Protokół Nr XVI/15

Numer XVI/15
Data wydania 2016-03-10
Protokół Nr XVI/15
 
z obrad XVI  sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali  Siemiatyckiego Ośrodka Kultury
w dniu 30 grudnia 2015 roku
 
Obrady XVI sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 13:00, zakończyły zaś o godzinie 14:40.
W obradach XV sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 15, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).
Radni obecni na XV sesji:
 1. Witold Berski
 2. Marek Bogucki
 3. Rafał Burakowski
 4. Jan Hyndza
 5. Katarzyna Jarocka
 6. Jerzy Korowicki
 7. Antoni Kosieradzki
 8. Walentyna Kożuchowska
 9. Paweł Onieszczuk
 10. Jerzy Roszczenko
 11. Łukasz Rybałtowski
 12. Igor Śnieżko
 13. Roman Zdrojewski
 14. Agnieszka Monika Zalewska
Radni nieobecni na XVI sesji:
 
1. Melania Grygoruk
 
W obradach XVI sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:
 1. Piotr Siniakowicz –  Burmistrza Miasta
 2. Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza
 3. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
 4. Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta
Do punktu 1 – otwarcie obrad.
Obrady XVI sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 30 grudnia 2015 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XVI sesję Rady Miasta.
 
Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2). Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady zapytał, czy są jakieś pytania do porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Paweł Onieszczuk zawnioskował, żeby wprowadzić do porządku obrad dwa punkty: protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z realizacji zajęć pozalekcyjnych przeprowadzanych w szkołach podstawowych i gimnazjum ora z przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonej analizy struktury dochodów z tytułu podatków miejskich
Przewodnicząca zaproponowała, aby do pkt 16 wprowadzić protokół Komisji Rewizyjnej  z realizacji zajęć pozalekcyjnych, pozostałe punkty uległyby przesunięciu. Przewodnicząca Rady zapytała, o to kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad, za wprowadzeniem zmiany głosowało 14 radnych. Zmiana do porządku został wprowadzona jednogłośnie.
Przewodnicząca zaproponowała, aby do pkt 17 wprowadzić protokół Komisji Rewizyjnej  z analizy struktury dochodów z tytułu podatków miejskich, pozostałe punkty uległyby przesunięciu. Przewodnicząca Rady zapytała, o to kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad, za wprowadzeniem zmiany głosowało 14 radnych. Zmiana do porządku został wprowadzona jednogłośnie.
Przewodnicząca powiedziała, że na tablety wpłynęła uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych, Przewodnicząca zaproponowała aby uchwałę wprowadzić do punktu 18, a pozostałe punkty uległyby przesunięciu. Przewodnicząca Rady zapytała o to kto jest za wprowadzeniem uchwały do pkt 18, za wprowadzeniem zmiany polegającej na wprowadzeniu uchwały głosowało 14 radnych. Zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady powiedział, ze na tablety wpłynęło sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju miasta Siemiatycze za rok 2014, Przewodnicząca zaproponowała aby uchwałę wprowadzić do punktu 19, a pozostałe punkty uległyby przesunięciu. Przewodnicząca Rady zapytała o to kto jest za wprowadzeniem uchwały do pkt 19, za wprowadzeniem zmiany polegającej na wprowadzeniu sprawozdania głosowało 14 radnych. Zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie zgłosili więcej wniosków.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XVI sesji wraz z  wprowadzonymi zmianami,  na 14 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 1 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przyjęty porządek obrad XVI sesji przedstawia się następująco:
 1. otwarcie obrad.
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z obrad  XV  sesji Rady Miasta,
 4. sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami,
 5. interpelacje i zapytania radnych,
 6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r.,
 7. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020,
 8. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Siemiatycze do Stowarzyszenia Gmin Polska „Energia Cités”,
 9. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat wypożyczalni łyżew przy ulicy Nadrzecznej w Siemiatyczach,
 10. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Gminie Drohiczyn,
 11. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach szkołach Miasta Siemiatycze,
 12. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
 13. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata           2016 – 2025,
 14. podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2016 rok,
 15. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.,
 16. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w sprawie realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
 17. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z analizy struktury dochodów z tytułu podatków miejskich,
 18. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 19. przedstawienie sprawozdania z realizacji strategii rozwoju miasta Siemiatycze za rok 2014,
 20. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 21. wolne wnioski,
 22. zakończenie obrad.
Do punktu 3 – Przyjęcie protokołów z obrad XV sesji Rady Miasta,
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokół z  XV sesji Rady Miasta wyłożony są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do niego uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.
 
