Protokół Nr XIV/15

Numer XIV/15
Data wydania 2016-01-05
Protokół Nr XIV/15
z obrad XIV  sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali  Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
w dniu 28 października 2015 roku
 
Obrady XIV sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 14:00, zakończyły zaś o godzinie 15:40.
W obradach XIV sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 12, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).
Radni obecni na XIV sesji:
 1. Witold Berski
 2. Melania Grygoruk
 3. Jan Hyndza
 4. Katarzyna Jarocka
 5. Jerzy Korowicki
 6. Antoni Kosieradzki
 7. Paweł Onieszczuk
 8. Jerzy Roszczenko
 9. Łukasz Rybałtowski
 10. Igor Śnieżko
 11. Roman Zdrojewski
 12. Agnieszka Monika Zalewska
Radni nieobecni na XIV sesji:
 1. Rafał Burakowski
 2. Marek Bogucki
 3. Walentyna Kożuchowska
W obradach XIV sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:
 1. Piotr Siniakowicz –  Burmistrza Miasta
 2. Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza
 3. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
 4. Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta
Do punktu 1 – otwarcie obrad.
Przewodnicząca poprosiła wszystkich o powstanie i odsłuchanie hejnału miasta.
Obrady XIV sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 28 października 2015 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XIV sesję Rady Miasta. Przewodnicząca Rady szczególnie powitała stypendystów Stypendium Samorządu im. Jana Pawła II..
 
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach uczestniczy 13 radnych co stanowi quorum przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje.
 
Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję. Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady dodała, że na komisji radni zapoznali się z dwoma uchwałami, których nie ma w porządku obrad. Przewodnicząca zaproponowała, aby uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Drohiczyn wprowadzić do punktu 16, pozostałe punkty uległyby przesunięciu. Przewodnicząca Rady zapytała, o to kto jest za wprowadzeniem do pkt 16 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Drohiczyn, za wprowadzeniem  uchwały do porządku obrad głosowało  12 radnych. Zmiana do porządku został wprowadzona jednogłośnie.
Przewodnicząca powiedziała, że na komisji była omawiana również uchwała o wysokości diet radnych, Przewodnicząca zaproponowała aby uchwałę wprowadzić do punktu 17, a pozostałe punkty uległyby przesunięciu. Przewodnicząca Rady zapytała o to kto jest za wprowadzeniem do pkt 17 uchwały w sprawie wysokości diet radnych, za wprowadzeniem zmiany polegającej na wprowadzeniu uchwały głosowało 12 radnych. Zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie zgłosili więcej wniosków.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XIV sesji wraz z  wprowadzonymi zmianami,  na 12 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad XIV sesji przedstawia się następująco:
 1. otwarcie obrad.
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołów z obrad  XIII  sesji Rady Miasta,
 4. wręczenie stypendiów Samorządu Miasta Siemiatycze im. Jana Pawła II,
 5. sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami,
 6. interpelacje i zapytania radnych,
 7. przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
 8. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach,
 9. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
 10. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze,
 11. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta,
 12. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 13. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 14. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 r.,
 15. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,
 16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Drohiczyn,
 17. podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet radnych,
 18. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi,
 19. przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta,
 20. przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
 21. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 22. wolne wnioski,
 23.   zakończenie obrad.
Do punktu 3 – Przyjęcie protokołów z obrad XIII sesji Rady Miasta,
 
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z  XIII sesji Rady Miasta wyłożony są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.
 
