Protokół Nr XVII/16

Numer XVII/16
Data wydania 2016-03-23
Protokół Nr XVII/16
z obrad XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze
w dniu 21 stycznia 2016 roku
 
Obrady XVII sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 15:00, zakończyły zaś o godzinie 15:35.
W obradach XVII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 10, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).
Radni obecni na XVII sesji:
 1. Witold Berski
 2. Melania Grygoruk
 3. Katarzyna Jarocka
 4. Jerzy Korowicki
 5. Paweł Onieszczuk
 6. Jerzy Roszczenko
 7. Łukasz Rybałtowski
 8. Igor Śnieżko
 9. Agnieszka Monika Zalewska
 10. Roman Zdrojewski
Radni nieobecni na XVII sesji:
 1. Marek Bogucki
 2. Rafał Burakowski
 3. Jan Hyndza
 4. Antoni Kosieradzki
 5. Walentyna Kożuchowska
W obradach XVII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:
 1. Piotr Siniakowicz – Burmistrz Miasta Siemiatycze
 2. Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza Miasta
 3. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
 4. Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta
 5. Ewa Iwona Nowik – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach
 
Do punktu 1 – otwarcie obrad.
Obrady XVII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 21 stycznia 2016 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Monika Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich przybyłych na XVII sesję Rady Miasta.
 
Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Siemiatycze.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję. Dodatkowo zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Siemiatycze”.
Przewodnicząca Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.
Radni nie zgłosili żadnych wniosków.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XVII nadzwyczajnej sesji,  na 10 radnych biorących udział w obradach XVII nadzwyczajnej sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przyjęty porządek obrad XVII sesji przedstawia się następująco:
 1. otwarcie obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze,
 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach na lata 2016-2020,
 5. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Siemiatycze”,
 6. wolne wnioski,
 7. zakończenie obrad.
Do punktu 3 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Pana Burmistrza – Piotra Siniakowicza.
- Na wstępie Burmistrz powiedział, że omówi od razu wszystkie punkty. Przeprosił obecnych za zamieszanie, ale konieczność podjęcia dwóch uchwał dotyczących Biblioteki wynika z faktu, że Pani Dyrektor Biblioteki składa w tej chwili wniosek do ministerstwa. Za chwilę Pani Nowik szczegółowo przedstawi swoje plany na rozbudowę infrastruktury Biblioteki, to będzie duży trzyletni projekt i wewnątrz i na zewnątrz z dużym dofinansowaniem 85%. Natomiast jeżeli się składa wniosek to trzeba sobie dawać jak największe szanse. Do tej pory biblioteka użytkuje ten lokal, natomiast jeżeli byłaby właścicielem, co mam nadzieję Wysoka Rada przegłosuje, czyli Miasto przekaże darowiznę dla biblioteki, to mamy takie informacje, że będzie 10 punktów więcej, więc o 10 punktów zwiększa nam to szanse, a 10 punktów na 100 to jest 10%, więc uważam, że to jest dużo. A biblioteka i tak użytkuje lokal, a nie Miasto, także tutaj nie ma żadnego niebezpieczeństwa, żadnej zmiany, to jest bardziej techniczna sprawa.
Druga sprawa, to Strategia rozwoju Biblioteki i tu również Pan Burmistrz powiedział, że szczegółowo omówi ją Pani Dyrektor.
Odnośnie punktu trzeciego, którego brakowało w początkowym porządku obrad, Burmistrz wyjaśnił, że w poprzedniej uchwale dotyczącej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej brakowało takiego zapisu „przyjęty do realizacji”. Należy to zmienić, to jest wymóg Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nadmienił, że na pewno nie będzie to ostatnia zmiana do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Powiedział, że we wtorek do Urzędu Miasta Siemiatycze przyjechała grupa osób, już robocza, nie tylko przyjechały osoby z zarządu, ale również przyjechali projektanci od elektryki, od przyłączenia no i będą tę elektrociepłownię za 75 milionów, może jak wyjdzie to mniej, budować. To już nie są jakieś tam rozmowy, tylko odbyło się nawet spotkanie na Tarasach i inwestorzy potwierdzili, że jest podpisana umowa i to już konkretne rozmowy projektowe były. Jak ma wyglądać przyłącze, którędy kanał ma biec no i z tego co oni mówią ma być w tym roku wbita łopata pod budowę elektrociepłowni i zakończenie prac ma nastąpić w 2018 roku. Będzie to jedna z większych inwestycji, dotychczas takiej dużej inwestycji chyba w naszym mieście nie było. W związku z tym, we wrześniu jeszcze nie było wiadomo, że w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej należy zapisać, że Miasto bierze pod uwagę dodatkowe źródła ciepła, czyli budowę przez zewnętrznego inwestora takiej elektrociepłowni. Ale Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, tak jak każdy plan można zmieniać i dostosowywać go do aktualnych warunków, czy aktualnej sytuacji.
Następnie Burmistrz poprosił Panią Dyrektor, żeby szczegółowo zarysowała co chce zrobić w bibliotece.
- Radny Korowicki poprosił o udzielenie mu głosu i powiedział, że nie bardzo rozumie, czy ta biblioteka to będzie jako samodzielna jednostka organizacyjna?
- Burmistrz odpowiedział, że biblioteka i tak jest samodzielną jednostką organizacyjną, a chodzi tu tylko i wyłącznie o nieruchomość, czyli o prawo do władania. Bo w tej chwili budynek jest własnością Miasta, a w zarządzie i użytkowaniu biblioteki, a teraz budynek będzie własnością biblioteki.
- Radny Onieszczuk zapytał, co w przypadku chęci sprzedaży budynku biblioteki, bo obecnie rozumie, że sprzedaż budynku zależałaby od decyzji rady miasta, gdyż jest to nieruchomość miejska. A w przypadku gdy nieruchomość będzie stanowiła własność biblioteki, to czy Pani Dyrektor może ją sprzedać?
