Protokół Nr XVIII/16

Numer XVIII/16
Data wydania 2016-04-08
Protokół Nr XVIII/16
 
z obrad XVIII  sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta
w dniu 2 marca 2016 roku
 
Obrady XVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 14:00, zakończyły zaś o godzinie 15:10.
W obradach XVIII sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 10, według załączonej do protokołu listy obecności (Załącznik Nr 1).
Radni obecni na XVIII sesji:
 1. Witold Berski
 2. Marek Bogucki
 3. Rafał Burakowski
 4. Melania Grygoruk
 5. Jan Hyndza
 6. Jerzy Korowicki
 7. Antoni Kosieradzki
 8. Walentyna Kożuchowska
 9. Paweł Onieszczuk
 10. Jerzy Roszczenko
Radni nieobecni na XVIII sesji:
 
1. Katarzyna Jarocka
2.  Łukasz Rybałtowski
 1. Igor Śnieżko
 2. Roman Zdrojewski
 3. Agnieszka Monika Zalewska
W obradach XVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:
 1. Piotr Siniakowicz –  Burmistrza Miasta
 2. Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza
 3. Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
 4. Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta
Do punktu 1 – otwarcie obrad.
 
Obrady XVIII sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 2 marca 2016 r. otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Jan Hyndza, który na wstępie powitał wszystkich przybyłych na XVIII sesję Rady Miasta.
 
Do punktu 2 – przyjęcie porządku obrad.
 
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad radni otrzymali łącznie z materiałami na sesję (Załącznik Nr 2). Wiceprzewodniczący Rady zapytała o to czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad.
Radny Jerzy Korowicki powiedział, że wczoraj było święto żołnierzy wyklętych i zwrócił się żeby Rada Miasta uczciła minutą ciszy pamięć tych Żołnierzy.
Wiceprzewodniczący poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci o żołnierzach wyklętych.
Radni nie zgłosili więcej wniosków.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XVIII sesji,  na 10 radnych biorących udział w obradach XVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przyjęty porządek obrad XVIII sesji przedstawia się następująco:
 1. otwarcie obrad,
 2. przyjęcie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z obrad  XVI i XVII  sesji Rady Miasta,
 4. sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami,
 5. interpelacje i zapytania radnych,
 6. podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
 7. podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2017 w Siemiatyczach,
 8. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
 9. podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Siemiatycze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium,
 10. podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej,
 11. przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze,
 12. podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze,
 13. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 14. wolne wnioski,
 15.  zakończenie obrad.
Do punktu 3 – Przyjęcie protokołów z obrad XVI i XVII sesji Rady Miasta,
 
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że protokoły z  XVI i XVII sesji Rady Miasta wyłożone są na stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad sesji nie wpłyną do nich uwagi i poprawki to uzna się go za przyjęty.
 
Do punktu 4 – sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami
 
Burmistrz przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami. Sprawozdanie stanowi Załącznik  Nr  3 do niniejszego protokołu
Przewodnicząca przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami odczytał opinię NSZZ „Solidarność”. Opinia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
 
Do punktu 5 – interpelacje i zapytania radnych.
 