Do punktu 4 – Wręczenie stypendium imienia Jana Pawła II
 
Burmistrz powiedział, że ma przyjemność wręczyć stypendia im. Jana Pawła II dla najlepszych uczniów wyróżniających się zarówno w nauce jaki i sporcie. Uczniowie Ci reprezentują nasze miasto w konkursach, w powiecie, województwie, w Polsce, a czasami nawet poza granicami Polski. Burmistrz dodał, że stypendium jest skromnym gestem wynagrodzenia ich pracy, a także pomocą w rozwijaniu pasji.
Przewodnicząca Rady wraz z Burmistrzem wręczyli stypendia:
- Bartoszowi Krzesińskiemu – za wysokie osiągnięcia w nauce, zdobycie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu geograficznego, zajmowanie czołowych miejsc w wielu turniejach tańców polskich oraz godne reprezentowanie naszego Miasta.
- Jakubowi Dmitruk - za wybitne osiągnięcia w nauce, zdobycie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu fizycznego, zdobycie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu matematycznego oraz godne reprezentowanie naszego Miasta,
- Agacie Kobus – za wybitne osiągnięcia w nauce, udział w finale konkursu matematycznego Pangea, wielokrotne zajęcie czołowych miejsc w ogólnopolskich turniejach piłki ręcznej oraz godne reprezentowanie naszego Miasta.
Przewodnicząca w imieniu samorządu Miasta Siemiatycze pogratulowała stypendystom i życzyła dalszych sukcesów.
 
Do punktu 5 - sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami
 
Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Sprawozdanie stanowi Załącznik  Nr  3 do niniejszego protokołu
Przewodnicząca przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami odczytał opinię NSZZ „Solidarność”. Opinia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
 
Do punktu 6 - interpelacje i zapytania radnych.
 
Radni zgłosili następujące interpelacje:
- Radny Igor Śnieżko  poruszył temat zagospodarowania ulicy Nadrzecznej, radny powiedział, że przed chwilą Burmistrz w swoim sprawozdaniu powiedział, że planowana jest ścieżka pieszo – rowerowa na tej ulicy, co na pewno jest dobrą widomością dla nas wszystkich, radny zaproponował, żeby na ulicy Plażowej również zrobić zamiast chodnika ścieżkę pieszo – rowerową, dzięki temu powstałby ciąg pieszo – rowerowy przy zalewach. Na Słowiczynie jest ścieżka pieszo-rowerowa więc można nią powrócić w stronę Miasta. Radny powiedział, że mieszkańcy ulicy Świerkowej zwrócili się z prośbą o wykonanie chodnika na tej ulicy, ale może udałoby się tam zrobić również ścieżkę pieszo – rowerową, dzięki temu powstałaby dość długi ciąg pieszo – rowerowy.
- Radny Kosieradzki, zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców ulicy Kraszewskiego o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie na wykonanie chodnika od strony północnej, powiedział, że mieszkańcy zwracali się z taką prośbą już kilkukrotnie. Przy większych opadach wody opadowe zalewają posesje od strony północnej, trzeba by było też  położyć nowe krawężniki.
Radny ponowił prośbę o postawienie wiaty przy przystanku na ulicy Kościuszki.
Radny powiedział, że zgłaszał jakiś czas temu prośbę o naprawienie zapadniętych studzienek telekomunikacyjnych na ulicy Kościuszki, powiedział, że zostały one naprawione, ale firma, która to naprawiła, zostawiła po sobie straszny bałagan (nieusunięte kostki), trzeba to po prostu sprzątnąć, być może zwrócić się na piśmie do firmy wykonującej naprawę.
- Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że mieszkańcy ulicy Żeromskiego zwracają się o ustawienie progu zwalniającego na tej ulicy.
- Radny Korowicki zgłosił następujące interpelacje:
 • Radny poruszył temat drogi wyjazdowej ze szpitala, zapytał czy coś dzieje się w tej sprawie?
 • Radny poruszył temat ulicy Słowiczyńskiej, powiedział, że są zawyżone studzienki, są dziury, był tam też uszkodzony słup, którego już nie ma ale kable nadal wystają z ziemi.
 • Radny poruszył temat „szyn kolejowych” które szpecą widok zalewu. Dodał, że ostatnio rozmawiał z dyrektorem MOSiR-u, żeby coś tym zrobić i upiększyć ten teren, np. sprzedać obecne barierki na złom i za te środki zakupić coś nowego. Radny dodał, że za mostem brakuje już jednej „szyny”.
 • Radny poruszył temat oświetleń ulicznych, powiedział, że jest bardzo dużo awarii w ostatnim czasie.
 • Radny powiedział, że ludzie ubodzy zwracają się o polepszenie jakości obiadów, proszą o to aby obiad składał się z drugiego dania.
 • Radny powiedział, że w ostatnim czasie jeden z „ubogich” mieszkańców zginął w pożarze, radny zapytał czy jest możliwość stworzenia domu noclegowego w Siemiatyczach na okres zimowy?
 • Radny poruszył temat dawnego budynku kina, powiedział, że budynek jest w stanie tragicznym i trzeba porozmawiać z właścicielem żeby go zabezpieczył, radny dodał, że takich budynków w mieście jest więcej, m.in. na ul. Drohiczyńskiej, Pałacowej i Świętojańskiej.
 • Radny poruszył temat zniszczonego znaku drogowego informującego o wjeździe do miasta od strony Kleszczel.
 • Radny poruszył temat chodników, powiedział, że na ulicach Sienkiewicz, Nałkowskiej i Kochanowskiego nie ma żadnego chodnika, zapytał czy jest możliwość zrobienia chodnika chociaż po jednej stronie ulicy.
 • Radny powiedział, że jest mowa o remoncie ulicy Nadrzecznej, zapytał, czy udało by się przy okazji naprawić odcinek ulicy Sportowej od stadionu, ten odcinek jest w bardzo kiepskim stanie.
- Radny Rybałtowski zapytał na jakim etapie jest sprawa witaczy?
- Radna Jarocka zapytała o budowę na ulicy Ciechanowieckiej, zapytała czy coś wiadomo w tej sprawie. Radna powiedziała, że teren na ulicy Ciechanowieckiej miał być przywrócony do stanu poprzedniego, a obecnie trwa tam jakaś budowa, dowożony jest żwir, trwają jakieś roboty ale nikt nie wie co tam się dzieje.
- Radna Grygoruk poruszyła temat budynku na ulicy Pałacowej, radna powiedziała, że budynek nie jest w żaden sposób zabezpieczony od strony osiedla i chodzą tam dzieci i młodzież, co może zakończyć się tragicznie.
- Radny Roszczenko zapytał o to kiedy można się spodziewać modernizacji Zespołu Szkół przy ulicy Andersa? Radny poruszył temat oświetlenia targowicy, powiedział, że kładka została pięknie zrobiona i oświetlona i przydałoby się oświetlić przedłużenie tej drogi.
 