Do punktu 4 – sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami
Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Sprawozdanie stanowi Załącznik  Nr  3 do niniejszego protokołu
Przewodnicząca przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami odczytał opinię NSZZ „Solidarność”. Opinia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
 
Do punktu 5 – interpelacje i zapytania radnych.
Radni zgłosili następujące interpelacje:
 
- Radny Kosieradzki podziękował w imieniu mieszkańców ulicy Franciszka Miłkowskiego za zrobienie oświetlenia, które już działa. Radny poprosił o przedstawienie dalszych planów realizacji tej ulicy i kiedy nastąpi koniec inwestycji na tej ulicy.
- Radny Korowicki zgłosił, że zgłaszał śmieci przy transformatorze na ulicy Słowiczyńskie, radny dodał, że zgłaszał już ta sprawę na poprzedniej sesji. Jest to las wspólnoty ale mieści się to w naszym mieście.
- Radny Korowicki poprosił o dożwirowanie ulicy Plażowej w kierunku Bacik.
- Radny Korowicki zgłosił, ze na ulicy Słowiczyńskiej stoją słupy telekomunikacyjnej i zwisają tam bardzo nisko przewody telekomunikacyjne i zagrażają one nie tylko zwierzętom (jest to w lesie) ale tez ludziom.
- Radny Korowicki powiedział, że na spotkaniach wyborczych rad Osiedli mieszkańcy zgłosili, że na ulicy Słowackiego przed skrzyżowaniem z  ulicą Chopina trzeba by było umieścić próg zwalniający.
- Radny Korowicki zgłosił, że w wielu miejscach nie świeca się lampy, szczególnie dużo nie świeci na odcinku leśnym od skrzyżowania ulicy Armii Krajowej z Kościuszki.
- Radny Korowicki zgłosił, że coraz gorszy jest stan ulic Słowiczyńskiej i Górnej, powiedział, że mieszkańcy zgłaszają, że ciężkie samochody które przejeżdżają nocą ich wybudzają, są tam nierówności i zapadnięte studzienki.
- Radny Korowicki zgłosił, że przy ulicy Polnej w lesie jest dużo śmieci, powiedział, że ten las należy do Wspólnoty, ale nie wiadomo czy Wspólnota to wysprząta.
- Radny podziękował Prezesowi Berezie i jego pracownikom o dbanie o cmentarz żydowski i porządek na targowicy miejskiej.
- Radny Śnieżko zgłosił, żeby przyjrzeć się skrzyżowaniu ulicy Leśnej z Kasztanową, dodał, że jest tam słaba widoczność i często dochodzi do kolizji. Radny powiedział, że może nie koniecznie stawianiu progów zwalniających bo jest ich dużo i są już trochę uciążliwe.  Radny Śnieżko zgłosił też, że w tej okolicy nie ma ławeczek przy przystankach autobusów komunikacji miejskiej. Radny dodał, że wielu miastach są nowoczesne przystanki, może też udałoby się zrobić takie w naszym mieście.
 
Przewodnicząca przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami odczytał opinię NSZZ „Solidarność” na temat podejmowanych uchwał, Przewodnicząca odczytała, że uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane, a uchwały dotyczące punktu 11 i 12 został uzgodnione z organizacją międzyzakładową NSZZ „Solidarność”, pracownikami oświaty i wychowania. Opinia stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.
 
Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVI/95/15 stanowi Załącznik Nr 6
 
Do punktu 7 – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020. Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
/Uchwała Nr XVI/96/15 stanowi Załącznik Nr 7
Do punktu 8 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Siemiatycze do Stowarzyszenia Gmin Polska „Energia Cités”
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
- Radny Korowicki poprosił Burmistrza o omówienie tej uchwały.
- Burmistrz powiedział, że stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem i wspieraniem dobrych praktyk dotyczących oszczędzania energii. Burmistrz dodał, że miał możliwość uczestniczenia w spotkaniu roboczym. Dzięki stowarzyszeniu można będzie uczestniczyć w projektach i otrzymywać wsparcie finansowe. Jeśli miasto przystąpi do stowarzyszenia to będzie uczestniczyło w projekcie oszczędzania energii w szkołach. Współpraca wiąże się pożytkami dla miasta, można otrzymywać dodatkowe granty, a przy okazji wspierać i promować dobre praktyki dotyczące oszczędzania energii.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Siemiatycze do Stowarzyszenia Gmin Polska „Energia Cités”, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVI/97/15 stanowi Załącznik Nr 8
 
Do punktu 9 – podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia stawek opłat wypożyczalni łyżew przy ulicy Nadrzecznej w Siemiatyczach.
Przewodnicząca Rady powiedział, że uchwała omawiana była na komisji, ale dyrektor MOSiR – Pan Mariusz Pyzowski chciał jeszcze zabrać głos.
- Dyrektor MOSiR powiedział, że chciałby zawnioskować o zmianę § 3, obecny zapis „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” na zapis „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego”, dyrektor dodał że po konsultacji z Kancelaria Prawną zachodzi potrzeba wprowadzenia takiej zmiany.
Przewodnicząca Rady Powiedział, że uchwała wprowadza opłaty całodniowe: bilet normalny 10 zł, a bilet ulgowy – 5 zł. Przewodnicząca zapytała czy radni  potrzebują  dodatkowych  wyjaśnień?         
                    
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie  ustalenia stawek opłat wypożyczalni łyżew przy ulicy Nadrzecznej w Siemiatyczach, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVI/9815 stanowi Załącznik Nr 9
Do punktu 10 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Gminie Drohiczyn.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Gminie Drohiczyn. Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

/Uchwała Nr XVI/99/15 stanowi Załącznik Nr 10
Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach szkołach Miasta Siemiatycze
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
Burmistrz powiedział, że do uchwały zostały wprowadzone zmiany wypracowane ze związkami zawodowymi:
- w § 7, ust. 2 „Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza dyrektorowi szkoły może wystąpić” dodano pkt 3. - związki zawodowe.
- w § 7, ust. 4 „ z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły mogą wystąpić” dodano pkt 3 – związki zawodowe.
 
Przewodnicząca Rady dodała, ze ta i kolejna uchwała była konsultowana ze związkami zawodowymi, zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach szkołach Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 15 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. Uchwała została podjęta większością głosów.
/Uchwała Nr XVI/100/15 stanowi Załącznik Nr 11
 
Do punktu 12 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji i była też konsultowana ze związkami zawodowymi.
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVI/101/15 stanowi Załącznik Nr 12
 
Do punktu 13 - podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2025.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała była omawiana na komisji.
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienie uchwały.
Pani Skarbnik powiedziała, że WPF jest odbiciem budżetu na lata 2013-2015 już wykonanego i 2016-2025 w stosunku do prognozy. Rok 2016 – WPF jest odbiciem budżetu, który zostanie omówiony przy następnym punkcie, natomiast prognoza 2017-2025, nie zmieniła się w stosunku do WPF z lat ubiegłych ponieważ okres spłaty długów opiewa do 2025, zmieniła się zasada spłacania zadłużenia w stosunku do 2016-2017, gdyż przekładany kredyt ( 0,5 mln zł) został przełożony na kolejne lata.

Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siemiatycze na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2025, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVI/102/15 stanowi Załącznik Nr 13
 
Do punktu 14 – podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Siemiatycze na 2016 rok.
 