Radni zgłosili następujące interpelacje:
- Radny Berski zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do właściciela budynku po byłym kinie, żeby zabezpieczył budynek od ulicy 11 Listopada.
- Radny Berski zapytał czy prowadzone są rozmowy na temat zatoczki przy Przedszkolu na drodze Nr 19.
- Radny Berski zwrócił się o ułożenie chodnika na ulicy Świętojańskiej od strony sklepu PSS Społem w stronę Gimnazjum.
- Radny Berski zwrócił się o podcięcie gałęzi nad drogą od osiedla tarasy do ulicy Żwirki i Wigury.
- Radny Kosieradzki poruszył temat ulicy Kraszewskiego, radny zawnioskowała o podniesienie krawężników na zakręcie ulicy Kościuszki i Kraszewskiego, obecne krawężniki zostały zniszczone przez sól, są tam dwa odpływy i przy większych opadach deszczu posesje mieszkańców są zalewane.
- Radny Kosieradzki poruszył temat chodników na ulicy szpitalnej przy przychodni w stronę szpitala, które należałoby wymienić, ponieważ są zniszczone przez sól.
- Radny Kosieradzki poruszyła temat zamieszczenia na przystankach na ulicy 11 listopada dodatkowych tabliczek nowej linii busów. Radny zapytał o to kto wydał pozwolenie? Jeśli to GDDKiA to niech postarają się zrobić zatoczki, ponieważ ruch na drodze 19  jeszcze bardziej się blokuje.
- Radny Onieszczuk powiedział, że na poprzedniej sesji był poruszany temat zamontowania progów zwalniających, radny zapytał czy już wiadomo gdzie takie progi zostaną zamontowane?
- Radny Korowicki poruszył temat ulicy Sezamkowej, powiedział, że trzeba jak najszybciej zająć się tą drogą ponieważ są ta straszne dziury, że można koło oberwać.
- Radny Korowicki poruszył temat śmieci na obrzeżach miasta, m.in. przy transformatorze przy ulicy Słowiczyńskiej. Radny powiedział, że zgłaszał też zwisający przewód telekomunikacyjny  przy ulicy Słowiczyńskiej.
- Radny Korowicki zaproponował, żeby stworzyć dodatkowe etaty do brygady, która zajęła by się uporządkowaniem newralgicznych punktów, mimo że nie my jesteśmy właścicielami, ale turyści odwiedzający nasze miasto nie wiedzą kto jest właścicielem terenu, a oceniają nas.
- Radny Korowicki poruszył temat uliczki przy cmentarzu Żydowskim od strony północnej, powiedział, że kiedyś była tam przejezdna ulica, została ona teraz zwężona, jednak chodzą tamtędy mieszkańcy i może warto by było ułożyć tam drogę ze starych płyt, o których mówił pan Burmistrz na komisji (płyty chodnikowe z ulicy Nadrzecznej).
- Radny Korowicki poruszył temat uliczki pomiędzy ulicą Polną a ulicą Wysoką, na wysokości bramy cmentarza żydowskiego, jest też uliczka bez nazwy, od której są wjazdy do posesji, może też udałoby się ułożyć tam  kostkę, ponieważ chodzą tamtędy mieszkańcy na targowicę.
- Radny Korowicki poruszył temat ulicy Spacerowej za ujęciem wody mamy las, który jest zanieczyszczony, należałoby ten las odkrzaczyć i posprzątać.
- Radny Korowicki powiedział, że mieszkańcy zwrócili mu uwagę, że nie widać pomniku Anny Jabłonowskiej, może uda się go przenieść w inne miejsce.
- Radny Korowicki zapytał, czy monitoring który znajduje się na Zamościu jak też w innych miejscach miasta są sprawne?
- Radna Grygoruk poruszyła temat lądowania helikopterów pogotowia ratunkowego na stadionie miejskim, powiedziała, że budzi niepokój mieszkańców informacja, że nie mogą one tam nocą lądować.
Radna powiedziała, że na debacie z policją padły wnioski rozważenie przeniesienia progów zwalniających na ulicy Gilewskiego, a także poprawienie widoczności na skrzyżowaniu ulicy Ogrodowej z ulica Legionów Piłsudskiego.
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że związek zawodowy NSZZ Solidarność zaopiniował pozytywnie uchwały, które będą podejmowane na dzisiejszej sesji.
 
Do punktu 6 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Siemiatyczach.
 
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że uchwała była omawiana na komisji i zapytał czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Siemiatyczach, Wiceprzewodniczący zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 10 radnych biorących udział w obradach XVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVIII/ 109 /16 stanowi Załącznik Nr 5
 
Do punktu 7 - podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2017 w Siemiatyczach.
 
