Protokół Nr VII/15

Numer VII/15
Data wydania 2015-05-28
Protokół Nr VII/15
z obrad VII sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze
w dniu 29 kwietnia 2015 roku
Obrady VII sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00, zakończyły zaś o godzinie 14:40.
W obradach VII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 15, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).
Radni obecni na VII sesji:
 1. Witold Berski
 2. Marek Bogucki
 3. Rafał Burakowski
 4. Melania Grygoruk
 5. Jan Hyndza
 6. Katarzyna Jarocka
 7. Jerzy Korowicki
 8. Antoni Kosieradzki
 9. Walentyna Kożuchowska
 10. Paweł Onieszczuk
 11. Jerzy Roszczenko
 12. Łukasz Rybałtowski
 13. Igor Śnieżko
 14. Agnieszka Monika Zalewska
 15. Roman Zdrojewski
W obradach VII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:
 1. Piotr Siniakowicz – Burmistrz Miasta Siemiatycze
 2. Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza Miasta
 3. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
 4. Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta
oraz pozostali goście zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności (Załącznik Nr 2).
Do punktu 1 – otwarcie obrad.
Obrady VII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 29 kwietnia 2015 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na VII sesję Rady Miasta.
 Głos zabrał Burmistrz i podziękował Panu Wiesławowi Kiełpińskiemu – Komendantowi Powiatowej Policji, który zakończył już służbę w Siemiatyczach.
Komendant również podziękował za współpracę i życzliwość jakiej doświadczył ze strony Burmistrza i radnych Rady Miasta Siemiatycze, kierowników jednostek i mieszkańców miasta Siemiatycze.
Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad VII sesji Rady Miasta Siemiatycze.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję. Przewodnicząca Rady powiedział, że w materiałach na sesję radni otrzymali sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.,  zaproponowała, żeby wprowadzić to sprawozdanie do porządku obrad w pkt. 11, a pozostałe punkty ulegną przesunięciu:
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad wprowadzoną zmianą, na 15 radnych biorących udział w obradach VII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. Zmiana w porządku obrad została wprowadzona jednogłośnie.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad VII sesji po zmianach,  na 15 radnych biorących udział w obradach VII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przyjęty porządek obrad VII sesji przedstawia się następująco:
 1. otwarcie obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z obrad  VI  sesji Rady Miasta,
 4. sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami,
 5. interpelacje i zapytania radnych,
 6. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze,
 7. podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2016 w Siemiatyczach,
 8. podjęcie uchwały zmieniającej Program Rodzina 5+,
 9. podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Siemiatycze,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.,
 11. zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.,
 12. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 13. wolne wnioski,
 14.  zakończenie obrad.
Do punktu 3 – przyjęcie protokołu z obrad VI  sesji Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady poinformował radnych, że protokół z  VI sesji Rady Miasta wyłożony są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.
Do punktu 4 – sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami
Burmistrz przedstawił sprawozdanie, które stanowi Załącznik  Nr  3 do niniejszego protokołu. 
Do punktu 5 –  interpelacje i zapytania radnych.
Radni zgłosili następujące interpelacje:
- Wiceprzewodniczący Rady zapytał o biogazownię, zapytał czy zmieniło się coś przez miesiąc?
Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnego powiatowego Franciszka Żero, zapytał o ulicę Żwirki i Wigury, powiedział, że było coś tam robione, nie ma miejscami asfaltu i mieszkańcy się skarżą?
Wiceprzewodniczący Rady poruszył też temat ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1, powiedział, że rodzice pytają czy będzie postawiony płot?
Kolejną sprawą poruszoną przez Wiceprzewodniczącego Rady były przydomowe oczyszczalnie ścieków, zapytał czy jest szansa żeby mieszkańcy mogli otrzymać dofinansowanie do takich oczyszczalni?
Wiceprzewodniczący zapytał o drogi gruntowe, w tym roku nie zostały wyrównane.