Do punktu 7 - przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że na komisji inspektor ds. oświaty przedstawiła tą informację i jest ona załącznikiem do protokołu z Komisji, Przewodnicząca zapytała czy radni mają jakieś pytania w tej sprawie?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli.
 
Do punktu 8 - podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach.
 
Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu w tej sprawie Panią Ewę Nowik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 
Pani Dyrektor powiedziała, że statut Miejskiej Biblioteki został zmieniony z uwagi na nieaktualność stanu prawnego do obowiązującej ustawy. Podstawowe zmiany to niezgodność w kwestii zatrudniania na stanowiskach bibliotekarskich, działalność gospodarcza prowadzona przez bibliotekę (biblioteka jako instytucja kultury nie miała nigdy w statucie prowadzenia działalności gospodarczej w założeniu, ponieważ nie jest to podstawowe działanie, ani cel działania). Działalność gospodarcza była wpisana w statucie od 2000 r. i ani razu nie było presji żeby biblioteka prowadził taką działalność. Biblioteka ma pełnić zadania publiczne, nieodpłatne, gromadzić i udostępniać zbiory, edukować społeczeństwo i to są zadania podstawowe. Zapis prowadzenia działalności gospodarczej był zapisem martwym i to też potwierdziła Krajowa Rada Biblioteczna. Biblioteka będzie prowadziła wypożyczanie audiobooków i została do tego wyznaczona specjalna komórka wypożyczania zbiorów specjalnych. Biblioteka zgromadziła już część takich zbiorów. Będzie również możliwość (od przyszłego roku) wypożyczenia filmów.
Dyrektor poinformował, że biblioteka napisała sporo projektów, m.in. zakup nowości. Dyrektor dodała, że im więcej jest czytelników w stosunku do liczby mieszkańców tym biblioteka otrzymuje wyższe dotacje z ministerstwa. Dyrektor dodał, że biblioteka realizuje m.in projekty:
- od przyszłego miesiąca „Zielone Gry” – na które zaprasza dzieci i młodzież. W ramach projektu biblioteka otrzymała 2 komplety gier planszowych oraz dostęp do gier online, te gry uczą współpracy i negocjacji.
- lokalne archiwum cyfrowe – archiwum tradycji lokalnych, gdzie będą gromadzone świadectwa, kroniki instytucji i zakładów pracy do roku 1990.
- nowe formy pracy z dziećmi – książki z rozszerzoną rzeczywistością, tych książek się nie wypożycza, poza tekstem książki wbudowane są programy i wzbogacona o treści audiowizualne,
- papierowe teatrzyki – zajęcia dla dzieci we współpracy ze szkołami i przedszkolami.
 
