Zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 05.08.2019r.

Zarządzenie Nr 108/19
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 5 sierpnia 2019 r.
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Siemiatycze nadanym zarządzeniem Nr 161/16 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 15 czerwca 2016   r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Siemiatycze  zmienionym zarządzeniem Nr 200/16 z 25 października 2016 r., Nr 206/16 z dnia 4 listopada 2016 r., Nr 213/16 z dnia 24 listopada 2016 r., Nr 238/17 z dnia 3 lutego 2017 r., Nr 260/17 z dnia 30 maja 2017 r., Nr 313/17 z dnia 1 września 2017 r., Nr 338/17 z dnia 4 grudnia 2017 r., Nr 419/18 z dnia 19 czerwca 2018 r., Nr 470/18 z dnia 20 listopada 2018 r. oraz Nr 90/19 z dnia 16 maja 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 skreśla się pkt 36;
2) w § 22 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) sprawowanie opieki nad Młodzieżową Radą Miasta”;
3) dokonuje się zmiany treści załącznika do Regulaminu Organizacyjnego - Organizacja wewnętrzna referatów Urzędu Miasta Siemiatycze zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rakszawa

Data wytworzenia: 2019-08-09

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-08-09

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-08-09