Wiceprzewodniczący pochwalił szybkość działania Pani Dyrektor, zgłosił wczoraj że atrapy ławeczek straszą przy Szkole Muzycznej i już zostało to usunięte.
Wiceprzewodniczący rady poruszył temat ogrodzenia Przedszkola Nr 3, powiedział, że budynek jest ocieplany i wygląda ładnie natomiast płot i tuje pozostawiają wiele do życzenia.
- Radny Kosieradzki zapytał o ulicę Polną i Fabryczną, zapytał jak będzie wyglądała odbudowa nawierzchni na ulicy Fabrycznej i co jeszcze będzie robione na ulicy Polnej? Radny zapytał o to kiedy planuje się zakończenie prac związanych z odbudową nawierzchni?
- Radna Kożuchowska poruszyła temat dyżuru przedszkoli latem, zapytała które przedszkola w jakich miesiącach będą pełniły dyżury?
Radna powiedział, że mieszkańcy zgłaszają to, że jest mało kwiatów wiosennych, może warto w kolejnych latach sprawić żeby tych kwiatów było znacznie więcej, dodał, że te kwiaty nie są drogie.
 Radna powiedział, że na poprzedniej sesji Burmistrz deklarował, że będą prowadzone prace na dróżce łączącej Osiedle Tarasy z ulicą Kościuszki, zapytała kiedy to nastąpi ponieważ teren jest już przygotowany?
- Radna Jarocka poruszyła temat utworzenia domu dziennego pobytu osób starszych, powiedział, że taki dom ułatwiłby rodzinom opiekę nad starszymi osobami. 
- Radny Śnieżko zgłosił problem braku oświetlenia na osiedlu zastawie, na ulicy Obrońców Westerplatte (w części ulicy od Kasztanowej do Górnej) oraz na ulicy Obrońców Helu.
Radny poruszył  również temat progów zwalniających na osiedlu Zastawie, powiedział, że mieszkańcy podjęli inicjatywę społeczną i zebrali podpisy żeby poprawić bezpieczeństwo na ulicach, jest tam sporo dzieci i progi poprawiłyby bezpieczeństwo. Radny zapytał czy są możliwości zamontowania takich progów?
Radny poruszył też temat placu zabaw dla dzieci, zapytał, czy miasto posiada jakieś wolne działki w rejonie osiedla Zastawie, jeśli tak to czy jest możliwość zagospodarowania takich działek?
- Radny Rybałtowski poruszył temat witaczy, powiedział, że w najbliższym czasie będą odbywały się różne imprezy w mieście i fajnie by było powitać gości nowymi witaczami.
Radny poruszył temat parkingu dla wędkarzy przy tamie, powiedział, że Burmistrz mówił o tym że jest możliwość wjechania na placyk, który ma służyć jako parking, radny dodał, że kierowcy widząc trawę myślą że jest to teren prywatny, powiedział, że może warto wstawić tam znak informacyjny że można tam parkować.
Radny poruszył temat ścieżki rowerowej, która ma być na trasie Siemiatycze – Ciechanowiec, powiedział, że z miasta nie będzie można dojechać do tej ścieżki rowerowej. Od sklepu Marcol nie ma nawet chodnika. Radny zasugerował, żeby wyznaczyć trasę (nie jest utwardzona) z tyłu za Marcpolem gdzie wyjazd byłby na drogę do Ciechanowca omijając tym samym „19”
Radny poruszył temat znaków drogowych (zakaz wjazdu) ustawionych przy uliczce pomiędzy ulicą Wesołą a Kilińskiego, zapytał czy te znaki są legalne?
Radny Rybałtowski poruszył temat skracania sobie drogi przez dzieci na ulicy Górnej, powiedział, że dzieci przebiegają przez ulicę na wysokości sklepu meblowego Marta, a nie ma tam przejścia dla pieszych, poprosił nauczycieli o edukację dzieci w tym zakresie.