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodniczący Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIV/76/15 stanowi Załącznik Nr 5
 
Do punktu 9 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIV/77/15 stanowi Załącznik Nr 6
 
Do punktu 10 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze.
 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIV/78/15 stanowi Załącznik Nr 7
 
 
Do punktu 11 – podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta.
 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIV/79/15 stanowi Załącznik Nr 8
 
Do punktu 12 - podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIV/80/15 stanowi Załącznik Nr 9
 
Do punktu 13 – podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
/Uchwała Nr XIV/81/15 stanowi Załącznik Nr 11
 
 
Do punktu 14 – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie wprowadzonych zmian.
 
Pani Skarbnik powiedziała, że uchwała dotyczy zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę 530 tys. zł, z czego 442 tys. zł to dotacja i dofinansowanie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego 24 tys. zł – dofinansowanie do zadania pn. „Przemoc w rodzinie, my możemy pomóc”, oraz dofinansowania 420 tys. zł dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego.
Kwota 86 tys. zł dotyczy zwiększonych dochodów faktycznych Urzędu i Miasta Siemiatycze, z czego 20 tys. na dofinansowanie do budżetu Zespołu Szkół na energię elektryczną i 66 tys. zł zwiększenie wydatków na opłaty eksploatacyjne naszym wspólnotom mieszkaniowym oraz na uregulowanie odsetek.
 
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIV/82/15 stanowi Załącznik Nr 12
 
 
Do punktu 15 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
 
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Agnieszkę Bolewska - Iwaniuk – Animator aktywności społecznej o przedstawienie uchwały.
 
Pani Animator powiedziała, że w Siemiatyczach działa około 50 organizacji pozarządowych, które mają różne obszary działania i różne formy prawne. Organizacje współpracują z Miastem Siemiatycze i ze sobą nawzajem. Dla uporządkowania tej współpracy Samorządy przygotowują corocznie programy współpracy, ustawa wskazuje co taki program powinien zawierać oraz obliguje do konsultowania Programu z organizacjami, ustala też sztywny termin do kiedy uchwała powinna być podjęta. We wrześniu odbyło się spotkanie (przedstawicieli samorządu i organizacji samorządowych) na którym zostały opracowane główne założenia programu. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji prosili aby zapisy w programie były proste i zrozumiałe. Zakres współpracy finansowej wynika z katalogu zadań publicznych, który został wpisany do programu. Dodano kilka zapisów o współpracy pozafinansowej. Nowe zapisy były wcześniej realizowane, ale nie były do tej pory zapisane. Zgodnie z programem Burmistrz Miasta Siemiatycze określi szczegółowy zakres współpracy pozafinansowej i sposób przyznawania i rozliczania dotacji  z budżetu miasta organizacjom. Projekt Programu został poddany konsultacjom poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń. Dostępny był projekt programu i formularze zgłaszania opinii. Ta forma konsultacji trwała 2 tygodnie i w tym czasie nie wniesiono żadnych uwag do projektu.
 