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienie uchwały.
Skarbnik powiedziała, że dochody budżetu miasta ustalono w wysokości 40 895 327 zł, z tego, z czego dochody majątkowe w wysokości – 2 678 000 zł,
Wydatki budżetu miasta zaplanowane na przyszły rok w wysokości 39 745 327 zł z tego:
- wydatki majątkowe w wysokości – 4 222 000 zł,
W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 350 000 zł w tym:
- rezerwę ogólną w kwocie 270 000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.
Nadwyżkę budżetową w kwocie 1 150 000 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych  kredytów.
Ustalono dochody w kwocie 410 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które można przeznaczy tylko i wyłącznie na realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program przeciwdziałania  narkomanii.  Na  realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 375 000 zł. Pozostałą kwotę 35 000 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
Zarówno dochody jak i wydatki zostały określone na poziomie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanych kwotach dotacji.
- Burmistrz dodał, że jest to kolejny rok bez deficytu. Trzeba zrobić kilka dużych inwestycji, m.in. budowę basenu i nie można pozwolić sobie na deficyt. 11% planowane jest na inwestycje. Ten budżet na pewno się zwiększy, ponieważ jest złożonych kilka wniosków. Z oszczędności z większych inwestycji wykonywane są mniejsze. Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnych o przyjęcie budżetu na 2016 rok.
- Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącej Komisji Finansów i Budżetu z prośbą o odczytanie opinii Komisji.
Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu – Walentyna Kożuchowska odczytała opinię Komisji Finansów i Budżetu na temat budżetu na 2016 r.
Przewodnicząca Rady zapytał czy radni zgłaszają jakieś pytania do przedstawionej uchwały.
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVI/103/15 stanowi Załącznik Nr 14
 
Burmistrz podziękował za pozytywne przyjęcie uchwały.
 
Do punktu 15 – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie zmian wprowadzanych uchwałą.
Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 146 200 zł, w tym:
-  o kwotę 80 000 zł - z tytułu zmiany kwalifikacji dotacji otrzymanej z Gminy
Siemiatycze.
- o kwotę 11 100 zł - z tytułu udziału środków krajowych na projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”.
- o kwotę 21 800 zł - z tytułu sprzedaży starego samochodu służbowego .
- o kwotę 19 300 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów z podatku rolnego, leśnego oraz podatków od spadków i darowizn.
-  o kwotę 10 500 zł - z tego: 1 500 zł z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów z upomnień za nieterminowe płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 9 000 zł - dotacja z Ministerstwa Gospodarki na utylizację azbestu.
- o kwotę 3 500 zł - z tytułu faktycznego zwiększenia wpływów za najem i dzierżawę.
Zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 80 000 zł, w tym:
- o kwotę 80 000 zł, - z tytułu zmiany kwalifikacji dotacji otrzymanej z Gminy Siemiatycze.
Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 591 300 zł. w tym:
- o kwotę 21 500 zł - zwiększenie wydatków na udział krajowy w projekcie „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”.
- o kwotę 7 000 zł - zwiększenie wydatków na diety radnych.
- o kwotę 266 600 zł - zwiększenie wydatków bieżących m.in. na z płace, zakupy materiałów, energii elektrycznej, podatku od nieruchomości oraz usług urzędu.
- o kwotę 7 000 zł - zwiększenie wydatków bieżących na promocję miasta.
- o kwotę 1 000 zł - zwiększenie wydatków na pozostałą działalność.
- o kwotę 10 800 zł - zwiększenie wydatków na odsetki bankowe.
- o kwotę 161 200 zł – wydatki oświatowe, w tym: wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego " termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi" kwota 36 000 zł, dowóz dzieci do szkół - 15 500 zł oraz zwiększenie budżetu Szkole Muzycznej - 55 000 zł, przedszkolom - 31 700 zł, Gimnazjum Publicznemu Nr 1 - 23 000 zł,
- o kwotę 24 200 zł - zwiększenie wydatków na działalność konsultanta ds. terapii
uzależnień.
- o kwotę 62 000 zł - zwiększenie części wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ul. Miłkowskiego".
- o kwotę 5 000 zł - wydatki związane z działalnością ochrony środowiska.
- o kwotę 13 000 zł - zwiększenie wydatków bieżących.
- o kwotę 12 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Trasy zdrowia".
Zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 525 100 zł, w tym:
- o kwotę 103 500 zł - pomniejszenie zadań inwestycyjnych drogowych z przeznaczeniem na inne zwiększone zadania inwestycyjne a w pozostałej części na wydatki bieżące.
- o kwotę 12 000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących (gospodarka mieszkaniowa).
- o kwotę 9 000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących.
- o kwotę 73 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego "Budowa nadbużańskiej
szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej„ w części dotyczącej kwalifikowanego podatku Vat w kwocie 21 500 zł na udział krajowy. pozostała kwota z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące.
- o kwotę 53 000 zł. - pomniejszenie zadań inwestycyjnych "Finansowanie zakupu samochodu„ - 6 000 zł, ”GIS - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - 47000 zł.
- o kwotę 112 000 zł - zmniejszenie wydatków na płace z przeznaczeniem na zwiększenie w innych rozdziałach oświatowych (szkoły podstawowe).
- o kwotę 36 000 zł - zmniejszenie wydatków na DPS oraz dodatki mieszkaniowe.
- o kwotę 40 600 zł - zmniejszenie wydatków na świetlice z przeznaczeniem na inne wydatki oświatowe.
- o kwotę 21 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego „Budowa skweru im. Siemiatyckich artystów" do kwoty faktycznie poniesionych wydatków.
- o kwotę 49 000 zł - pomniejszenie zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu krytej pływalni” do wysokości podpisanych umów.
- o kwotę 10 000 zł - pomniejszenie budżetu MOSiR.
- o kwotę 6 000 zł. - przesunięcie wydatków bieżących związanych z budową „Tras Zdrowia" na wydatki inwestycyjne.
 