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że uchwała była omawiana na komisji i zapytał czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2017 w Siemiatyczach, Wiceprzewodniczący zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 10 radnych biorących udział w obradach XVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
/Uchwała Nr XVIII/110/16 stanowi Załącznik Nr 7
 
Do punktu 8 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że uchwała była omawiana na komisji. Wiceprzewodniczący Rady poprosił o omówienie uchwały Panią Barbarę Anasińską – pracownika Urzędu Miasta.
- Pani Anasińska powiedział, że ta uchwała jest podstawą dla wszystkich dyrektorów placówek oświatowych do sporządzenia planu dokształcania nauczycieli, który ustalają co roku. Jest obowiązek podejmowania takiej uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemiatycze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, Wiceprzewodniczący zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 10 radnych biorących udział w obradach XVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
/Uchwała Nr XVIII/111/15 stanowi Załącznik Nr 6
 
Do punktu 9 - podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Siemiatycze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że uchwała była omawiana na komisji i zapytał czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez Miasto Siemiatycze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium, Wiceprzewodniczący zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 10 radnych biorących udział w obradach XVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
/Uchwała Nr XVIII/112/16 stanowi Załącznik Nr 7
 
Do punktu 10 - podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że uchwała była omawiana na komisji i zapytał czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej, Wiceprzewodniczący zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 10 radnych biorących udział w obradach XVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
/Uchwała Nr XVIII/113/16 stanowi Załącznik Nr 7
 
Do punktu 11 - przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Siemiatycze.
 
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie zostało omówione na komisji i stanowi załącznik do protokołu.
 
Do punktu 12 – podjęcie uchwały w sprawie planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemiatycze.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –Paweł Onieszczuk odczytał plan pracy Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, zapytał czy radni potrzebują dodatkowych wyjaśnień?
Radni uwag i pytań w tej sprawie nie wnieśli. Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący zwróciła się do radnych z pytaniem, kto jest za podjęciem tej uchwały - na 10 radnych biorących udział w obradach XVIII sesji, w głosowaniu udział wzięło 10 radnych, „za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
/Uchwała Nr XVIII/114/16 stanowi Załącznik Nr 7
 