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIV/83/15 stanowi Załącznik Nr 13
 
Do punktu 16 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Drohiczyn.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Drohiczyn, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XIV/85/15 stanowi Załącznik Nr 14
 
Do punktu 17 – podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet radnych.
 
Głos zabrał Burmistrz Miasta Siemiatycze, powiedział, że musiał namawiać radnych do wprowadzenia tego punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji. Burmistrz dodał, że do wielu spraw Miasto podchodzi bardzo nowatorsko i tak samo będzie z dietami radnych. Chcieliśmy żeby dieta radnych miał do czegoś odniesienie - do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stawki radnych w okolicznych gminach są znacznie wyższe. Burmistrz dodał, że nie chodzi o podwyżkę ale o zmianę ich naliczenia.
- Radny Śnieżko zapytał o to czy jak wzrośnie minimalne wynagrodzenie to wzrosną również diety radnych?
- Burmistrz odpowiedział, że przy wzroście minimalnego wynagrodzenia wzrosną też diety, ale przy obniżeniu diety zmaleją.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wysokości diet radnych, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów.
/Uchwała Nr XIV/86/15 stanowi Załącznik Nr 14
 
Do punktu 18 – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Onieszczuk odczytał protokół Komisji Rewizyjnej, który stanowi załącznik do uchwały.
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność MOPS uznając skargę za bezzasadną, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 12 radnych biorących udział w obradach XIV sesji, w głosowaniu udział wzięło 12 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów.
/Uchwała Nr XIV/84/15 stanowi Załącznik Nr 14
 
Do punktu 19 - przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że nie w trakcie analizy oświadczeń majątkowych nie stwierdzono większych nieprawidłowości. Przewodnicząca dodała, że zgodnie z zapisami osoba składająca oświadczenie obowiązana jest  do starannego i zupełnego wypełniania każdej z rubryk, w szczególności obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Drobniejsze błędy dotyczyły sytuacji, że nie zawsze wpisane było jakiego majątku dotyczy.
 