Przewodnicząca Rady zapytał czy radni zgłaszają jakieś pytania do przedstawionej uchwały.
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok, Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
/Uchwała Nr XVI/104/15 stanowi Załącznik Nr 15
 
Do punktu 16 - przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w sprawie realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
Protokół Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji - Paweł Onieszczuk, sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 16
 
Do punktu 17 - przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z analizy struktury dochodów z tytułu podatków miejskich.
Protokół Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji - Paweł Onieszczuk, sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 17
 
Do punktu Nr 18 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Przewodnicząca poprosiła Panią Skarbnik o wyjaśnienia do uchwały.
- Skarbnik powiedziała, że uchwała w sprawie formularzy i deklaracji podatkowej była przyjmowana na sesji 25 listopada, jednak RIO zaleciła wprowadzenie modyfikacji polegającej na tym, że w informacji od podatku rolnego i leśnego musimy z powierzchni użytkowej budynku w poz. 2E wykreślić pozycję budynki gospodarcze murowane jedno i wielokondygnacyjne, budynki gospodarcze drewniane i szopy, garaże oraz budynki letniskowe murowane i drewniane. W deklaracji od nieruchomości RIO stwierdziło, ze w poz. D1 dotyczącej powierzchni gruntów zawinął się tekst, więc trzeba ponownie przyjąć dokument żeby był czytelny.
Przewodnicząca Rady zapytał czy radni zgłaszają jakieś pytania do przedstawionej uchwały.
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych., Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 14 radnych biorących udział w obradach XVI sesji, w głosowaniu udział wzięło 14 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVI/105/15 stanowi Załącznik Nr 18
 