Do punktu 13 - odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta Siemiatycze.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie drogi krajowej 19, Burmistrz powiedział, że na marcową sesję przyjedzie Dyrektor GDDKiA, dodał, że pokażemy mu te wszystkie nasze problemy. Mamy nadzieję że uda nam się to załatwić i jest to odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące ulicy 11 Listopada.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie chodnika na ulicy Świętojańskiej Burmistrz powiedział, że jeśli będą środki w budżecie to chodnik zostanie ułożony.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie nowej linii i informacji na przystankach Burmistrz powiedział, że nikt nie ubiegał się o pozwolenie na zamieszczenie tabliczek ani w urzędzie ani w GDDKiA (jest to samowolka). 
- Odnosząc się do interpelacji radnego Berskiego w sprawie podcięcia drzew Burmistrz odpowiedział, że drzewa są wysokie i jeśli uda się załatwić podajnik to zostaną one podcięte.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Kosieradzkiego w sprawie ulicy Kraszewskiego Burmistrz powiedział, że jest tam zbyt mały pobór wody, kiedyś był tam kanał, ale mieszkańcy go zniszczyli, bo są tam posesje. Jeżeli uda się wynegocjować z drogami powiatowymi podłączenie to zostanie to zrobione.
- Odnosząc się do chodnika na ulicy Szpitalnej Burmistrz odpowiedział, że jeśli będą środki w budżecie to zostanie zrobiony chodnik, dodał, że jest też rozważane zrobienie parkingu w tym rejonie.
- Odnosząc się do pytania radnego Onieszczuka w sprawie progów zwalniających Burmistrz odpowiedział, że były propozycje 2 czy 3 progów, z których jeden został już zrobiony na ulicy Obrońców. Był też planowany próg na ulicy Żeromskiego, który ma być postawiony w kwietniu. Był jeszcze wniosek o postawienie progu na ulicy Lewandowskiego, ale musi odbyć się jeszcze komisji i może uda się zrobić to do czerwca.
- Odnosząc się do pytania radnego Korowickiego w sprawie ulicy Sezamkowej Burmistrz odpowiedział, że zostanie ona przełożona w tym roku.
- Radny Korowicki powiedział, że trzeba to już zrobić.
- Burmistrz powiedział, że zostanie to zrobione jeśli tylko pogoda pozwoli.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie śmieci przy transformatorze, czy zwisającego kabla Burmistrz odpowiedział, ze te sprawy były zgłaszane do zarządcy. Burmistrz dodał, ze Miasto nie może sprzątać za kogoś innego, bo jak przyjedzie Regionalna Izba Obrachunkowa to nam to zarzuci. Nasza ekipa często i tak sprząta więcej niż powinna. Nie można nauczyć mieszkańców, że miasto za nich wszystko zrobi. Zatrudnienie kolejnej osoby do ekipy sprzątającej wiąże się z dodatkowymi kosztami. Burmistrz dodał, że Miasto korzysta z dofinansowanych przez Urząd Pracy, Prezes Bereza korzysta przez MOPS z prac społecznie –użytecznych. Czasami kilkanaście osób zagrabia liście.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie ulicy przy cmentarzu Żydowskim od strony północnej Burmistrz odpowiedział, że jest to bardzo dobry pomysł na wykorzystanie starych płyt z ulicy Nadrzecznej.
- Odnosząc się do pytania radnego Korowickiego na temat ułożenia drogi z kostki brukowej przy ulicy od Wysokiej do cmentarza żydowskiego Burmistrz powiedział, ze trzeba na ten temat porozmawiać z mieszkańcami. Burmistrz dodał, ze mieszkańcy chcieli wykupić ten kawałek drogi, ale nie otrzymali jeszcze odpowiedzi. Chodzi tamtędy sporo mieszkańców bo jest tam spory skrót na targowicę.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie posprzątania i odkrzaczenia lasu Burmistrz powiedział, ze w części lasu której Miasto jest właścicielem można zrobić porządki.
- Radny Korowicki dodał, że sporo osób spaceruje po lesie i to ułatwiłoby spacery.
- Burmistrz dodał, że wspólnota Dębitka jest w trakcie podziału działek i będzie wtedy łatwiej egzekwować od konkretnego właściciela działki różne rzeczy.
- Odnosząc się do interpelacji radnego Korowickiego w sprawie monitoringu Burmistrz odpowiedział, że monitoring jest bardzo drogą rzeczą. Burmistrz dodał, że były prowadzone rozmowy z Komendantem Policji żeby skorzystać z jakiegoś programu np. Razem Bezpieczniej, czy Program Szwajcarski żeby zrobić monitoring ze środków zewnętrznych, ale ciężko jest takie środki pozyskać. Burmistrz dodał, że kamery są już przestarzałe i raz działają a raz nie. Sukcesywnie można kupować jedną czy dwie kamery rocznie.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Melanii Grygoruk w sprawie lądowania helikopterów nocą na stadionie Burmistrz odpowiedział, ze nic się nie zmieniło. Straż nadal może zabezpieczać i helikoptery mogą nocować. Burmistrz powiedział, że Cresovia zwróciła się z prośbą o przeniesienie lądowiska w inne miejsce ponieważ niszczone jest boisko. Stąd zapewne niepokój wśród mieszkańców. Burmistrz dodał, że zaproponował Dyrektorowi szpitala rozważenie lądowania helikopterów nocą przy szpitalu przy oświetleniu przez straż, co ma być przez niego sprawdzone.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Grygoruk w sprawie progu na ulicy Gilewskiego Burmistrz odpowiedział, że zdecydować o tym może komisja.
- Odnosząc się do interpelacji radnej Grygoruk w sprawie lustra na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Leg. Piłsudskiego  Burmistrz odpowiedział, że ten temat został podjęty ale stawiając tam lustro zastawimy wjazd do garaży które się tam znajdują. Burmistrz dodał, że trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, które nikogo nie skrzywdzi, a ułatwi jazdę kierowcom.
- Odnosząc się do interpelacji radnego w sprawie pomniku Ks. Anny Jabłonowskiej Burmistrz odpowiedział, ze było kilka pomysłów lokalizacji tego pomnika i nie chodziło o to żeby było widać pomnik z drogi, ale o to żeby do niego podejść, usiąść na ławeczce i posiedzieć. Obserwując portal społecznościowy widać że mnóstwo osób robi sobie zdjęcia przy pomniku.
Burmistrz dodał, że Pani Melania może się wypowiedzieć na ten temat bo oprowadza wycieczki.
- Radna Grygoruk powiedziała, że jak przyprowadzi się wycieczkę to schodzi godzina na zrobienie zdjęć.
 