- Pani Dyrektor stanowczo zaprzeczyła, by miała taki zamiar.
- Radny Onieszczuk odnosząc się do wypowiedzi Pani Dyrektor zapytał, co by było gdyby otrzymała atrakcyjną ofertę.
- Pani Dyrektor jeszcze raz stanowczo powiedziała, że nie ma zamiaru czegoś takiego robić. Następnie przeszła do omówienia projektów uchwał dotyczących Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach. Powiedziała, że operatorem program w ramach, którego chce złożyć wniosek jest Instytut Książki, ale on jest podległy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to program wieloletni w ramach priorytetu rozwoju kultury narodowej i jest on ogłaszany raz na 5 lat. Powiedziała, że  pierwszy nabór jest najtrudniejszy, ale jednocześnie są największe szanse, żeby uzyskać tę dotację. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to minimalna kwota dotacji, w tym priorytecie, w tym programie wynosi 50 tysięcy, a maksymalna kwota 2 miliony. Budynek, który zajmuje biblioteka jest budynkiem, z lat 70-tych, po lekkim liftingu, czyli kupiono farby i został pomalowany. Nie można tego nazwać remontem. Jeżeli chodzi o przeglądy, to one owszem, są co roku wykonywane zgodnie z wymaganiami prawa, ale już na przykład instalacja elektryczna jest do wymiany, więc i tak trzeba by było inwestować. A skoro jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych przy wkładzie 5% z budżetu miasta, to wydaje się sensowne podjęcie tego wysiłku. Te 10 punktów to bardzo dużo. Co prawda można startować bez posiadania własności budynku, ale wtedy nie można wnieść wkładu własnego w postaci rzeczowej i należałoby zapłacić 25%, a w tym momencie te 5% to jest ogromna różnica. Żeby wziąć udział w tym projekcie i dostać dofinansowanie to nie jest takie proste, bibliotekom stawiane są ogromne wymagania, obejmują szereg zadań do zrealizowania nie tylko na dzień dobry, ale też przez okres 5 lat po zrealizowaniu zadania. W związku z tymi wymaganiami, żeby wziąć udział i złożyć wniosek w ogóle, to dyrektor biblioteki musi podpisać zobowiązanie, że biblioteka spełni wszystkie wymagania tzw. Certyfikatu Biblioteka Plus i to jest naprawdę dużo zadań. Są to zadania obejmujące kryteria formalno-prawne, lokal, wyposażenie, metraż, infrastrukturę teleinformatyczną, system biblioteczny, zbiorów wartości dla całej gminy w przeliczeniu, kadra biblioteczna, kontekst społeczny. W kontekście społecznym znajduje się m.in. konieczność podjęcia uchwały przez radę gminy w sprawie strategii rozwoju biblioteki na lata 2016-2020. Te wymagania i certyfikat dostępne są na stronie Instytutu Książki, więc można sprawdzić, że to jest naprawdę dużo pracy. Wcześniej dyrektor Fronc nie podjęła tematu tego projektu i realizacji tych zadań ponieważ jedną z głównych przeszkód był brak bazy danych on-line, tzw. zautomatyzowanych procesów bibliotecznych, czyli wypożyczania przy użyciu systemu informatycznego. Żeby przystąpić do wniosku trzeba po zakończeniu zadania, czyli po remoncie i wyposażeniu, przynajmniej, jeżeli ma filię to włącznie z filią, 50% zbiorów w systemie elektronicznym. Na dzień dzisiejszy Miejska Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach ma 42% zbiorów wprowadzonych już do bazy danych. Wobec tego można powiedzieć, ze ten warunek zostanie spełniony. Są też wymagania jeżeli chodzi o kwestię ilości księgozbiorów po roku wydania 1980. Czyli 50% zbiorów ma być nowych, więc systematycznie usuwane są zbiory stare i niewykorzystywane a w to miejsce wprowadzane są nowe. Najważniejsze rzeczy, które mają być zawarte w  strategii zgodnie z certyfikatem to  po pierwsze: biblioteka musi uzyskać poprawę infrastruktury, między innymi chodzi o to,  że nie ma obecnie dostępu dla osób niepełnosprawnych. Podjazd, który obecnie istnieje wykonany jest z takiego materiału, że wjazd pod górę jest niemożliwy bez posypania go solą. Pani Dyrektor powiedziała, że chce zrobić niskie wejście na zewnątrz bez schodów, między dwoma budynkami. Zaznaczyła, że skorzystano by z pomocy biura, które zajmuje się instalacją udogodnień do poruszania się dla osób niewidomych i niedowidzących. Wspomniała, że zaczęto gromadzić audiobooki, co przyciągnie czytelników. Ponieważ są tu wymagania dotyczące infrastruktury, to