- Radny Roszczenko zapytał, czy coś można zrobić z pędzącymi samochodami pomiędzy Przedszkolem Nr 5 a chińska restauracją, czy można tam postawić znaki ograniczające  prędkość lub progi zwalniające.
 Radny poruszył temat przejścia pomiędzy Osiedlem Tarasy a ulica Kościuszki, powiedział, że były tam prowadzone prace remontowe, zapytał, czy prace wykończeniowe tego odcinka mogą być prowadzone w czasie wakacji, kiedy ten odcinek jest mniej uczęszczany.
Radny zapytał o oświetlenia na targowicy, pomiędzy osiedlem Wysokim a ulicą Kościuszki, radny powiedział, że duża liczba dzieci i młodzieży uczęszcza na zajęcia sportowe na halę widowiskowo-sportową i szczególnie w okresie jesienno-zimowym brakuje tego oświetlenia.
- Radny Bogucki zapytał, czy istnieje możliwość zrobienia drogi dla samochodów na cyplu, powiedział, że część mieszkańców korzysta z dzikiej plaży na cyplu i samochody przejeżdżające jadą zbyt blisko plaży, dosłownie po kocach.
- Radny Korowicki podziękował w imieniu mieszkańców Słowiczyna za pięknie wyremontowany przystanek, dodał, że wszystkie przystanki w mieście należałoby tak odremontować.
Radny Korowicki poruszył temat dróg powiatowych korzystając z tego, że na sali są radni powiatowi, powiedział, że część dróg jest pokryta dziurami. Powiedział, że między innymi w kiepskim stanie jest ulica Kościuszki. Radny powiedział, że oprócz załatania dziur trzeba tez posprzątać pobocze i las przy ulicy Kościuszki od firmy Maksbud do końca ulicy.
Radny poruszył temat ulicy Polnej, zapytał czy zostanie wymieniona tam nawierzchnia ulicy.
Radny poruszył temat ławeczek, powiedział, że mieszkańcy zwracają się z prośbą o ustawienie ławeczek m.in. na ulicy 11 Listopada od szpitala do sklepu Topaz, osoby starsze potrzebują odpocząć.
Radny korzystając z obecności radnych powiatowych zapytał o wyjazd ze szpitala, zapytał czy oni popierają taki wyjazd, poprosił o zajęcie się tą sprawą.
Radny zwrócił się o zrobienie przejścia pomiędzy ulicą Słowiczyńską a Nadrzeczną, co ułatwiło by przejście mieszkańcom między tymi ulicami.
- Mieszkaniec Miasta zwrócił się do radnych powiatowych, poruszył temat zapadniętej studzienki na ulicy Kościuszki, wieczorem można wpaść w tą dziurę.
Do punktu 6 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze.
Przewodnicząca Rady odczytała opinię NSZZ Solidarność, informując iż związek nie wnosi żadnych uwag do proponowanych uchwał.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień do uchwały?
Radni    uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach VII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr VII/41/15 stanowi Załącznik Nr 4
Do punktu 7 - podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2016 w Siemiatyczach.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień do uchwały?
Radni    uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2016 w Siemiatyczach, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach VII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr VII/42/15 stanowi Załącznik Nr 5
Do punktu 8 – podjęcie  uchwały zmieniającej Program Rodzina 5+.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała zmieniającej Program Rodzina 5+ była omawiana na komisji, dodała że zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu osób którym przysługuje karta rodzina 5+, katalog uprawnionych został poszerzony o dzieci powyżej 18 roku życia , które nie kontynuują nauki i legitymują się umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności i karta będzie obowiązywać do końca okresu ważności orzeczenia. Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień do uchwały?
Radni    uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej Program Rodzina 5+, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach VII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr VII/43/15 stanowi Załącznik Nr 6
Do punktu 9 – podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Siemiatycze.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Siemiatycze była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień do uchwały?
