Protokół Nr XI/15

Numer XI/15
Data wydania 2015-09-04
Protokół Nr XI/15
z obrad XI  sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali  Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
w dniu 26 czerwca 2015 roku
 
Obrady XI sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 15:00, zakończyły zaś o godzinie 15:40.
W obradach XI sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 14, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).
Radni obecni na XI sesji:
 1. Witold Berski
 2. Marek Bogucki
 3. Rafał Burakowski
 4. Melania Grygoruk
 5. Jan Hyndza
 6. Katarzyna Jarocka
 7. Antoni Kosieradzki
 8. Walentyna Kożuchowska
 9. Paweł Onieszczuk
 10. Jerzy Roszczenko
 11. Łukasz Rybałtowski
 12. Igor Śnieżko
 13. Agnieszka Monika Zalewska
 14. Roman Zdrojewski
Radni nieobecni na XI sesji:
 1.   Jerzy Korowicki
W obradach XI sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:
 1. Piotr Siniakowicz –  Burmistrza Miasta
 2. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
 3. Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta
Do punktu 1 – otwarcie obrad.
 
Obrady XI sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 26 czerwca 2015 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XI sesję Rady Miasta.
Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję. Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.
Radni nie zgłosili żadnych wniosków.
Przewodnicząca Rady Miasta powiedziała, że na komisji radni zapoznali się z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta, dodała, że tej uchwały nie ma w porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała, żeby uchwałę wprowadzić do porządku obrad w pkt. 10, a pozostałe punkty uległyby przesunięciu.
Przewodnicząca zaproponowała przegłosowanie zmiany w porządku obrad,  na 14 radnych biorących udział w obradach, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad głosowało 14 radnych. Zmiana została wprowadzona jednogłośnie.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XI sesji wraz z  wprowadzoną zmianą,  na 14 radnych biorących udział w obradach XI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad XI sesji przedstawia się następująco:
 1. otwarcie obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z obrad  IX i X  sesji Rady Miasta,
 4. sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami,
 5. interpelacje i zapytania radnych,
 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli,
 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.,
 10. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta,
 11. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 12. wolne wnioski,
 13. zakończenie obrad.
Do punktu 3 – przyjęcie protokołów z obrad  IX i X  sesji Rady Miasta.
 
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokoły z  IX i X sesji Rady Miasta wyłożone są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do nich uwagi i poprawki to uzna się je za przyjęte.
 
Do punktu 4 - sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 
Burmistrz powiedział, że przedstawi również sprawozdanie z pracy z poprzedniego roku. Sprawozdanie stanowi Załącznik  Nr  3 do niniejszego protokołu. 
 
Do punktu 5 - interpelacje i zapytania radnych.
 
Radni nie zgłosili interpelacji.
 
Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Panią Skarbnik.
Skarbnik powiedziała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok zostało podjęte przez Burmistrza Miasta Zarządzeniem z 25 marca br., zostało ono  złożone w Biurze Rady Miasta oraz przesłane do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Skarbnik dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała uchwałę pozytywnie opiniującą sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.
Skarbnik dodała, że dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 4.597.717 zł (91% planu), dochody ogólne 42.834.073 zł (96% planu), wydatki majątkowe 9.398.117 zł (91 % planu), a wydatki ogólne 47.030.770 zł (96% planu).
Skarbnik  powiedziała, że w 2014 roku po raz pierwszy został osiągnięty pułap 20% wykonania wydatków majątkowych  w stosunku do wydatków ogólnych.
Przewodnicząca zapytała, czy radni zgłaszają jakieś pytania do projektu uchwały.
Radni    uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XI/49/15 stanowi Załącznik Nr 4
 
Do punktu 7 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Onieszczuk odczytał Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze o wykonaniu budżetu Miasta Siemiatycze za 2014 r. (Załącznik Nr 5) oraz Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze za 2014 r. (Załącznik Nr 6).
Skarbnik dodała, że odczytane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokumenty zostały przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która na tej podstawie wydała uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym  przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Siemiatycze wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za rok 2014. Skarbnik odczytała uchwałę, która stanowi Załącznik Nr 7.
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XI/50/15 stanowi Załącznik Nr 8
 
Do punktu 8 – podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli.
Przewodnicząca powiedział, że w związku z tym, że do Urzędu Miasta została złożona skarga na prowadzenie prac powodujących dewastację istniejącego drzewostanu zleca się Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli postępowania w tej sprawie Przewodnicząca dodała, że Komisja Rewizyjna wyniki z przeprowadzonej kontroli przedstawi radzie w formie sprawozdania w terminie do 26 lipca 2015 r.
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
/Uchwała Nr XI/51/15 stanowi Załącznik Nr 9
 
Do punktu 9 – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.
 
Skarbnik powiedziała, że w planie dochodów nastąpiły następujące zwiększenia:
- o kwotę 15 000 zł zwiększenie dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.
- o kwotę 6 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny finansowej z Fundacji Supra z  przeznaczeniem na realizację projektu „Plenerowe lato filmowe. Siemiatyckie kino pod gwiazdami”.
- o kwotę 51 550 zł - otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych, zgodnie
z pismem Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- o kwotę 262 107 zł - dotacja celowa na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na finansowanie resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch - edycja 2015”. Uwolnione zostały własne środki przeznaczone na ten cel w projekcie i przeznaczone w większości na inwestycje -
171 500 zł.
- o kwotę 1 608 zł - otrzymane dodatkowe środki na realizację projektu w całości finansowanego ze środków europejskich - „Dla Siemiatycz. Razem”
- o kwotę 3 000 zł otrzymane odsetki od nieterminowych płatności.
Skarbnik dodała, że kwotę 339 265 zł, rozdysponowano następująco:
-  30 000 zł, - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne - „Kanalizacja deszczowa i regulacja odwodnienia w rejonie ul. Żeromskiego”.
-  51 550 zł , - zwiększenie wydatków MOPS zgodnie z pismem Wojewody - dożywianie.
- 13 000 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Budowa ławeczki im. Anny Jabłonowskiej” - dokończenie inwestycji roku 2014.
- 8 500 zł - wprowadzenie nowej inwestycji „Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę linii oświetlenia przy ul. Grodzieńskiej, od ronda Solidarności do ul. Kościuszki”.
- 12 000 zł - zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej - z tytułu wcześniej otrzymanej dotacji na ten cel ze Starostwa Powiatowego.
- 120 000 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu krytej pływalni”.
- 1 608 zł - zwiększenie wydatków na realizację projektu „Dla Siemiatycz. Razem” - zgodnie z otrzymanymi środkami.
- 102 607 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących związanych z zakupem energii elektrycznej oraz usług.
 
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
/Uchwała Nr XI/52/15 stanowi Załącznik Nr 10
 
Do punktu 10 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta.
 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji, zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XI/53/15 stanowi Załącznik Nr 11
 
Do punktu 11 – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W związku z tym, iż nie zostały zgłoszone przez radnych interpelacje Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu.
 
Do punktu 12 – wolne wnioski.
Radni nie zgłosili żadnych wniosków.
 
Do punktu 13 - zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XI sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca 2015 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 15:40.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała                                                          Przewodniczący Rady Miasta
 
Monika Mazur                                                           Agnieszka Monika Zalewska
 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2019-09-24

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-09-04

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-09-24

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-09-04