też jakby wnętrze biblioteki, aranżacja, rozwiązania nie są dostosowane. Nie ma łazienek dla osób niepełnosprawnych, a przynajmniej jedna powinna być. Dyrektor zapewniła, że nie uważa aby w naszej bibliotece było tragicznie źle, bo osoby które przychodzą mówią, że jest bardzo przyjemnie, tak staroświecko, fajnie, tak z myszką, ale nie koniecznie chciałaby, żeby było z myszką, bo to jest XXI wiek. Pierwszym z celów jest to o czym już wspomniała, czyli poprawa infrastruktury biblioteki, będzie to polegało na przebudowie i poszerzeniu pomieszczeń bibliotecznych. Dyrektor powiedziała, że ma nadzieję, że będzie to nowoczesna placówka spełniająca oczekiwania osób w różnym wieku, dostarczająca w łatwy sposób informacji. Wspomniała, że biblioteka rozszerza wachlarz usług. W tym roku wprowadzone zostaną,  między innymi japoński teatrzyk dla dzieci, będzie dużo zajęć, które dotychczas cieszyły się dużym zainteresowaniem. Będą to m.in. zielone gry, w których uczestniczą dzieci i młodzież. Wspomniała, że trwają prace nad stroną internetową biblioteki, która naprawdę wymaga dużo pracy ponieważ realizowanych jest dużo zadań i każdy ze sponsorów biblioteki, między innymi Program Rozwoju Bibliotek i Biblioteka Narodowa, chcą żeby ich logo było widoczne na stronie, więc należy to zrobić tak, żeby nie zmieniać strony co chwila. Kolejną ważną rzeczą w tym momencie jest stymulacja aktywności intelektualnej i kulturalnej społeczności lokalnej i to już zaczyna się dziać w niektórych momentach, a polega na połączeniu osób ze starszego pokolenia z młodszymi, podczas kursów, czy między kursami lub na spotkaniach autorskich. Młodzi mogą służyć osobom starszym wiedzą i pomocą w poruszaniu się w świecie Internetu. Natomiast starsi mogą uczyć ich kultury i obyczajów. Bardzo ważnym zadaniem będzie również urealnienie i zacieśnienie współpracy z władzami i organizacjami pozarządowymi. Dyrektor powiedziała, że biblioteka włącza się i będzie się nadal starała włączać w imprezy i działalność podejmowaną przez miasto. Kończąc swoją wypowiedź jeszcze raz przypomniała, ze strategia jest jednym z niezbędnych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o dofinansowanie. Dyrektor podziękowała za uwagę i serdecznie zaprosiła obecnych do odwiedzania biblioteki.
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni mają jakieś pytania do Pani Dyrektor.
- Radna Grygoruk zabierając głos powiedziała, że jeśli chodzi o strategię to jakiś czas temu była kawiarenka obywatelska zorganizowania w bibliotece i mieszkańcy przedstawiali tam różne propozycje jak jeszcze zwiększyć aktywność biblioteki i Pani Dyrektor wszystkie te postulaty uwzględniła w przedstawionej strategii.
- Radny Rybałtowski zapytał czy biblioteka po tych planowanych w uchwałach zmianach zostanie sama czy Burmistrz będzie miał cały czas nadzór nad biblioteką?
- Burmistrz odpowiedział, że w tych zmianach chodzi tylko o nieruchomość, a biblioteka nadal jest w strukturach miejskich.
- Radny Rybałtowski wyjaśnił, że chodzi mu o to, by biblioteka nie została pozostawiona sama sobie.
- Burmistrz wyjaśnił, że nie może się tak stać, bo biblioteka nie ma dochodów i jest utrzymywana z miejskiego budżetu.
- Pani Ewa Nowik dodała, że jeśli chodzi o grunty, to także ma ogromne plany dla społeczności, nie dla siebie. Planuje zrobić przestrzeń gdzie będą ławeczki, stoliki, gdzie będzie można przyjść z dzieckiem, będzie też kawałek placu zabaw. W każdym bądź razie chciałaby, żeby to miejsce tętniło życiem i było dla wszystkich.
- Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że każdy z tu obecnych widzi jak Pani Dyrektor się stara i widzą jak biblioteka prężnie się rozwija. Jeszcze raz podziękowała za omówienie strategii.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siemiatycze. Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 10 radnych biorących udział w obradach XVII nadzwyczajnej sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVII/106/16 stanowi Załącznik Nr 2
Do punktu 4 - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach na lata 2016-2020
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach na lata 2016-2020. Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 10 radnych biorących udział w obradach XVII nadzwyczajnej sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII/107/16 stanowi Załącznik Nr 3
 
