Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik referatu:
Agata Androsiuk
ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, pokój nr 2
tel. 85 6565828, fax 85 6565803
e-mail: agata.androsiuk@siemiatycze.eu

Organizacja wewnętrzna:

a) kierownik referatu,
b) stanowisko ds. ochrony środowiska i przyrody,
c) stanowisko ds. gospodarowania odpadami,
d) stanowisko ds. mienia komunalnego ( 2 etaty),
e) stanowisko pomocnicze:
- pomoc administracyjna (2 etaty)

Zakres obowiązków:

 

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej należy realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska i przyrody, utrzymania czystości i porządku, rolnictwa i gruntów rolnych, lokalnego transportu zbiorowego, cmentarzy, targowisk, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz innych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, nie zastrzeżonej do właściwości pozostałych referatów, a w szczególności:

1) opracowywanie informacji i analiz o stanie wykorzystania majątku Miasta i przedstawianie propozycji działań w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym;
2) przygotowywanie projektów planów wykorzystania zasobu nieruchomości;
3) prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości i budynków komunalnych;
4) przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej związanej ze sprzedażą, dzierżawą gruntów, najmem lokali, zarządem i użytkowaniem wieczystym oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
5) sporządzanie oraz rejestracja umów dzierżaw, najmu i sprzedaży;
6) przygotowanie dokumentacji do komunalizacji na rzecz Miasta nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
7) tworzenie zasobów gruntów komunalnych na cele zabudowy oraz nabywanie nieruchomości na inne cele, w tym pod inwestycje gminne;
8) regulacja stanów prawnych nieruchomości komunalnych;
9) organizacja przetargów na dzierżawę lub zbycie nieruchomości gminnych;
10) naliczanie opłat adiacenckich i renty planistycznej;
11) prowadzenie spraw wspólnot gruntowych;
12) prowadzenie spraw ogrodów działkowych;
13) realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt;
14) rejestracja psów ras uznanych za agresywne;
15) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i produkcją rolną, w tym współpraca ze służbami doradztwa rolniczego i urzędu statystycznego;
16) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
17) realizacja zadań związanych z utrzymaniem obiektów komunalnych, w tym zarządzanie lokalami użytkowymi;
18) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym uczestniczenie w procesie przydziałów i zamian mieszkań oraz pełnienie nadzoru nad administratorem;
19) realizacja zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w tym udostępnianie przystanków operatorom i przewoźnikom;
20) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem terenu z zasobów komunalnych na cele budowlane, w tym dróg niezaliczonych do kategorii dróg gminnych;
21) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy komunalnych;
22) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
23) prowadzenie spraw związanych z wznoszeniem, utrzymywaniem i konserwacją pomników i tablic pamiątkowych;
24) prowadzenie spraw związanych z targowiskami;
25) realizacja zadań związanych z funkcją Miasta jako właściciela innych podmiotów;
26) inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody oraz utrzymania porządku i czystości;
27) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
28) wykonywanie zadań związanych z wypełnianiem funkcji organu ochrony środowiska w zakresie ustalonym przez ustawy;
29) prowadzenie spraw związanych z wycinaniem drzew i krzewów;
30) prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
31) przyjmowanie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających zagrożenia dla środowiska oraz przygotowywanie informacji okresowych w tej sprawie;
32) przyjmowanie wykazów o zakresie korzystania ze środowiska;
33) realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawanie zezwoleń wynikających z ustawy;
34) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami;
35) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze;
36) prowadzenie spraw związanych z ochroną nad zabytkami w tym prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rakszawa

Data wytworzenia: 2016-07-04

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-07-04