Do punktu 20 - przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że podobnie przedstawia się sytuacja z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.  W wyniku analizy nie stwierdzono większych uchybień. Oświadczenia majątkowe w dniu 19 maja zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Siemiatyczach w celu analizy danych przekazanych w oświadczeniach.
Przewodnicząca dodała, że oświadczenie Burmistrza i Przewodniczącego Rady przekazywane jest do Urzędu Wojewódzkiego.
Do punktu 21 – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje udzielił Burmistrz Miasta Siemiatycze:
- Odnosząc się do interpelacji radnego Śnieżko w sprawie ciągów pieszo-rowerowych, Burmistrz odpowiedział, że wszystkie zgłaszane sprawy są ważne, ale w tej kadencji postawiliśmy sobie pewne ważne zadania tj. wybudowanie basenu i zmodernizowanie sieci ciepłowniczych (wyeliminowanie węgla). Wszystkie rzeczy wnioskowane przez radnych są też ważne. Burmistrz dodał, że jeszcze w tej kadencji powinniśmy zrobić wnioskowaną ścieżka na ulicy Plażowej. Stwierdził, że na razie trzeba zrobić projekt i roboczo ustalić, które ścieżki czy chodniki będą robione w pierwszej kolejności.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie chodnika na ulicy Kraszewskiego Burmistrz odpowiedział, że odpływ wody z tej ulicy wchodzi w drogę powiatową (ul. Kościuszki). Burmistrz powiedział, że raz już Zarząd Dróg Powiatowych odmówił nam, ale wystąpiliśmy z wnioskiem o wstawienie podwójnych kratek ściekowych, żeby woda szybciej spływała. Czekamy teraz na odpowiedź.
Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie wiaty przystankowej na ulicy Kościuszki Burmistrz odpowiedział, że był wniosek żeby powstała tam ławeczka i ta ławeczka została tam zamontowana.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie uprzątnięcia kostki przy studzienkach telekomunikacyjnych, Burmistrz odpowiedział, że zostanie zwrócona uwaga dla wykonawcy.
- Odnosząc się do interpelacji Wiceprzewodniczącego w sprawie progów zwalniający na ulicy Żeromskiego, Burmistrz powiedział, że trzeba będzie wystąpić o postawienie progu na tej ulicy (może uda się w przyszłym roku).
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie drogi wyjazdowej ze szpitala, Burmistrz powiedział, że o tym decyduje Starostwo, Panowie radni powiatowi zaproponowani, żeby ta droga biegła od pogotowia, do tej naszej drogi za Szkołą Muzyczną, Burmistrz stwierdził, że pomysł jest bardzo dobry ale o tym czy droga powstanie zadecyduje Powiat.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie ulicy Słowiczyńskiej Burmistrz powiedział, że stan tej drogi pozostawia wiele do życzenia i będziemy prosić Panów Radnych Powiatowych żeby dbali o interes mieszkańców. Jeżeli chodzi o słup na ulicy Słowiczyńskiej to sprawa została zgłoszona do wykonawcy.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie „szyn” na zalewach, Burmistrz odpowiedział, że zostanie naprawiona ta uszkodzona „szyna”. Burmistrz dodał, że były robione wyliczenia sprzedaży na złom obecnej barierki i postawienia w to miejsce czegoś innego. Z wyliczeń wynika, że trzeba by było dołożyć około 50 tys. zł, ale trzeba będzie o tym pomyśleć w późniejszym czasie. W pierwszej kolejności trzeba zrobić parkingi i rozbudować infrastrukturę w tym miejscu.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie oświetlenia ulicznego Burmistrz powiedział, że miasto podpisało umowę z prywatnym przedsiębiorcą, który naprawia latarnie uliczne. Do tej pory aby wymienić 2 żarówki zapalane były latarnie na kilku ulicach. Obecna firma jeździ w nocy i sprawdza żarówki, firma jest na telefon i interweniuje dość szybko. Ostatnio jest dość dużo zgłoszeń awarii lamp i z informacji wynika że nasze latarnie są już dość stare i mają stare szafki, które należałoby wymienić. Niestety koszt takiej wymiany jest dość duży.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie obiadów Burmistrz powiedział, że w tej sprawie prosi o wypowiedzenie się Panią Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Burmistrz powiedział, że MOPS ma około 10 mln budżet i osób wymagających pomocy jest bardzo dużo, ale wśród nich są też osoby korzystające z naszej naiwności.