Do punktu 14 - wolne wnioski.
 
W wolnych wnioskach głos zabrali:
- radny Berski zwrócił się do Burmistrz z prośbą o zorganizowanie spotkania mieszkańców z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej i Prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego i wyjaśnieniem mieszkańcom w jaki sposób rozliczane jest ogrzewanie i dlaczego sa takie duże dopłaty do ogrzewania.
- Burmistrz powiedział, że Miasto może pośredniczyć w zorganizowaniu takiego spotkania.
- Radna Grygoruk dodała, że jest problem z Panem Prezesem Spółdzielni. Ostatnio był współorganizatorem spotkania w sprawie bezpieczeństwa, mapy zagrożeń i na to spotkanie z mieszkańcami przyszła policja, Prezes nie pojawił jako gospodarz.
- Burmistrz powiedział, że był to nieciekawy temat.
Burmistrz powiedział, że poprosimy żeby Prezes był. PK sprzedaje ciepło dla spółdzielni. Burmistrz dodał, że jeśli chodzi o zielone trawniki zimą to Przedsiębiorstwo Komunalne dostało środki i będzie w tym roku wymieniać sieci ciepłownicze.
- Radny Berski dodał, że zaczęto palić w kotłowni węglem o dobrej jakości to nie ma już problemu z sadzą.
- Radna Grygoruk powiedział, że mieszkańcy osiedla „Sady” dostali do wypełnienia formularze jaką formę rozliczenia za ciepło chcą, czy z powierzchni mieszkania czy z podzielnika i nie wiedzą co mają pisać.
- Burmistrz powiedział, że Miasto może pośredniczyć w zorganizowaniu takiego spotkania.
- radny Onieszczuk powiedział, że realizacja rządowego programu 500 + spadła na nas, zostaliśmy zapoznani z koncepcją realizacji zostaliśmy zapoznani na Komisji, radny zapytał, czy będzie będzie jakaś polityka informacyjna prowadzona, żeby nie było chaosu i zostało to sprawnie zorganizowane. Będzie to ogromne przedsięwzięcie.
- Burmistrz powiedział, że zaczęto już informować mieszkańców na ten temat m.in. na stronie internetowej miasta. Są też wywieszone informacje w naszych przedszkolach i szkołach. Burmistrz dodał, że w najbliższy poniedziałek Pani Sekretarz i pani Dyrektor MOPS jadą na szkolenie w tej sprawie. Plan jest taki, żeby wnioski były przyjmowane nie tylko w MOPS ale też w Urzędzie Miasta. W przyszłym tygodniu zostaną zamieszczone informacje o sprawach technicznych w tym zakresie.
- Radny Korowicki podziękował Prezesowi Berezie za utrzymanie porządku na targowicy, ale też jest prośba o zaglądanie na cmentarz żydowski.
Radny powiedział, ze zgłaszał plamę z farby na ulicy Pałacowej, powiedział że trzeba tą kostkę albo wymienić albo wyczyścić.
- Radny Korowicki powiedział, ze dość często jest problem z nocnym oświetleniem, często lampy mrygają bądź w ogóle nie świecą. Radny zapytał o to jak często przyjeżdża firma która zajmuję się oświetleniem ulicznym?
- Burmistrz powiedział, że trzeba zgłaszać wszystkie awarie oświetleń.
- Radny powiedział, że jest awaria na ulicy Mickiewicza i Bolesława Prusa.
- Burmistrz dodał, że często ta firma przyjeżdża i sukcesywnie naprawia lampy.
- Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi dla Dyrektora GDDKiA na przejście dla pieszych na Walendziakach, powiedział, że jest tam przystanek komunikacji miejskiej, a najbliższe przejście dla pieszych jest przy Kmicicu.
 
Do punktu 15 - zakończenie obrad.
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2015 r. Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 15:10.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała                                                          Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Monika Mazur                                                                     Jan Hyndza

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Mazur

Data wytworzenia: 2016-04-08

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-04-08

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-04-08