Radni    uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach VII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr VII/44/15 stanowi Załącznik Nr 7
Do punktu 10 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienie o jakie zmiany chodzi.
- Skarbnik powiedziała, że zwiększeniu uległ plan dochodów o kwotę 41 190 zł, w tym:
1) o kwotę 1 200 zł z tytułu faktycznych wpływów opłaty za rozgraniczenie nieruchomości.
2) o kwotę 24 690 zł - przyznanej dotacji na wychowanie przedszkolne. Zwiększenie kwoty w stosunku do planowanej..
3) o kwotę 3 600 zł - na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone ).
4) o kwotę 1 700 zł - wprowadzenie nowej pozycji ze względu na otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej Concordia w związku z zalaniem pomieszczeń Żłobka.
5) o kwotę 10 000 zł otrzymana nagroda konkursie „Miasto przyjazne środowisku i mieszkańcom”.
Skarbnik powiedziała, że zwiększeniu uległ plan wydatków o kwotę 62 190 zł, w tym:
1) o kwotę 21 000 zł, wprowadzono nowe zadania inwestycyjne - „Zakup klimatyzatora”
na potrzeby serwerowni urzędu kwota 6 000 zł oraz „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na archiwum zakładowe Urzędu” kwota 15 000 zł.
2) o kwotę 500 zł , zwiększenie wydatków na umowy zlecenia z zakresu pozostałej działalności Urzędu Miasta.
3) o kwotę 8 300 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie OSP Siemiatycze.
4) o kwotę 3 600 zł - zwiększenie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację wypłat dodatków energetycznych zgodnie z w/w pismem Wojewody Podlaskiego.
5) o kwotę 1 700 zł - zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Żłobka o środki pozyskane z odszkodowania.
6) o kwotę 10 000 zł - zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej o środki pozyskane w konkursie.
7) o kwotę 15 090 zł - zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic miejskich.
8) o kwotę 2 000 zł - zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej.
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień do uchwały?
Radni    uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie  Miasta na 2015 r., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach VII sesji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr VII/45/15 stanowi Załącznik Nr 8
 
Do punktu 11 - zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.
Przewodnicząca Rady poprosiła Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Panią Joannę Balejko, o przedstawienie sprawozdania. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 9.
Do punktu 12 – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
- Odnosząc się do interpelacji Wiceprzewodniczącego Rady w sprawie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1, Burmistrz powiedział, że płot został już zakupiony i niedługo zostanie zamontowany.
- Odnosząc się do interpelacji Wiceprzewodniczącego w sprawie przydomowych oczyszczalni Burmistrz odpowiedział, że jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ nie można wszędzie zrobić kanalizacji. Burmistrz dodał, że Miasto szuka możliwości dofinansowania oczyszczalni.
- Odnosząc się do interpelacji w sprawie tui i ogrodzenia Przedszkola Nr 3, Burmistrz powiedział, że tuje będą wycięte żeby nie ograniczały widoku na nową elewację. Burmistrz dodał, że postara się wspólnymi siłami z Dyrektor Przedszkola Nr 3 i zrobić nowe  ogrodzenie.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie kanalizacji na ulicy Polnej i Fabrycznej, Burmistrz powiedział, że są te ulice w trakcie realizacji i trudno powiedzieć kiedy prace zostaną zakończone (termin zakończenia robót do sierpnia). W umowie zapisane jest, że co zostanie zniszczone przez wykonawcę to ma on odbudować. W tym rejonie będzie reorganizacja ruchu, ulica Kościuszki będzie jednokierunkowa od dworca PKS do Żwirki i Wigury.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Kożuchowskiej w sprawie dyżuru wakacyjnego przedszkoli Burmistrz odpowiedział, że dyżurują w tym roku Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 3.