Do punktu 5 - podjęcie uchwały podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Siemiatycze”
Przewodnicząca Rady zapytała czy radni zgłaszają jeszcze jakieś pytania do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Siemiatycze”.
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Siemiatycze”. Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 10 radnych biorących udział w obradach XVII nadzwyczajnej sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII/108/16 stanowi Załącznik Nr 4
Do punktu 6 – wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
- Radna Jarocka zapytała, czy dyrektor MOSIR-u działa coś w sprawie lodowiska?
- Burmistrz odpowiedział, że rozmawiał z nim na ten temat w piątek i od  tego tygodnia miał już lać wodę.
- Sekretarz powiedziała, że lodowisko już działa.
- Radna Grygoruk nawiązała do nadawani tytułu Ambasadora Siemiatycz i przypomniała, że w tamtym roku nie wpłynął żaden wniosek i po rozmowach z Panią Sekretarz ustaliła, że do chwili obecnej też nie wpłynęła ani jedna propozycja. W związku z tym może warto zastanowić się co z tym zrobić.
- Burmistrz odpowiedział, że się nad tym zastanowi, być może ktoś ma pomysł kogo należałoby zgłosić, a jak nie to on sam się nad tym zastanowi.
- Radny Beski zapytał czy elektrociepłownia jest już zaklepana?
- Burmistrz wyjaśnił, że pewne jest że będą ją budować. Z rozmów z inwestorami wynika, że już ponieśli 1 milion złotych kosztów.
- Radny Berski wyjaśnił, że interesuje go ten temat, gdyż za każdym razem mieszkańcy Tarasów, szczególnie po opadach śniegu, atakują radnych, żeby coś zrobili.
- Burmistrz wyjaśnił, że dwa tygodnie temu był z Prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego w  Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, i ma na sto procent obiecane środki na budowę kanałów ciepłowniczych, chyba 3 miliony złotych na całe miasto razem z tą małą elektrownią wodną. Także będą przebudowane sieci i to zrobi Przedsiębiorstwo Komunalne. Natomiast firma zajmująca się budową elektrociepłowni już wynajęła projektantów, kupili działki itd. Także ponieśli koszty ok. 1 miliona złotych. I technologię mają itd. Burmistrz nadmienił, że warunek był taki, żeby uwzględnili spalanie osadów pościekowych, bo to jest bardzo ważne. Ponieważ te osady, które teraz jeszcze można wywozić, za chwilę po zmianie ustawy nie będzie można. Spalać ich nie można, tzn. izolować, bo to są śmieci, a nawet jeśli można by je spalać to trzeba traktować to jako spalarnię śmieci. Są szanse, że zmieni się ustawa która definiuje osady pościekowe i nie będą one traktowane jako śmieci, tylko w innej kategorii. Póki co tego nie ma.  Plan jest taki, że inwestorzy przygotują tą elektrociepłownie z możliwością dostawienia kotła do spalania osadów pościekowych. W Siemiatyczach jest to ok. 5 tysięcy ton rocznie. Natomiast jeżeli chodzi o tą elektrociepłownię to projektanci wczoraj przyjechali, żeby już normalnie, konkretnie projektować, technologię, miejsce, przyłączenie do prądu, gdzie on będzie sprzedawany. Nitki też będą projektować, gdzie one będą leciały. Po wstępnych rozmowach, że nitki będą biegły Kościuszki, mniej więcej do skrzyżowania do Żwirki i Wigury i jedna będzie leciała w lewo na Tarasy, a druga będzie szła Gilewskiego na osiedle Wysokie. Taki jest plan by firma ta wszystko wybudowała. Potem miasto będzie to chciało od nich odkupić, bo nie może być tak, żeby ciepłownictwo trafiło w prywatne ręce. Mieszkańcy muszą mieć pewność, że ceny nie zostaną nagle podwyższone. Plan jest taki, że mają w tym roku wbić łopatę, a w 2018 roku oddać do użytku.
- Radny Berski zabierając głos powiedział, że teraz przychodzi rozliczenie za ciepło dla mieszkańców na osiedlu spółdzielczym. Przykładowo w mieszkaniu mieszka jedna osoba, mają ludzie na dzień dzisiejszy tak pozakręcane kaloryfery, że temperatura tam jest nieduża. Zapytał, czy ktoś by umiał wytłumaczyć mieszkańcom, bo on już się pytał i w komunalnej i w spółdzielni mieszkaniowej, skąd są takie szerokie pasy przy temperaturze -15, -18 stopni. No dosłownie szerokości 2 metry i idą od kotłowni, no dosłownie w duże mrozy rośnie zielona trawa. Kto za te ciepło płaci, które przechodzi pod ziemią? Zaproponował, by  na sesję przychodził prezes spółdzielni mieszkaniowej.
- Burmistrz zapytał, w którym roku to było budowane. Ktoś to wybudował, może wcześniej technologie były inne, teraz się kładzie rury preizolowane. W zeszłym roku został położony kanał ciepłowniczy na osiedlu, mniej więcej tam gdzie znajduje się przedszkole nr 5  i szkoła. Przypomniał jeszcze raz o tym, że 3 miliony złotych przeznaczone zostanie na wymianę sieci ciepłowniczych, czyli właśnie tego żeby nie było podgrzewanych chodników i to będzie na Sadach, na Tarasach i chyba na osiedlu Górnym.
- Radny Berski powiedział, że jeżeli chodzi przykładowo o rozliczenie wody, to osoba, która jest sama i jest emerytką, ma 1.300 zł emerytury, no to jak dla nich przychodzi rozliczenie po 700 zł, 800 zł niedopłaty do ciepła, no to coś jest nie tak w tym wszystkim. Żeby ktoś faktycznie przyszedł i zobaczył jak to wygląda, to może by się zajął tą sprawą i nie dziwił, że ci ludzie ciągle maja pretensje.
- Burmistrz zaapelował, żeby Państwo Radni nie brali tego do końca na siebie, bo miasto nie jest za to odpowiedzialne. Teoretycznie błąd popełnił ktoś, kto nie położył izolacji jakieś 30 lat temu. Natomiast jedna rzecz jest pewna, wymiana sieci będzie następowała.
 
Do punktu 7 – zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XVII sesji Rady Miasta w dniu 21 stycznia 2016 r. Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 15:35.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała                                                                      Przewodniczący Rady Miasta
 
Agnieszka Oleszczuk                                                             Agnieszka Monika Zalewska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Oleszczuk

Data wytworzenia: 2016-03-23

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-03-23

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-03-23