- Kierownik MOPS powiedziała, że dożywianie jest szerokim tematem, dożywiane są dzieci, dla których MOPS opłaca obiady w przedszkolach czy szkołach, oraz około 70 osób dorosłych, którym obiady przygotowuje „Szymek” (5 dni zupa plus wkładka i w sobotę drugie danie). Głównie MOPS nastawiony jest na dożywianie dzieci i młodzieży. Bardzo często osoby dorosłe, które przychodzą na obiad, przychodzą w stanie nietrzeźwym, robią awantury, wzywana jest policja.
- Burmistrz dodał, że ostatnio był problem z rozdysponowaniem 10 ton żywności, ale nie wszystkie osoby chcą taką żywność przyjmować.
- Kierownik dodała, że otrzymuje informacje od mieszkańców, że żywność która jest wydawana trafia na śmieci. Często słyszy się, że stosowana jest agresja w stosunku do pracowników pomocy społecznej. Kierownik dodała, że bezdomny o którym wspomniał radny miał proponowane miejsce w schronisku, ale odmówił.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie noclegowni dla osób bezdomnych Burmistrz odpowiedział, że jest podpisana umowa z noclegownią, jeśli taki bezdomny się zgłosi to jesteśmy w stanie zapewnić mu nocleg w niewielkiej odległości od Siemiatycz.
- Kierownik MOPS dodała, że osoba bezdomna musi wyrazić chęć przebywania w noclegowni. Tworzenie noclegowni w Siemiatyczach dla 5-6 osób wiązałoby się z dużym kosztem, koszt jaki jest ponoszony za jedną osobę w noclegowni wynosi 600 zł i jest tam wszystko zapewnione.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie uprzątnięcia terenu przy dawnym kinie Chrobry Burmistrz odpowiedział, że rozmawiał z właścicielem na ten temat. Było to spotkanie z Panem Posłem, Wiceministrem oraz Dyrektorem GDDKiA. Brak inwestycji w tym miejscu wiąże się z tym, iż właściciel posesji nie otrzymał stosownego pozwolenia na inwestycję i jest bezradny. Z tego co wiemy pozytywnie zakończyła się rozmowa z  dyrektorem GDDKiA  i może inwestycja dojdzie do skutku.
Poruszone były tematy budynków na ulicy Drohiczyńskiej i Pałacowej, ale są to budynki prywatne i nic nie można z tym zrobić.
-  Odpowiadając na interpelację radnej Grygoruk w sprawie zabezpieczenia budynku na ulicy Pałacowej Burmistrz odpowiedział, że zostanie sprawdzone czy jest możliwość zabezpieczenia budynku, aby dzieci i młodzież nie chodziły tam i nie narażały się na niebezpieczeństwo.
 - Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie zniszczonego znaku drogowego na wyjeździe z Miasta, Burmistrz powiedział, że sprawa została zanotowana i zostanie zgłoszona do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie chodnika na ulicy Sienkiewicza, Nałkowskiej, Kochanowskiego Burmistrz odpowiedział, że należałoby wykonać jeszcze kilka chodników w mieście np. na ulicy Sosnowej i jeśli tylko znajdą się środki to będą one robione. Burmistrz dodał, że padła obietnica zrobienia chodnika na ulicy Słowackiego i aktualnie jest to robione „domowym sposobem”.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie ulicy Nadrzecznej i Sportowej Burmistrz odpowiedział, że został złożony wniosek o zrobienie ulicy Nadrzecznej, kolejnym etapem będzie ulica Sportowa.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Rybałtowskiego w sprawie „witacze” Burmistrz odpowiedział, że w niedługim czasie będą witacze. Zostały wyłonione projekty z konkursu, ale trzeba było je trochę dopracować, żeby łatwiej było je wykonać.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Jarockiej w sprawie inwestycji na terenie parafialnym przy ulicy Ciechanowieckiej Burmistrz odpowiedział, że zostanie wysłane zapytanie do Starostwa w tej sprawie.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Roszczenko w sprawie termoizolacji Zespołu Szkół Burmistrz odpowiedział, że Miasto przygotowuje wniosek na termomodernizacje, sam wniosek będzie kosztował około 90 tys. zł, a koszt termomodernizacji kształtuje się na poziomie 3 mln zł i bez dofinansowania Miasto nie ma możliwości wykonania takiej inwestycji.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Roszczenko w sprawie oświetlenia targowicy Burmistrz odpowiedział, że jest to jedna z inwestycji, którą należy wykonać. Burmistrz dodał, że w najbliższym czasie będzie trzeba wykonać projekt oświetlenia.
 