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Kożuchowskiej w sprawie kwiatów Burmistrz odpowiedział, że stara się żeby miasto wyglądało ładnie, ale przy zakupie większej ilości kwiatów, to koszt mimo wszystko jest duży. Rondo Solidarności zaplanowane jest w ten sposób, że cały czas coś kwitnie. Burmistrz dodał, że trwają przygotowania do nasadzeń. Powiedział, że podobnie jak w ubiegłym roku będą kwiaty na ulicy Grodzieńskiej na słupach, będzie też zagospodarowanie zielenią przy pomniku Anny Jabłonowskiej i skwerku przed Urzędem Miasta.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Kożuchowskiej i radnego Roszczenko w sprawie łącznik osiedla Tarasy z ulica Kościuszki Burmistrz odpowiedział, że była robiona tam kanalizacja, jest przygotowany projekt żeby dodatkowo oświetlić tą dróżkę, ścieżka zostanie wtedy odbudowana z kostki.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Jarockiej w sprawie domu dziennego pobytu dla osób starszych Burmistrz odpowiedział, że ten pomysł nie upadł, jest możliwość pozyskania środków dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu C lub w projekcie WIGOR. Oba projekty skierowane są do zupełnie innej grupy docelowej. Burmistrz dodał, że największym problemem jest znalezienie odpowiedniego miejsca na ten cel, lokal musi spełnić pewne kryteria.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Śnieżko w  sprawie osiedla Zastawie  Burmistrz odpowiedział, że w tej chwili robiony jest projekt na oświetlenie tych ulic. Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i progi zwalniające to w tym roku kilka takich progów zostanie zamontowanych w mieście i ta lokalizacja będzie również wzięta pod uwagę.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie witaczy Burmistrz odpowiedział, że został ogłoszony konkurs na Politechnice Białostockiej dla studentów architektury i do końca maja studenci mogą składać prace, a rozstrzygnięcie nastąpi do końca czerwca.
Odnosząc się do interpelacji w sprawie parkingu dla wędkarzy Burmistrz powiedział, że jest to dobry pomysł z oznakowaniem parkingu.
Odnosząc się do interpelacji w sprawie ścieżki rowerowej Burmistrz powiedział, ze jest to bardzo dobry pomysł i proste rozwiązanie. Dodał, że zostanie sprawdzony stan tych dróg i kto jest ich właścicielem. Jeśli będzie taka możliwość to zostanie zrobiona „mini obwodnicę dla rowerów”.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie znaków drogowych na ulicy Wesołej i Kilińskiego  Burmistrz odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie edukacji dzieci o bezpieczeństwie na drodze Burmistrz odpowiedział, że trzeba zrobić akcję edukacyjną razem z policją.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Roszczenko w sprawie progu zwalniającego przy Szkole Nr 3 Burmistrz odpowiedział, że jak będą montowane progi zwalniające w mieście to  ta lokalizacja zostanie również wzięta pod uwagę.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Roszczenko w sprawie oświetlenia na targowicy Burmistrz odpowiedział, że oświetlenie w tym miejscu jest brane pod uwagę i trzeba zacząć od przygotowania projektu.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Boguckiego w sprawie plaży  Burmistrz odpowiedział, że jak powstawało kino samochodowe to droga została dożwirowana, ale zostanie sprawdzone jak wygląda droga do samego cypla, jeżeli  będzie taka potrzeba to zostanie dożwirowana.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego Burmistrz stwierdził, że dużo pytań jest do radnych powiatowych dodał, że cieszy się że radni powiatowi przyjmują zaproszenia na sesje i zwraca się z prośbą żeby te  wszystkie prośby i oczekiwania zostały przekazane do Zarządu .
Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie ławeczek Burmistrz odpowiedział, że przygotowany jest projekt ujednolicenia przystanków miejskiej komunikacji (przy każdym przystanku będzie ławeczka).
Odnosząc się do interpelacji w sprawie wyjazdu ze szpitala Burmistrz powiedział, że po raz kolejny zostało wysłane pismo do Starostwa w tej sprawie.