Do punktu 19 - przedstawienie sprawozdania z realizacji strategii rozwoju miasta Siemiatycze za rok 2014.
Z-ca Burmistrza przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.
Do punktu 20 – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
- W nawiązaniu do podziękowań radnego Kosieradzkiego za wykonanie oświetlenia na ulicy Franciszka Miłkowskiego, Burmistrz powiedział, że udało się to zrobić jeszcze w tym roku  dzięki kreatywności Pani Skarbnik. Burmistrz powiedział, że Przedsiębiorstwo Komunalne planuje w przyszłym roku zrobić m.in. tą ulicę. Burmistrz dodał, że są to plany, ale mamy nadzieję że w przyszłym roku uda się zrobić tą drogę, dzięki czeku całe osiedle zostałoby już zamknięte.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego, Burmistrz powiedział, że cieszy się że żadna z tych spraw porządkowych nie dotyczy Miasta. Burmistrz dodał, że Miasto zobowiązuje się ponaglić czy zobowiązać właścicieli do uprzątnięcia terenu. Burmistrz dodał, że był w okolicy transformatora i nie zauważył tych śmieci. Po interwencji Pana Burmistrza Czmuta, droga powiatowa (Słowiczyńska) została przez Powiatowy Zarząd Dróg uprzątnięta, zostały też przycięte krzaki.
Odnosząc się do interpelacji w sprawie dożwirowania drogi Słowiczej w stronę Bacik, Burmistrz powiedział, ze część dróg w Mieście bardziej uczęszczanych została dożwirowana, ta zostanie dożwirowana w najbliższym czasie.
Odnosząc się do interpelacji w sprawie zwisających przewodów na terenie Wspólnoty Dębitka, Burmistrz powiedział, ze w tej chwili trwa podział działek we wspólnocie, dodał, że Miasto zwróci się do telekomunikacji o zajęcie się tą sprawą.
- Odnosząc się do interpelacji w sprawie progu zwalniającego przy skrzyżowaniu dróg Słowackiego i Chopina, Burmistrz powiedziała, że jeśli będzie taka potrzeba to zostanie taki próg zamontowany.
- Radny Korowicki powiedział, że być może wystarczy postawić tam znak stopu.
- Burmistrz powiedział, że zostanie ta sprawa rozpatrzona.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie nie świecących lamp Burmistrz powiedział, że Miasto ma podpisaną umowę z prywatną firmą, z której jest zadowolony. Wszystkie nie świecące lampy trzeba zgłaszać do Urzędu Miasta i awarie usuwane są szybko. Zaleta firmy jest to że naprawiają lampy w nocy, kiedy dokładnie widać które się nie świecą.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie złego stanu dróg ulicy Górnej i Słowiczyńskiej, Burmistrz powiedział, że są to drogi powiatowa i wojewódzka i Miasto zaapeluje do zarządcy dróg. Z tego co wiadomo to Powiat nie uwzględnił naprawy dróg do 2020 roku.
- Odnosząc się do interpelacji w sprawie śmieci na ulicy Polnej, Burmistrz powiedział, że jest to teren Wspólnoty Dębitka i po podziale, każda działka będzie miała swojego właściciela. Miasto w miarę potrzeb oczyszcza takie miejsca, ale nie może tez wziąć na siebie oczyszczania całego miasta.
- Odnosząc się do podziękowań za dbanie o cmentarz żydowski Burmistrz powiedział, że cieszy się że jest to zauważane. Miasto ma umowę do 2020 r. na dbanie o porządek na cmentarzu żydowskim, więc do tej pory na pewno będzie tam czysto i schludnie.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Śnieżko w sprawie bezpieczeństwa na ulicy Kasztanowej i Leśnej, Burmistrz powiedział, że również zwróci uwagę n a bezpieczeństwo na tych ulicach.
Odnosząc się do interpelacji w sprawie przystanków komunikacji miejskie, Burmistrz powiedział, że zrobiony został projekt na jednakowe przystanki (słupek i ławeczka, czasami dodatkowo wiata) i do końca marca „domowym sposobem” postaramy się zrobić te przystanki.
Burmistrz powiedział, że rozmawiał ostatnio w sprawie nowoczesnych przystanków z firmą która się tym zajmuje, ale są to duże koszty, 3-4 tys. miesięcznie i nie stać nas na takie wydatki. Burmistrz dodał, że być może uda się zrobić  (może z dofinansowaniem) zielony przystanek. Takie ekologiczne przystanki z zieloną trawą na dachu może uda się zrobić na przystankach na rondzie w przyszłym roku.
Głos zabrał Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego powiedział, że na przyszły rok została zaplanowana m.in. ulica Franciszka Miłkowskiego w ramach projektu dotyczącego gospodarki wodno ściekowej, nie jest to ulica zasiedlona przez wiele posesji, ale bardzo ważna ulica, która połączy osiedle z drogę Nr 19. Ulica ta zostanie wykonana łącznie z kanalizacją na ulicy 11 listopada.
Do punktu 21 – wolne wnioski.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych wniosków.
Do punktu 22 - zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XVI sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2015 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 15:45, życząc wszystkim wszystkiego najlepszego Nowym Roku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała                                                                      Przewodniczący Rady Miasta
Monika Mazur                                                                     Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2016-03-10

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-03-10

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-03-10