Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuowaniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Siemiatycze

Burmistrz Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

Siemiatycze, 26 listopada 2019 r.

GK.6220.7.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., dalej k.p.a.),   art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm., dalej ustawa ooś) oraz art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 26 listopada 2019 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania na wniosek Żwirowni Siemiatycze Sp. z o. o., ul. Stodolna 7, 21-560 Miedzyrzec Podlaski  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  kontynuowaniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Siemiatycze (po rozszerzeniu granic udokumentowania), położonego na gruntach miejscowości Anusin i Siemiatycze, gmina i miasto Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. Podlaskie).

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowej 2, w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres urzad@siemiatycze.eu

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Urzad/wykazdanychosrodowiskuijegoochronie/wykaz-danych-o-srodowisku-i-jego-ochronie.html, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy Siemiatycze oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (np. na tablicach ogłoszeń).   

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publicznego ogłoszenia: 27.11.2019 r.

Z up. Burmistrza 
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca Burmistrza

Otrzymują:

 1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
 2. Wójt Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze
 3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze
 4. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze
 5. a/a

Do wiadomości:

 1. Żwirownia Siemiatycze Sp. z o. o., ul. Stodolna 7, 21-560 Miedzyrzec Podlaski


Burmistrz Miasta Siemiatycze
Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

Siemiatycze, 11 września 2019 r.

GK.6220.7.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm., dalej k.p.a.), art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm., dalej ustawa ooś) oraz art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 10 września 2019 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Żwirowni Siemiatycze Sp. z o. o., ul. Stodolna 7, 21-560 Miedzyrzec Podlaski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  kontynuowaniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Siemiatycze (po rozszerzeniu granic udokumentowania), położonego na gruntach miejscowości Anusin i Siemiatycze, gmina i miasto Siemiatycze, powiat siemiatycki, woj. Podlaskie).

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul. Pałacowej 2, w pokoju nr 116 w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres urzad@siemiatycze.eu

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Urzad/wykazdanychosrodowiskuijegoochronie/wykaz-danych-o-srodowisku-i-jego-ochronie.html, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy Siemiatycze oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (np. na tablicach ogłoszeń).   

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz
mgr Piotr Siniakowicz

 Otrzymują:

 1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
 2. Wójt Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze
 3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemiatycze
 4. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze
 5. a/a

Do wiadomości:

 1. Żwirownia Siemiatycze Sp. z o. o., ul. Stodolna 7, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Suchota

Data wytworzenia: 2019-09-11

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-11-27

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-09-11