Odnosząc się do interpelacji w sprawie drogi pomiędzy ulicą Słowiczyńską a Nadrzeczną Burmistrz powiedział, ze w tej chwili przygotowywany jest projekt i trzeba  poczekać na pozwolenie na budowę.
- Głos zabrał Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego, informując że prace przy biogazowi (interpelacja Wiceprzewodniczącego Rady) zostały zakończone, a trwają prace  przy rozruchu drugiego WKF, pierwszy pracuje pełną parą i codziennie produkuje 1000m³ biogazu (na potrzeby biogazowi potrzeba 200m³).
Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego powiedział, że klub radnych powiatowych SPW (7 osób) na pewno wyraża wolę współpracy. Prezes Przedsiębiorstwa stwierdził, że większość interpelacji czy zapytań dotyczy dróg powiatowych i zasugerował, żeby na kolejną sesję zaprosić dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Powiedział, że ulica Kościuszki została już sprzątnięta w pasie drogowym. Prezes dodał, że obiecuje przekazać uwagi wniesione na sesji dla Zarządu Powiatu.
- Radny Korowicki powiedział, że w dniu wczorajszym widział jeszcze pełno śmieci w lesie przy ulicy Kościuszki.
- Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego odpowiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg sprząta śmieci w pasie drogowym.
- Głos zabrał Franciszek Żero – radny powiatowy i Kierownik Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Siemiatyczach, informując że na ulicy Żwirki i Wigury było wykonywane przyłącze, a nawierzchnia drogi zostanie uzupełniona w najbliższym czasie.
Odpowiadając na zapytanie radnego Korowickiego w sprawie naprawy nawierzchni to są naprawy kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub wodociągu, jeśli są to awarie na kanalizacji sanitarnej i wodociągu to usterki naprawia Zakład Wodociągu i Kanalizacji, jeśli na kanalizacji deszczowej to zajmuje się tym zarządca drogi.
Radny powiatowy Franciszek Żero poruszył temat studzienki telekomunikacyjnej na ulicy Kościuszki, powiedział, że rozmawiał z dyrektorem Sajmojlukiem w tej sprawie, powiedział, że obieg dokumentów w tej sprawie jest dość nietypowy (Białystok – Wrocław – Warszawa - Siemiatycze), ponieważ nie ma już Telekomunikacji w Siemiatyczach, ludzie są gotowi do naprawy ale nie można tego zrobić.
Radny powiatowy Franciszek Żero poruszył temat wyjazdu ze szpitala na ulicę Legionów Piłsudskiego, powiedział, że jest tam problem związany z przepompownią  gazu. Rozmowy trzeba przeprowadzić z gazownią czy wyrazi zgoda żeby mogła być tam usytuowana droga w tak bliskiej odległości od przepompowni. Trzeba też wystąpić do Konserwatora zabytków w tej sprawie. Radny powiedział, że można też rozważyć wyjazd na drogę Jabłonowskiej lub Ogrodową.
- Odnosząc się do interpelacji w sprawie nawierzchni żwirowych Z-ca Burmistrza powiedział, że w 80%  zostały wykonane prace uzupełniania nawierzchni żwirowych.
Z-ca Burmistrza dodał, że problem wyjazdu  spod szpitala został zgłoszony przez Miasto Siemiatycze, właścicielem gruntu jest Starostwo, a dopóki nikt nie zajmie się uzgodnieniami to jest tylko niepewność. Organem prowadzącym ta sprawę wydaje się że powinno być Starostwo, które jest najbardziej kompetentne do tego typu uzgodnień.
Do punktu 13 – wolne wnioski.
Nikt nie chciał zabrać głosu w tym punkcie.
Do punktu 14 – zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad VII sesji Rady Miasta w dniu 29 kwietnia 2015 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 14:40.
 
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała                                                          Przewodniczący Rady Miasta
Monika Mazur                                                           Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Monika Mazur

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2015-05-28

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-05-28

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-09-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-05-28