Do punktu 22 – wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
- Radny Korowicki powiedział, że trzeba wspominane były różne sprawy które są priorytetowe, radny dodał, że trzeba coś jeszcze zrobić z „leżącym Mariotem”.
- Burmistrz odpowiedział, że przedstawiony projekt zakładał bardzo duże koszty, w przeliczeniu na m² mieszkania cena  kształtowała się na poziomie 4 tys. zł. Burmistrz powiedział, że projektant miał te koszty obniżyć. Dofinansowanie do inwestycji jest na poziomie 30-33% to trzeba by było dołożyć około 700 tys. zł.
- Radny Korowicki powiedział, że była kiedyś mowa o postawieniu kontenerów.
- Burmistrz powiedział, że były jakieś wątpliwości jeśli chodzi o kontenery. Burmistrz dodał, że trzeba też sprawdzić czy będzie dofinansowanie z BGK na 30-33% do kontenerów. Burmistrz stwierdził, że trzeba się spotkać i na roboczo przeliczyć koszt kontenerów. Burmistrz zapytał Prezesa ile mieszka rodzin w budynku socjalnym na ul. Armii Krajowej?
- Prezes ZMK odpowiedział, że aktualnie mieszka tam 12 rodzin.
- radny Korowicki stwierdził, że budynek szpeci Miasto i trzeba coś z nim zrobić.
- Radny Berski zapytał o to czy Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej jest zapraszany na sesje? 
-Przewodnicząca Rady odpowiedział, że Prezes Spółdzielni jest zapraszany.
- Radny Berski zwrócił się z prośbą do Z-cy Komendanta Policji aby kilka razy w tygodniu w godzinach szczytu policja dyrygowała ruchem na ulicy 11 Listopada, przy Przedszkolu Nr 3 i Biedronce.
- Z-ca Komendanta Policji – Pan Robert Zasłona odpowiedział, że Policja ma dużo zadań i trudno by było postawić policjantów przy każdym takim miejscu. Z-ca Komendanta powiedział, że zwróci uwagę dla Naczelnika Ruchu Drogowego w tej sprawie.
Z-ca Komendanta powiedział, że jeśli chodzi o ulicę Żeromskiego i tzw. śpiący policjant. Powiedział, że kwestia tego co na to mieszkańcy tej ulicy, bo to właśnie oni jeżdżą z taką prędkością po swojej ulicy.
Przewodnicząca rady udzieliła głosu Panu Mikołajowi Żabińskiemu, który wpisał się na listę osób, które chciałby zabrać głos:
- pan Mikołaj poruszył temat pustostanów, powiedział, że jest ich bardzo dużo m.in. budynki po starej kaflarni przy ulicy Wysokiej. Te budynki zagrażają bezpieczeństwu jak również stwarzają duże zagrożenie pożarowe. Pan Mikołaj powiedział, że budynek na ulicy Drohiczyńskiej stoi przy samej ulicy, przechodzą tam często dzieci, ponieważ budynek znajduje się blisko szkoły, są tam zwisające elementy blaszane. Jest to budynek prywatny ale stwarza wielkie niebezpieczeństwo. Pustostanów jest w Mieście dużo więcej.
Pan Mikołaj powiedział, że nasze Miasto jest bardzo piękne i czyste, ale są u nas sklepy, które ulotkami zasypują całe Miasto. Nie zwracają uwagi czy posesja jest zamieszkała, mimo wszystko wkładają ulotki czy gazety w bramy i nie pomagają informacje o zakazie zostawiania ulotek. W blokach czasami nie da się wejść na klatkę schodową. Pan Mikołaj powiedział, że uważa że Miasto powinno zająć się tym tematem, być może podjąć jakieś Zarządzenie o zakazie roznoszenia ulotek i zaśmiecania posesji.
Pan Mikołaj poruszył również temat zagospodarowania cypla na d zalewem, powiedział, że biznesmeni są zainteresowani tym tematem.
- Burmistrz powiedział, że Pan Mikołaj słusznie poruszył temat zagrożenia  jakie stwarza budynek na ulicy Drohiczyńskiej. Burmistrz stwierdził, że można ta sprawą zająć się wspólnie ze Starostwem, ponieważ ulica Drohiczyńska jest drogą Powiatową i można się zwrócić na sesji Rady Powiatu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, być może wspólnymi siłami to może się udać.
Jeśli chodzi o ulotki to staramy się interweniować, szczególnie jeśli są wieszane na drzewach. Burmistrz dodał, że być może wystarczy zwrócić się do sklepów roznoszących ulotki o sprzątanie po sobie.
Odnosząc się do zagospodarowania terenów nad zalewem, Burmistrz powiedział, że jest pomysł postawienia jakiejś małej gastronomii przy plaży. Chcemy żeby cypel był miejscem na domki, chcemy żeby były one w jednym stylu. Na cyplu ma też powstać wiata i parking, ale czekamy na środki (z małych grantów) na ten cel.
 
Do punktu 23 - zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XIV sesji Rady Miasta w dniu 28 listopada 2015 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 15:45.
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokołowała                                                                      Przewodniczący Rady Miasta
 
Monika Mazur                                                                     Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2016-01-05

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-01-05

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-01-05