 lutego 2010 r.. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 14:20.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                         Przewodniczący Rady Miasta

 

K. Andruszkiewicz                                                        Agnieszka Anna Sitarska

 

                                                                      

 

                                                                                  Załącznik

 

                                                                                  do Protokołu Nr XXXXI/10

 

                                                                                  z dnia 17 lutego 2010 r.

 

            Pierwsze miesiące bieżącego roku zdominował w naszym kraju problem trudnych warunków atmosferycznych. Duże opady śniegu spowodowały, że wydatki Miasta na zimowe utrzymanie ulic już w tej chwili przekroczyły zaplanowaną pierwotnie kwotę na ten cel. Koszt zimowego utrzymania ulic na koniec stycznia wyniósł 70 129 zł natomiast umowa zawarta z wykonawcą na świadczenie usług w tym zakresie zawarta została na 59 065 zł.. Aby polepszyć warunki komunikacyjne i umożliwić parkowanie pojazdów zdecydowałem o wywożeniu śniegu z ulic miejskich położonych w centrum Miasta. Niestety, ze względów finansowych, tą akcją nie możemy objąć wszystkich ulic.

 

            Mimo, iż zima jest w pełni, kontynuowana jest, z krótkimi przerwami, budowa hali widowiskowo-sportowej. Aktualnie, dobiega końca remont sali gimnastycznej przy gimnazjum Nr 1. Została ona poddana gruntownej przebudowie.

 

            Realizując budżet Miasta na 2010 r. ogłosiłem przetarg na przebudowę ulicy Ks. Brzóski. W zakres przebudowy wchodzi budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni drogowej i chodnika. Ponadto zachodzi konieczność przebudowy fragmentu linii telekomunikacyjnej. Przetarg wygrała firma MAKSBUD za kwotę 288 969 zł. Zleciłem również opracowanie projektu technicznego na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Gilewskiego na odcinku osiedle „Wysoka” ulica Konopnickiej.

 

            W listopadzie ubiegłego roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. został złożony wniosek dotyczący dofinansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Siemiatycze” . Posiadamy oficjalną informację z Wojewódzkiego Funduszu w Białymstoku o pozytywnej ocenie naszego projektu na etapie formalno-merytorycznym pierwszego stopnia z jednoczesnym skierowaniem wniosku do oceny merytorycznej

 

II stopnia. Według listy rankingowej ogłoszonej przez Ministra Środowiska zostaliśmy sklasyfikowani na 27 miejscu. Na uwagę zasługuje fakt, iż na listę zostaliśmy umieszczeni jako jedyni z województwa podlaskiego.

 

            W ostatnim miesiącu można było zaobserwować pewien zastój w obrocie nieruchomościami. Sprzedano jedynie w drodze bezprzetargowej dwie działki o łącznej powierzchni 34 m2leżące przy placu Jana Pawła II na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, za łączną kwotę 16.539 zł + 22 % VAT.

 

Nikt nie przystąpił do zorganizowanych przez miasto przetargów:

 

- na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, o pow. 1044 m2, położonej przy ulicy 11 Listopada za cenę wywoławczą 45.944 zł + 22 % VAT,

 

- oraz na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, o pow. 7907 m2, położonej przy ulicy Ciechanowieckiej za cenę wywoławczą 330.233 zł + 22 % VAT.

 

Obecnie do sprzedaży zostały przeznaczone kolejne nieruchomości:

 

- niezabudowana, o pow. 6796 m2 , położona przy ulicy Gilewskiego za cenę wywoławczą 476.900 zł + 22 % VAT, (jest to teren dawnej strzelnicy), przetarg zaplanowany jest na 9 kwietnia,

 

- druga nieruchomość to budynek przy ul Pałacowej 19. Do Miasta należy udział ½ części nieruchomości. Stanowi ona współwłasność Miasta Siemiatycze i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Cena wywoławcza została ustalona w wysokości 575.000 zł + 22 % VAT, przy czym cena uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50 % z tytułu wpisu nieruchomości do rejestru zabytków. Przetarg planuje się przeprowadzić na przełomie kwietnia i maja b.r.

 

 02 lutego złożony został wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji - projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym. Koszt całkowity projektu wynosi – 177 749 zł; wartość dofinansowania możliwa do uzyskania to 151 087zł czyli 85 % kosztów projektu. Przedmiotem projektu jest remont i doposażenie trzech przedszkoli prowadzonych przez miasto. W Przedszkolu nr 1 zaplanowano remont (   zewnętrzny i wewnętrzny) jednego segmentu (z doposażeniem na zajęcia komputerowe i ruchowe), w Przedszkolu nr 3 remont sali gimnastycznej (z doposażeniem na zajęcia ruchowe – głównie gimnastyka i ćwiczenia korekcyjne) oraz w Przedszkolu nr 5 remont dwóch sal (z doposażeniem na zajęcia logopedyczne oraz zajęcia sportowe).

 

            10 lutego rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Aktywni seniorzy”. Na realizację projektu zostały pozyskane środki w wysokości 49 800 zł z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób starszych, nieaktywnych zawodowo (kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia) zamieszkujących teren miasta Siemiatycze w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych i narzędzi komunikacyjnych. W ramach projektu planowane są m.in. szkolenie komputerowe; trening motywacyjny; szkolenie w zakresie bankowości elektronicznej, szkolenie - świat telefonii komórkowej; warsztaty z podpisu elektronicznego; wyjazd edukacyjny oraz piknik informatyczny. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

            W bieżącym roku po raz pierwszy samorządy zobowiązane zostały do przeprowadzenia analizy wynagrodzeń nauczycieli i w przypadku nie osiągnięcia średnich wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego na odpowiednim poziomie wypłaty dodatków wyrównawczych do 31 stycznia. Analiza wynagrodzeń w naszym mieście wykazała, że w trzech grupach awansu zawodowego ( nauczyciele kontraktowi, mianowani i dyplomowani) nie osiągnięte zostały wymagane progi wysokości średnich wynagrodzeń. W związku z tym wypłacono dodatki wyrównawcze na kwotę 237 781 zł. Od tej kwoty odprowadzono również 41 980 zł składek ZUS.

 

            Wykonując budżet miasta na 2010 r. ogłoszone zostały konkursy ofert na realizację zadań związanych z zakresu pomocy społecznej związanych z prowadzeniem świetlicy, wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, oraz realizacji programów z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

 

            Nasze miasto jako jedna z 16 gmin w Polsce zostało wytypowane do przeprowadzenia spisu próbnego w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. Zgodnie z instrukcją Głównego Urzędu Statystycznego 2 lutego powołałem Gminne Biuro Spisowe. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do spisu między innymi aktualizacja baz danych. Spis zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do 31 maja.

 

            To byłyby najważniejsze informacje z ostatniego okresu które chciałbym przedstawić Radzie. Dziękuję za uwagę.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Andruszkiewicz

Data wytworzenia: 2010-05-07

Wprowadzający: Eryk Nowik

Modyfikujący: Eryk Nowik

Data modyfikacji: 2019-03-06

Opublikował: Eryk Nowik

Data publikacji: 2019-03-06