Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 4.11.2016r.

ZARZĄDZENIE NR 206/16
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 4 listopada 2016 r.
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) zarządza się co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 161/16 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Siemiatycze - Organizacja wewnętrzna referatów Urzędu Miasta Siemiatycze zmienionym Zarządzeniem Nr 200/16 z dnia 25 października 2016 w pkt 4 Referat Gospodarki Komunalnej zwiększa się liczbę stanowisk pomocniczych - pomoc administracyjna do 2 etatów.
§ 2. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Siemiatycze - Organizacja wewnętrzna referatów Urzędu Miasta Siemiatycze otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Piotr SiniakowiczZałącznik do Zarządzenia Nr 206/16
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 4 listopada 2016 r.


Organizacja wewnętrzna referatów Urzędu Miasta Siemiatycze
1) Referat Organizacyjny:
a) zastępca kierownika referatu,
b) stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
c) stanowisko ds. administracyjnych,
d) stanowisko ds. obsługi Rady,
e) stanowisko ds. informatyki,
f) stanowisko ds. administracyjno-informatycznych,
g) stanowisko ds. kancelarii,
h) stanowisko ds. obsługi:
- goniec,
- sprzątaczka (2 etaty).
2) Referat Finansowo – Budżetowy:
a) zastępca kierownika referatu,
b) stanowisko ds. księgowości budżetowej ( 3 etaty),
c) stanowisko ds. wymiaru podatków (2 etaty),
d) stanowisko ds. księgowości podatkowej ( 2 etaty),
e) stanowisko ds. rozliczeń,
f) stanowisko ds. obsługi kasy,
g) stanowisko ds. wymiaru i księgowości opłat.
3) Referat Infrastruktury:
a) kierownik referatu,
b) stanowisko ds. infrastruktury komunalnej,
c) stanowisko ds. drogownictwa,
d) stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów,
e) stanowisko ds. podziału nieruchomości,
f) stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego,
g) stanowisko pomocnicze:
- pomoc administracyjna,
h) stanowisko ds. obsługi:
- konserwator
- robotnik gospodarczy (7 etatów).
4) Referat Gospodarki Komunalnej:
a) kierownik referatu,
b) stanowisko ds. ochrony środowiska i przyrody,
c) stanowisko ds. rolnictwa i dzierżaw,
d) stanowisko ds. gospodarowania odpadami,
e) stanowisko ds. mienia komunalnego,
f) stanowisko pomocnicze:
- pomoc administracyjna (2 etaty)
5) Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki:
a) kierownik referatu,
b) stanowisko ds. przedsiębiorczości,
c) stanowisko ds. komunikacji społecznej i organizacji pozarządowych,
d) stanowisko ds. promocji,
e) stanowisko pomocnicze:
- pomoc administracyjna.
6) Urząd Stanu Cywilnego:
a) kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
b) zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
c) stanowisko ds. dowodów osobistych,
d) stanowisko ds. ewidencji ludności ( 2 etaty),
e) stanowisko ds. obronności i obrony cywilnej ( ½ etatu),
f) stanowisko pomocnicze:
- pomoc administracyjna ( 2 etaty)
7) Archiwum Zakładowe:
a) samodzielne stanowisko ds. archiwum.
8) Pion Ochrony Informacji Niejawnych:
a) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
b) zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
c) kierownik kancelarii niejawnej,
d) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rakszawa

Data wytworzenia: 2016-11-04

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-11-04